پنج شنبه, 02 فروردين 777 07:09

فلزیاب ترکیب امواج

فلزیاب ترکیب امواج بازتاب شده از مواد معدنی و منابع صحنه کار که میتواند موازی علائم سیگنال فرکانس گنج طلا باشد را تشخیص داده تا عمل تفکیک فلزیاب یا طلایاب برای طلا در عمق زیاد به انجام برسد و از انجا که فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی توانایی تشخیص امواج متفاوت را از روی دامنه و قله موج در فرکانس دارد میتواند در چنین شرایطی عمل تفکیک طلا یا انواع فلزات را برای مشخص نمودن هدف اصلی یا گنج طلا انجام دهد

فلزیاب فرکانسی از نوع مداراسپکتروم انالیز با توان تفکیک با عدد VDI میتواند ترکیبات امواج بازتاب شده از منابع و مواد معدنی و انواع فلزات و طلا یا گنج را دریافت نموده و ان دسته امواج با انرژی فرکانس طلا یا گنج را جدا نموده و دیگر امواج که ازدید مدار فلزیاب مزاحم میباشد در پردازشگر تفکیک خود جدا نموده و نادیده بگیرد

این نوع فلزیاب که توان جداسازی سیگنال امواج را دارا است باید یک  فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد تا بتواند این عملیات تفکیک بر روی جداسازی امواج ترکیب شده را تشخیص داده و تفکیک نماید

 دلیل اینکه این نوع فلزیاب فرکانسی میتواند به این صورت عمل نماید این است که تنظیمات تفکیک با اعداد VDI عدد خاص مربوط هر طبقه از فلزات مانند طلا یا نقره یا مس یا روی یا اهن را دارا است و با این تنظیمات عدد خاص فلزیاب فرکانسی میتواند امواج فرکانس هر نوع هدف یا فلزات را بصورت مجزا از روی انرژی خاص ان فلز یا طلا تفکیک نموده و تشخیص دهد و این نوع توان جداسازی میتواند نشانه تفکیک امواج در این نوع فلزیاب فرکانسی باشد   

پنج شنبه, 02 فروردين 777 07:09

دقت فلزیاب با تفکیک

دقت فلزیاب در تفکیک برای کاوش طلا در عمق زیاد در توان فلزیاب فرکانسی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGETX میباشد که این دسته فلزیاب یا طلایاب میتواند فلزیاب تصویری فرکانسی یا فلزیاب لیزری فرکانسی  یا فلزیاب انتنی فرکانسی یا فلزیاب سنسوری یا فلزیاب التراسونیک یا فلزیاب مادون قرمز با این نوع تنظیمات باشد

دقت فلزیاب در تفکیک برای هر نوع فلزیاب یا طلایاب ایجاد نمیگردد بخصوص برای فلزیاب های مغناطیسی و هم گروه انها زیرا مدار این دسته فلزیاب ها از اصول تغییر مغناطیس به نسبت نوع هدف یا فلزات از خود اثر واکنش نشان می دهد که این اثر واکنش از تغییرات مغناطیسی در تغییر فاز یا اختلاف فاز نمی تواند جریان الکترونهای ایستا را که از فاصله مرکز هدف اصلی یا طلا بر روی دیگر مواد معدنی و منابع اثر الکتریکی میگذارد و ایجاد میدان مغناطیس مضاعف مینماید را ندارند تا بتوان د راین نوع فلزیاب ها دقت در تشخیص مرکز هدف اصلی یا طلا یا گنج را به همراه داشته باشد و این دسته فلزیاب ها از ساختار فلزیاب های مغناطیسی یا ولتاژ القایی یا مغناطیس سنج یا مگنتومتر و مگنت و یون یاب میباشد

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 07:09

فلزیاب فرکانسی راداری

فلزیاب فرکانسی راداری میتواند از نوع فلزیاب تصویری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب مادون قرمز یا فلزیاب التراسونیک باشد زیرا فلزیاب فرکانسی راداری با تفکیک طبق اصول مدار ان فلزیاب فرکانسی در دسته فلزیاب فرکانسی راداری قرار میگیردد

فلزیاب فرکانسی با تفکیک که طبق رادارزمینی دستی با عدد VDI تفکیک مینماید نسبت به فلزیاب فرکانسی بدون تفکیک یا فلزیاب مغناطیسی و مگنتومتر و تسلا و یون یاب قدرت تفکیک طلا یا دیگر فلزات را در عمق زیاد دارا است زیرا دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC به همراه تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGETX در تنظیمات پایه اساسی BASIC ADJUSTMENT میباشد که این نوع تنظیمات در پایه اساسی BASIC ADJUSTMENT توان فلزیاب یا طلایاب فرکانسی را برای تشخیص و تفکیک اهداف یا طلا یا دیگر فلزات افزایش داده

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 07:09

فلزیاب با تفکیک فرکانسی

فلزیاب با تفکیک فرکانسی دارای شرایط خاص خود میباشد زیرا فلزیاب فرکانسی در چند نوع میباشد که بعضی از دستگاه های فلزیاب فرکانسی توان تفکیک با عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE را نداشته زیرا مدار این دسته فلزیاب فرکانسی که توان تفکیک با عدد VDI را ندارد طبق اصول رادار زمینی دستی تفکیک دار طراحی نشده است و فلزیاب فرکانسی تفکیک دار یا فلزیاب فرکانسی با تفکیک دارای مدار طراحی شده طبق اصول رادار زمینی دستی میباشد که میتواند با عدد VDI تفکیک نماید

فلزیاب با تفکیک فرکانسی که با عدد VDI تفکک مینماید دارای تنظیمات متفاوت میباشد که تنظیمات پایه ای BASIC ADJUSTMENT درفلزیاب با تفکیک فرکانسی از نوع تنظیمات تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC به همراه تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGETX میباشد

پنج شنبه, 02 فروردين 777 07:09

فلزیاب مغناطیسی با تفکیک

فلزیاب مغناطیسی با تفکیک ان دسته مدار دارای تفکیک از نوع تفکیک با عدد VDI که اسپکتروم انالیز میباشد در فلزیاب فرکانسی با فلزیاب مغناطیسی متفاوت است زیرادر فلزیاب مغناطیسی از نوع فلزیاب فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب تی ار TR یا فلزیاب بی اف او BFO و ... تنظیمات تفکیک EDIT در تنظیمات اختیاری یا ماکروسکوپی قرار داردو تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE یا تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGETX را دارا نمی باشد و به جای ان تنظیمات ترشهولد THRESHOLD صدا را دارا است که ترشهولد THRESHILD صدا کار تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE را انجام نمی دهد

فلزیاب مغناطیسی با تفکیک عدد VDI بیشتر در نوع فلزیاب وی ال اف VLF و فلزیاب تی ار TR میباشد و فلزیاب پالسی در این دسته فلزیاب ها قرار ندارد زیرا نوع مدار فلزیاب پالسی دارای قدرت تغییرات در تنظیمات میکروسکوپی نمی باشد و اگر تنظیمات میکروسکوپی در رابطه با تغییر نوع فرکانس را قرار داده شود سرجستجو نیاز به تغییر میزان شدت ولتاژ را داشته که پتانسیل متغیر در سرجستجوگر به دلیل جابجایی ولتاژ برای ثبات در ترکیب پالسی این اجازه را نمی دهد و بالانس زمینی فلزیاب پالسی از حالت عادی با سرعت بالا در زمین صحنه کار مختل میگردد و تغییرات نوع فرکانس نیز در فلزیاب پالسی انجام شود مربوط به تغییرات جزئی در تنظیمات یا ماکروسکوپی مدار فلزیاب پالسی میباشد و اثر ان بر ولتاژ تعیین گردیده در میدان مغناطیس میباشد

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:00

فلزیاب طلا زمین تفکیک

فلزیاب طلا زمین تفکیک مواردی است که در تفکیک یا تشخیص فلزیاب یا طلایاب درنوع مواد معدنی و منابع صحنه کار در لایه های زیرین نسبت به لایه سطح زمین برای کاوش انواع فلزات یا طلا قابل بررسی میباشد

تفکیک مواد معدنی یا منابع صحنه کار از هر نوع فلزیاب یا طلایاب برنمی اید زیرا هر نوع فلزیاب یا طلایاب توان تشخیص نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار را در لایه های زیرین زمین نداشته

چون مدار این دسته فلزیاب ها طبق اصول تغییرات مغناطیسی عمل نموده و این تغییرات مغناطیسی از سطح محدوده اطراف سرجستجوگر این نوع فلزیاب ها قابلیت تشخیص شرایط مواد معدنی در سطح را دارد و این دسته فلزیاب ها از نوع مگنتومترو تسلا و یون یاب یا دستگاه مگنت یا فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب VLF یا فلزیاب تی ار TR یا فلزیاب BFO و .. میباشد  

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:00

فلزیاب سیگنال مزاحم الیاژ

فلزیاب سیگنال مزاحم الیاژ گنج طلا که ترکیب شده از انواع فلزات همراه گنج میباشد را بتواند تشخیص داده و تفکیک نماید میتواند وضعیت مرکز گنج طلا را مشخص نماید و وجود دیگر فلزات در کنار گنج طلا وضعیت علائم میدان الکتریکی و مغناطیسی گنج طلا را میتواند تغییر داده زیرا سیگنال ترکیبی گنج طلا و دیگر فلزات کنارهم میتواند بصورت یک انرژی غیرقابل تشخیص برای فلزیاب یا طلایاب شکل دهد و تغییر تنظیمات میتواند این شریط را برای فلزیاب قابل تشخیص برای تفکیک نماید

 درصورتیکه یک فلز طلا در کنار فلز دیگر ازجنس متفاوت قرار بگیرد و مانند گنج عمری از ان گذشته باشد یک علامت ترکیبی را بازتاب نموده که این وضعیت با تبادل نیرو با اطراف خود موجب میگردد که میدان مغناطیس با شرایط متفاوت از وضعیت اصلی انرژی هدف اصلی یا طلا را پدید اورده و در اصل بازتاب سیگنال طلا بصورت الیاژی یا سیگنال مزاحم از طریق دستگاه فلزیاب یا طلایاب تشخیص داده می شود و از طریق فلزیاب یا طلایاب نادیده گرفته شده  و این سیگنال مزاحم که مربو به الیاژ انواع فلزات هرماه گنج طلا است از دید فلزیاب یا طلایاب فقط در صورتی قابل تشخیص با فلزیاب یا طلایاب میباشد که ان فلزیاب یا طلایاب توان تفکیک DISCRIMINATION با عدد VDI را داشته باشد و بتواند دامنه موج پدید امده از هدف اصلی یا گنج طلا که الیاژی میباشد را مورد ارزیابی قرارداده و تفکیک نماید  

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:01

فلزیاب با تفکیک خطا

فلزیاب با تفکیک خطا را با انجام تنظیمات درست تفکیک با عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE میتواند از بین ببرد و تشخیص نوع هدف یا طلا یا دیگر فلزات توسط سیستم فلزیاب یا طلایاب به نسبت نوع تنظیمات توسط اپراتورفلزیاب یا کاربر طلایاب به صورت اطلاعات صحیح به سیستم فلزیاب یا طلایاب  که متعادل با وضعیت هدف یا طلا یا دیگر فلزات باشدخطا در تفکیک را از بین میبرد و در نظر گرفتن تأثیر صحنه کار بر هدف طلا واثرجریان انرژی هدف یا طلا یا گنج بر حول محور خود را در تنظیمات در نظر بگیرد از عواملی است که حالت بحران ایجاد کننده خطا در سیستم فلزیاب یا طلایاب را می‌تواند کاهش دهد

  دانستن اطلاعات دقیق از نوع الیاژ هدف یا طلا یا دیگر فلزات و مواد معدنی و منابع اطراف  باعث می‌گردند که اپراتورفلزیاب یا کاربر طلایاب تنظیمات صحیح را در فلزیاب یا طلایاب تعیین نموده تا فلزیاب یا طلایاب بتواند در زمان و تعداد ارسال امواج یا DUTYCYCLE  و انرژی و جریان با دقت بالا برای تفکیک طلا یا دیگر فلزات عمل نماید تا در نتیجه پاسخ صحیح را در بازتاب علائم طلا یا گنج یا دیگر فلزات به دست آورد و این موضوع در مناطق آلوده به خصوص خیابان‏ها و تأسیسات شهری یا مناطقی که انسان در آن مناطق زندگی نموده و حالت اولیه صحنه کار به حالت ثانویه تغییر نموده است بیشتر مشاهده می‏گردد و دراینگونه مناطق یا زمین ها یا صحنه کار نیاز به دقت بالاتر در تنظیمات احتیاج است زیرا در این وضعیت میدان الکتریکی که جابجایی ذرات در اثر حرکت چرخش الکترون ها از مواد متفاوت که حالت کربنی به خود گرفته است بیشترایجاد خطا در فلزیاب یا طلایاب مینماید

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:01

فلزیاب فرکانسی سیلیس

فلزیاب فرکانسی سیلیس یا فلزیاب تصویری سیلیس را میتواند تا حد ممکن حذف نموده وسیلیس و اهن و نمگ ومنیزیم و منگنزبرای فلزیاب ها ایجاد وضعیت پراکندگی علائم یا سیگنال در بازتاب مینماید

فلزیاب فرکانسی با دارا بودن تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میتواند هر نوع علائم سیگنال را از زمین و این دسته مواد و گنج و طلا دریافت نموده و با شکل متفاوت بر روی صفحه نمایشگر اشکار نماید و با تغییر تنظیمات در فیلتر میتوان نوع لکه رنگ مربوط به هدف اصلی یا طلا یا گنج را تشخیص داده و تفکیک نمود زیرا این دسته فلزیاب فرکانسی میتواند تفکیک انرژی مربوط به فلزات یا گنج و طلا را طبق عدد VDI تعیین شده از دیگر سیگنال مواد در پردازشگر خود جدا نموده و تفکیک نماید

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:01

فلزیاب تصویری سیلیس

فلزیاب تصویری سیلیس را اگر بخواهد بر روی صفحه نمایشگر متفاوت از لکه رنگی طلا یا گنج یا دیگر فلزات نشان دهد باید یک فلزیاب تصویری فرکانسی با تنظیمات تفکیک با عدد VDI و تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE باشد زیرا مواد معدنی چون سیلیس و اهن و منگنزو اهک و نمک میتواند برای اطراف خود وضعیت مغناطیسی متفاوت از بقیه صحنه کار را ایجاد نموده و اگر این منابع در یک محدوده دارای تراکم یا توده بیشتر نسبت به دیگر مواد معدنی اطراف خود باشد موجب میگردد که انرژی را پدید اورد که باعث انحراف فلزیاب تصویری از فلزیاب مغناطیسی یا ولتاژ القایی یا مگنت یا مگنتومتر یا تسلا یا یون یاب گردد

صفحه2 از9