پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:01

فلزیاب تصویری غار

فلزیاب تصویری غار یا چاه یا حفره یا در دهنه غار یا دهنه تونل یا دهنه کانال را میتواند تشخیص دهد در صورتیکه فلزیاب تصویری از نوع فلزیاب تصویری فرکانسی با وجود مدار مشترک پیشرفته فلزیاب انتنی تصویری یا فلزیاب ترکیبی از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد

فلزیاب تصویری غار را بخواهد تشخیص دهد باید بتواند در تنظیمات تفکیک با عدد VDI دارای تنظیم مربوط به حفره یا چاه یا جای خالی یا دست خورده باشد تا بتواند تفاوت خلاً الکترونی را که میدان الکتریکی در غار یا چاه و حفره را پدید می اورد با دقت پیدا نماید

از جابجایی ذرات در بین دیواره غار یا چاه یا تونل و حفره بین یکدیگر الکترون های که حالت ازاد میگیرد میتواند میدان الکتریکی با پیوند یونی را شکل داده و موجب گردند که امواج در بین حرکت ذرات به سمت یکدیگر شکل بگیرد که وضعیت جاذبه زمین در نقل و انتقال نیرو وظیفه خود را به انجام رسانده و سیگنال پدید امده از این جریانات را به همراه انرژی پدید امده در مواد معدنی یا منابع صحنه کار موقعیت خطوط ناپایدار از میدان الکتریکی را شکل  داده و فلزیاب تصویری فرکانسی میتواند نوع موج فرکانسی پدید امده از انرژی حفره یا غار یا چاه را بخوبی تشخیص داده و معین نماید

البته دیگر فلزیاب های تصویری که در دسته مگنتومتر یا مگنت ها قرار دارد میتواند این عمل را انجام دهد ولی به محض اینکه سنگ یا کانیها یا مواد معدنی و منابع درهم ریخته بر سر راه این دسته دستگاه ها قرار بگیرد این منابع سر راه را تشخیص داده زیرا انحراف مغناطیسی برای این دسته دستگاه ها ایجاد میگردد و همین انحراف موجب میشود که غار و دهنه تونل یا چاه را در دید خود قرار ندهد

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:01

فلزیاب گنج زغال

فلزیاب گنج زغال یا فلزیاب زغال برای ان دسته که حفاری باستانی مینمایند ارتباط دارد ولی وجود زغال در مناطق باستانی یا محلهای که گنج یا طلا دفن میگردد برای خود مردم ان زمان دلایل متفاوت داشته و بستگی دارد این زغال سنگ باشد یا زغال چوب بکار برده می شده است

در هر صورت این دسته منابع کربن میباشد و کربن اثرات خاص خود را برای اطراف محدوده خود خواهد داشت در ابتدا طبقه از زغال ایجاد نفوذ رطوبت و اب را نمی دهد انجا که رطوبت یا اب توان نفوذ را نداشته باشد پوسیدگی یا اکسید شدن و تغییر در لایه های خاک کمتر به انجام میرسد و یک عامل دیگر ان این است که اجازه نمیدهد منابع فشار الکترونی یا جابجایی ذرات یا شعاع الکترونی و ایجاد تراکم الکترونی و جابجایی یون ها و پدید امده از گنج یا طلا به سطح زمین بصورت متراکم منتقل گردد زیرا در اثرحرکت این دو عامل که جریان میدان الکتریکی و مغناطیسی را به همراه خواهد داشت  میتواند دما ان محدوده را افزایش داده و در رنگ خاک سطح و شرایط رشد گیاهان اثر متقابل بگذارد

البته در مسیر تونل ها یا کانالها نیز از زغال بهره برد میبردند که در طول مسیر حیوانات لانه برای خود درست نکنند و وجود دی اکسید پدید امده از کربن زغال میتواند عوامل این چنینی را دور نموده و در صورت انتقال اب از سطح یا محدود های زیر زمین باعث تجمیع زغال یا ایجاد فشار شده و اب نفوذ ننموده تا سطح ان ریزش نموده یا سست شود

زغال بر روی عملکرد فلزیاب میتواند اثر متقابل گذاشته زغال وضعیت کربنی را ایجاد نموده که میتوان علائم سیگنال میانگین یا با سطح الکترون متوسط طلا تشخیص دهد و همین موضوع میتواند اختلال در عملکرد فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی یا فلزیاب مگنتومترایجاد نموده و انحراف ایجاد نماید در رابطه با ایجاد میدان مغناطیس میتواند جلوی حرکت میدان مغناطیس از زیر زمین به سطح بالای خود را بگیرد و همین موضوع میتواند جلوی انتقال میدان مغناطیس را گرفته البته این برای ان اهدافی این اثر را میگذارد که در عمق زیاد قرار داشته باشد و در این جریان فلزیاب یا طلایاب از نوع فرکانسی که تنظیمات تفکیک DISCRIMINATION یا ابعاد هدف IND SIZE دارد با تغییرعدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE نوع فلزات و زغال یا کربنها را از یکدیگر جدا نموده و تفکیک نمود و در این شرایط توان تشخیص علائم سیگنال طلا را داشته  

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:02

فلزیاب مخصوص زیرخاکی

فلزیاب مخصوص زیرخاکی را عده ای مگنت یا مگنتومتر یا از این دسته معرفی نموده یا عده ای ابراز مینماید که دستگاه فلزیاب انها توان گرفتن فلزنو یا طلا جدید یا طلا نو را نداشته و دستگاه مخصوص زیر خاکی میباشد و باید چند صد سال از عمر ان فلز گذشته باشد تا بتواند ان فلزیا طلا یا گنج یا زیرخاکی را تشخیص داده و پیدا نماید در اصل چنین بحثی پایه علمی نداشته زیرا یک فلزیاب باید بتواند یک فلز نوع را از نظر خواص مغناطیسی یا خواص فرکانسی تشخیص داده و پیدا نماید تا توان تفکیک برای طلا یا گنج یا زیرخاکی را داشته باشد زیرا یک فلزیاب حداقل باید بتواند شرایط الکتریکی سطح یک هدف طلا جدید را تشخیص داده تا بتواند وضعیت ان هدف قدیمی یا طلا یا گنج را تفکیک نماید

فلزیاب که یک فلز نو یا فلز جدید یا طلا جدید یا طلا نو را تشخیص دهد میتواند یک هدف قدیمی یا فلز قدیمی یا گنج را با توان بالاتر تشخیص داده و پیدا نماید زیرا گنج یا طلا در اثر مرور زمان دارای انرژی جذب شده از اطراف خود میباشد و با دریافت این نیرو از اطراف قدرت بازتاب تابش بالاتری را ایجاد مینماید و این موجب میشود که فلزیاب یا طلایاب بخصوص از نوع فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی شرایط موج ایجاد شده از میدان الکتریکی و میدان مغناطیس هدف اصلی یا طلا یا زیرخاکی را با توان بالاتر تشخیص داده و فرکانس مربوط به انرژی خاص از موج شکل گرفته از نوسان گنج یا طلا تفکیک نماید

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:03

فلزیاب شعاع

فلزیاب شعاع تابش الکترونی اطراف هدف اصلی یا طلا یا گنج یا دیگر فلزات را از شعاع اتمی تشخیص دهد میتواند فلزیاب فرکانسی و فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک با عدد VDI میباشد زیرا الکترونها درمسیرحرکت خود در ان وضعیت جهت دارند که به حالت ایستا عمل نموده و در اینجا الکترونها در وضعیتی قرار میگیرد که موج ایستای سه بعدی را شکل داده که فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی این امواج ایستا سه بعدی پدید امده ازجریان الکترونها را تشخیص داده و بازتاب این موج میتواند در تفکیک انرژی بازتاب شده از میدان الکتریک و میدان مغناطیس را که امواج الکترو مغناطیس طلا یا گنج را شکل میدهد با وجود میدان فرکانس تشخیص داده و این موج سه بعدی ایستا در کنار میدان مغناطیس موجب میگردد که فلزیاب فرکانسی با تنظیمات تفکیک DISCRIMINATION و تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE که حجم خاص الکترونها را تشخیص می دهد توان تفکیک طلا یا گنج یا هر نوع هدف که در عدد VDI تعیین شده است مشخص نماید و این موج سه بعدی ایستا خواص فرکانسی پدید امده از انرژی درونی هدف اصلی یا طلا در جهت حرکت الکترونها میباشد که این عمل موجبات تشخیص هدف اصل یا طلا در فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد

این شرایط تشخیص موج ایستا سه بعدی توسط فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی یا مگنتومترو مگنت و تسلا یا یون یاب قابل تشخیص نمی باشد

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:04

فلزیاب گنج جواهرات

فلزیاب گنج جواهرات یا فلزیاب گنج جواهررا اگر در کنارطلا یا دیگر فلزات یا مواد عایق دهنده باشد با ترکیب علائم سیگنال برخورد نموده و تشخیص ان لازمه یک فلزیاب پیشرفته با تفکیک طلا یا جواهارت طبق عدد VDI میباشد

ساختار بازتاب انرژی و ذرات جواهرات در شرایط مخالف طلا یا گنج طلا شکل گرفته و در این میان خواص مغناطیسی جواهرات در جهات متفاوت متغیر است و همین موضوع باعث میگردد که شرایط مغناطیس جواهرات با میدان مغناطیس ذرات منتقل شده و انتقال یافته علائم سیگنال ناپایدار در میدان مغناطیس اطراف گنج طلا را پدید اورده و یک حوزه مغناطیس از علائم شکل میگیرد و ساختارجواهردر دسته کریستال یا بلورها قرار دارد و میتواند در جهات متفاوت متغیر باشد موجب گردد که میدان مغناطیس همسان با وضعیت منابع معدنی و منابع اطراف خود و ناهمسان با گنج طلا را ایجاد نموده و باعث گردد تشخیص در میدان مغناطیس سرجستجوگر فلزیاب مغناطیسی یا مگنتومتر یا فلزیاب ولتاژ القایی این جریان متغیرپدید امده در اطراف گنج طلا که از وضعیت جواهرات است را بعنوان وضعیت زمین تشخیص داده وتشخیص ان بعنوان وضعیت عمومی زمین در نظر گرفته شده و واکنشی از خود نشان ندهد  

 در اینجا تابش الکترو مغناطیس گنج طلا و جواهرات به همراه هم قابل تشخیص از شرایط پرتوهای الکترو مغناطیس جذب و بازتاب شده توسط فلزیاب فرکانسی با توان تفکیک با عدد VDI طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE میباشد بخصوص در عمق زیاد این نوع فلزیاب ها توان تفکیک و تشخیص گنج طلا و جواهرات همراه هم را خواهند داشت

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:04

فلزیاب جواهرات

فلزیاب جواهرات یا فلزیاب جواهر را بخواهد تشخیص دهد باید از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با عدد VDI باشد زیرا در جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE که طبق اصول بازتاب فرکانس در طبقه گوارتزQUARTZE میتواند جواهرات را تشخیص دهد

زیرا پردازشگر این نوع فلزیاب یا طلایاب فرکانسی میتواند انرژی خاص بازتاب شده از جواهرات را از دیگر فرکانس ها جدا نماید البته نوع تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE برای تشخیص وضعیت گنج جواهرات مهم میباشد و توجه نمایید که جذب ذرات افزایش انرژی درجواهرات داشته و میدان الکتریکی و خواص مغناطیسی پدید فرکانس را در حول محورجواهر ایجاد مینماید

جواهرات از کانیهای میباشد که دارای مغناطیس میباشد و دارای جذب ذرات دیگر منابع و بازتاب انرژی میباشد و زمانی که جواهرات در کنار گنج طلا در یک محدوده قرار بگیرد هر دو ذرات جذب و منتقل نموده که باعث افزایش انرژی در ان محدوده شده و در این شرایط بریکدیگر نیرو وارد نموده و این نیرو وارده بریکدیگر به اطراف نیز منتقل شده و پراکندگی در علائم سیگنال پدید امده اطراف گنج طلا را شکل داده شده و اختلال در تشخیص فلزیاب یا طلایاب برای تشخیص مرکز طلا یا گنج ایجاد مینماید بخصوص برای فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی یا مگنتومتراین اختلال از علائم سیگنال پراکنده شده از نیرو وارده به اطراف گنج طلا با جواهرات شرایط همسانی با مواد معدنی و منابع صحنه کار را شکل می دهد و هدف اصلی یا طلا یا گنج و جواهرات از دید این دسته فلزیاب قابل تشخیص نمی باشد  

البه شرایط نوع جواهرات متفاوت میتواند شرایط گوناگون را نیز ایجاد نماید

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:05

فلزیاب تصویری سنسورمگنتومتر

فلزیاب تصویری سنسورمگنتومتریا سنسورمگنتومترکه برای فلزیاب تصویری بکاربرده میشود قدرت عملکرد فلزیاب تصویری را برای کاوش طلا و نقره و مس و روی و برنز را دارا نمی باشد و سنسور مگنتومتر که برای فلزیاب تصویری بکار برده میشود نمی تواند سیگنال علائم طلا یا دیگر فلزات غیراهنی تشخیص داده و تفکیک نماید

زیرا فلز طلا پارا مغناطیس یا غیر مغناطیس میباشد در نتیجه دستگاه مگنت یا مگنتومتر توان تشخیص طلا و رساناهای قوی را ندارد زیرا این دسته دارای میدان مغناطیس نمی باشد که بتواند یک دستگاه مگنتومترانرا تشخیص دهد حتی یک گنج یا طلای قدیمی دارای میدان الکتریکی قوی میباشد که توسط فلزیاب فرکانسی طبق اصول رادارمیتواند تشخیص داده و تفکیک نماید چون یک طلا یا گنج دارای میدان الکتریکی با توان بالا نسبت به مغناطیس را داشته که نوسان برای موج را ایجاد مینماید و حرکت ان بصورت امواج الکترو مغناطیس برای شکل دادن به فرکانس با انرژی و جریان خاص طلا یا گنج میباشد

 مگنتومتراین توان را برای تشخیص علائم گنج یا طلا را ندارد حال میخواهد مگنتومترتصویری باشد یا مگنتومتر با شرایط دیگری باشد در هر صورت مگنتومتر مغناطیس سنج است و فلزیاب یا طلایاب یا رادار زمینی دستی نمی باشد  

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:05

فلزیاب تصویری فرکانسی

فلزیاب تصویری فرکانسی باید دارای شرایط یک فلزیاب تصویری طبق اصول رادار باشد که یک فلزیاب تصویری حقیقی باشد و فلزیاب تصویری فرکانسی که از دسته فلزیاب رادار زمینی دستی میباشد در مرحله اول باید دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد

فلزیاب تصویری فرکانس القایی یا فلزیاب تصویری جذبی برای تشخیص یک هدف اصلی یا طلا یا نقره یا مس یا روی یا اهن یا نیکل یا کروم یا برنز یا برنج یا الومینیم دارای اعداد VDI برای هرکدام فلزات میباشد و با تعیین این اعداد VDI مربوط به هر نوع فلز یا طلا فلزیاب تصویری میتواند لکه رنگ مربوط به همان هدف اصلی یا طلا یا دیگر فلزات تشخیص داده و لکه رنگ انرا مشخص نماید که با فیلتر یا تغییر تنظیمات نرم افزاری میتوان نوع لکه رنگ مربوط به هدف اصلی یا طلا یا دیگر فلزات وتغییرات زیر زمین یا اطراف فلزیاب تصویری را تشخیص داده و مشخص نماید و یک اپراتور حرفه ای یا کاربر حرفه ای میتواند با فلزیاب تصویری بهترین تصاویر را از صحنه کار بدست اورد

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:05

عمق طلا

عمق طلا برای تشخیص توان عمق فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب در نظر گرفته میشود و عمق فلزیاب و عمق طلایاب و عمق گنج یاب برای تست عمق فلزیاب یا تست عمق طلایاب با طلا برای مشخص نمودن توان عمق فلزیاب یا طلایاب میباشد یا از طلا برای تشخیص توان عمق فلزیاب یا طلایاب بهره برده میشود

طلا را برای این در جهت تشخیص عمق فلزیاب یا طلایاب انتخاب مینمایند که یک فلزیاب طلا را در عمق زیاد پیدا نموده و تفکیک نماید نشانه قدرت عمق یابی ان فلزیاب یا طلایاب میباشد و قرار دادن طلا در عمق زیاد برای مشخص نمودن قدرت فلزیاب در نظر گرفته میشود زیرا طلا پارا مغناطیس است و میدان مغناطیس بسیار ضعیف را دارا است و بازتاب سیگنال طلا برای یک فلزیاب بسیار با توان پایین تربه نسبت دیگر فلزات است و برای همین برای تشخیص توان عمق فلزیاب در زمان تست فلزیاب از طلا بهره برده میشود تا قدرت فلزیاب یا طلایاب درعمق برای دیگر فلزات در کارهای متفاوت که فلزیاب کاربرد دارد مشخص گردد

فلزیاب فرکانسی که با عدد VDI و تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE فلزات را  تفکیک DISCRIMINATIONمینماید قدرت بالای در تفکیک فلز طلا در عمق زیاد را دارا است

چهارشنبه, 16 فروردين 1396 06:32

عمق فلزیاب حرفه ای

عمق فلزیاب یا عمق فلزیاب حرفه ای یا عمق فلزیاب فرکانسی از ان دسته جریانات عملکرد فلزیاب یا طلایاب برای تشخیص اهداف بخصوص طلا در عمق زیاد میباشد یک فلزیاب حرفه ای  یا طلایاب حرفه ای که فلزیاب فوق پیشرفته باشد باید بتواند اهداف طلا یا نقره یا مس یا روی یا نیکل یا کروم یا روی یا اهن و برنز و برنج و قلع و را در عمق زیاد تشخیص داده و تفکیک نماید

عمق فلزیاب بستگی به ابعاد هدف طلا یا دیگر فلزات در عمق دارد و میتوان گفت نسبت عمق فلزیاب یا طلایاب به نسبت ابعاد ان هدف اصلی یا طلا یا دیگر فلزات در عمق دارد

فلزیاب یا طلایاب که بتواند یک هدف بخصوص طلا را درعمق زیاد تشخیص دهد دارای توانایی برای کاوش دیگر فلزات نیز در عمق زیاد میباشد

فلزیاب حرفه ای باید بتوان یک قطعه طلا را در عمق زیاد تشخیص داده و تفکیک نماید البته اندازه هدف یا طلا در عمق به نسبت عمق نهایی فلزیاب یا طلایاب در نظر گرفته میشود

فلزیاب حرفه ای ا فلزیاب پیشرفته دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد

صفحه3 از9