پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:06

فلزیاب نادیده گنج

درفلزیاب نادیده گرفتن گنج یا نادیده گرفتن طلا یا فلزیاب نادیده گنج را بگیرد از اثر ذرات مواد معدنی و منابع و دیگر فلزات واثارباستانی صحنه کار برروی حول محورگنج یا طلا به انجام میرسد و این موضوع را میتوان اینگون بیان نمود که وجود مواد معدنی و منابع متفاوت میتواند سیگنال علائم مربوط به میدان مغناطیس پدید امده از گنج را در حالت تضاد قرار داده و فلزیاب گنج یا طلا را نادیده بگیرد

در این وضعیت سیگنال و علائم مربوط به مواد معدنی و منابع در اطراف محیط طلا یا گنج که به شکل توده یا مجتمع متفاوت با دیگر مواد معدنی و منابع یا فلزات دیگر و اثارباستانی دیگر باشد اجازه نمی دهد که سیگنال یا علائم هدف اصلی یا طلا یا گنج در دید فلزیاب قرار بگیرد و فلزیاب بیشتر تمایل به لبه پرتراکم مغناطیسی این دسته مواد معدنی یا کانیها و سنگهای تودها داشته و در این نقاط ازخود واکنش نشان می دهد که به این وضعیت حذف تاثیرات پارا مغناطیس طلا یا گنج نیز میگویند زیرا در این وضعیت شکل عملکردی بین میدان مغناطیس پدید امده از مواد معدنی و منابع صحنه کار در اطراف طلا یا گنج موجب میگردد که بار الکتریکی هدف یا طلا یا گنج با میدان الکتریکی پدید امده از وضعیت انتقال ذرات مواد معدنی و منابع به طلای یا گنج هم جهت شده و تفاوت دررفتار الکتریکی و مغناطیسی پدید امده از سیگنال گنج و طلا با مواد معدنی و منابع این وضعیت را شکل می دهند که میدان مغناطیس گنج یا طلا تحت تاثیرنیرو و انرژی و جریان مواد معدنی و منابع صحنه کار که دارای میدان مغناطیس خارجی میباشد خلاف جهت این میدان مغناطیس مواد معدنی و منابع حرکت نموده و وضعیت پارا مغناطیس مربوط به گنج یا طلا که بتواند در یک نقطه متمرکز گردد از حالت تمرکز خارج شده و در جهت مخالف به میدان مغناطیس اطراف خود نیرو وارد مینماید و اختلاف در رفتار علائم سیگنال گنج یا طلا پدید می اید و فلزیاب گنج یا طلا را می تواند در دید خود قرار دهد و این مشگل برای فلزیاب ها مغناطیسی یا ولتاژ القایی اختلال بیشتری ایجاد مینماید  

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:07

فلزیاب گستردگی طلا گنج

فلزیاب گستردگی طلا گنج را در یک محدوده که با فاصله متفاوت از هم قرار داده شده باشد به این اسانی نمی تواند تشخیص دهد زیرا بین مواد معدنی و منابع صحنه کار جابجایی مغناطیسی با حرکت بار الکتریکی پدید می اید که میدان الکتریکی با خواص مغناطیس متفاوت بین هدف اصلی یا طلا و مواد معدنی و منابع حادث شده و این خطوط مابین اهداف گنج و طلا با یکدیگر و مواد معدنی و منابع صحنه کار بطور کلی سطح زمین را به انرژی مربوط به خود ترکیب داده و این ترکیب میتواند بعنوان سیگنال نهایی یا علائم عمومی مربوط به صحنه کار از نظر فلزیاب تشخیص داده شود و جدا سازی این منبع اصلی که از علائم گنج یا طلا میباشد از دیگر منابع ایجاد کننده جریان و انرژی و نیرو فرکانس و امواج موضوعی است که کاربر فلزیاب یا اپراتور طلایاب بتواند انرا در تنظیمات تفکیک DISCRIMINATIN یا ابعاد هدف IND SIZE لحاظ نماید تا فلزیاب یا طلایاب با این تنظیمات بتواند جریان امواج الکترومغناطیس متمرکز هدف اصل یا طلا یا گنج را تشخیص داده و تفکیک نماید و از انجا که گستردگی گنج و طلا در یک صحنه کاربه تعداد و با فاصله باشد با تغییر تنظیمات ابعاد هدف میتواند تفاوت انها را برای تفکیک در ان محدوده مشخص نمود

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:08

میدان مغناطیس موازی گنج

میدان مغناطیس موازی گنج درجهت محورپیرامونی گنج یا طلا به دلیل وجود مواد معدنی و منابع اتشفشانی و اذرین شکل میگیرد و در این وضعیت شکل میدان مغناطیس این نوع هدف با اختلاف سیگنال در ترکیب بار الکتریکی روبرو شده و با این اختلاف دامنه تابش بار الکترونی طلا و گنج افرایش یافته و میدان مغناطیسی ناپایدار دراین وضعیت پدید امده که میتواند میدان مغناطیس موازی از شرایط مواد معدنی و منابع صحنه کاردر حول محور گنج یا طلا را شکل داده و با این میدان مغناطیسی موازی شده که موجب شده است مواد معدنی و منابع صحنه کار با این جریان مغناطیسی بار دارشده باشد یا وضعیت عمومی منابع صحنه کار شکل هدف اصلی یا طلا یا گنج را بخود گرفته و وضعیت اکثریت علائم سیگنال گنج یا طلا را در ان محدوده ایجاد نموده و موازی بودن این میدان مغناطیس صحنه کار و سنگهای اذرین موجب میشود که اختلاف سیگنال هدف اصلی یا طلا در این وضعیت حالت محو شدگی در دید فلزیاب گردد و دیگرفلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی از نوع  فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا مگنت یا یون یاب یا تسلا نمی تواند وضعیت مرکز میدان مغناطیس مربوط به هدف اصلی یا طلا را  در دید خود قرار داده  بخصوص که این میدان مغناطیس از یک هدف طلا یا گنج در عمق زیاد ایجاد شده باشد زیرا این نوع فلزیاب ها با ترکیب تنظیمات بالانس زمینی عمل نموده و در زمانی که بالانس در نزدیکی هدف اصلی یا طلا یا گنج به انجام رسد این میدان مغناطیس نیز در فلزیاب مغناطیسی یا ولتاژ القایی حالت بالانس یا واکنش خنثی را در فلزیاب ایجاد مینماید و اگر دورتر از این وضعیت شکل بگیرد در اطراف طلا یا گنج به ان نقطه از اطراف هدف اصلی یا طلا واکنش نشان میدهد که تراکم بالاتری دارد و این تراکم جریان مغناطیس میتواند در دیواره هدف اصلی یا طلا یا گنج باشد و با مرکز گنج یا طلا فاصله داشته باشد

سه شنبه, 01 فروردين 1396 11:12

فلزیاب جابجایی مغناطیسی

فلزیاب جابجایی مغناطیسی را در صورتی میتواند تشخیص دهد که قدرت تشخیص تفاوت حرکت بار الکتریکی کوچک که تغییرات در میدان الکتریکی را ایجاد مینماید مشخص نموده و مورد ارزیابی قرار دهد و فلزیاب یا طلایاب این جریان حرکت کوچک بارها که موجب تغییر جابجایی میدان الکتریکی میشود را تشخیص داده و مشخص نماید توان تفکیک جریان میدان الکتریکی را از هدف اصلی یا طلا یا گنج خواهد داشت

 این موضوع فقط از یک فلزیاب یا طلایاب که دارای تفکیک با عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE میباشد قابل اجراء میباشد

درزمانیکه میدان مغناطیس چند نوع مواد معدنی ترکیبی یا درهم امیخته در صحنه کار شکل میگیرد نیروی پدید امده از ترکیب یا هم نام شدن یا غیرهم نام شدن جریان مغناطیسی پرقدرت یا با شتاب بیشتری برای انتقال انرژی را شکل می دهد که میتواند این جریان مغناطیسی پدید امده از مواد معدنی و منابع باعث تغییرمیدان الکتریکی اطراف هدف اصلی یا گنج یا طلا شده و سطح هدف اصلی یا طلا در تماس با این جریان مغناطیسی موجب میدان جابجایی الکتریکی گردد که میدان مغناطیس وضعیت رانشی یافته و جریان مغناطیس دچار جابجایی بار الکتریکی میدان مغناطیسی حول محور هدف اصلی یا طلا یا گنج میگردد و این عمل میتواند میدان مغناطیس شبیه به یک هدف را با فاصه از مرکز هدف اصلی یا طلا یا گنج را پدید اورده و ارتباطی با میدان الکتریکی و میدان مغناطیسی هدف اصلی یا گنج یا طلا را ندارد که در کنار یکدیگر قرارگرفته و موج الکترو مغناطیس هدف اصلی یا طلایا گنج را شکل می دهد

فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی نسبت به این حوزه شکل گرفته از جریان مغناطیسی جابجا شده که میدان جابجا شده الکتریکی میباشد واکنش از خود نشان می دهد که ربطی به مرکز هدف اصلی یا طلا یا گنج بخصوص در عمق زیاد ندارد

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:08

فلزیاب سیگنال مغناطیس

فلزیاب سیگنال مغناطیس پدید امده ازنوع فلز یا طلا یا گنج را به نسبت سیگنال مغناطیس متعلق به میدان مغناطیس موادمعدنی و منابع صحنه کاررا در صورتی میتواند از یکدیگر مجزا نماید که دارای توانایی تشخیص تفاوت میدان الکتریکی ان فلزی یا طلا یا گنج یاب باشد زیرا اختلاف بین ترکیب میدان مغناطیس عمومی مربوط به منابع و مواد معدنی صحنه کار که در حالت عادی بریکدیگر نیرو وارد نموده و ذرات مربوط به هم را جذب و دفع مینمایند با شرایط انرژی و جریان هدف اصلی یا طلا یا گنج ارتباط خواهد داشت و در این میان شرایط جذب و انتقال انرژی بین این منابع و مواد معدنی و منابع صحنه کاربا یکدیگر به انجام میرسد با هدف اصلی یا طلا یا گنج یا دیگر فلزات نیزاین جابجایی انرژی یا ذرات  انجا می شود که میتواند بازتاب شرایط انرژی و نیرو و جریان هدف اصلی یا طلا یا گنج را دارای تغییر در میدان مغناطیسی نموده و این میدان مغناطیسی وضعیت عمومی در صحنه کار یا پیرامون اطراف خود شکل داده و شعاع اتمی که الکترون بدور محور هدف اصلی یا طلا در حال گردان است بازتر عمل نموده و سیگنال مغناطیسی هدف اصلی یا طلا یا گنج در محیط اطراف پراکنده میگرددو فلزیاب را منحرف به تشخیص در اطراف خود مینماید و تشخیص مرکز هدف اصلی یا طلا را با خطا در نقطه زنی روبرو مینماید

فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی برای کاوش طلا یا فلزات یا طلا در عمق زیاد بخصوص گنج و طلا در عمق زیاد با این مشگل تشخیص مرکز هدف روبرو می شود  

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:00

فلزیاب خطا تفکیک گنج طلا

فلزیاب خطا تفکیک گنج طلا را به همراه خواهد داشت و این خطا تشخیص فلزات طلا یا تفکیک طلا میتواند از موضوعات مختلف نشات بگیرد زیرا در زمان عملیات جستجو گنج یا کاوش طلا وضعیت نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار و نوع الیاژ ترکیبی همراه طلا یا درکنار طلا یا گنج میتواند این خطا تفکیک گنج طلا را در فلزیاب یا طلایاب ایجاد نماید

خطا در اصل با جابجایی ذرات بین فلزات یا مواد معدنی گر م با فلزات سرد یا مواد معدنی با ذات سرد به انجام میرسد ولی در این بین جابجایی یا ترکیب یون ها در مسیر انتقال پیوند یونی یا پیوند اتمی میتواند بار دار نمودن الکترونهای که مابین این جریان قرار میگیرد و از موادی با ترکیب ضعیف در محیط صحنه کار میباشد دارای انرژی شده و میدان مغناطیس ایجاد نموده و سپس بار خود را از دست داده و به دیگر منابع منتقل نماید که ذرات در حین جابجایی بین دو فلز یا مواد معدنی و سرد و گرم که انرژی بیشتری را در ان محیط به یکدیگر منتقل مینماید تحت تاثیر این میادین مغناطیسی با توان پایین قرار گرفته و وضعیت ناپایداری درمیدان الکتریکی هدف یا طلا یا گنج پدید اورده و از انجا که این ناپایداری موجب تغییرزمانی میدان الکتریکی گردد باعث میگردد که زاویه بازتاب سیگنال علائم گنج یا دفینه تغییر نموده و ایجاد خطا در تشخیص فلزیاب نماید در چنین موقعی زاویه بازتاب علائم گنج یا طلا بیشتر شرایط مغناطیسی در محدوده زاویه بازتاب را داشته و این میدان ناپایدار است و میتواند ر هر زمان یا تفاوت ساعت یک جهت از اطراف گنج یا طلا را فلزیاب بعنوان مرکز هدف اصلی یا طلا یا گنج مشخیص نماید  

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:00

فلزیاب فرکانسی عایق گنج

فلزیاب فرکانسی عایق گنج یا منابع غیرفلزی را میتواند از طلا یا گنج جدا  تفکیک نماید ولی این جدا نمودن برای تفکیک به نوع نقشه مدار فلزیاب فرکانسی و نوع تنظیمات فلزیاب فرکانسی وابسته است و موانع طبیعی یا موانع غیر طبیعی در اصل میتواند عایق قرار گرفته بین گنج و طلا یا اثار باستانی با فلزیاب یا طلایاب باشد

عایق یا هر نوع محفظه عایقی یا غیر فلزی میتواند اختلال در کار فلزیاب یا طلایاب ایجاد نماید و فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی که بخواهد یک هدف اصلی یا طلا یا گنج را در درون یک محفظه غیر فلزی یا عایق تشخیص دهد باید دارا تنظیمات تنظیمات پایه BASIC و تنظیمات اختیاری PRO OPTION باشد که این تنظیمات میتواند تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:01

تفکیک شعاع زن طلا

تفکیک شعاع زن طلا باید طبق اصول رادار زمینی دستی به انجام برسد و در رادار زمینی دستی بازتاب علائم طلا یا گنج در فلزیاب شعاع زن طلا یا شعاع زن گنج به انجام میرسد ونیازی نیست برای ارسال یا دریافت علائم یا سیگنال تعیین نوع هدف خاص مانند طلا یا نقره یا اهن در فلزیاب انتنی یا فلزیاب شعاع زن فرکانس خاصی را تعیین نمود

در اصل برای تفکیک فلزات یا طلا یا گنج قسمت پردازشگر دریافت بازتاب علائم و سیگنال یا فرکانس درفلزیاب شعاع زن یا فلزیاب تصویری این عمل تشخیص نوع فلزات یا طلا را از روی انرژی مربوط به فرکانس هدف اصلی یا طلا انجام داده و دامنه موج را مورد ارزیابی قرار داده و تفکیک را به انجام میرساند و این ربطی به کیلوهرتز یا هرتز برای فلز خاصی مانند طلا یا نقره و طلا را ندارد بلکه فلزیاب انتنی یا فلزیاب تصویری پیشرفته دامنه موج را با انرژی خاص ان فرکانس مورد ارزیابی قرارمی دهد که این عمل توسط اعداد VDI در جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE انجام شدنی است که میتواند برای هر هدف یا طلا یا دیگر فلزات عدد خاص خود را برای تشخیص برگشت امواج یا فرکانس را داشته باشد

قدرت تفکیک در فلزیاب شعاع زن و نقطه زن و فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری توان تشخیص دامنه موج تعیین شده در تعداد نوسان پیاپی از هدف اصلی یا طلا یا گنج در زمان دریافت علائم یا سیگنال میباشد که میتواند قدرت تفکیک در عمق به انجام رسانده تا قدرت تشخیص بین اهداف یا ذرات دیگر منابع یا فلزات را به غیر فلز تعیین شده در عدد VDI ایجاد نموده تا فلزیاب تفکیک دار توان این را داشته باشد که هدف اصلی یا طلا یا گنج را تفکیک نماید و این نوع فلزیاب فرکانسی که قدرت تفکیک واقعی فلزات یا طلا را برای شعاع زنی و نقطه زنی دارا باشد باید دارای تنظیمات پایه BASIC و تنظیمات اختیاری PRO OPTION باشد که این تنظیمات میتواند تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:01

فلزیاب شعاع زن گنج

فلزیاب شعاع زن گنج را فروشندگان فلزیاب در زمان فروش فلزیاب به خریدار فلزیاب در زمان خرید فلزیاب ابراز مینمایند و فلزیاب شعاع زن گنج میتواند یک فلزیاب شعاع زن برای تشخیص طلا در نهایت باشد و اینکه یک فلزیاب شعاع زن گنج باشد و در شعاع زنی گنج تضمین صد در صدی داشته باشد با اصول رادار در رابطه با جریان و انرژی و نیرو و فرکانس و امواج همخوانی ندارد

فلزیاب شعاع زن طلا که بتواند فلزیاب شعاع زن گنج باشد یک فلزیاب طبق اصول رادار و بنابر تشخیص فرکانس میباشد و از دسته فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی باشد و این دسته فلزیاب فرکانسی برای تعیین نوع هدف اصلی یا طلا یا دیگر فلزات باید از جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE بهره ببرد و برای تفکیک فلزات یا طلا از تغییر فرکانس بنابر کیلو هرتز یا هرتز بهره نبرد زیرا رادار یک فرکانس مشخص ثابت با شرایط امواج الکترو مغناطیس را برای تفکیک تمامی فلزات منجمله طلا را ارسال نموده وتوان تشخیص بازتاب دامنه خاص ان فرکانس هدف مورد نظر یا طلا یا گنج را از انرژی ان فرکانس بازتاب شده دارا است تابتواند عمل تفکیک واقعی را به انجام رساند

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:01

فلزیاب ترکیب الیاژ مواد معدنی

فلزیاب ترکیب الیاژمواد معدنی را از علائم سیگنال طلا یا گنج را تشخیص داده تا ترکیب تفکیک طلا یا گنج با مواد معدنی و منابع صحنه کاررا مشخص نماید و ترکیب علائم مواد معدنی با سیگنال طلا در جریان تغییر میدان الکتریکی و میدان مغناطیسی پیاپی نوسان موج را شکل داده و فرکانس طلا را میتواند به نسبت نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار با تغییر روبرو نموده که این تغییررا فقط توسط فلزیاب فرکانسی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X قابل تشخیص میباشد

تغییر انعکاس طلا و فلزات میتواند ازنوع الیاژ یا ترکیب فلزات گوناگون با یکدیگر باشد و این مقوله الیاژی شدن هدف اصلی یا طلا یا دیگر فلزات از حالت خالص به حالت الیاژی میتواند ترکیب سیگنال یا علائم را تغییر داده و یک انرژی مربوط به حالت الیاژی را در فلزیاب یا طلایاب ایجاد نماید

 تشخیص این حالت الیاژی در صحنه کار اگر با جریان انرژی یا نیرو و جریان مواد معدنی و منابع همراه گردد نیز اختلال پدید می اورد

فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی که طبق تغییر فرکانس عمل نموده با تغییر تنظیمات تفکیک و ابعاد هدف یا اندازه هدف میتواندمرکز هدف اصلی یا گنج را از دیگر زوایا تشخیص داده زیرا این زوایا حالت مغناطیسی به خود گرفته و فلزیاب فرکانسی طبق فرکانس عمل منماید و میتواند تغییر فرکانس طلا یا گنج را تشخیص داده و تفکیک نماید   

 

صفحه4 از9