یکشنبه, 29 اسفند 1395 09:23

فرکانس گنج طلا نوع زاویه

فرکانس گنج طلا نوع زاویه متعلق به خود را به نسبت شرایط مواد معدنی و منابع صحنه کار یا وجود دیگر فلزیاب در اطراف گنج طلا ایجاد مینماید و فرکانس گنج طلا در هر نوع مواد معدنی یا منابع دارای زاویه فرکانسی مربوط به همان محیط میباشد یا گنج طلا نوع زاویه خاص خود را در اطراف خود ایجاد مینماید یا نوع زاویه فرکانس طلا در شرایط گوناگون از نظر زمین و مواد معدنی و منابع صحنه کارمتفاوت منعکس میگردد و زاویه گنج طلا در هر نوع زمین به یک شکل میباشد که فلزیاب یا طلایاب باید توانایی تشخیص مرکز طلا یا مرکز گنج طلا را از زاویه فرکانس اطراف مرکزطلا یا گنج طلا را داشته باشد

وضعیت نوع مواد معدنی در شکل زاویه فرکانس گنج طلا اثر متقابل دارد و این اثر متقابل باید توسط فلزیاب یا طلایاب قابل تشخیص باشد که این تشخیص کار هر نوع فلزیاب نمی باشد

برای تشخیص مرکز طلا گنج یا گنج طلا تشخیص نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار باید به انجام برسد تا تنظیمات فلزیاب یا طلایاب متناسب با نوع خاک و مواد معدنی و منابع صحنه کار تنظیم گردد و این تنظیم دقیق موجب میگردد که فلزیاب یا طلایاب بتواند مرکز هدف اصلی یا گنج طلا را تشخیص داده و از زاویه اطراف طلا یا گنج طلا  صرف نظر نموده یا زاویه های پدید امده در اثر فشار نیرو و جابجایی ذرات که ایجاد انرژی در دیگر مواد معدنی یا منابع را مینماید از دید خود نادیده بگیرد یا در کلام عمومی حذف زاویه مزاحم را داشته باشد

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

فلزیاب ذرات زمین

فلزیاب ذرات زمین یا فلزیاب ذرات خاک یا فلزیاب ذرات طلا را میتواند بصورت مجزا تشخیص داده در صورتیکه دارای توان تفکیک طلا با عدد VDI و ابعاد هدف از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی میباشد

ذرات در صحنه کار یا زمین در اصل ذرات داخلی مواد معدنی یا منابع میباشد که ترکیبی مولکولی و اتمی مواد معدنی و منابع را میگویند که این ترکیب میتواند به نسبت نوع فلزات مربوط به یک فلز یا مواد معدنی و منابع سرد یا فلز یا مواد معدنی و منابع گرم باشد که البته به انتقال ذرات یا انرژی بین مواد متضاد نیز به ان میگویند

حاصل ارتباط این ذرات با یکدیگر در محیط اطراف خود به نسبت فلزات یا مواد معدنی گرم با مواد معدنی یا فلزات سرد جابجایی ذرات را ایجاد نموده که در بین این جابجایی انرژی حاصل بین فلزیا مواد معدنی گرم با فلز یا مواد معدنی سرد انجام میشود که در حین این نقل و انتقال انرژی ذرات میدان مغناطیس مربوط به مواد معدنی و دیگر فلزات در محیط اطراف صحنه کار شکل میگیرد

این ذرات جابجایی شده ایجاد میدان مغناطیس متفاوت نموده که این میدان مغناطیس که در اثر جابجایی ذرات پدید میاید میتواند فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی مانند فلزیاب فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا مگنت یا یون یاب یا تسلا را با اختلال در عملکرد روبرو نماید و ثبات خود را از دست داده و واکنش بی دلیل ایجاد نماید

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:02

کارکرد فلزیاب سنسورنوری حرارتی

کارکرد فلزیاب سنسور نوری حرارتی بنابر قدرت تفکیک ازدامنه بازتاب علائم سیگنال فرکانس هدف اصلی یا طلا یا نقره یا مس یا روی و دیگر فلزات میباشد در این شرایط که محیط صحنه کارکه بیشترین جابجایی ذره متعلق به هدف اصلی یا طلا را از حول هدف اصلی یا طلا منعکس میگردد موجب میشود که سنسور نوری حرارتی به ان ارتعاش ایجاد شده از طلا یا هدف تعیین شده درتنظیمات تفکیک از خود واکنش نشان داده و ان علائم سیگنال که بالاترین ارتعاش را دارد از دیگر سیگنال منابع دیگر جدا نموده و تفکیک نماید  

در این وضعیت که ارتعاش مربوط به هدف اصلی یا طلا یا دیگر فلزات که دران محیط شکل میگیرد موجب میگردد که سنسور نوری حرارتی  نیرو انرژی مربوط به هدف که دارای تغییر دما و فاز گردیده است را از دیگر منابع که دارای علائم مشابه باشد تشخیص داده و همین تفاوت در تشخیص توان تفکیک را افزایش داده  ودما دریافت یا جذب شده توسط اهداف سرد یا طلا و نقره و مس و الومینیم میدان الکتریکی هدف اصلی یا طلا را تغییر داده و شرایط ارتعاش بازتاب شده یا دامنه سیگنال فرکانس موج که در عدد VDI و ابعاد هدف اصلی یا طلا یا دیگر فلزات تعیین شده به همراه الکترو مغناطیس مادون قرمز هدف اصلی یا طلا در فلزیاب سنسوری نوری حرارتی بطور طبیعی قابلیت تشخیص و تفکیک را ایجاد نموده و میتوان ابراز نمود  هدف اصلی یا طلا که دارای انرژی بیشتر و دما بالاتر شده  است دارای تشعشات مادون قرمز میگردد که این مادون قرمز بصورت تشعشات الکترو مغناطیس مادون قرمز هدف اصلی یا طلا به همراه تجمع ذرات فرکانس با انرژی منعکس شده که در اصل با ترکیب فرکانس مربوط امواج الکترو مغناطیس هدف یا طلا حرکت نموده و در صحنه کار بازتاب مینماید و سنسور نوری حرارتی  توان دریافت علائم مربوط به انرژی هدف اصلی یا طلا به همراه تشعشات مادون قرمز را داشته و این دریافت سیگنال را به مدار فلزیاب تصویری یا انتنی که طبق اصول رادار میباشد منتقل نموده و مدار پردازشگر فلزیاب تصویری یا فلزیاب انتنی این انرژی مربوط به علائم یا سیگنال و فرکانس هدف مورد نظر یا طلا را از دیگر علائم جدا نموده و تفکیک مینماید و همه این بازتاب علائم یا سیگنال توسط سنسور نوری حرارتی قابل تشخیص میگردد و توان تفکیک و تشخیص مرکز هدف اصلی یا طلا را افزایش داده

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:03

فلزیاب سنسور نوری حرارتی

به این نوع سیستم فلزیاب TLS P.I.P یا THRMO LIGHT SENSOR میگویند وبه لکه رنگ حاصله بر روی صفحه نمایشگرTLS APP یا TLSC میگویند. THRMO LIGHT SENSOR COLOR

 این نوع سیستم فلزیاب نوری حرارتی از نوع فلزیاب تصویری سنسوری میباشد که از سنسوری نوری حرارتی در فلزیاب تصویری یا فلزیاب انتنی بهره برده میشود تا در زمینه افزایش توان سیستم سخت افزاری فلزیاب انتنی یا فلزیاب تصویری و نرم افزاری P.I.P یا لکه رنگی یا نرم افزار تفکیک رنگ COL PRO بهره برده میشود و سنسور نوری حرارتی  ابزار جانبی اتصال به مدار اصلی فلزیاب تصویری فرکانسی یا فلزیاب انتنی سنسوری میباشد زیرا سنسور نوری حرارتی قابل نصب فقط بر روی فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی میباشد که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد

عملکرد سنسور نوری حرارتی در فلزیاب تصویری و فلزیاب انتنی یا فلزیاب لیزری توان تشخیص و تفکیک اهداف یا طلا را در عمق زیاد افزایش داده و تکنولوژی سنسور نوری حرارتی یک تکنولوژی انحصاری میباشد که در اختیار کمتر شرکت تولید کننده فلزیاب یا طلایاب در دنیا میباشد

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:03

عمق فلزیاب فرکانسی

عمق فلزیاب تصویری یا عمق فلزیاب فرکانسی تصویری برای اهداف یا طلا در سطح با طلا یا دیگر فلزیاب در عمق متفاوت است فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب فرکانس القایی که از نوع فلزیاب با تفکیک عددVDI و طبق رادار زمینی دستی باشد اهداف یا طلا جدید یا دیگرفلزات جدید در عمق کم به خوبی نمی تواند تشخیص داده و تفکیک نماید و فلزات جدید حداقل یک متر باید با سرجستجوگر یا کویل یا لوپ یا سنسور فاصله داشته باشد تا بتواند هدف اصلی یا طلا یا فلزجدید را بهترو دقیق ترتشخیص دهد و دلیل ان هم این است که فلزیاب فرکانسی که طبق اصول رادار زمینی دستی طراحی شده است مانند رادار RADAR عمل نموده و انرژی حاصله را از فاصله دورتر یا در عمق بیشتر بهتردریافت مینماید

در سیستمهای فلزیاب جذبی یا فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب الکترواستاتیک فرکانسی  اهداف در سطح یا لایه های روی زمین کمتر بر روی سیستم واکنش ایجاد مینماید یا اهداف که فاصله کمتری با عامل ارسال کننده یا سرجستجوگرسیستم فلزیاب دارند بر روی واکنش سیستم فلزیاب تصویری فرکانسی یا فلزیاب فرکانسی تاثیر کمتری را پدید میاورند و این هم بیشتر به خاطر این است که منابع الوده بر روی سطح یا لایه های روی زمین کمتر بر روی سیستم فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب فرکانسی تصویری اثر نامطلوب بگذارد.

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:03

فلزیاب تصویر واقعی

فلزیاب تصویر واقعی هدف یا فلزات یا طلا را نمی تواند نشان دهد و کلیه تصاویر در فلزیاب تصویری بصورت گرافیکی در لکه رنگ از نوع پیکسل میباشد ولی در بعضی فلزیاب ها تصاویر قرار دادی قرارداده که تصویرکوزه و سکه و گنج و مجسمه را نشان می دهد که این تصاویر شکل واقعی هدف یا طلا یا گنج زیر زمین نمی باشد بلکه تصویری است از نوع تصاویر قراردادی که در ان فلزیاب قرار داده اند

در فلزیاب های که از نوع فلزیاب تفکیک دار یا فلزیاب تفکیکی با عدد VDI میباشد از این نوع تصاویر قراردادی در کنار اعداد VDI بکار برده میشود و این تصاویری هستند که بنابر طبقه ان هدف یا طلا در جدول تفکیک و تشخیص  VDI SCALE مرتبط با  اعداد VDI مربوط به تنظیم تفکیک و تشخیص EDIT  یا VDI DISC طراح در نرم فزار مربوط به صفحه نمایشگر DISPLAY تعیین مینماید که امکان دارد این تصاویر در سیستمهای گوناگون با هم متفاوت باشند

این تصاویر قراردادی در کنار عدد VDI ارتباطی با فلزیاب تصویری که تصویر بصورت لکه رنگ با عدد VDI در برنامه تفکیک رنگ COL PRO مشخص مینماید ندارد و کار فلزیاب تصویری فرکانسی با برنامه تفکیک رنگ COL PRO با عدد VDI یک عملیات و تشخیص در تفکیک طلا یا فلزات با توان بالا میباشد

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:03

فلزیاب تفکیکی عددی

فلزیاب تفکیکی عددی بنابرعدد VDI طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE بر روی صفحه نمایشگر فلزات یا طلا را تفکیک نموده و مشخص مینماید فلزیاب تفکیکی عددی در دو نوع میباشد فلزیاب تفکیکی با عدد VDI از نوع فلزیاب تصویری فرکانسی یا فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی که با عدد VDI بر روی لکه رنگ نوع هدف اصلی یا طلا یا دیگر فلزات را مشخص مینماید و فلزیاب تفکیکی عددی با عدد VDI از نوع فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی در دسته فلزیاب بی اف او BFO یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب تی ار TR میباشد

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:03

فلزیاب تصویری رنگ

فلزیاب تصویری رنگ لکه رنگ را به نسبت نوع علائم و سیگنال بازتاب شده از هدف مشخص و معین مینماید و حتماً رنگ لکه رنگ مربوط به هدف اصلی یا طلا یا هدف تعیین شده به رنگ قرمز یا زرد نمی باشد ولی فلزیاب تصویری که واقعاً فلزیاب تصویری باشد باید فلزیاب تصویری از نوع فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی باشد تا بتواند لکه رنگ اشکار گردیده را از سیگنال هدف واقعی یا طلا یا دیگر فلزات را تشخیص داده و فلزیاب تصویری یا طلایاب تصویری در اصل بنابر اصول رادار طراحی گردیده شده است و باید فلزیاب تصویری میدان مغناطیس را از میدان الکتریکی که بر هم اثر میگذارند تشخیص داده و بنابر امواج الکترومغناطیس عمل نماید و دیگر فلزیاب ها که فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی میباشد

عمده مدلهای فلزیاب تصویری به صورت لکه رنگی بنابرنرم افزار یا برنامه  یاP.I.P  یا P.P.I   به سه رنگ اصلی قرمز RED و سبز GREEN و ابی BLUE محل و نوع هدف را مشخص مینمایند که به اختصار به ان RGB میگویند و نوع دیگر را به RBY معروف است که از ترکیب سه رنگ قرمز RED  ابی BLUE  زرد YELLOW میباشد و بقیه رنگها ترکیبی از این سه رنگ است که در بعضی مواقع بنفش VIOLET نیز بعنوان شبیه رنگ پایه که عامل پدید امدن بعضی رنگها مرکب یا ترکیبی میگردد در نرم افزار بکار برده میشود که رنگ بنفش VIOLET در نرم افزارهای سه رنگ RGB P.I.P به صورت رنگ اصلی بکار برده نمیشود

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:05

فلزیاب موج

فلزیاب موج را برای تفکیک طلا خواهد داشت و فلزیاب امواج ثابتی را برای تفکیک فلزات مانند طلا و نقره و مس و روی و اهن و نیکل و الومینیم را دارا میباشد یا منتشر مینماید و این امواج یا موج باید از دسته امواج الکترو مغناطیس باشد که بتواند در عملیات تفکیک فلزات مانند طلا در عمق زیاد تشخیص دهد

فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی تابش انرژی را به شکل موج در اطراف خود پراکنده نموده که این موج میتواند از جریان مغناطیسی به همراه میدان الکتریک باشد که به یکدیگر به جهت مسیر انتشار حرکت مینمایند

از انجا که امواج الکترو مغناطیس سرعت بالای مانند نور را دارا است میتواند با سرعت زیاد در صحنه کار منتشر شده و به همین میزان امواج الکترومغناطیس طراحی شده برای یک فلزیاب فرکانسی میتواند با سرعت بالا علائم و سیگنال میدان مغناطیس و میدان الکتریکی را با همدیگر منتشر نموده و با همین سرعت نیز پردازشگرفلزیاب فرکانسی تعادل بازتاب علائم از موج هدف یا جریان مغناطیسی و الکتریکی هدفی مانند طلا تشخیص دهد از انجا که امواج الکترو مغناطیس ترکیب شده از میدان مغناطیس و میدان الکتریک میباشد میتواند میدان الکتریکی و مغناطیس همراه هم در یک فلزیاب طلا را بخوبی تشخیص داده و تفکیک نماید زیرا امواج الکترو مغناطیس که یک فلزیاب فرکانسی منتشر میگردد دارای میدان الکتریکی متغیر با میدان مغناطیس میباشد میتواند جریان بار استاتیکی طلا را که یک رسانا است را تشخیص داده و شرایط الکترو استاتیک در بازتاب علائم طلا ایجاد نموده و از انجا که طلا دارای مغناطیس بسیار پایین میباشد یا پارا مغناطیس است در اینجا تشخیص و تفکیک طلا با میدان الکتریکی متغیردرون امواج مغناطیسی به همراه میدان مغناطیس درون امواج الکترو مغناطیس به توان بازتاب انرژی خاص از سیگنال یا فرکانس یک فلز مانند طلا در فلزیاب فرکانسی سرعت می بخشد و فلزیاب فرکانسی میتواند بازتاب علائم و سیگنال طلا را دریافت نموده و تفکیک نماید و این عمل بنابرتنظیمات تفکیک DISCRIMINATION در عدد VDI و تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE در مدار فلزیاب فرکانسی به انجام میرسد و این نوع توان میدان الکتریکی و مغناطیسی که حاصل ان موج الکترو مغناطیس فلزیاب فرکانسی است که میتواند یک هدف طلا را در عمق زیاد تشخیص داده و تفکیک نماید  

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:05

فلزیاب میدان جستجو

فلزیاب میدان جستجوبرای کاوش فلزات مانند طلا و نقره و مس و روی و اهن و .... به نسبت نوع نقشه مدار فلزیاب دارا میباشد و نقشه مدار فلزیاب برای میدان جستجو با سرجستجوگر کویل یا لوپ یا سنسورارتباط داشته و این ارتباط به نوع طبقه فلزیاب که از نوع فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی یا فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی باشد مرتبط میگردد این ارتباطات توان فلزیاب را در میدان جستجو با سرجستجوگرمشخص مینماید

فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی از نوع فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی یا مگنت یا یون یاب یا تسلا فقط محدوده اطراف سرجستجوگر خود را میتواند با تغییر میدان مغناطیس تشخیص داده و مشخص نماید ولی میدان مغناطیس سرجستجوگر فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی وضعیت مغناطیسی یا بار الکتریکی و اختلاف فاز در زمان اهداف یا طلا یا نقره یا برنز را تشخیص داده و از انجا که این نوع فلزیاب های مغناطیسی یا فلزیاب های ولتاژالقایی از شرایط مغناطیس برای تشخیص خود بهره میبرند و زمین بطور طبیعی دارای مغناطیس میباشد و مواد معدنی و منابع نیز خود دارای مغناطیس مربوط به خود میباشد و این مغناطیس ها بصورت میدان مغناطیس با ترکیب یا رانش و کشش عمل مینمایند وضعیت توان عمل فلزیاب مغناطیسی و فلزیاب ولتاژ القایی را در میدان جستجو برای عمق زیاد کاهش داده یا بر روی انرژی درون میدان مغناطیس سرجستجوگر با افت توان روبرو مینماید و این وجود میادین مغناطیس متفاوت توان فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی را برای تشخیص فلزات پارامغناطیس مانند طلا در عمق زیاد را از بین میبرد

 

صفحه5 از9