پنج شنبه, 31 فروردين 1396 17:58

فلزیاب مادون قرمز گنج

فلزیاب مادون قرمز گنج

فلزیاب مادون قرمز گنج و فلزیاب لیزرگنج را میتواند از شرایط سیگنال علائم منعکس شده درامواج الکترومغناطیس در فرکانس طلا یا فرکانس گنج یا فرکانس انواع فلزات جدا نموده و تفکیک نماید

حتماً فلزیاب لیزری یا فلزیاب مادون قرمزبرای اینکه واقعاً یک فلزیاب لیزری باشد باید از دسته فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد تا توان دریافت بازتاب علائم سیگنال الکترومغناطیس مادون قرمزطلا یا گنج را دریافت نماید

اثارباستانی و گنج بخصوص طلا بطور طبیعی در اثر فشار نیرو از اطراف خود و افزایش تراکم انرژی درونی در اثر جذب ذرات دیگر منابع در حول محورخود در کنار بارالکتریکی انباشته شده تشعشعات الکترو مغناطیس به همراه دما حاصل از افزایش نیرودارای جریان مادون قرمزمیگردد که میتواند به مادون قرمز منتشر شده از فلزیاب یا طلایاب پاسخ هم جهت دهد

در غیر اینصورت دیگر فلزیاب ها که دارای توان تشخیص انرژی از فرکانس نباشند نمی توانند تشعشعات الکترو مغناطیس مادون قرمز را تشخیص داده و تفکیک نماید