سه شنبه, 29 فروردين 1396 10:30

فلزیاب مغناطیسی تصویرقراردادی

فلزیاب مغناطیسی تصویرقراردادی

فلزیاب مغناطیسی تصویرقراردادی ICONS را دارا است یک اشکال بزرگ در تشخیص اهداف یا طلا یا گنج طلا در عمق زیاد دارد و در فلزیاب های مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی یا مغناطیس سنج یک هدف اصلی یا طلا یا گنج طلا در عمق زیاد قراربگیرد تصاویر قراردادی یا تصاویرثابت ICONS یا اعداد VDI مخالف یکدیگر یا نوع هدف در صحنه کار ظاهر میگردد یا عمق فلز طلا یا گنج طلا زیاد شود اختلاف در عدد VDI و تصاویر قرار دادی اشکار میگردد یا اعداد تصویرقراردادی ICONS یا عدد VDI در اثر افزایش عمق تفاوت داشته یا تصاویر قراردادی برای یک هدف از یک نوع در عمق کم با عمق زیاد متفاوت میباشد و این نیز ایراد اساسی از نوع فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی وی ال اف VLF یا فلزیاب تی ار TR یا فلزیاب بی اف او BFO که با عدد VDI عمل مینماید

البته تنظیمات تفکیک با عدد VDI در این نوع فلزیاب ها ارتباطی با تفکیک فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی به همراه تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE ندارد