پنج شنبه, 31 فروردين 1396 17:29

فلزیاب مغناطیسی گنج

فلزیاب مغناطیسی گنج

فلزیاب مغناطیسی گنج طلا را نمی تواند در عمق زیاد تشخیص داده یا فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا دستگاه مگنتومتر یا مگنت یا یون یاب یا تسلا نمی توانند طلا یا گنج را در عمق زیاد یا زمین الوده تشخیص داده یا مشخص نماید

این عدم توان این دسته فلزیاب یا دستگاه ها دراصل برای این است که فلزطلا دارای شرایط جذب انرژی در خود میباشد و این جذب انرژی در اثر مرور زمان افزایش یافته و تابش الکترونی طلا با تغییر میدان الکتریکی و ایجاد میدان مغناطیسی در اثر حرکت الکترونها بار الکتریکی گسترده را در اطراف خود ایجاد مینماید و این هم عامل میگردد که فلزیاب های مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی یا مگنتوتر و مگنت یا تسلا نتواند وضعیت مرکز هدف گنج طلا را در اثر ایجاد نیروهای متمادی و پیاپی از میدان مغناطیس پیوسته به یگدیگر در اثر فشار نیرو یا ترکیب شده تشخیص داده و مشخص نماید چون این افزایش انرژی طلا موجب حرکت ذرات طلا شده و میتواند منطقه گسترده ای را الوده به وضعیت شکل خود نماید و در این میان میدان مغناطیس متفاوت نیز شکل میگیرد که این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها را با اختلال در تشخیص طلا یا مرکز گنج طلا روبرو نماید

یکشنبه, 15 اسفند 1395 12:23

فلزیاب مغناطیسی گنج

موضوع اینکه فلزیاب مغناطیسی گنج یا طلا را پیدا نماید از نظر علوم رادارو الکترونیک در جریان فیزیک جای بحث دارد و فلزیاب پیداکردن طلا قدیمی یا گنج را باید با شرایط واقعی تشخیص دهد و این شرایط واقعی برای یک گنج یا طلا قدیمی برای عمق زیاد از طریق فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی قابل انجام نمی باشد زیرا بارالکتریکی حاصله از سرجستجوگرفلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی در مسیر حرکت به سمت لایه های زمین در اثر برخورد با میدان مغناطیس یا بار الکتریکی دیگر منابع دچار تغییرات میگردد که بازتاب برگشت علائم مربوط به میدان مغناطیس هدف اصلی یا طلا توسط فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی قابل تشخیص نمی باشد که بتواند مغناطیس هدف اصلی یا طلا را تشخیص داده و از دیگر علائم مزاحم مربوط به دیگر منابع جدا نماید و این موضوع بیشتر برای اهداف مانند طلا در عمق زیاد بخصوص در زمینهای الوده یا سفت و سخت یا درهم ریخته پیش می اید

البته در اثر مجاورت یا برخورد یا تماس علائم میدن مغناطیسی سرجستجوگر فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی با دیگر میادین مغناطیسی یا بار الکتریکی منابع دیگرتوان و شدت مغناطیس ایجاد شده نیز کاهش یافته وهمین موضوع میتوانید بطور طبیعی توان عمق فلزیاب مغناطیسی یا ولتاژ القایی از نوع فلزیاب پالسی یا فلزیاب VLF یا دستگاه مگنت یا فلزیاب تی ار TR یا تسلا یا یون یاب یا فلزیاب BFO و .. را کاهش داده و قدرت نفوذ به عمق این نوع فلزیاب ها توان خود را از دست می دهد و برای این است که این نوع فلزیاب ها توان عمق بالای برای کاوش اهداف نداشته یا فلزات پارامغناطیس مانند طلا را نمی توانند درعمق زیاد تشخیص دهند و یک دلیل که فروشندگان یا سازندگان این نوع فلزیاب ها در بیانات و مقالات فلزیاب یا موضوعاتی که در زمینه فلزیاب بیان مینمایند میگویند که فلزیاب وجود ندارد که بیشتر از دو سه متر بگیرید زیرا فلزیاب که خودشان ساخته یا کپی از روی فلزیاب های مغناطیسی دیگر مینمایند توان بالای در تشخیص اهداف در عمق زیاد ندارد و این موضوعات را بیان مینمایند که بتوانند ضعف فلزیاب خود را بپوشانند و فلزیاب شرکت فلزیاب معتبر را که فلزیاب انها از نوع فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و ابعاد هدف میباشد تخریب نمایند زیرا توان رقابت در طراحی و تولید فلزیاب حرفه ای یا پیشرفته را ندارند

 

در اینجا منظور از زمین سفت و سخت ان دسته زمین میباشد که مواد معدنی و منابع متفاوت را دارا باشد منظور یک زمین صخره ای نمی باشد که لایه های ان یک شکل و از یک نوع ردیف لایه های منظم باشد