فلزیاب تصویری قله سه بعدی مواد معدنی یا منابع با قله سه بعدی طلا یا انواع فلزات را متفاوت ارائه مینماید ولی بعضی از منابع و مواد معدنی قله سه بعدی شبیه طلا یا فلزات دیگر مانند نقره و مس و روی و اهن و نیکل که در عدد VDI در تنظیمات تفکیک تعیین شده است را اشکار مینماید و دلیل ان میتواند چند عامل متفاوت باشد و در ابتدا تنظیمات نسبت به نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار در تفکیک DISCRIMINATION و ابعاد هدف IND SIZE میباشد سپس در نرم افزار فلزیاب تصویری تنظیمات سطح فلزات با زیر سطح فلزات است که میتواند این لکه رنگ ها را بصورت متفاوت اشکار نموده تا تصویر قله سه بعدی مواد معدنی ومنابع صحنه کار با طلا یا فلز تعیین شده در عدد VDI با تفاوت واضح از یکدیگر اشکار گردد

تنظیمات دقیق در فلزیاب تصویری قدرت تشخیص فلزیاب تصویری را برای تفکیک فلزات یا طلا یا دیگر منابع مود معدنی و غیر فلزی ها افزایش داده و تشخیص قله سه بعدی مربوط به هدف اصلی یا طلا یا غیرفلزی یا انواع فلزات را اسانتر مینماید زیرا نقطه قله فرکانس و هرم فرکانس در اصل در حول محور خود گنج با طلا شکل میگیرد که فلزیاب فرکانسی میتواند بازتاب پدید امده از جریان الکترومغناطیس مربوط به میدان الکتریکی و انرژی هدف اصلی یا طلا را از دیگر منابع دارای انرژی که شبیه به جریان هدف اصلی یا طلا بازتاب میشود تشخیص داده و نسبت به مرکز نقطه قله فرکانس و هرم فرکانسی هدف اصلی یا طلا واکنش برای تفکیک را انجام دهد که تنظیمات صحیح در فلزیاب تصویری میتواند قله سه بعدی طلا را از قله سه بعدی دیگر منابع و مواد معدنی مشخص نماید

توجه نمایید که هرم موج فرکانس مربوط به نوع تنظیم دامنه موج فرکانس قابل تشخیص در فلزیاب تصویری میباشد که از طریق تنظیمات ابعادهدف IND SIZE در فلزیاب تصویری ایجاد میگردد

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:00

فلزیاب شکل تفکیک زمین

فلزیاب با تفکیک میتواند شکل تفکیک زمین را با تنظیمات تفکیک طبق عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE  مشخص نماید و در اصل فلزیاب با تفکیک با عدد VDI قدرت تشخیص کلیه موانع پدید امده از زمین یا لایه های زمین را داشته و با این توان تفکیک زمین در فلزیاب یا طلایاب قدرت تشخیص برای تفکیک طلا یا دیگر فلزات افزایش یافته یا با وجود این نوع تنظیمات یک فلزیاب فرکانسی میتواند موانع حاصل از جریان الکتریکی زمین که بالاترین نیروذرات که ایجاد مزاحمت مینماید را از دید فلزیاب یا طلایاب خارج نموده و با تشخیص نوع مواد معدنی یا منابع که بالاترین اختلال را در تشخیص و تفکیک فلزیاب ایجاد مینماید میتوان تنظیمات فلزیاب یا طلایاب را مناسب با صحنه کار و مواد معدنی تعیین نموده یا تغییر داده تا موجب افزایش قدرت تفکیک فلزیاب یا طلایاب در عمق زیاد بخصوص برای طلا گردد یا توان تفکیک و کاوش اهداف یا طلا یا فلزات مورد نظر را در عمق زیاد افزایش یابد و دقت در نقطه یابی را به حد مطلوب در فلزیاب یا طلایاب برساند

توجه نماید که تنظیمات تفکیک با عدد VDI مربوط به تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE مربوط به تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:07

فلزیاب طلا لایه خاک

فلزیاب طلا لایه خاک را میتواند تشخیص دهد درصورتیکه توانایی ارزیابی زمین را داشته باشد و فلزیاب یاطلایاب باید دارای توان تفکیک طلا باشد تا بتواند وضعیت طلا در لایه خاک را تشخیص دهد و این امر فقط از فلزیاب با وجود تفکیک با جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE بر می اید

طلا که در لایه های خاک وجود داشته باشد بصور طبیعی ساختار ذاتی خود را داشته و از اطراف به میزان خود در حد جزئی انرژی و ذرات را از مواد معدنی و منابع اطراف خود جذب نموده یا دیگر مواد معدنی و منابع میتواند انرژی خود را در اثر جابجایی ذرات به طلا منتقل نموده و از انجا که یک رسانا بالا است در اطراف حول محور خود بار الکتریکی انباشته شده را ایجاد نموده و با تغییرمیدان الکتریک در اثررسیدن انرژی به میزان حد تحمل ذرات طلا ارنرژی درونی طلا اقدام به جابجایی ذرات خود به اطراف نموده و این انتقال میتواند به یک فلز قدیمی یا گنج یا طلا که در ان محدوده وجود داشته باشد منتقل گردد و یک خط مسیر خطوط میدان الکتریکی به همراه میدان مغناطیسی را ایجاد نموده و این خطوط ترکیب از امواج الکترومغناطیس در زمان معین ایجاد میگردد و این زمان برای انتقال ناپایدار خواهد بود و این جریان میتواند کار فلزیاب را برای کاوش طلا یا گنج در پیدا نمودن نقطه مرکز هدف با خطا روبرو نماید

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:00

فلزیاب شناخت طلا گنج

فلزیاب شناخت طلا گنج یا فلزیاب شناخت طلا را باید در هر وضعیت از نظر نوع زمین انجام داده و تفکیک DISCRIMINATION نماید و فلزیاب که بخواهد این عمل تفکیکی طلا گنج یا طلا و گنج را به انجام رساند

شناخت طلا و گنج در زمینهای که مواد معدنی ومنابع ان از نوع منکنزوکلسیم و سیلیس یا سیلیسیم یا سدیم یا پتاسیم یا منیزیم بصورت اکثریت باشد میتواند شرایط شکست جریان و انرژی و نیرورا به همراه داشته و اجازه ندهد علائم مربوط به هدف اصلی یا طلا یا گنج بالاتر از سطح این لایه مواد در زیر زمین منتقل گردد و این منابع خود میتوانند مانند سد علائم سیگنال طلا و گنج عمل نموده که به ان سد مغناطیسی میگویند و این سد مغناطیسی اجازه نمی دهدعلائم سیگنال طلا و گنج با همان توان اولیه به سمت بالاتربازتاب گردد در این وضعیت فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی از نوع فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی یا مگنت یا یون یاب یا تسلا توان عبور میدان مغناطیس خود را برای تشخیص طلا گنج زیر اینگونه مواد معدنی یا منابع را نداشته زیرا بارالکتریکی این دسته مواد معدنی یا منابع خود بطور طبیعی در میدان مغناطیس سرجستجوگر فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی اختلال ایجاد مینماید

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:04

فلزیاب مواد معدنی طلا نقره

فلزیاب مواد معدنی طلا نقره را میتواند تشخیص داده و تفکیک نماید به شرط انکه ان فلزیاب یا طلایاب بتواند با عدد VDI تفکیک نموده و با روش ارزیابی خاک یا مواد معدنی و منابع صحنه کار با تغییر تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE میتوان نوع مواد معدنی طلا نقره را تشخیص داده و در صورتیکه به دنبال یک هدف از نوع الیاژ طلا نقره باشید و زمین صحنه کار دارای مواد معدنی طلا نقره باشد شرایط تشخیص برای نوع تنظیمات فلزیاب یا طلایاب متفاوت میباشد که این تنظیم متفاوت برای حذف ذرات و مواد معدنی طلا و نقره درهرنوع فلزیاب قابل تشخیص نمی باشد و فقط فلزیاب یا طلایاب که میتواند تفکیک با عدد VDI وابعاد هدف را داشته باشد این تونایی را دارا است

اینکه نوع مواد معدنی زمین از نوع طلا و نقره باشد موجب میگردد که در ان محدوده جریان مغناطیسی میدان الکتریکی مربوط به مواد معدنی طلا و نقره با دیگر مواد معدنی و منابع صحنه کار ترکیب یا تقاطع یا همجوار شده و جریان میدان الکتریکی را پدید اورد که با سرعت مربوط به خود درجهت محور عمودی اطراف خود حرکت مینماید و این جریان شکل گرفته از وضعیت مواد معدنی و منابع صحنه کار به همراه مواد معدنی طلا و نقره بار استاتیکی با شدت و تراکم بیشتردر میدان مغناطیس با میدان الکتریکی متغیرترکیب میشود و موجب شکل گیری امواج الکترو مغناطیس شبیه به هدف اصلی یا طلا یا نقره را با شدت فوق العاده پایین میشود و همین جریان پدید امده بر روی هدف طلا و نقره نیز اثر گذاشته و ترکیب علائم و سیگنال هدف طلا و نقره را در انعکاس تغییر داده که بیشتر بر روی عرض یا پهنا جریان و انرژی و نیروو فرکانس هدف اصلی یا طلا و نقره تاثیرگذاشته وتغییرایجاد نموده  که فقط با تغییرتنظیمات ابعاد هدف IND SIZE در فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی میتواند این علائم و سیگنال مربوط به هدف اصلی یا طلا و نقره را از امواج الکترو مغناطیس پدیده امده تشخیص داده و از یکدیگر جدا نمود

توجه نمایید که این امواج الکترو مغناطیس مربوط به مواد معدنی و منابع صحنه کار که از وجود طلا و نقره و دیگر منابع معدنی و کانیها میباشد در حد بسیار پایین میباشد و حرکت این امواج در محدوده میدان الکتریکی و مغناطیسی نزدیک به هم فعال میباشد که خیلی شبیه به فرکانس ساکن خود را نشان می دهد و حرکت عمودی ان در حول ترکیب سیگنال ها با یکدیگر میباشد

 

با فلزیاب تفکیک مواد معدنی و منابع برای این باید انجام شود که بتوانید واکنش فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب مربوط به هدف اصلی یا طلا را نسبت به واکنش فلزیاب بر روی مواد معدنی ومنابع و کانیها تشخیص دهید

در اینجا برای تشخیص نوع مواد معدنی یا منابع تعیین اعداد تنظیمات ذکر گردیده باید با تجربه و دقت اپراتورفلزیاب یا کاربر طلایاب به انجام برسد تا توان سیستم فلزیاب تصویری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب سنسوری برای تفکیک با عدد VDI و اندازه هدف IND SIZE در این وضعیت افزایش یابد وان دسته مواد معدنی یا کانیها با رنگ تیره و سیاه که یک سیکل انحرافی را برای سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب پدید می آورند مواد معدنی یا کانیهای مانند اولیوین و پیروکسنها و آمفیبولها میباشد

تنظیم سیستم فلزیاب تصویری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب سنسوری برای صحنه های کاری که دارای سیلیس و کوارتز و فلدسپاتها هستند در ردیابی یا روشن AC یا حرکتی یا شعاع زنی به صورتی تنظیم گردد که سیستم فلزیاب تصویری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب سنسوری به دنبال اهداف بزرگ باشد تا فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب بتواند تفکیک مواد معدنی و کانیها را از فلز اصلی یا هدف اصلی یا طلا انجام دهد

 

 

تشخیص مواد معدنی و منابع از روی رنگ مواد معدنی یا کانیها بعضی مواقع انجام شدنی نمی باشد و برای همین اپراتور فلزیاب یا کاربر طلایاب باید روش ارزیابی تنظیم را با تغییر تنظیمات تفکیک با عدد VDI و تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE انجام دارد تا بتواند با فلزیاب رنگ مواد معدنی یا کانیها یا با فلزیاب نوع مواد معدنی و کانیها را تشخیص دهد تا برای تفکیک هدف اصلی یا طلا از اعداد بدست امده در این تنظیمات مربوط به ارزیابی صحنه کار بهره برده تا عدد مربوط به تنظیمات هدف اصلی یا طلا را بدست اورده

بعضی از مواد و منابع و کانیها حالت بی رنگی داشته یا نمی توان به سادگی وجود آنها را در صحنه کار تشخیص داده مانند کوارتزها و فلدسپاتها که وقتی در یک منطقه با خاک یا هدف ترکیب یا مخلوط میشوند به دلیل بی رنگی قابل تشخیص نمی باشند

کانیهای تیره یا سیاه نیز که مقدار آنها زیاد نباشد بطور طبیعی با مواد و منابع و هدف ترکیب یا مخلوط شده و به راحتی این نوع مواد معدنی یا کانیها از روی رنگ قابل جدا سازی یا تشخیص نمی باشد

 

 

طلایاب تصویری یا گنج یاب تصویری یا فلزیاب تصویری از درختان و رطوبت و مواد معدنی در تشخیص خود تاثیر میگیرد البته همه نوع فلزیاب از شرایط درختان و ریشه درخت و رطوبت و نوع مواد معدنی یا منابع اثر میگیرد

خود درخت عامل جذب رطوبت در اطراف خود در سطح زمین و زیر زمین می شود و این رطوبت با مواد معدنی یا منابع زیر زمین همراه میگردد و شرایط نامطلوبی را برای تشخیص اهداف یا طلا ایجاد مینماید و ریشه درخت از بین رفته نیز پوسیده شده و وضعیت کربنی به خود گرفته و در اثر بارش باران رطوبت در اطراف ریشه پوسیده در وضعیت کربنی باقی میماند و همه این عوامل به تنهائی یا در کنار همدیگر میتواند برای فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب یا فلزیاب تصویری ایجاد تششعات با جریان و انرژی و نیرو نموده و اگر هدف اصلی یا طلا در ان محدوده قرار گرفته باشد تشخیص ان برای مشخص نمودن مرکز هدف یا طلا خطا در نقطه زنی را شکل می دهد  

 

 

پنج شنبه, 19 اسفند 1395 13:08

فلزیاب نمک

مواد معدنی یا منابع یا ذرات و نمک توسط فلزیاب طلایاب گنج یاب قابل تشخیص میباشد فلزیاب نمک را میتواند بعنوان هدف یا طلا تشخیص دهد وفلزیاب نمک یا طلایاب نمک یا گنج یاب نمک را در وضعیت دانه ای یا رگه ای یا توده ای در صحنه کار باشد شرایط واکنش متفاوت را ایجاد می نماید

فلزیاب نمک دانه ای را اگر با سیلیس درهم باشد و در سطح صحنه کارپراکنده یا زمین نمکی باشد میتواند اعوجاج  در بازتاب علائم وجریان و انرژی و نیرو هدف پدید اورده و موجب میگردد علائم پراکنده پخش گردد و فلزیاب علائم نمک را نیز دریافت نماید

نمک توده ای در شرایط رسوبی قرار بگیرد یا رسوب در زمین نمکی پدید اید میتواند تشخیص انحراف در علائم بصورت شکسته را ایجاد نماید که شکستگی علائم میتواند زاویه ای دورتر از مرکز هدف را را شکل بدهد و این هدف قدیمی یا گنج و دفینه در زمینه نمکی با وجود رسوب قرار بگیرد زاویه شکستگی علائم بزرگتر یا دامنه بازتر یا زاویه بازتر از مرکز هدف را بازتاب نموده که میتواند یک نقطه سست تر یا هوازدهی بالاتری نسبت به اطراف هدف در زمین نمکی برای تشخیص فلزیاب در نقطه مرکز هدف در نقطه زنی را داشته باشد و این سست تر بودن موجب انتقال علائم از ان نقطه سست ترمیگردد و شرایط انحراف فلزیاب یا طلایاب یاگنج یاب را پدید می اورد

اینکه یک فلزیاب نمک را کلاً حذف نماید اثر علمی برای تشخیص فلزیاب طلایاب گنج یاب ندارد و فقط اپراتور فلزیاب یا کاربر فلزیاب میتواند در صورتیکه ان فلزیاب از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد با هماهنگ نمودن تنظیمات نسبت به ان وضعیت و نمک و رسوبات فلزیاب را برای مشخص نمودن هدف واقعی از دیگر منابع یا ذارت صحیح تشخیص داده و تفکیک نماید و مرکز هدف را مشخص نماید

 

 

 

چهارشنبه, 11 اسفند 1395 06:07

فلزیاب مواد معدنی

فلزیاب مواد معدنی را میتواند تشخیص دهد و این تشخیص مواد معدنی با فلزیاب میتواند به خواست یا اختیار اپراتور یا کاربر در تنظیمات باشد یا دراثر اشتباه بر روی تنظیمات مواد معدنی توسط فلزیاب به جای هدف اصلی تشخیص داده شود وگاهی اوقات مواد معدنی همگن یا همشکل یا هم مکان باعث میگردد که سیستم فلزیاب مواد معدنی را بعنوان هدف مورد نظر اپراتور یا کاربر تشخیص دهد

نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار میتواند بر روی عملکرد فلزیاب اثر گذاشته و این اثر از بازتاب علائم متعلق به مواد معدنی و منابع صحنه کار به همراه علائم هدف باشد مواد معدنی و منابع صحنه کار میتواند ترکیب بازتاب علائم هدف را تغییر داده یا توان سیستم فلزیاب را در تشخیص علائم مربوط به هدف منحرف نموده و در بعضی نقاط قرار گرفتن یک نوع مواد معدنی و منابع متفاوت با اکثریت منابع و مواد معدنی صحنه کار باعث میگردد که علائمی از ان مواد معدنی و منابع متفاوت بازتاب گردد که با دیگر علائم عمومی ان منطقه متفاوت بوده و این تفاوت علائم موجب واکنش سیستم فلزیاب با ان نقطه یا محدوده میگردد و تشخیص فلزیاب را در تفکیک محدوده هدف اصلی به خطا می اندازد در اینجا تجربه و مهارت اپراتور یا کاربر و نوع تنظیمات فلزیاب میتواند این نوع خطا را از بین ببرد فلزیاب دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X این اجازه را به اپراتور میدهد تا با تغییر اعداد VDI و ابعاد هدف سیستم فلزیاب را متناسب با ان وضعیت صحنه کار تنظیم نموده و با تغییر این تنظیمات امکان خطا در سیستم فلزیاب را مشخص نماید

 

 

 

صفحه1 از2