یکشنبه, 27 فروردين 1396 04:41

فلزیاب ترکیب تفکیک

فلزیاب ترکیب تفکیک طلا یا انواع فلزات را میتواند در شرایط خاک الوده یا یک هدف الیاژی اشکار نماید و ترکیب در تفکیک DISCRIMINATION موجب میگردد که توان فلزیاب یا طلایاب برای تشخیص نوع اهداف یا طلا یا گنج طلا که تحت تاثیر منابع و مواد معدنی و ذرات قرار گرفته است بخوبی اشکار نماید و یک هدف اصلی یا طلا را که توان بازتاب علائم سیگنال منظم خود را در صحنه کار ندارد یک فلزیاب با تفکیک یا طلایاب با تفکیک با دارا بودن توان تشخیص سیگنال علائم ترکیب شده از حالت پنهان در سیگنال علائم دیگر مواد یا ذرات میتواند وضعیت سیگنال علائم هدف اصلی یا طلا یا گنج را مشخص نموده و عمل تفکیک را به انجام رسانده و این عمل ترکیب در تفکیک فلزیاب یا طلایاب یکی از حسن های فلزیاب با تفکیک یا طلایاب تفکیک طبق عدد VDI بنابرجدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE ازنوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد

پنج شنبه, 17 فروردين 1396 14:49

رس پخته روی گنج

رس پخته روی دفینه یا رس پخته روی گنج را در گذشته به دلایل متفاوت بکار میبردند ولی دلایل عمومی ان میتواند :

خاک رس پخته بر روی دفینه به دلیل وجود سیلیس و اکسید الومینیوم در خود در صورت وجود تغییر دما وضعیت عادی خود را نگهداشته و در صورت بروز هرگونه شکستگی در لایه ها یا خاک یا گسل یا زلزله ترکیب خود را در حالت مستحکم در کنار یکدیگردر سطح شکل گرفته نگه میدارد

در محدودهای که گنج بزرگ در عمق زیاد وجود داشته باشد موجب تغییر مقاومت زمین میگردد و این تغییر مقاومت میتواند موجب شود که رعد و برق به ان محدوده برخورد نماید و از نظر وضعیت خاک ایجاد هوازدهی و سستی در لایه های سطح و زیر زمین پدید اورد و وضعیت سطح عمومی زمین را تغییر داده که موجب جلب توجه اشخاص به ان محدوده گردد و برای رفع این موضع بر روی گنج یا دفینه از رس پخته بهره میبردند

خاک رس پخته بر روی گنج یا خاک رس پخته بر روی دفینه موجب میگردد که مقاومت زمین تغییر ننماید تا وضعیت خاک در ان منطقه از نظر سطح تفاوت نکند و موجب جلب توجه نگردد یا تغییر مقاومت زمین از انرژی گنج بزرگ به همراه گاز حاصله موجب جلوگیری از رشد گیاهان نشود تا توجه جلب نماید

از انجا که رس دارای سیلیکات الومینیوم و اکسید الومینیم میباشد در اثر مجاورت با رطوبت یا اب در حالت پوسیدگی قرار بگیرد دارای حجم بیشتر میگردد و حجم اولیه خود را از دست نمی دهد یا هر گونه انتقال اب یا وجود جریان اب یا ابرفت در اثر تغییر وضعیت زمین میتواند وضعیت مربوط به گنج طلا را با تغییرات روبرو نموده و این موقعیت موجب افزایش میزان حجم الومینیوم در پوسیدگی میگردد و جای اینکه حجم خود را از دست دهد دارای حجم بیشتر شده و بر اطراف خود فشار وارد اورده و جلوی ایجاد همرفتی در شرایط هوازدهی را میگیرد و اگرتغییر مسیر جریان اب زیر زمین توسعه پیدا کند خاک رس پخته روی گنج این توان را ایجاد مینماید که به میدان مرکزی دفینه یا گنج اسیبی وارد نشود

درخاک رس پخته مقداری نیز اهک بکاربرده می شده که ازرشد گیاهان قارچ زیر زمینی جلوگیری میکرده یا به عبارتی خاک رس پخته موجب جلوگیری از رشد قارچ ها در زیر زمین شده که پوسیدگی این گیاهان عامل سست شدن یا هوازدهی یا ایجاد کربن در لایه های خاک بوده و جریان همرفتی یا ایجاد انرژی کربنی مینماید که این حالت میتوانسته سطح لایه روی زمین را دچار تغییر رنگ نموده و خاک رس پخته روی خزانه گنج از ایجاد این عوامل جلوگیری مینماید

خاک رس پخته روی گنج یا روی دفینه برای حرکت گازپدید امده از گنج یا دفینه را در سطح روی گنج یا دفینه گرفته تا این گاز یا جریان الکترونی و انرژی از طریق شرایط هوازدهی زمین بصورت حرکت همرفتی به سطح زمین نرسد تا سطح زمین تغییرحالت داده و توجه اشخاص را جلب نماید

 

پنج شنبه, 17 فروردين 1396 05:10

فلزیاب تفکیک قدرت

فلزیاب با تفکیک قدرت خود را از نوع طراحی نقشه مدار فلزیاب یا طلایاب مشخص مینماید و تفکیک قدرت عمق فلزیاب یا عمق طلایاب را مورد ارزیابی قرار می دهد از انجا که تفکیک طلا و انواع فلزات برای مشخص شدن توان عملکردی یک فلزیاب یا طلایاب اساس پیشرفته بودن ان فلزیاب یا طلایاب میباشد باید فلزیاب یا طلایاب قدرت تفکیک طلا را در عمق زیاد داشته باشد تا بتواند یک فلزیاب یا طلایاب قابل اطمینان برای انجام عملیات با کار فلزیاب یا طلایاب در امورات متفاوت مربوط به فلزیاب یا طلایاب باشد

فلزیاب یا طلایاب از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE که به ان تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکسTARGETX نیز میگویند و تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC با عدد VDI عمل نماید و مداران از نوع فرکانسی باشد میتواند قدرت تفکیک بالای برای مشخص نمودن هدف اصلی یا طلا یا گنج طلا یا انواع فلزات مورد نظر تعیین ده را دارا میباشد

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:00

فلزیاب سطح گنج

فلزیاب سطح گنج را باید بتواند تشخیص دهد اگر فلزیاب یا طلایاب اندازه فلز یا سطح فلز را بتواند تشخیص دهد این قدرت را برای تفکیک و شمخص نمودن طلا یا گنج را در زمین الوده یا بد یا زمین سفت و سخت از نظر منابع متضاد یا غیرهم نام یا ناهم نام را خواهد داشت زیرا سطح گنج بر روی نوع و شدت و قدرت و سرعت جریان و انرژی و نیرو و فرکانس و امواج بازتاب شده اثر مستقیم میگذارد

گنج بزرگ یا گنج با سطح بزرگ یا گنج انبوه جریان انرژی بالای را دارا میباشد و این جریان انرژی میتواند به نسبت بزرگی خود از اطراف انرژی بیشتری را جذب نماید و اگر این گنج طلا بزرگ در درون خود دارای مواد یگر یا فلزات از نوع دیگر باشد که این فلزات الیاژی باشد بین خود این منابع نیز جابجایی نیرو یا ذرات به انجام خواهد رسید  خود این منابع درونی یک گنج که در یک محفظه غیر فلزی نیز قرارگرفته باشد در درون خود نیز انرژی ایجاد نموده و ذرات این منابع با یکدیگر سطح تماس الکتریکی خواهند داشت و علائم متفاوتی را ایجاد مینماید که از سطح عایق به سمت بیرونی عایق منتقل نمیگردد یا عایق یا محفظه غیر فلزی موجب تلف شدن انرژی منابع گنج درونی خود به سمت خارج میگردد و میزان یون پدید امده در این جریان بیش از اندازه افزایش یافته و بعد از جدا شدن و خروج از سطح عایق مسیر حرکت خود را به سمت ان دسته یون غیرهمنام به انجام رسانده و ایجاد این جذب و ترکیب بین یون ها میتواند نیرو ایجاد نموده که خود پیوند مغناطیسی را شکل داده که دران میدان مغناطیس با دیگر بارهای الکتریکی ایجاد میگردد و دراین وضعیت فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی  یا فلزیاب فرکانسی که دارای تنظیمات تفکیک DISCRIMINATION یا ابعاد هدف IND SIZE یا سطح هدف  نمی باشد این میدان مغناطیس پدید امده را بعنوان هدف اصلی یا طلا یا گنج تشخیص داده که با مرکز هدف اصلی یا طلا یا گنج تشخیص داده  به این منابع واکنش نشان می دهد

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:02

عمق فلزیاب سنسور نوری حرارتی

عمق فلزیاب سنسور نوری حرارتی نسبت به دیگر فلزیاب یا طلایاب ها بیشتر میباشد و این بخاطر این است که در مرحله اولیه این نوع فلزیاب سنسور نوری حرارتی از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی تفکیک دار با اعداد VDI و و ابعاد هدف IND SIZE میباشد

در مرحله بعد از انجا که فلزیاب فرکانسی تفکیک دار میتواند بازتاب علائم امواج الکترو مغناطیس را تشخیص داده و ان انرژی مربوط به فرکانس تعیین شده درفلزیاب یا طلایاب را تشخیص داده و تفکیک نماید و با این شرایط فلزیاب سنسور نوری حرارتی توان این را دارد که سیگنال علائم جریان بسیار پایین منعکس شده از هدف اصلی یا طلا را دریافت نموده و به مدار اصلی فلزیاب یا طلایاب سنسورنوری حرارتی انتقال داده و این نوع عملکرد فلزیاب سنسور نوری حرارتی موجب میگردد که اهداف یا طلا یا دیگر فلرات تعیین شده در تنظیمات تفکیک را در عمق زیاد پیدا نموده و تفکیک نماید  

 

پنج شنبه, 17 فروردين 1396 09:57

فلزیاب زد سیگنال مزاحم

فلزیاب که زد سیگنال مزاحم بخواهد عمل نماید باید در مدار فلزیاب یا طلایاب تنظیمات عمل جدا سازی سیگنال مزاحم یا علائم مربوط به ذرات مزاحم را تشخیص داده و توان تفکیک علائم هدف اصلی یا طلا یا سیگنال مربوطه به طلا را داشته باشد تا فلزیاب بتواند با تغییر ترکیب علائم یا سیگنال بازتاب شده از مواد معدنی و منابع صحنه کاربه نسبت سیگنال و علائم هدف اصلی یا طلا بتواند زد سیگنال مزاحم عمل نماید و امواج یا جریان یا انرژِی و فرکانس هم ردیف یا هم عرض یا موازی مربوط به علائم فلزات مورد نظر یا طلا یا نقره یا مس یا روی یا اهن یا نیکل یا کروم یا برنز و برنج را تشخیص داده و تفکیک نماید

مدار فلزیاب یا مدار طلایاب باید دارای تنظیمات تفکیک DISCRIMINATION و ابعاد هدف IND SIZE باشد تا بتوان در پردازشگر خود علائم مزاحم یا سیگنال مزاحم مربوط به دیگر منابع را که امکان دارد بصورت ترکیبی یا موازی یا هم عرض منعکس گردد مورد ارزیابی قرارداده و انرژی و فرکانس و جریان هدف اصلی یا طلا یا ان فلز تعیین گردیده در عدد VDI را جدا نموده و تشخیص دهد که در ان محدوده هدف اصلی یا طلا یا فلز مورد نظر وجود دارد یا ذرات مزاحم است که سیگنال شبیه هدف اصلی یا طلا یا فلز مورد نظر را بازتاب نموده و موجب انحراف در تشخیص فلزیاب یا طلایاب شده است

پنج شنبه, 17 فروردين 1396 09:17

ساخت فلزیاب فرکانسی فرکانس فلزات

ساخت فلزیاب فرکانسی تفکیک دار یا فلزیاب انتنی تصویری تفکیک دار کار هر فرد یا شخصی نمی باشد که بخواهد برای ساخت اینگونه فلزیاب ها فرکانسی فوق پیشرفته با تفکیک عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE کسی را راهنمای نماید بعضی اشخاص این موضوعات را بیان مینمایند تا دسته فلزیاب ها معمولی یا اماتوری خود را به جای یک فلزیاب پیشرفته فرکانسی که میتواند تفکیک فلزات مانند طلا را داشته باشد ارائه دهند و بگویند ساخت فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب فرکانسی تصویری ساده است و دیگر از شرکت فلزیاب تولید کننده فلزیاب فرکانسی تفکیک دار فلزیاب انتنی یا ردیاب یا فلزیاب فرکانسی تصویری خرید ننمایید

برای تشخیص و تفکیک یک هدف یا فلزیاب فرکانسی نیازی نمی باشد که فرکانس ارسالی را تغییر داده تا فلز خاصی مانند طلا را تفکیک نماید و اگر چنین فلزیاب بعنوان فلزیاب فرکانسی معرفی گردید مطمئناً یک فلزیاب فرکانسی از نوع فلزیاب انتنی فرکانسی یا فلزیاب تصویری فرکانسی نمی باشد و در اصل فلزیاب فرکانسی تفکیک دار بنابر اصول رادار نمی باشد

البته فلزیاب های مولتی فرکانس فرکانس القایی میتواند در یک زمان بدون تغییر فرکانس برای ارسال میتواند فرکانس متفات در طبقات گوناگون را ارسال نموده و هدف خاص مانند طلا را تشخیص داده و تفکیک نماید که این هم از اصول رادار پیروی مینماید

فلزیاب ارزیابی زمین با وجود دو طبقه عدد VDI

فلزیاب ارزیابی زمین را برای تشخیص هدف اصلی یا طلا دارا باشد که بتوان در عدد VDI نوع زمین را لحاظ نموده تا بتواند هدف واقعی یا طلا را تشخیص دهد این عمل در فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب راداری یا فلزیاب سنسوری یا شعاع زن یا ردیاب یا نقطه زن که دارای تنظیمات تفکیک با عدد VDI میباشد قابل اجراء میباشد توجه نمایید در ارزیابی خاک امکان دارد زمین دارای مواد مربوط به سیلیس و روی باشد که با تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE بر روی اعداد پایین برای اهداف کوچک پاسخ دهد و با عدد VDI 65 مشترک ارزیابی خاک یا مواد معدنی و منابع صحنه کار پاسخ دهد که این بیانگر این است که در خاک یا مواد معدنی ان منطقه موادی چون مس و سرب و مواد تشگیل دهنده روی وجود دارد که ترکیب نیکل را به خود میگیرد اینجا باید از عدد 75 VDI برای مشخص نمودن هدف از نوع طلا بهره ببرید

برای خاک های که در زمان ارزیابی از دو طبقه مشترک اعداد VDI متفاوت را می دهد از عدد میانگین ان دو طبقه یا طبقه وسطی انها میتوانید بهره ببرید

دقت نمایید برای مشخص نمودن منابع از هر طبقه که دو نوع طبقه زمین را ارزیابی میگردد از عدد VDI نزدیک به همان طبقه میتوان بهره برده شود

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:08

فلزیاب طلا نقره مس روی الومینیم

فلزیاب تصویری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب دوربینی یا شعاع زن و نقطه زن و ردیاب اهداف ترکیب گرفته متضاد را بصورت وضعیت DIME نشان می دهد فلزاتی مانند طلا و نقره و مس و روی و الومینیم ترکیب شود شرایط DIME را پدید اورده و فلزاتی که نیکل و کروم و الومینیم و طلا و روی و مس را داشته باشد دارای ترکیب با شرایط DIME میباشد و تغییرات عدد ابعاد هدف IND SIZE میتواند در تشخیص نوع هدف تفکیک بین این اهداف را ایجاد نماید البته در بعضی از اهداف که با این شرایط میباشد موادی مانند مس و روی و الومینیم و قلع و سرب و نیکل و نقره و اهن را دارا میباشد  

فلزاتی در ساختار اهداف که دارای ترکیب مواد متفاوت و از چند نوع مواد هم گروه یا هم طبقه یا متضاد هم میباشد شرایط DIME را پدید می اورد DIME در اصل به گروه ترکیبی مس و روی و نیکل میباشد اما بعضی دیگر از فلزات که با یکدیگرترکیب شده یا در کنار یکدیگر قرار میگیرند بازتاب علائم نزدیک به DIME را ایجاد مینماید که از نظر مواد معدنی سیلیس و ارسنیک و انتیموان علائم این طبقه را ایجاد نموده و درصورتیکه پتاسیم و سدیم و سولفور مس نیز در وضعیت ترکیبی یا کنار هم قراربگیرند نیز این وضعیت علائم DIME را ایجاد مینماید

توجه نمائید که عملکرد برای مناطق دارای مواد سولفید مس و خاک دارای روی و سیلیس هدف طلا قرار بگیرد در ساختار DIME اشکار میگردد

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:09

فلزیاب طلا نقره مس برنز

فلزیاب طلا و نقره و مس و برنز را ترکیب شده یا بصورت هدف باشد یک طبقه بالاتر از روی یا با ترکیب روی با ابعاد بزرگ تشخیص می دهد و این موضوع در رابطه با فلزیاب تصویری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب دوربینی یا شعاع زن یا نقطه زن یا ردیاب صدق مینماید و در رابطه با ترکیب طلا و نقره که در ان مس و روی وجود داشته باشد ترکیب برنز و برنج را میتواند ایجاد نماید و میزان درصد مس و روی که هر دو در ترکیب برنج و برنز دخیل میباشد با میزان پایین نسبت به طلا و نقره باشد و نقره درصد بالاتری از طلا را داشته باشد هدف به سمت نقره اشکار میگردد در صورتیکه میزان درصد طلا بیشتر از نقره و مس و روی باشد و چون مس و روی ترکیب برنز را دارد و فاصله درصد نقره و مس و روی نزدیک به هم باشد هدف در این وضعیت به سمت طلا بیشتر تمایل داشته ولی میزان روی و مس به درصد طلا نزدیک باشد این هدف خود را در ابعاد متوسط نشان می دهد اگر نقره با درصد پایین در مس و روی و طلا قرار داشته باشد هدف خود را به شکل ساختار روی نشان می دهد نیکل در این بین در چنین هدفی ترکیب شده باشد هدف به سمت نقره متمایل میگردد

در ترکیب اهن و الومینیوم یا کبالت یا تلوریم و و جیوه و مس و روی و نیکل با طلا به میزان زیاد ترکیب شده باشد وضعیت روی را برای هدف پدید می اورد اگر پالادیوم در چنین هدفی نیز ترکیب باشد تمایل این هدف به سمت گوارتز یا نقره میباشد و اگربه غیر ازطلا در صد پالادیم و مس و نقره و روی به نسبت دیگر مواد ذکر گردیده در هدف افزایش یابد هدف به سمت برنز تمایل خواهد داشت و فلزیاب با شرایط برنز هدف را نشان می دهد  

 

 

صفحه1 از6