پنج شنبه, 17 فروردين 1396 16:02

فلزیاب

فلزیاب تصویری بصورت لکه رنگ بر روی صفحه نمایشگر وضعیت طلا و انواع فلزات مشخص مینماید

فلزیاب تصویری برای مشخص نمودن اهداف مانند طلا نقره و مس و روی و اهن و نیکل و انواع فلزات طراحی شده است

فلزیاب تصویری برای افزایش قدرت تشخیص و مشخص نمودن فرایند بازتاب شده از وضعیت مواد معدنی و منابع صحنه کار توانایی بالای داشته

فلزیاب تصویری در عملیات متفاوت کارایی داشته و فلزیاب تصویری در نوع های گوناگون به بازار فلزیاب ارائه میگردد

فلزیاب تصویری برای عملکرد دقیق وابسته به نوع طراحی نقشه مدار ان فلزیاب دارد

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:01

فلزیاب شعاع زن گنج

فلزیاب شعاع زن گنج را فروشندگان فلزیاب در زمان فروش فلزیاب به خریدار فلزیاب در زمان خرید فلزیاب ابراز مینمایند و فلزیاب شعاع زن گنج میتواند یک فلزیاب شعاع زن برای تشخیص طلا در نهایت باشد و اینکه یک فلزیاب شعاع زن گنج باشد و در شعاع زنی گنج تضمین صد در صدی داشته باشد با اصول رادار در رابطه با جریان و انرژی و نیرو و فرکانس و امواج همخوانی ندارد

فلزیاب شعاع زن طلا که بتواند فلزیاب شعاع زن گنج باشد یک فلزیاب طبق اصول رادار و بنابر تشخیص فرکانس میباشد و از دسته فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی باشد و این دسته فلزیاب فرکانسی برای تعیین نوع هدف اصلی یا طلا یا دیگر فلزات باید از جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE بهره ببرد و برای تفکیک فلزات یا طلا از تغییر فرکانس بنابر کیلو هرتز یا هرتز بهره نبرد زیرا رادار یک فرکانس مشخص ثابت با شرایط امواج الکترو مغناطیس را برای تفکیک تمامی فلزات منجمله طلا را ارسال نموده وتوان تشخیص بازتاب دامنه خاص ان فرکانس هدف مورد نظر یا طلا یا گنج را از انرژی ان فرکانس بازتاب شده دارا است تابتواند عمل تفکیک واقعی را به انجام رساند

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:01

فلزیاب عمق نقطه زن

عمق فلزیاب نقطه زن یا فلزیاب عمق نقطه زن تعریف توان عمق یابی یک فلزیاب یا طلایاب برای کاوش اهداف یا طلا یا دیگر فلزات در عمق زیاد میباشد و عمق بالا یک فلزیاب نقطه زن به عملکرد ان فلزیاب یا طلایاب بستگی دارد

فلزیاب نقطه زن میتواند هر نوع فلزیاب ازنوع فلزیاب انتنی با مدار الکترونیکی یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب لوپی یا فلزیاب کویلی یا فلزیاب سنسوردارباشد

عمق فلزیاب نقطه زن انتنی تصویری از نوع فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی توان بالای در کاوش اهداف یا فلزات بخصوص طلا را در عمق زیاد در نقطه زنی و شعاع زنی داشته و این نوع فلزیاب انتنی تصویری یا فلزیاب تصویری انتنی که ساختار مداران از اصول رادار زمینی دستی میباشد میتواند نقطه زنی دقیق داشته باشد

فلزیاب نقطه زنی را باید در هر شرایط سخت و دشوار از نظر نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار را داشته باشد و فلزیاب که بتوان در شرایط خاک الوده یا متضاد هدف اصلی یا طلا را در عمق زیاد تشخیص دهد باید فلزیابی باشد که بتواند نوع علائم طلا یا فلز مورد نظر را از دیگر فلزات جدا نماید که این عمل در هرنوع فلزیاب قابل اعمال نمی باشد و فلزیاب باید توان تفکیک هر نوع فلز با الیاژ ان فلز یا ترکیب فلزات در شکل گوناگون را داشته باشد و فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی این توان را دارا میباشد زیرا میتواند دامنه موج ایجاد شده از یک هدف طلا را در عمق زیاد تشخیص داده و با تعیین نوع ان هدف اصلی یا طلا فقط جریان همان هدف اصلی یا طلا را مورد ارزیابی قرار دهد

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:01

فلزیاب تغییرسیگنال انعکاس طلا

تغییر سیگنال انعکاس طلا در هر نوع مواد معدنی یا منابع زمین صحنه کار میتواند مربوط به خاک یا مواد معدنی و منابع همان صحنه کار شکل بگیرد یا نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار یا دیگر فلزات موجود در زمین صحنه کارباعث گردد که بازتاب سیگنال علائم طلا یا گنج تغییر یابد و موجب گردد که فلزیاب یا طلایاب برای تشخیص طلا یا گنج شرایط متفاوت را نیاز داشته باشد تا عمل تشخیص و تفکیک را فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب بتواند انجام دهد وتشخیص این تغییر به نوع فلزیاب یا نقشه مدار فلزیاب و قدرت تفکیک فلزیاب یا طلایاب برای مشخص نمودن مرکز هدف اصلی یا طلا یا گنج ارتباط داشته و فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با عملکرد جدول تفکیک تشخیص VDI SCALE با تنظیمات تفکیک DISCRIMINATION و ابعاد هدف IND SIZE میتواند این اختلاف را با تغییر تنظیمات ذکر گردیده تشخیص داده و مشخص نماید

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:02

فلزیاب ذرات طلا گنج

فلزیاب ذرات طلا یا فلزیاب ذرات گنج یا فلزیاب ذرات زیرخاکی رامیتواند تشخیص دهد زیرا ذرات فلز طلا به دلیل رسانا بودن با انرژی بالاتری در جریان جابجایی ذرات در میدان الکتریکی به همراه میدان مغناطیسی که حاصل ان امواج الکترو مغناطیس شکل گرفته وپیوستگی در نوسان از طلا شکل گرفته که حاصل ان میدان فرکانس طلا یا گنج یا زیر خاکی میباشد که در حول محور طلا یا گنج دارای حرکت خطوط فرکانسی میگردد که تشخیص این شرایط با فلزیاب فرکانسی تفکیک دار با عدد VDI قابل تشخیص و تفکیک میباشد

خود طلا دارای انرژی درونی بوده و از انجا که انرژی درونی طلا با مکانیزم ملکولی ارتباط دارد که دچار تغییرات یا پوسیدگی نمی گردد خود عاملی میگردد که انرژی طلا در این وضعیت در بالاترین حد نسبت به دیگر فلزات یا مواد معدنی اطراف خود میباشد و طلا میدان الکتریکی قویتری در کنار دیگر بارهای الکتریکی مربوط به دیگر مواد معدنی و منابع صحنه کار دارا میشود و از انجا که انتقال ذرات طلا بصورت انرژی جابجا میشود و درانرژی منتقل به طلا از طریق ذرات دیگر مواد در حال نوسان بصورت پیاپی میباشد فرکانس حاصل گردیده و این فرکانس پدید امده از موج فرکانس توسط فلزیاب فرکانسی که دارای توان تفکیک با عدد VDI میباشد قابل تشخیص و تفکیک میباشد و ذرات طلا در این موقعیت توسط فلزیاب فرکانسی تفکیک دار با عدد VDI و ابعاد هدف قابل تشخیص است و دیگر ذرات مربوط به فلزات یا مواد معدنی دیگر با وجود تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE از دید فلزیاب فرکانسی از نوع فلزیاب تصویری فرکانسی یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب انتنی خارج شده یا فلزیاب فرکانسی تفکیک دار با عدد VDI میتواند علائم سیگنال مربوط به طلا را ازذرات دیگر منابع تشخیص داده و تفکیک نماید

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:02

ذرات طلا طلایاب

ذرات طلا طلایاب یا طلایاب ذرات طلا را تشخیص داده و تفکیک DISCRIMINATION مینماید و تفاوت ذرات طلا با ذرات دیگر منابع است که میتواند خطا در فلزیاب یا طلایاب را ایجاد نماید

همانگونه که بین مواد معدنی و منابع وفلزات گرم با فلزات سرد یا مواد معدنی سرد جابجایی ذرات شکل میگیرد موجب میگردد که فلزات سرد مانند طلا دارای انرژی شده یا انرژی طلا افزایش یافته در این موقعیت انرژی پدید امده ازذرات طلا توان بالاتری نسبت به ذرات دیگر منابع و مواد معدنی دارا خواهد بود و همین شرایط موجب میگردد که فلزیاب فرکانسی از نوع فلزیاب تصویری فرکانسی یا فلزیاب انتنی فرکانسی یا فلزیاب لیزری فرکانسی یا فلزیاب سنسوری فرکانسی دارای تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE و تفکیک DISCRIMINATION با عدد VDI میباشد انرژی خاص طلا را از فرکانس بازتاب شده تشخیص داده و تفکیک مینماید

دیگر فلزیاب ها توان تشخیص این انرژی افزایش یافته را به دلیل تغییر در میدان الکتریکی یا مغناطیس را نداشته زیرا نوسان پیاپی شکل گرفته و این نوسان در دامنه امواج الکترومغناطیس پدید امده و فرکانش با انرژی خاص طلا ایجاد شده فلزیاب مغناطیسی توان تشخیص نوع فرکانس پدید امده از نوسان موج طلا را ندارد بخصوص برای یک هدف قدیمی طلا یا یک گنج طلا در عمق زیاد را ندارد

پنج شنبه, 17 فروردين 1396 09:51

فلزیاب قادر

فلزیاب قادربه پیدا نمودن طلا و گنج میباشد ولی چه فلزیاب یا طلا یاب قادر به پیدا نمودن گنج و طلا قدیمی میباشد زمانیکه یک هدف مانند طلا و گنج در طول زمان در زیر زمین قرار میگردید دارای نیرو ایستا را در وضعیت اطراف خود داشته و بطور طبیعی با اطراف خود متفاوت میباشد و مغناطیس اطراف طلا یا گنج دارای وضعیت بار الکتریکی انباشته در حول محور خود میباشد ولی این جریان مغناطیسی به اطراف خارج خود نیرو یا انرژی وارد مینماید ولی نیروی مربوط به خطوط فرکانسی فعال نبوده و به حال پتانسیل ثابت بی مصرف باقی میماند تا زمانی که نیرویا فرکانس هم عرض بر ان توسط فلزیاب فرکانسی تفکیک دار وارد گردد تا فلزیاب قادرگردد انرژی ذرات مربوط به طلا را به شکل تشعشع فرکانسی بازتاب شده تشخیص داده و تفکیک نماید

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:07

مهمترین فلزیاب

مهمترین فلزیاب ان فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب است که واقعاً فلزیاب باشد و مهمترین فلزیاب میتواند از نوع فلزیاب تصویری یا فلزیاب تفکیک دار یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب لیزری یا شعاع زن یا ردیاب یا نقطه زن یا فلزیاب سنسوری ان فلزیاب باشد که اهمیت تفاوت اهداف یا طلا را بتواند بصورت تفکیک مشخص نماید و مهمترین کار فلزیاب عملکرد درتشخیص یک هدف و طلا درزمینهای الوده یا خاک بد میباشد و این تفکیک باید بین تشخیص یک فلزترکیبی از فلز اصلی یا هدف اصلی یا طلا باشد و فلزات ترکیبی میتواند شکل یک فلز دیگر را بازتاب نماید و این بازتاب از منابع ترکیبی شبیه هدف اصلی یا طلا منعکس گردد مانند ترکیب مس و نیکل که وضعیت برنز را ایجاد مینماید که بازتاب ان به دلیل نزدیک بودن از نظرساختاربه طلا خود را شبیه طلا نشان می دهد و میتوان ابراز نمود که مهمترین فلزیاب ان فلزیاب است که بتواند بین این ترکیبات فلزات با فلز اصلی یا هدف اصلی یا طلا را تشخیص دهد بخصوص این دسته فلزات میتواند به مرور زمان پوسیده یا اکسید شده و شکل اصلی خود را از دست داده و فلزیاب تفکیک دار قابلیت تشخیص تفاوت بین فلزات دیگر که فلزات ترکیبی اکسید شده یا پوسیده میباشد را از فلزاصلی یا هدف اصلی یا طلا اشکار نماید و هدف اصلی را از دیگر فلزات ترکیب شده یا پوسیده  تشخیص داده و تفکیک نماید و مهمترین کار فلزیاب میتواند این باشد که خطا فلزیاب را از بین برده و کاهش دهد و این کاهش خطا در نحوه عملکرد فلزیاب فقط در فلزیاب های دارای تنظیمات تفکیک DISCRIMINATION و ابعاد هدف IND SIZE قابل انجام است که بتواند یک هدف ترکیبی را از طلا یا ذرات تشخیص دهد

 

فلزیاب ارزیابی زمین با وجود دو طبقه عدد VDI

فلزیاب ارزیابی زمین را برای تشخیص هدف اصلی یا طلا دارا باشد که بتوان در عدد VDI نوع زمین را لحاظ نموده تا بتواند هدف واقعی یا طلا را تشخیص دهد این عمل در فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب راداری یا فلزیاب سنسوری یا شعاع زن یا ردیاب یا نقطه زن که دارای تنظیمات تفکیک با عدد VDI میباشد قابل اجراء میباشد توجه نمایید در ارزیابی خاک امکان دارد زمین دارای مواد مربوط به سیلیس و روی باشد که با تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE بر روی اعداد پایین برای اهداف کوچک پاسخ دهد و با عدد VDI 65 مشترک ارزیابی خاک یا مواد معدنی و منابع صحنه کار پاسخ دهد که این بیانگر این است که در خاک یا مواد معدنی ان منطقه موادی چون مس و سرب و مواد تشگیل دهنده روی وجود دارد که ترکیب نیکل را به خود میگیرد اینجا باید از عدد 75 VDI برای مشخص نمودن هدف از نوع طلا بهره ببرید

برای خاک های که در زمان ارزیابی از دو طبقه مشترک اعداد VDI متفاوت را می دهد از عدد میانگین ان دو طبقه یا طبقه وسطی انها میتوانید بهره ببرید

دقت نمایید برای مشخص نمودن منابع از هر طبقه که دو نوع طبقه زمین را ارزیابی میگردد از عدد VDI نزدیک به همان طبقه میتوان بهره برده شود

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:08

فلزیاب طلا نقره مس روی الومینیم

فلزیاب تصویری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب دوربینی یا شعاع زن و نقطه زن و ردیاب اهداف ترکیب گرفته متضاد را بصورت وضعیت DIME نشان می دهد فلزاتی مانند طلا و نقره و مس و روی و الومینیم ترکیب شود شرایط DIME را پدید اورده و فلزاتی که نیکل و کروم و الومینیم و طلا و روی و مس را داشته باشد دارای ترکیب با شرایط DIME میباشد و تغییرات عدد ابعاد هدف IND SIZE میتواند در تشخیص نوع هدف تفکیک بین این اهداف را ایجاد نماید البته در بعضی از اهداف که با این شرایط میباشد موادی مانند مس و روی و الومینیم و قلع و سرب و نیکل و نقره و اهن را دارا میباشد  

فلزاتی در ساختار اهداف که دارای ترکیب مواد متفاوت و از چند نوع مواد هم گروه یا هم طبقه یا متضاد هم میباشد شرایط DIME را پدید می اورد DIME در اصل به گروه ترکیبی مس و روی و نیکل میباشد اما بعضی دیگر از فلزات که با یکدیگرترکیب شده یا در کنار یکدیگر قرار میگیرند بازتاب علائم نزدیک به DIME را ایجاد مینماید که از نظر مواد معدنی سیلیس و ارسنیک و انتیموان علائم این طبقه را ایجاد نموده و درصورتیکه پتاسیم و سدیم و سولفور مس نیز در وضعیت ترکیبی یا کنار هم قراربگیرند نیز این وضعیت علائم DIME را ایجاد مینماید

توجه نمائید که عملکرد برای مناطق دارای مواد سولفید مس و خاک دارای روی و سیلیس هدف طلا قرار بگیرد در ساختار DIME اشکار میگردد

صفحه1 از8