دوشنبه, 28 فروردين 1396 13:30

فلزیاب یون طلا گنج

طبق قانون گردش الکترونی هر الکترون درحول محورچرخش مینماید و در طبقه اخر خود الکترون را ازاد نموده که تبدیل به یون میگردد و طلا نیز از این شرایط مستثنی نمی باشد و اگر منبعی این عمل را انجام ندهد دارای جریان الکتریکی در سطح خود نخواهد بود و با اینکه طلا دارای سطح الکتریکی در سطح خود میباشد و کلیه منابع در ذات خود دارای این شرایط الکترونی میباشد

از انجا که طلا دارای نیروی جذب بالایی از ذرات اطراف خود میباشد دارای بارالکتریکی انباشته در حدود سطح خود خواهد بود که این را میتوان هاله نیروی انباشته در اطراف گنج طلا نامید

از انجا که انرژی دورنی طلا افزایش یافته و ساختار مولکول درونی طلا در طول زمان تغییر نمی کند بطور طبیعی وضعیت فیزیکی طلا دچار تغییر نمی شود و انچه که برطلا اثر میگذارد افزایش انرژی از انرژی پایه طلا میباشد که این افزایش الکترون را دچارحالت برانگیخته جهشی مینماید و در زمان به ظرفیت رسیدن جذب انرژی طلا اقدام به تابش الکترون خود مینماید که میتواند این تابش اطراف هدف اصلی یا طلا را تحت تاثیر شرایط خود قرار دهد

از انجا که عملکرد فلزیاب های فوق پیشرفته از تشخیص نوع انرژی از ساختار میدان فرکانس طلا برای تفکیک است انچه که توسط فلزیاب های فوق پیشرفته با اصول رادار زمینی دستی با تفکیک که از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X است لذا توانایی تشخیص این جریان انرژی طلا در فرکانس را این دسته فلزیاب های فرکانسی دارا میباشد

دیگر فلزیاب ها یا دستگاه ها به علت انکه از جریان تغییرات میدان مغناطیس در تغییر فاز در زمان بهره میبرند این توان تشخیص را نخواهند داشت

چون که طلا یک فلز پارا مغناطیس میباشد مسلماً توسط این دسته از فلزیاب های یا دستگاه ها که از نوع فلزیاب معمولی یا فلزیاب اماتوری و از دسته فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا دستگاه مگنتومتر یا مگنت یا یون یاب یا تسلا میباشد قابل تشخیص نمی باشد و ازانجا که بیشتر اشخاصی که از این نوع فلزیاب ها یا دستگاه ها بهره برده اند درعملیات کاوش طلا و تفکیک طلا موفقیت بسیار پایین را داشته اند یا اصلاً به موفقیت کاوش طلا دست نیافته اند

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:08

فلزیاب زمین گنج

فلزیاب زمین گنج برای کاوش طلا یا گنج با یکدیگر در ارتباط میباشد و فلزیاب در هر نوع زمین قرار بگیرد باید بتواند یک هدف طلا یا گنج را تفکیک نموده و پیدا نماید و فلزیاب و زمین در عملیات تجسس ارتباط برای پیدا نمودن گنج را دارا میباشد زمین خود دارای مغناطیس منفی برگرفته از حاصل جاذبه زمین میباشد و این منفی بودن وضعیت مغناطیس زمین در هر نوع موقعیت میتواند بر روی بار الکتریکی یک هدف قدیمی یا طلا یا گنج اثر مستقیم گذاشته بخصوص برای یک هدف از نوع طلا که خود ذاتاً پارا مغناطیس میباشد و دارای مغناطیس بسیار پایین میباشد میتواند از وضعیت جاذبه زمین و منفی بودن وضعیت جاذبه زمین تاثیر بگیرد و این تاثیر در بار الکتریکی مربوط به ذرات طلا  اثر گذار باشد از انجا که طلا یک مواد رسانا است با گرفتن اندک انرژی الکترون های اخری ان ازاد میگردد و این ازاد شدن الکترون ها میتواند تحت تاثیرانرژی بارمنفی زمین و جریان بار دیگر مواد  معدنی و منابع شکل بگیرد

در این وضعیت با وارد نمودن انرژی از فرکانس جریان فلزیاب فرکانسی میتوان الکترونهای ازاد شده را هدایت نموده تا وضعیت پتانسیل ثابت با فرکانس ثابت طلا در جریان الکترو استاتیک قرار گرفته و موجب واکنش فلزیاب فرکانسی برای تفکیک هدف اصلی یا طلا گردد

در این شرایط فلزیاب مغناطیسی نمی تواند به دلیل پایین بودن مغناطیس طلا یا پارا مغناطیس بودن طلا وضعیت طلا را در چنین شرایطی تشخیص داده بخصوص در عمق زیاد نمی تواند طلا را تشخیص دهد و این وضعیت برای گنج که در زمین مدت زیادی مانده است برای فلزیاب مغناطیسی شرایط سخت تری را ایجاد نموده که نمی گذارد در دید فلزیاب مغناطیسی قرار بگیرد

فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب تفکیک طلا و مس را به راحتی انجام نمی دهد زیرا طلا به مس از نظر غیراهنی بودن بسیار نزدیک است و فلزیاب تصویری یا فلزیاب پالسی یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب لیزری یا هر نوع ردیاب یا ردیاب طلا که تنظیم با عدد VDI نباشد نمی تواند این دو نوع فلز مانند طلا و مس را از هم تفکیک نماید

 ان فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب که دارای تنظیمات اهنی از غیر اهنی باشد نمی توان تفاوت مس با طلا را تشخیص داده و تفکیک نماید زیرا هر دو غیر اهنی است و همین موضوع میتواند موجب شود که اگر در صحنه کار سولفات مس وجود داشته باشد فلزیاب با یک حالت پارا مغناطیس مانند طلا روبرو شده و از انجا که مس در محدوده ای قرار بگیرد که نمک هم در مواد معدنی ان منطقه وجود داشته باشد و رطوبت ان منطقه بالا باشد یا با بارش باران یا برف یا حل شدن دچار شرایط حرارت زائی شده و وضعیت نامطلوبی را برای تشخیص فلزیاب طلایاب یا گنج یاب یا فلزیاب تصویری یا طلایاب تصویری یا گنج یاب تصویری که فقط تنظیمات تشخیص فلز اهنی را از غیر اهنی دارد ایجاد مینماید