پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:08

فلزیاب طلا نقره مس روی الومینیم

فلزیاب تصویری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب دوربینی یا شعاع زن و نقطه زن و ردیاب اهداف ترکیب گرفته متضاد را بصورت وضعیت DIME نشان می دهد فلزاتی مانند طلا و نقره و مس و روی و الومینیم ترکیب شود شرایط DIME را پدید اورده و فلزاتی که نیکل و کروم و الومینیم و طلا و روی و مس را داشته باشد دارای ترکیب با شرایط DIME میباشد و تغییرات عدد ابعاد هدف IND SIZE میتواند در تشخیص نوع هدف تفکیک بین این اهداف را ایجاد نماید البته در بعضی از اهداف که با این شرایط میباشد موادی مانند مس و روی و الومینیم و قلع و سرب و نیکل و نقره و اهن را دارا میباشد  

فلزاتی در ساختار اهداف که دارای ترکیب مواد متفاوت و از چند نوع مواد هم گروه یا هم طبقه یا متضاد هم میباشد شرایط DIME را پدید می اورد DIME در اصل به گروه ترکیبی مس و روی و نیکل میباشد اما بعضی دیگر از فلزات که با یکدیگرترکیب شده یا در کنار یکدیگر قرار میگیرند بازتاب علائم نزدیک به DIME را ایجاد مینماید که از نظر مواد معدنی سیلیس و ارسنیک و انتیموان علائم این طبقه را ایجاد نموده و درصورتیکه پتاسیم و سدیم و سولفور مس نیز در وضعیت ترکیبی یا کنار هم قراربگیرند نیز این وضعیت علائم DIME را ایجاد مینماید

توجه نمائید که عملکرد برای مناطق دارای مواد سولفید مس و خاک دارای روی و سیلیس هدف طلا قرار بگیرد در ساختار DIME اشکار میگردد

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:09

فلزیاب طلا نقره مس برنز

فلزیاب طلا و نقره و مس و برنز را ترکیب شده یا بصورت هدف باشد یک طبقه بالاتر از روی یا با ترکیب روی با ابعاد بزرگ تشخیص می دهد و این موضوع در رابطه با فلزیاب تصویری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب دوربینی یا شعاع زن یا نقطه زن یا ردیاب صدق مینماید و در رابطه با ترکیب طلا و نقره که در ان مس و روی وجود داشته باشد ترکیب برنز و برنج را میتواند ایجاد نماید و میزان درصد مس و روی که هر دو در ترکیب برنج و برنز دخیل میباشد با میزان پایین نسبت به طلا و نقره باشد و نقره درصد بالاتری از طلا را داشته باشد هدف به سمت نقره اشکار میگردد در صورتیکه میزان درصد طلا بیشتر از نقره و مس و روی باشد و چون مس و روی ترکیب برنز را دارد و فاصله درصد نقره و مس و روی نزدیک به هم باشد هدف در این وضعیت به سمت طلا بیشتر تمایل داشته ولی میزان روی و مس به درصد طلا نزدیک باشد این هدف خود را در ابعاد متوسط نشان می دهد اگر نقره با درصد پایین در مس و روی و طلا قرار داشته باشد هدف خود را به شکل ساختار روی نشان می دهد نیکل در این بین در چنین هدفی ترکیب شده باشد هدف به سمت نقره متمایل میگردد

در ترکیب اهن و الومینیوم یا کبالت یا تلوریم و و جیوه و مس و روی و نیکل با طلا به میزان زیاد ترکیب شده باشد وضعیت روی را برای هدف پدید می اورد اگر پالادیوم در چنین هدفی نیز ترکیب باشد تمایل این هدف به سمت گوارتز یا نقره میباشد و اگربه غیر ازطلا در صد پالادیم و مس و نقره و روی به نسبت دیگر مواد ذکر گردیده در هدف افزایش یابد هدف به سمت برنز تمایل خواهد داشت و فلزیاب با شرایط برنز هدف را نشان می دهد  

 

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:09

فلزیاب طلا روی برنج مس

روی ZINC از موادی است که برای فلزیاب بالاتر از برنز و پایین تر از نقره واکنش ایجاد مینماید در زمانیکه مس و روی ترکیب گردد وضعیت برنج را پدید می اورد اگرروی و مس ترکیب باشد ولی میزان روی بیشتر باشد درفلزیاب با طبقه روی واکنش ایجاد مینماید اما مس بیشتر از روی باشد با وضعیت برنج فلزیاب ان هدف را مشخص مینماید یا پایین تر از روی این هدف را اشکار مینماید

روی از موادی است که در ترکیب ساخت خود در علائم منعکس شده به سمت طلا بیشترتمایل از خود نشان می دهد تا به سمت نقره از خود واکنش نشان دهد ولی زمانیکه روی با نیکل ترکیب پیدا نماید شکل نقره را ایجاد نموده

در صورتیکه میزان طلا با مس و روی نزدیک هم باشد فلزیاب ان هدف را بعنوان بین برنز و برنج تشخیص خواهد داد و ترکیب درصد مس و روی طلا میتواند نوع تشخیص فلزیاب را تغییر دهد

در زمانیکه میزان روی و طلا با نیکل ترکیب شده باشد فلزیاب انرا به شکل الومینیم نشان می دهد و در طبقات الومینیم اشکار میگردد اگر میزان طلا بالاتر از 70 درصد در چنین هدفی باشد بین طبقه برنزو طلا فلزیاب انرا اشکار مینماید

وضعیت پاسخ فلزیاب برای اهداف که روی و مس در ان وجود دارد به برنج نزدیک میگردد و موقعیکه درصد طلا در چنین هدفی وجود داشته باشد به نسبت درصد وجود طلا واکنش ان فلزیاب به سمت پایین یا طلا متمایل میگردد و اشکار میگردد

روی و مس و نیکل در ترکیب با یکدیگر به سمت هدف از نوع نقره در فلزیاب اشکار میگردد

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:09

فلزیاب طلا مس روی

فلزیاب طلا و مس و روی را که ترکیب شده باشد بین اهداف متعلق نزدیک به روی تشخیص خواهد داد یا طلا و مس و روی ترکیب شده باشند در طبقه بالاتر از روی قابل تشخیص برای فلزیاب انتنی یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب لوپی یا فلزیاب کویلی یا شعاع زن و نقطه زن یا ردیاب میباشد و این تشخیص در فلزیاب تفکیک دار که با عدد VDI عمل مینماید قابل تشخیص میباشد

طلا و مس و روی در کنار یکدیگر قرار بگیرد بازتاب علائم ان بین روی و نقره قرار میگیرد که بالاتر از روی و پایین تر از نقره خود را نشان می دهد و اگر در چنین ترکیبی نقره نیز وجود داشته باشد تمایل بازتاب علائم هدف با ترکیب طلا و مس و روی و نقره به سمت نقره بیشتر میگردد ولی میزان طلا بالاتر باشد ترکیب بازتاب علائم به سمت طلا افزایش میابد و در قسمت نزدیک به برنز علائم منعکس میگردد

در صورتیکه در ترکیب طلا و مس و روی میزان مس بالاتر باشد تمایل بازتاب به سمت مس بیشتر شده و ترکیبی از علائم شبیه به برنز و طلا اشکار میگردد

ترکیب مواد چون مس و روی و برنز و اهن میتواند ترکیب علائم مانند روی را ایجاد نموده که خود را شبیه طلا نشان می دهد که تغییر اعداد ابعاد هدف میتواند نوع ترکیب را هدف را مشخص نموده و تفاوت طلا با دیگر منابع در همان طبقه را اشکار نموده البته در صورتیکه جنسیت خاک یا نوع مواد معدنی و منابع متفاوت باشد میتواند در ترکیب شکل علائم هدف اثر متقابل بگذارد

زمانیکه منگنزبا قلع و مس و طلا ترکیب گردد در وضعیت طلا واکنش در فلزیاب ایجاد میگردد که در طبقه روی خود را نشان می دهد

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:09

گنج یاب وجود ندارد

گنج یاب وجود ندارد یک مبحث علمی در زمینه فنی برای کاوش گنج و دفینه و طلا و خزانه و زیر خاکی میباشد گنج یاب وجود ندارد بخاطر این است که تمام یابنده ها از اصول عملکرد جریان و انرژی و نیرو و فرکانس و امواج بهره برده و مادر یابنده ها رادار زمینی دستی میباشد که فلزیاب زیر مجموعه رادارزمینی دستی میباشد و همه یابندها یا رادار زمینی دستی یا فلزیاب دارای شرایط نسبی میباشد و انچه که فلزیاب و رادار زمینی دستی نسبی عمل مینماید یابنده ای DETECTOR با عنوان واقعی گنج یاب وجود ندارد زیرا گنج یاب باید گنج را در هر مرحله صد در صدی پیدا نماید یا کاوش نماید

گنج یاب وجود ندارد ولی فلزیاب میتواند در شرایطی طلا را پیدا نماید ان هم طلا که بتواند فلزیاب انرا تشخیص داده و تفکیک نماید چون طلا یا گنج یا خزانه یا دفینه به مرور زمان وضعیت حفره های فرکانسی یا حفره های مغناطیسی یا غبار مغناطیسی یا توده مغناطیسی یا غبار فرکانسی یا توده مغناطیسی یا دیگر شرایط در اطراف گنج یا طلا پدید اورده که میتواند در عملکرد فلزیاب برای نقطه زنی دچار خطا نماید

پیدا کردن گنج با فلزیاب نیز خود موضوعات عملکردی متفاوت خود را داشته زیرا خیلی از فلزات یا منابع در اثر پوسیدگی یا اکسید شدن یا ترکیب با هم میتواند وضعیت طلا را برای فلزیاب ایجاد نماید یا بعضی فلزات که با هم ترکیب شده باشند مانند نیکل و مس و روی علائم مانند طلا را انعکاس داده که موجب خطا در فلزیاب میگردد و اگر گنج یاب وجود داشته باشد خود بصورت اتوماتیک باید این تفاوت را تشخیص داده که چنین چیزی در دنیا وجود ندارد و همه یابندها که میتوانند تفاوت اهداف را با عدد VDI تشخیص که بالاترین توان برای تفکیک در بین فلزیاب ها دارا میباشد با تغییر اعداد VDI و ابعاد هدف IND SIZE میتواند اهداف یا منابع یا ذرات را از یکدیگر جدا نموده و تفکیک نماید و خود نمی تواند بصورت اتوماتیک این تغییرات را تشخیص دهد

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:00

فلزیاب طلا و نقره و مس و پالادیوم

فلزیاب در عملیات برای کاوش اهداف ترکیب شده از طلا و نقره و مس و پالادیوم ترکیبی بالاتر از برنز و پایین تر از روی را ارائه مینماید که این ترکیب میتوانند مانند ترکیب روی و مس با شکل برنج اشکار گردد یا نزدیک به شکل برنج ظاهر گردد که اینجا تغییر تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE برای جدا سازی و تفکیک نقش بسزائی را دارد

در ساختاراهداف که طلا و نقره و مس و پالادیوم با هم ترکیب شده باشد میتواند در چند نوع هدف ترکیبی باشد طلا و نقره و پالادیوم ونوع دیگر طلا و پالادیوم یا مس و طلا و پالادیوم که هر کدام اینها واکنش خاص خود را در فلزیاب ایجاد مینماید

توجه به اینکه تغییر در الیاژ هدف میتواند وضعیت واکنش فلزیاب را تغییر داده و موجب میگردد که هدف از نظر فلزیاب با شرایط متفاوت تشخیص داده شود

از این ساختار فلز ترکیب شده طلا و مس و نقره و پلادیوم به میزان ترکیب این مواد با یکدیگرتفاوت در تشخیص فلزیاب را ایجاد مینماید

اگر طلا با میزان یا درصد بالاتر نسبت به مس و نقره و پلادیوم داشته باشد ساختار نزدیک به برنز و روی را ایجاد مینماید

 برنز و روی در کنار یکدیگر یا ترکیب با هم نیز میتواند واکنش طلا را در فلزیاب ایجاد نماید  

پلادیوم بیشتر در مناطقی بدست می اید که نیکل و مس وجود دارد و بازتاب این علائم مانند مفرغ اشکار میگردد و قرار گرفتن نیکل و مس و پلادیوم در کنار یکدیگر منشعا طلا را بازتاب میدهد

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:01

فلزیاب طلا با مس و نیکل

فلزیاب برای تشخیص طلا و مس و نیکل که ترکیب شده به شکل یک هدف باشد واکنش های متفاوت به نسبت نوع الیاژ ترکیبی یا درصد الیاژ ترکیبی ان هدف خواهد داشت و این موضوع در فلزیاب های تفکیک دار که با عدد VDI عمل مینماید قابل تشخیص است و این فلزیاب تصویری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب دوربینی یا فلزیاب سنسوری یا شعاع زن یا ردیاب یا نقطه زن باشد و با عدد VDI عمل نماید تشخیص الیاژ هدف به نسبت ترکیب مواد مهم میباشد و دیگر فلزیاب ها که از نوع تفکیک دار با عدد VDI نمی باشد نمی تواند تفاوت الیاژ هدف در شرایط طلا و نیکل و مس را تفکیک نموده و تشخیص دهد

دقت نمایید که فلز مانند طلا و مس از نظر رسانائی به همدیگر نزدیک هستند و نیکل نیز به ساختار مس نزدیک است خواص مغناطیسی مس و نیکل شبیه به هم در دید فلزیاب میباشد

این سه نوع فلز طلا و مس و نیکل با یکدیگر ترکیب گردند وضعیت یک هدف با شکل مس را ارائه مینماید بخصوص میزان طلا ان کمتر از 40 درصد در ترکیب نیکل و مس باشد

اگر میزان نیکل از مس و طلا بیشتر باشد دیگر شرایط تشخیص با عدد VDI متفاوت میگردد و در ساختار نقره قرار میگیرد

نیکل بیشتر از طلا باشد فلزیاب ان هدف را بعنوان نیکل بزرگ تشخیص می دهد و در صورتیکه هدف بزرگ باشد بعنوان یک هدف بزرگ قابل تشخیص میباشد و اگر هدف کوچک باشد عدد VDI ان از طبقات پایین جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE اشکار میگردد

در صورتیکه ترکیب طلا بیشتر از مس و نیکل باشد به طلا از نوع مسوار نزدیکتر است

همان میزان که ترکیب مواد داخل یک هدف میتواند بر روی تشخیص نوع ان تفاوت ایجاد نماید نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار نیز بر روی نوع هدف از نظر الیاژی تاثیر خواهد گذاشت

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:01

فلزیاب پول تاپ PULL TAB

فلزیاب پول تاپ را در دسته نافلزها یا فلزات اکسید شده یا فلزات اندود شده یا قلع اندود شده در دید خود قرار می دهد بحث پول تاپ پول تاپ PULL TAB به فلزاتی در شرایط متفاوت گفته می شود یا شبه فلزات و فلزات اندود شده یا فلزات اکسید شده یا فلزات نرم یا شبه فلزات نرم و فلزات اکسید شده در این طبقه قرا دارند و هرکدام اینها با تغییر عدد ابعاد هدف IND SIZE قابل تشخیص برای تفکیک و جدا سازی میباشد

اکسید یا هیدروکسید شدن فلزات میتواند حالت پول تاپ PULL TAB را برای دید فلزیاب ایجاد نماید

مواد معدنی چون خاک پرلیت PERLITE SOIL به دلیل خاصیت معدنی خود دارای مواد معدنی غنی از جمله آهن و سدیم و کلسیم و کانیهای دیگر است میتواند در طبقه نا فلزات یا پول تاپ PULL TAB از دید فلزیاب قرار بگیرد و وجود این نوع منابع میتواند در تشخیص دیگر فلزات مانند طلا و نقره و مس را با ترکیب علائم متفاوت مشخص نماید

مواد مانند ارسنیک و ژرمانیم و سیلیسیم و تلوریم و سدیم و پتاسیوم نیز از دید فلزیاب در دسته اهداف پول تاپ PULL TAB قرار میگیرد که هر کدام ینها شرایط خاص خود را دارا میباشد و اپراتور فلزیاب یا کاربرطلایاب میتواند با تشخیص هدف درطبقات اعداد  دیگر VDI را در طبقه اعداد VDI پول تاپ مورد ارزیابی قرارداده و با واکنش فلزیاب برای عدد VDI هدف اصلی و عدد VDI در طبقه پول تاپ وضعیت وجود هدف اصلی یا دیگر منابع را تشخیص داد

اهداف پوسیده یا اکسید شده یا تغییر وضعیت داده شده مانند مسوار و الومینیم و برنج و روی و سرب و کوارتزو اهن و کلسیم و اهک که خود راشبیه یک فلز مانند طلا نشان دهد در طبقه پول تاپ PULL TAB قرارمیگیرد

به استنادی هر منبع که ایجاد بحران در فلزیاب در جهت تشخیص و تفکیک نماید توسط اعداد VDI قابل تشخیص است که این تفاوت تشخیص توسط تغییر تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE قابل جدا سازی مجزا است

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:02

فلزیاب نیکل

نیکل ازدید فلزیاب نظر ساختار و خواص مغناطیسی شبیه اهن و کبالت و تا حدودی منگنز است نیکل به دو شکل سولفید و اکسید در وضعیت کانیها وجود دارد که این وجود سولفید نیکل و اکسید نیکل بر روی واکنش فلزیاب برای دیگر فلرات بخصوص طلا اثر گذار میباشد و این دو حالت نیکل بصورت کانی میتواند اهداف یا فلزات که در جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE و ساختار رسانائی نزدیک به طلا میباشد شبیه طلا در دید فلزیاب منعکس نماید

نیکل از موادی میباشد که در اثر ترکیب میتواند گازمنوکسید کربن را ایجاد نموده و برای اهداف قدیمی وجود نیکل در اثر مرور زمان ایجاد گازمنوکسید کربن را پدید اورده  

نیکل از دید فلزیاب به مس نزدیک است بخصوص در شرایط مواد معدنی ومنابع متضاد قرار بگیرد یا منابع اکثریت صحنه کار از نوع مس یا نقره باشد فلزیاب نیکل شبیه طلا نشان میدهد

البته نیکل از نظر خواص مغناطیس به مس نزدیک است یا شبیه هم میباشد و از انجا که مس به طلا نزدیک است زمانیکه مس و نیکل ترکیب شده باشند یا در کنار یکدیگر باشند علائمی شبیه طلا را انعکاس می دهد و حتی اگر مس در زمین از کانیهای دارای نیکل قرار بگیرد علائم شبیه طلا را ایجاد مینماید

نیکل اگر ترکیب با طلا داشته باشد و در طلا نیز ارسنیک وجود دارد به مرور زمان دارای گاز ارسنیک یا گاز منوکسید کربن میگردد

نیکل از نوع فلزاتی است که گذشته تا به حال درامورات گوناگون استفاده می شده است

نیکل با نقره ترکیب شده باشد با ترکیب تنظیمات عدد VDI برای پلاتین با ابعاد بزرگ نیز قابل تفکیک است

نیکل در زمین دارای کوارتز و پلیت و ارسنیک و انیموان و سدیم و پتاسیوم قراربگیرد وضعیت طلا را برای فلزیاب ایجاد مینماید

نیکل اگر در زمین دارای پالادیم و روتنیوم (روتنیم) و رودیم و ایریدیوم ( ایریدیم ) واوسمیوم (اسمیم ) قرا بگیرد واکنش نقره را برای فلزیاب ایجاد مینماید

نیکل و کروم از دید فلزیاب به الومینیم نیز نزدیک میباشد بخصوص در اعداد VDI با یکدیگر وضعیت مشترک را دارا میباشند

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:02

فلزیاب الومینیم

فلزیاب الومینیم در سه حالت کوچک و متوسط و بزرگ در جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE اشکار میگردد الومینیم یکی از رسانا های خوب غیر اهنی است ولی از دید فلزیاب در دسته فلزات اهنی قرارمیگیرد و الومینیم ساختار فلزات شبیه فلز را نیز برای فلزیاب درزمینه پول تاپ PULL TAB ایجاد مینماید

الومینیم اگر با ترکیب اهن یا منگنزباشد در دسته الومینیم عدد VDI بصورت الومینیم کوچک خود را به فلزیاب نشان داده

الومینیم اگر با ترکیب مس و سیلیکون باشد در دسته الومینیم عدد VDI بصورت الومینیم متوسط خود را فلزیاب نشان داده

الومینیم اگر با ترکیب نیکل باشد در دسته الومینیم عدد VDI بصورت الومینیم بزرگ خود را نشان داده و میتواند یک طلا با ابعاد کوچک را نیز با عدد VDI الومینیم بزرگ با ابعاد هدف میانگین فلزیاب تفکیک نموده

الومینیم از موادی بوده که در گذشته هم قیمت طلا یا از طلا با ارزشتر بوده است و همین مطلب باعث میگردد که خیلی از اهداف با ترکیب الومینیم شکل گرفته باشد و خیلی مواقع الومینیم پوسیده شده یا اکسید شده خود را شبیه طلا به فلزیاب نشان می دهد بخصوص زمانی که با نیکل یا مس در هم ترکیب شده باشد یا در کنار یکدیگر قرارگرفته باشند

الومینیم که با نقره ترکیب شده باشد یا در کنار یکدیگر قرارگرفته باشد واکنشی شبیه طلا را با عدد VDI بالا برای نیکل فلزیاب پاسخ می دهد

 

صفحه2 از9