پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:02

فلزیاب پلاتین

فلزیاب پلاتین به شکل متفاوت تشخیص می دهد پلاتین در ترکیب ساخت خود میتواند دارای شرایط متفاوت باشد از دید فلزیاب پلاتین مانند منگنز بوده و در دسته اهنی قرار میگیرد و دلیل ان میتواند عوامل بازتاب علائم پلاتین باشد پلاتین از دید فلزیاب تصویری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب سنسوری یا فلزیاب دوربینی یا فلزیاب لیزری یا شعاع زن یا نقطه زن در دو حالت قابل تشخیص است از دسته اعداد VDI نزدیک به طلا و اعداد VDI نزدیک به اهن جدا میگردد و این تشخیص دوگانه به شکل ترکیب و خلوص و اندازه ان پلاتین دارد حتی فلز نقره که در درون ان نیکل بکار برده شده باشد علائمی شبیه پلاتین بازتاب نموده و فلزیاب انرا در دسته اهنی قرار می دهد

پلاتین که از ترکیب طلا زرد و نقره داشته باشد با اعداد VDI بالا و در دسته غیر اهنی اشکار میگردد

طلا سفید که طلا با نقره و نیکل باشد در دسته فلزاهنی و با ترکیب پلاتین واکنش در فلزیاب را ایجاد مینماید

موادی چون پالادیم و روتنیوم (روتنیم) و رودیم و ایریدیوم ( ایریدیم ) واوسمیوم (اسمیم ) مانند پلاتین به فلزیاب پاسخ می دهد

پلاتین که با مس و طلا همراه باشد علائم مانند طبقه فلزات غیر اهنی در طبقه اعداد VDI بالا را ایجاد مینماید

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:02

فلزیاب اهن کبالت

فلزیاب میتواند در شرایط گوناگون اهن را به شکل متفاوت تشخیص دهد این موضوع که فلزیاب اهن و نیکل و کبالت را میتواند در یک محدوده تشخیص دهد به وضعیت و کیفیت این مواد و ترکیب انها با دیگر مواد بستگی دارد اکسید شدن اهن یا نیکل شرایط خاصی را برای دید فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب انتنی یا شعاع زن یا نقطه زن یا ردیاب یا فلزیاب سنسوری یا فلزیاب دوربینی یا فلزیاب لوپی یا فلزیاب کویلی خطا در تشخیص ایجاد نماید

فلزات مانند اهن و کبالت و الومینیم و نیکل و کروم در دید فلزیاب تفکیک دار در دسته فلزاهنی قرار دارد و ان هم بخاطر نوع علائم است که اینگونه منابع از خود ایجاد مینماید یک فلز دیگر که میتواند از دید فلزیاب تفکیک در دسته فلزات اهنی قرار بگیرد پلاتین و طلا سفید میباشد

فلزی مانند پلاتین به خاطر شکل ترکیب ساختار خود علائم طلا سفید را می دهد و طلا سفید که طلا از نوع طلا زرد با وجود درصد نقره یا نیکل در درون ان میباشد علائم در دسته فلزات اهنی را منعکس مینماید

فلزیاب دارای توان تفکیک با عدد VDI و تنظیم ابعاد هدف میتواند این فلزات را براحتی از یکدیگر جدا نماید

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

فلزیاب شبیه طلا

فلزیاب شبیه طلا را میتواند به جای طلا تشخیص دهد و این از ایرادات بنیادین فلزیاب یا طلایاب یا فلزیاب تصویری یا گنج یاب یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب دوربینی یا فلزیاب سنسوری یا شعاع زنی یا نقطه زن یا ردیاب باشد حال کدام دسته فلزات شبیه طلا میتواند فلزیاب در تشخیص طلا با خطا روبرو نماید

ان دسته از فلزات که حالت ترکیبی دارا باشد میتواند خود را جای طلا نشان داده یا علائمی شبیه طلا را انعکاس دهد این دسته فلزات میتواند در طبقه فلزات نزدیک به طلا یا هم طبقه طلا یا دارای رسانائی نزدیک به طلا باشد این دسته فلزیاب شبیه به طلا میتواند ترکیب فلزاتی مانند مس و روی و برنز و الومینیم و نقره و برنج باشد که هر کدام اینها همراه هم یا دو یا چند تایی با هم ترکیب گردد علائم شبیه طلا را برای فلزیاب ایجاد نماید یا این منابع یا فلزات در کنار یکدیگریا ترکیب با یکدیگر گردد میتواند از دید فلزیاب بعنوان طلا تشخیص داده شود و عده ای از این فلزات که بیان گردیده به مرور زمان اکسید یا  پوسیده شده باشد میدان دید فلزیاب را نیز میتواند تحت تاثیر قرار داده و دید فلزیاب را منحرف نموده و این دسته دید فلزیاب را به صورتی انحراف داده که فلزیاب این دسته فلزات ترکیبی را به جای طلا تشخیص دهد

البته فلزیاب که دارای تنظیمات تفکیک با عدد VDI باشد این توان را دارد که با تغییراعداد VDI و تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE بین طلا با دیگر منابع یا فلزات شبیه طلا را تشخیص داده و تفکیک نماید تا خطا فلزیاب برای تفکیک فلزات شبیه طلا حذف گردد

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:03

فلزیاب طلا خالص

فلزیاب طلای خالص را میتواند از طلا الیاژی یا دیگر فلزات که خود را شبیه طلای نشان میدهد می تواند تفکیک نماید ولی این نوع فلزیاب که این نوع توان تفکیک طلا خالص را دارد میتواند از نوع فلزیاب انتنی یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب لوپی یا فلزیاب کویلی یا فلزیاب لیزری یا شعاع زن یا نقطه زن یا ردیاب یا فلزیاب سنسوری با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد

کشف طلا خالص یا پیدا نمودن طلا خالص از دیگر منابع و فلزات با ترکیب الیاژشبیه طلا توسط فلزیاب مراحل خاص خود را دارد و هر نوع فلزیابی نمی تواند طلا خالص را از دیگر منابع شبیه طلا یا طلا با الیاژپایین را تشخیص دهد

خطا بیشتر فلزیاب ها که فلزیاب تفکیکی با عدد VDI نمی باشد در این است که دیگر منابع یا کانیها یا سنگ ها میتواند علائم شبیه طلا را منعکس نموده و فلزیاب بدون تفکیک با عدد VDI را دچارخطا در تشخیص طلا از دیگر منابع مینماید

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:06

فلزیاب حفره فرکانسی

فلزیاب حفره مغناطیس را از دید خود نمایان مینماید و تغییرات فرکانسی متضاد یا ترکیبی میتواند حفره مغناطیسی از دید فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب لیزری یا شعاع زن یا نقطه زن یا ردیاب را داشته باشد و در بین دو میدان مغناطیس با خطوط تشعشع الکترون متفاوت به یکدیگر نزدیک شده یا در اثر دومیدان مغناطیس به همدیگر نزدیک شده و همدیگر را جذب نموده یا دفع مینماید در این شرایط جذب و دفع میدان مغناطیس تشعشعات این میادین با یکدیگردر اثر خطوط نیرو هم ردیف یا ترکیب شده یا غیر هم ردیف شده و یکدیگر را نپذیرند یا دفع نماید در هر صورت این خطوط مغناطیسی بطور طبیعی در حوزه اطراف خود جریان و انرژی و نیرو حرارت و تشعشع مربوط به همان وضعیت را ایجاد نموده و از این حالت تشعشع این میادین یک ترکیب فرکانس قابل دید برای فلزیاب را ایجاد نموده و فلزیاب را با خطا در تشخیص روبرو نموده که این حالت را از دید فلزیاب حفره فرکانسی میگویند و فلزیاب ولتاژ القائی یا پالسی یا فلزیاب VLF یا فلزیاب BFO و فلزیاب TR اختلال در دیواره هدف روبرو نموده و برای فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی که دارای تنظیمات تفکیک DISCRIMINATION یا ابعاد هدف IND SIZE میباشد با تغییر عدد VDI و تنظیمات عدد ابعاد هدف میتوان وضعیت حفره فرکانسی را تشخیص داده

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:08

فلزیاب خطا نقطه زنی خطوط نیرو گنج

در زمانیکه با یک فلزیاب به دنبال گنج میباشید تناقص علائم مواد معدنی و منابع و هدف میتوان خطا نقطه زنی در خطوط نیرو گنج را شکل دهد مواد معدنی و منابع صحنه کار دارای میدان مغناطیس مربوط به خود میباشد که این میدان مغناطیس خطوط مغناطیس با نیرو مربوط به خود را داشته که این میادین مغناطیسی بر روی همدیگر اثر گذاشته و در این مجاورت قرار گرفتن یون مربوط به این منابع نیز حرکت داشته و نیروی مربوط به جریان و انرژی و امواج و فرکانس گنج نیز به نسبت نوع مواد معدنی و منابع خود دارای خطوط نیرو مغناطیسی یا خطوط نیروی فرکانسی میگردد که این خطوط نیروی گنج با یون مربوط به میدان مغناطیس دیگر منابع در یک محدوده با یکدیگر همجوار شده و این همجوار شدن در اثر فشار بر یکدیگر در ان محدوده یا نزدیک شدن به هم با توجه به نوع گازمربوط به گنج یا دفینه یک میدان جدید فرکانسی و میدان مغناطیس و میدان یونی غیر مستقیم را شکل داده که یک حفره فرکانسی را پدید اورده که این حفره فرکانسی میتواند با ترکیب گاز مربوط به گنج یا دفینه نیزاختلال در اطراف گنج را پدید اورده و خطوط نیروی گنج میتواند خطا در نقطه زنی فلزیاب را در این محدوده مربوط به حفره فرکانسی را شکل داده

 

مادون قرمز در فلزیاب تفکیکی بعنوان لیزرمعرفی میگردد که این مادون قرمز با تنظیمات جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE در ارتباط مستقیم میباشد و مادون قرمز یا لیزر میتواند توان فلزیاب تفکیک دار را در تشخیص و تفکیک هدف اصلی یا طلا  را افزایش دهد

از انجا که هر میدان مغناطیس یا میدان فرکانسی میتواند دارای حرارت مختص به خود را داشته باشد بطور طبیعی دارای شرایط مادون قرمز نیز خواهد بود و این شرایط حرارت اهداف دیگر یا ذرات یا مواد معدنی یا منابع میتواند با یکدیگر ترکیب یا نزدیک شده و علائم تشعشع مانند علائم تشعشع حرارت یا مادون قرمز مربوط به هدف اصلی یا طلا یا هدف تعیین گردیده را انعکاس نماید و این نیرو ایجاد شده از میدان مغناطیسی و خطوط فرکانسی به همراه حرارت و مادون قرمز خود وضعیتی مانند علائم یک هدف را برای فلزیاب ایجاد نماید و فلزیاب دارای تفکیک DISCRIMINATION با عدد VDI که مادون قرمز نیز دارا است توان تشخیص این موقعیت بحرانی را خواهد داشت

این شرایط مادون قرمز برای اهداف غیر اهنی مانند طلا یا فلزات پارا مغناطیس نیز در صحنه کار وجود دارد که ترکیب علائم حرارت دار دیگر مواد معدنی و منابع با حرارت یا مادون قرمز میتواند تشخیص فلزیاب را برای تفکیک با اختلال روبرو نماید و وجود تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCLE فلزیاب بتواند مادون قرمز یا حرارت متعلق به هدف تعیین شده در عدد VDI را تشخیص داده و تفکیک نماید و از انجا منابع مانند طلا یا فلزات پارا مغناطیس از این دسته گرمائی بیشتری را دارا است بطور عمومی دارای تشعشعات بالاتر یا پرتراکم تراز دیگر فلرات یا مواد معدنی یا منابع در صحنه کار دارا خواهد بود و همین مزید تنظیمات تفکیک DISCRIMINATION به همراه دارا بودن مادون قرمز یا لیزرقدرت تفکیک هدف اصلی یا طلا را در تشخیص خواص مغناطیسی نسبت به دیگر مواد معدنی و منابع افزایش می دهد

 

ذرات میتواند بر روی عملکرد فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب انتنی یا ردیاب یا شعاع زن یا نقطه زن یا فلزیاب سنسوری اثر متقابل گذاشته و این موضوع وجود ذرات در صحنه کار در عملکرد فلزیاب تفکیکی که با جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE و توسط عدد VDI اهداف یا منابع یا طلا مد نظر را مشخص مینماید قابل ارزیابی میباشد و این ارزیابی توان فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب را در جداسازی ذرات از هدف اصلی را افزایش میدهد

  زیرا بعضی مواد معدنی و منابع یا ذرات میتواند علائم شبیه یک هدف اصلی یا طلا یا هدف مورد نظر اپراتور فلزیاب یا کاربر طلایاب را ایجاد نماید یا در اثرمجاورت مواد معدنی یا منابع متضاد در کنار یکدیگر یا نزدیک همدیگرمیدان مغناطیس متفاوت پدید امده و بر روی یکدیگر فشار نیرو وارد نموده یا اثر بریکدیگر میگذارند و از نتیجه این اثرات میدان مغناطیس دو منبع متفاوت خطوط نیروی مغناطیسی شکل گرفته که حاصل ان میتواند بازتاب علائم شبیه هدف اصلی تعیین گردیده در فلزیاب را ایجاد نماید یا علائم مغناطیسی یا علائم فرکانسی برای فلزیاب ایجاد نماید که خود را شبیه هدف اصلی نشان داده و واکنش در فلزیاب ایجاد نماید وذرات که بیشترمواد معدنی یا منابع یا کانیها و سنگ های میباشد که با اکثریت مواد معدنی و منابع صحنه کار متفاوت است اختلال در تشخیص فلزیاب ایجاد مینماید که با دارا بودن تنظیمات تفکیک DISCRIMINATION با عدد VDI و تغییر این عدد VDI ان دسته علائم مغناطیسی یا فرکانسی یا حرارتی که میتواند فلزیاب را با خطا درتشخیص ایجاد نماید قابل تشخیص و رفع خواهد بود تا این میادین مغناطیسی یا میدان فرکانسی یا میدان حرارتی را از علائم هدف اصلی یا سیگنال هدف  جدا نموده و تفکیک نماید و موقعیت هدف را از ذرات مشخص نماید و این نیز از موارد کاربردی تنظیمات تفکیک و تشخیص VDI SCALE در فلزیاب تفکیک دار میباشد

 

یکی از محاسن بکارگیری جدول تفکیک و تشخیص VDI SCLE یا تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC در فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب دوربینی یا شعاع زن یا نقطه زن یا ردیاب یا فلزیاب سنسوری یا فلزیاب لوپی یا فلزیاب کویلی این میباشد که میتوان الیاژ اهداف یا طلا یا نقره یا مس یا روی یا اهن یا نیکل یا کروم یا منابع دارای حرارت را تعیین نموده تا فلزیاب بتواند همان هدف را که تعیین گردیده است در شرایط گوناگون تشخیص داده و تفکیک نماید

مزید دیگر بهره گیری از تنظیمات تفکیک DISCRIMINATION در این است که اثر میدان مغناطیسی و خطوط فرکانسی دیگر منابع و مواد معدنی بر روی هدف مورد نظر بخصوص طلا موجب میگردد که علائم بازتاب گردیده با تغییر در هم جهتی با فلزیاب ایجاد گردد که با تغییرعدد VDI میتوان این تغییرات را تشخیص داده و وجود محل هدف واقعی را از دیگر منابع تشخیص داده و تفکیک نماید

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:08

فلزیاب جدول تفکیک VDI SCALE

 

فلزیاب جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE را با عدد VDI و تنظیمات تفکیک و تشخیص VDI DISC یا EDIT دارا میباشد البته اعداد VDI در تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT در بعضی از فلزیاب ها تصویری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب دوربینی یا شعاع زن و نقطه زن یا ردیاب با تنظیمات VDI DISC متفاوت است یا میتوان ابراز نمود در بعضی فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب دو نوع تنظیم متفاوت در کنار یکدیگر وجود دارد که تنظیمات تفکیک EIDT و تنظیمات تشخیص VDI DISC مجزا میباشد

از انجا که فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب دارای یک ساختار ذاتی نسبی میباشد جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE نیز بنابر نسبی بودن عملکرد فلزیاب ها طراحی و تعیین گردیده شده است و برای همین است که در جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE انواع مواد معدنی و منابع با عدد VDI مربوط به همان نوع هدف یا فلز تعیین گردیده شده است و وضعیت تغییر زمین از نظر مواد معدنی و منابع برای تشخیص فلزیاب برای اهدافی مانند طلا بطور جامع مشخص گردیده است تا اپراتور فلزیاب یا کاربر فلزیاب بتواند در هر شرایطی هدف مورد نظر یا طلا را از دیگر منابع و ذرات تشخیص داده و تفکیک نماید

صفحه3 از9