پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:08

جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE

جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE

این جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE تناوب نوع فلزات به نسبت بازتاب هر هدف در یک نوع خاک یا مواد معدنی و منابع میتواند باشد این جدول اعداد و نوع اهداف ومنابع و مواد معدنی را مشخص مینماید که به تنظیمات ان EDIT یا VDI DISC میگویند این جدول در تمامی سیستمهای دنیا یکسان است و فقط امکان دارد طراحان چیدمان اعداد انرا از صفرتا ده یا صفر تا صد قرار دهنددر بعضی سیستمها یک همان عدد صفر (0) میباشد این جدول تفاوت نوع فلزات پارامغناطیس مانند طلا را در شرایط خاک و مواد معدنی و منابع متفاوت را به وضوح بیان نموده است و دلیل ان میباشد که جذب علائم در فلزطلا بالاتر از دیگر فلزات هم طبقه خود میباشد و این موضوع باعث میگردد که طلا علائم مواد معدنی و منابع صحنه کار را در خود جذب نموده و در اطراف خود حوزه فرکانسی یا میدان مغناطیسی با شرایط قرار گرفته در ان را شکل دهد فلزیاب که دارای این نوع تنظیمات تفکیک DISCRIMINATION باشد میتواند تفاوت بین علائم هدف اصلی یا طلا را از دیگر منابع در شرایط متفاوت تشخیص داده و تفکیک نماید که دیگر فلزیاب ها که دارای این نوع تنظیمات نمی باشد توان تشخیص یک هدف اصلی یا طلا را در شرایط گوناگون دارا نمی باشد

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:08

فلزیاب تصویری تفاوت لکه رنگ

فلزیاب تصویری تفاوت لکه رنگ ها را برای یک نوع هدف اصلی یا طلا به نسبت نوع مواد معدنی و منابع و ذرات در مناطق مختلف اشکار مینماید یا میتوان ابراز نمود نوع رنگ لکه رنگ یا شکل رنگ نسبت به مناطق متفاوت میتواند با تفاوت لکه رنگ برای یک نوع هدف اصلی یا طلا اپراتور فلزیاب یا کاربر طلایاب را روبرو نماید

عوامل زمین و مواد معدنی و منابع صحنه کار میتواند در شرایط تشخیص اهداف در عمق زیاد اثرگذاشته و تغییرات در ترکیب علائم هدف را پدید اورد که این علائم میتواند بصورت پارازیت و نویز غیر مفید بر روی صفحه نمایشگر یا هر نوع واکنش فلزیاب تصویری یا فلزیاب ایجاد گردد و همین موضوع میتواند باعث گردد که هدف اصلی یا طلا بصورت تصویر زنده بر روی صفحه نمایشگر به شکل واقعی ظاهر نگردد و به همین نسبت در رابطه با اعداد و رنگ دوربین حرارتی و تصاویر قراردادی نیز این موضوع صدق مینماید که واکنش یا اطلاعات ارائه شده در اثر الیاژ و عمق هدف و مواد معدنی و منابع صحنه کاربر روی نوع لکه رنگ یا رنگ یا اعداد و تصاویر دیجیتال و قراردادی در تشخیص و تفکیک فلزیاب تصویری تغییرات ایجاد نماید و یا حالت عمومی واکنش سیستم فلزیاب یا فلزیاب تصویری در اطلاعات بدست امده از منابع و مناطق گوناگون برای یک هدف یکسان نباشد.

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:08

شکل عملکرد فلزیاب تصویری

شکل عملکرد فلزیاب تصویری از ذات و بنیاد بصورت لکه رنگ برای تشخیص نوع تغییرات در اطراف خود بهره میبرد فلزیاب تصویری فقط میتواند در عملیات نقطه زنی مشخصات انچه در لایه های زمین متفاوت است اشکار نماید و برای این است که رنگ پس زمینه رنگ مربوط به مواد معدنی و منابع اکثریت و لایه های زمین میباشد و بقیه لکه رنگ ها متعلق به تغییرات دیگر به غیر از نوع اکثریت مواد معدنی و مابع صحنه کار میباشد

اینکه بعضی اشخاص ابراز مینمایند فلزیاب تصویری وجود دارد که تصویر بصورت واقعی و زنده و مانند شکل هدف را سیستم فلزیاب تصویری مشخص مینماید یا تصویر زنده مانند تصویر تلویزیون را اشکار مینماید در فلزیاب تصویری چنین موضوعی وجود نداشته و قابل اجراء با فلزیاب های تصویری فعلی دنیا نمی باشد اما در بعضی سیستمهای حرارتی امکان پذیر است ولی فقط تا عمق 40 سانتیمتری در زیر زمین نفوذ مینماید و تصویر زنده را بصورت هاله حرارتی نشان میدهد ان هم برای اهدافی که حرارت شدید از خود ایجاد نمایند و اهداف یا فلزات یا طلا چنین علائم پرتراکم با حرارت بالا را در خود دارا نمی باشد تا بتوان تصویر زنده مانند تلویزیون را نشان دهد.

در صورتیکه چنان سیستمهایی فلزیاب تصویری طراحی شده بود که بتواند تصویر واقعی را مانند تصویر تلویزیون نشان دهد در رادارهای هوائی نظامی و هواشناسی قابلیت استفاده داشت و به جای اینکه هدف یا هواپیما یا تغییرات اب و هوا را بصورت لکه رنگ یا عدد مشخص نماید بصورت تصویر زنده و عین تصویر هدف یا هواپیما یا تغییرات اب و هوائی مانند طوفان را نشان می داد با آنکه تصاویر ایندسته از رادارهای هوائی و هواشناسی و نظامی نیزمانند فلزیاب تصویری به صورت لکه تصویریا رنگ یا اعداد و تصاویر قراردادی میباشد.

پس سیستم فلزیاب تصویری به صورت عام طراحی و در اختیار کاربران قرار گرفته نشده است که بتواند تا عمق زیاد تصویر واقعی هدف مانند تصویر تلویزیون به اپراتورفلزیاب یا کاربر طلایاب  نشان دهد یا اعداد و لکه رنگ یا رنگ را به شکل واقعی و زنده خود هدف مانند تصاویر در تلویزیون نشان دهد

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:08

روش کارفلزیاب تصویری

فلزیاب تصویری یا طلایاب تصویری یا گنج یاب تصویری روش کار بنابر اصول تشخیص علائم را به شکل پیکسل لکه رنگ یا پیکسل تصویری دارا میباشد تشخیص فلزیاب تصویری به مدار فلزیاب تصویری بستگی دارد فلزیاب تصویری از روی اصول ثبت تغییرات در بازتاب هر نوع علائم عمل نموده و بالاترین تراکم علائم را به شکل لکه رنگ اشکار مینماید و منابع اکثریت مانند خاک یا مواد معدنی یا منابع را به شکل رنگ پس زمینه اشکار مینماید و اطلاعات هدف اصلی یا طلا یا دیگر منابع را بصورت لکه رنگ و در نوع برنامه تفکیک رنگ COL PRO یا عدد VDI اشکار مینماید در یک صحنه کار امکان دارد انواع مواد معدنی یا منابع یا ذرات و دیگر اهداف وجود داشته باشد که فلزیاب تصویری همه این منابع را میتواند بصورت لکه رنگ بر روی صفحه نمایشگر اشکار نماید و اهداف با تراکم بالا میتواند بصورت لکه رنگ منظم شکل بگیرد

تشخیص عملکرد روش کار فلزیاب تصویری با نام P.P.I یا P.I.P معرفی میگردد که فلزیاب تصویری اهداف یا طلا بصورت پیکسل لکه رنگ اشکار نموده

روش کار سیستمهای فلزیاب تصویری از نوع P.I.P/P.P.I به هر شکل که طراحی شده است در اصل کاربصورت لکه رنگ یا رنگ یا اعداد و تصاویرقراردادی یا عدد حرارتی یا رنگ در دوربین حرارتی راداری میباشد.  

بعد از تصویرگیری ترکیب تشخیص و تعیین نوع لکه رنگ مربوط به هدف اصلی یا طلا با عمل فیلتربر روی تغییرات برنامه نرم افزار فلزیاب تصویری مجزا میگردد که این موضوع تشخیص نوع لکه رنگ نیاز به تخصص و مهارت در تشخیص داشته و اگر دارنده فلزیاب تصویری میباشید باید روش کار فلزیاب تصویری در تشخیص نوع هدف اصلی یا طلا یا دیگر منابع را با تمرین بدست اورده و با نحوه روش کار عملکرد فلزیاب تصویری اشنائی و مهارت کامل دست یابید

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:09

فلزیاب خطوط مغناطیس

در زمانیکه فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب در شرایط خطوط مغناطیس متفاوت حاصل از وضعیت مواد معدنی و منابع و ذرات قرار بگیرد شرایط تشخیص برای فلزیاب تصویری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب راداری یا فلزیاب دوربین یا ردیاب یا شاقولی یا نقطه زن یا شعاع زنی یا فلزیاب لوپی یا فلزیاب سنسوری یا فلزیاب کویلی دچار سختی میگردد

خطوط مغناطیس در حوزه مغناطیس یا میدان مغناطیس شکل میگیرد که میتواند این خطوط با جریان حرکت یون و الکترون ازاد در دو جهت مخالف پدید اید و خطوط فرکانس و حوزه فرکانس اهداف نیز درمیان این خطوط مغناطیس در جریان یا حرکت باشد که الکترون ازاد شده یک هدف غیراهنی بخصوص طلا به سمت راست هدف نسبت به نیم کره شمالی دارای جهت میگردد و برای یک هدف قدیمی این خطوط الکترونی که با حوزه فرکانسی میتواند همراه گردد باعث خطا در نقطه زنی یک فلزیاب از هر نوع یا ساخت هر کجا دنیا باشد به سمت راست هدف قدیمی یا گنج به نسبت وجود در نیم کره شمالی میباشد

فقط فلزیابی که میتواند خواص مغناطیسی را بنابر تفکیک DISCRIMINATION با عدد VDI و تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE عمل نماید در چنین شرایطی وضعیت مرکز هدف اصلی یا طلا یا گنج را تشخیص دهد و این هم یک اپراتور فلزیاب یا کاربر طلایاب که حرفه ای باشد را نیاز دارد

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:01

فلزیاب میادین مغناطیس و فرکانس

فلزیاب بر روی میدان مغناطیسی و میدان فرکانسی یا خطوط مغناطیس یا خطوط فرکانسی در اطراف خود واکنش از خود نشان میدهد میدان مغناطیسی میتواند از منابع متفاوت در صحنه کارایجاد شود که هر کدام این میادین مغناطیس میتواند خطوط مغناطیسی را ایجاد نماید که با دیگر میادین مغناطیسی یا میدان مغناطیسی جریان تبادل یا دفع را ایجاد نماید یا با هم ترکیب شده یا موازی گردیده یا همدیگر را تحت تاثیر موافق یا مخالف قرار دهد در این میان وجود جریان مغناطیس که بر یکدیگر نیرو وارد نموده یا همدیگر را نفی مینماید بر روی یک هدف یا منبع متفاوت که در ان صحنه کاروجود دارد نیز نیرو وارد نموده و تبادل جریان و انرژی را شکل داده واز انجا که یک هدف اصلی یا طلا یا متفاوت با وضعیت دیگر میادین مغناطیس عمومی صحنه کاروجود دارد این میادین مغناطیس یا میدان مغناطیس دیگر موادمعدنی یا منابع میتواند بر روی یک هدف اصلی یا طلا یا پارا مغناطیس که در حوزه این میدان های  مغناطیس قرار گرفته است یک نیروی خاص یا جریان و انرژی و فرکانس و امواج جدید از هدف اصلی یا طلا یا هدف متفاوت پدید اورد که این وضعیت میتواند جریان تبادل یا ترکیب یا دفع یک میدان فرکانسی و خطوط فرکانسی متعلق به ان هدف اصلی یا طلا را اشکار نماید که این میدان فرکانس با خطوط فرکانسی مربوط به ان هدف اصلی یا طلا در محدوده هدف اصلی یا طلا شکل گرفته که این وضعیت یک حالت اینرسی نیز به همراه خواهد داشت که ارتباطی با خود هدف اصلی یا طلا یا فلزات پارا مغناطیس نداشته و این نیروی اینرسی شتاب بالای نداشته ولی جریان فرکانسی ان با تشعشع و نیروی حاصله به سمت موافق دیگر میدان مغناطیسی هم جهت حرکت نموده و اگر فلزیاب دارای تنظیمات تفکیک خواص مغناطیسی باشد میتواند به یک هدف اصلی یا طلا یا پارا مغناطیس یا هدف متفاوت در ان محدوده صحنه کار واکنش با توان بالاتری را نشان داده ولی این تغییر جهت یا حرکت جریان فرکانس و انرژی و نیرو به سمت میدان مغناطیس هم جهت در مختصات یابی برای تشخیص مرکز هدف دقت بالای را نیاز دارد و این عمل بیشتر از یک فلزیاب جذبی یا فلزیاب فرکانسی با تنظیمات تفکیک DISCRIMINATION و ابعاد هدف IND SIZE بر می اید که بتواند این وضعیت اینرسی و فرکانس را در جهت تشخیص فلزیاب قرار دهد این شریان جریان حرکتی خطوط فرکانسی برای اهداف قدیمی بیشتر از اهداف جدید اتفاق می افتد و توضیحات در رابطه با مختصات یابی و فلزیاب که دارای توان بالای مختصات یابی است مطرح میگردد

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:02

فلزیاب کوزه

فلزیاب کوزه را میتواند پیدا نماید از نظر ساختار میدان مغناطیسی یا میدان فرکانسی کوزه دارای شرایط جریان و انرژی و نیرو و امواج و علائم سیلیکات و الومینیم میتواند باشد همین ترکیب مواد سیلیکات و الومینیم در ساختار خاک رس که کوزه از ان ساخته می شود میتواند در اثر مرور زمان در زیر زمین شرایط متفاوت میدان مغناطیسی و فرکانسی را پدید بیاورد

اگرنوع جنس کوزه با مواد معدنی و منابع صحنه کار به یکدیگر نزدیک باشد میدان پدید امده از جریان یا نیرو وارده بریکدیگر میتواند میدان مغناطیس یا میدان فرکانس هم جهت را پدید اورده واین جریان وانرژی و نیرو با یکدیگر میتواند ترکیب شده یا بر روی یکدیگر اثر متقابل گذاشته و ازدید فلزیاب خارج گردد

اگر در درون کوزه مواد دیگری مانند طلا یا دیگر مواد و فلزات قرار داه شود میدان فرکانس و میدان مغناطیس منابع داخل کوزه و مواد تشکیل دهنده بدنه کوزه یا خمره بر روی یکدیگر اثر متفاوت داشته و این اثر متفاوت موجب میگردد که جریان و انرژی و نیرو مواد داخل کوزه هم جهت نمی باشد و نیروی مخالف بر یکدیگر وارد نموده و همین موضوع باعث میگردد که علائم منابع داخل کوزه یا طلا با نوع مواد کوزه یا بدنه کوزه با یکدیگر ترکیب نشده و یک جریان مغناطیسی و فرکانسی با بار استاتیکی ناپایدار را پدید اورده و همین موضوع میتواند باعث گردد که فلزیاب ها درهرنوع و ساخته هر کجا دنیا که میباشد برای پیدا نمودن این نوع هدف اصلی یا طلا در گوزه با تشخیص نامتعادل در مرکز هدف یا گنج روبرو شود این موضوع از انجا شکل میگیرد که کوزه بعنوان یک عایق مابین مواد درون خود با خارج خود قرارگرفته و فشار جریان مواد داخل به بدنه کوزه و محدوده خارج ان موجب میگردد که علائم خلاف جهت مربوط به مواد داخل کوزه یا طلا شکل گرفته و شدت جریان علائم با سرعت به اطراف کوزه منتقل میگردد و این شدت جریان تراکم بالاتری را دارا میگردد و فلزیاب را در تشخیص مرکز هدف اصلی یا گنج دچار خطا در نقطه زنی مینماید

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:03

تصویر فلزیاب تصویری

تصویر فلزیاب تصویری در نوع عمومی ان با برنامه لکه رنگی سه رنگ قابلیت نصب بر روی هر نوع فلزیاب تصویری را دارد که مانند برنامه ویندوز که بر روی هر نوع کامپیوتر نصب میگردد و در اینجا توان نوع فلزیاب تصویری از نظر نقشه مدار فلزیاب تصویری مهم میباشد

تصویر فلزیاب تصویری در هر حالت بصورت لکه رنگ ها متفاوت با رنگ های مختلف اشکار گردد که این اشکار گردیدن به نوع مواد معدنی و منابع و وضعیت صحنه کار بستگی دارد

در عملیات تصویری برای تشخیص نوع لکه رنگ مربوط به هدف اصلی باید اشنائی کامل داشته تا بتواند لکه رنگ مربوط به هدف اصلی را تشخیص داده و انواع لکه رنگ یک شکل با یک رنگ میتواند در فلزیاب تصویری اشکار گردد که کاربر فلزیاب یا اپراتور طلایاب باید با فیلتر نمودن یا تغییرات در برنامه نرم افزار فلزیاب تصویری نوع لکه رنگ مربوط به هدف اصلی را از دیگر لکه رنگ ها جدا نموده و تشخیص داده

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:03

تفاوت فلزیاب

تفاوت فلزیاب در نوع طراحی مدار ان فلزیاب میباشد و بیشتر فروشندگان فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب یا رادار زمینی دستی یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب دوربینی یا فلزیاب لیزری یا شعاع زن یا نقطه زن یا ردیاب یا فلزیاب انتنی خود را متفاوت با دیگر فلزیاب ها دانسته و به خریدار میگویند فلزیاب انها تفاوت داشته ولی تفاوت فلزیاب باید اشکار باشد و این اشکار بودن در نوع تنظیمات ان فلزیاب میباشد فلزیاب باید دارای تنظیماتی باشد که تغییرات زمین را بتواند اپراتور فلزیاب یا کاربرطلایاب تعیین نموده تا فلزیاب بتواند نوع هدف اصلی را در زمین های متفاوت با تعادل کامل تشخیص داده و تفکیک نماید

فلزیاب که دارای تنظیمات متفاوت در زمینه تفکیک DISCRIMINATION باشد وضعیت قطبی یک هدف اصلی را که در اثر منابع و مواد معدنی زمین دی الکتریک مثبت با الکترون بار منفی به همراه هم  وضعیت بازتاب را ایجاد نموده و در اینجا حضورمیدان ایجاد شده خارجی بر روی هدف  اصلی یا طلا قدیمی یا گنج اعمال نیرو نموده و بارهای مثبت و منفی در جهات مخالف حرکت نموده و همین حرکت موجب میگردد که فلزیاب نتواند مرکز هدف اصلی یا طلا یا گنج و دفینه را دقیقاً مشخص نماید فلزیاب متفاوت با تنظیمات ذکر گردیده میتواند تفاوت خواص مغناطیسی ان هدف اصلی یا طلا را  تشخیص داده و تفکیک نماید

تفاوت فلزیاب در تشخیص چنین وضعیت هدف اصلی یا طلا قدیمی از روی تنظیمات فلزیاب است که تفاوت توان فلزیاب را برای تفکیک هدف اصلی در نقطه مرکزی را مشخص می نماید

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:04

فلزیاب تفاوت گنج

فلزیاب تفاوت گنج با فلز نو یا فلز قدیمی یا طلا جدید را میتواند تشخیص دهد یا برای فلزیاب تصویری یا فلزیاب دوربینی یا فلزیاب سنسوری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب شعاع زن یا نقطه زنی اینکه فلز قدیمی یا گنج یا فلز نو یا فلز جدید فرقی ندارد و برای فلزیاب پیشرفته از نوع فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد

برای فلزیاب از نظرساختار طلا ترکیب طلا قدیم و طلا جدید تفاوتی نمی کند ولی وجود طلا قدیمی یا گنج یا خزانه یا زیر خاکی یا دفینه در محل اصلی خود که سالیان دراز در ان وجود داشته است شرایط متفاوتی پدید می اید که به نوع فلزیاب که فلز قدیم را بگیرد یا فلز جدید را بگیرد ربطی ندارد بلکه به نوع تنظیمات موجود در ان فلزیاب است که این تغییر را میتواند اپراتور فلزیاب یا کاربر طلایاب متناسب با سطح علائم هدف قدیمی یا گنج یا دفینه تعیین نماید

یک هدف قدیمی شرایط انفعالی از نظر علائم منعکس شده را دارد و حالت متمرکز در علائم را نداشته و همین امر موجب انحراف در تشخیص فلزیاب در مشخص نمودن نقطه مرکز هدف اصلی یا طلا یا گنج میگردد و خطا در فلزیاب را برای نقطه زنی افزایش می دهد و این عدم تمرکزتشخیص عرضی علائم را با تشخیص خطی دیگر منابع و جریان وانرژی ونیرو  شرایط جدیدی را شکل داده که نابرابری در ضریب تشخیص فلزیاب برای مشخص نمودن مرکز هدف اصلی یا گنج را پدید اورده و جهت مثبت بودن علائم و منفی بودن علائم نسبت به نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار میتواند تفاوت جهت تشخیص مرکز هدف با فلزیاب را با خطا روبرو نماید

 

 

صفحه4 از9