پنج شنبه, 31 فروردين 1396 17:26

فلزیاب طلا انرژی

فلزیاب طلا انرژی

فلزیاب انرژی طلا را میتواند تشخیص دهد و فلزیاب با تفکیک توان تفکیک طلا را از روی انرژی طلا داشته و فلزیاب یا طلایاب که انرژی طلا را بتواند تشخیص دهد یک فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد

برای تشخیص فلزیاب قوی ومشخص نمودن قدرت فلزیاب از طلا برای تفکیک بهره برده میشود زیرا طلا میتواند بازتاب سیگنال بسیاری پایینی به خاطر غیر مغناطیس بودن خود ایجاد نماید و فلزیاب قوی میتواند انرژی طلا را در عمق زیاد تشخیص دهدو تفکیک نماید

پنج شنبه, 31 فروردين 1396 17:25

فلزیاب فرکانسی مواد زائد

فلزیاب فرکانسی مواد زائد

فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی یا فلزیاب فرکانسی موادزاید یا سیگنال مزاحم پدید امده از مواد معدنی و منابع وانواع فلزات پوسیده درصحنه کاررا میتواند نادیده گرفته و نسبت به انها واکنشی از خود نشان ندهد به شرط انکه فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد و تنظیمات دقیق به انجام برسد

طراحی این دسته فلزیاب ها بصورتی میباشد که میتوانند وضعیت الکتریکی سطح هدف اصلی یا طلا را از دیگر ذرات و منابع مزاحم تشخیص داده و تفکیک نماید زیرا این قدرت را دارد که موج الکترو مغناطیس مربوط به فرکانس تعیین شده در فلزیاب فرکانسی را جدا نموده و عمل تفکیک طلا یا فلز تعیین شده در عدد VDI را به انجام رساند

پنج شنبه, 17 فروردين 1396 04:38

فلزیاب انتنی ایرودینامیک

ردیاب یا فلزیاب انتنی ایرودینامیک خاص خود را طبق اصول عملکرد رادار باید دارا باشد تا یک فلزیاب انتنی ایرودینامیک باشد و فلزیاب ایرودینامیک یا ایرودینامیک بودن فلزیاب یا طلایاب فقط مربوط به فلزیاب انتنی نمی باشد بلکه فلزیاب یا طلایاب که از دسته فلزیاب تصویری یا فلزیاب سنسوری و فلزیاب لیزری با نقشه مدار طبق اصول ساختار رادار زمینی دستی با تفکیک بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE میباشد باید شکل سرجستجوگر و بدنه فلزیاب طبق اصول رادار زمینی دستی برگرفته از محاسبات رادار تفکیک دار باشد

فلزیاب انتنی از نظر طراحی بدنه دسته انتن و نوع جنس بدنه دسته انتن و مواد بکار رفته در دسته انتن باید با محاسبات دقیق طبق اصول عملکرد فلزیاب انتنی راداری دارای مدار فرکانسی یا جذبی با تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGETX و تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISCباشد تا در دسته فلزیاب انتنی ایرودینامیک راداری قرار بگیرد که بتوان به ان فلزیاب انتنی واقعی کفت

متاسفانه در ایران عده ای انتنی یا ردیاب ارائه مینمایند که اصلاً هیچ کدام این اصول در انها رارعایت نمی گردد و موجب بد گمانی خریداران فلزیاب یا طلایاب نسبت به فلزیاب انتنی شده است

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:01

فلزیاب تفاوت ترکیب مواد معدنی

فلزیاب تفاوت ترکیب مواد معدنی که وضعیت الیاژی را شکل داده با یک فلز غیراهنی که با دیگر فلزات غیراهنی ترکیب شده است و شرایط الیاژی را دارد باید بتواند تشخیص دهد در اصل فلزیاب تفاوت علائم مواد معدنی ترکیب شده که سیگنال فلز الیاژی را بازتاب مینماید از سیگنال یک فلز الیاژی شده را تشخیص داده و تفکیک نماید

تشخیص این تغییرحالت در اثرترکیب مواد غیراهنی با یکدیگر میتواند تفاوت در تشخیص فلزیاب یا طلایاب ایجاد نماید ان دسته فلزیاب که فقط فلزاهنی از فلزغیراهنی را تشخیص داده توان یا قدرت تشخیص شرایط الیاژی غیراهنی را به نسبت یک هدف خالص را نداشته و نمی تواند تشخیص دهد که واکنش ایجاد شده در فلزیاب از یک فلز الیاژی است یا از یک فلز با خلوص بالا میباشد که همین موضوع میتواند اختلاف در تشخیص فلزیاب از این دسته فلزیاب ها را ایجاد نماید

پنج شنبه, 17 فروردين 1396 09:55

فلزیاب انرژی طلا

فلزیاب انرژی طلا یا فلزیاب ذرات طلا را میتواند با تابعیت از قانون رادارزمینی دستی در تفکیک اهداف یا تفکیک تشخیص داده و تفکیک نماید و این اصول از شرایط الکترواستاتیک در فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی بهره میبرد

بارالکتریکی انباشته اطراف طلا یا گنج به حول محور خارج از خود نیرو وارد مینماید و این وضعیت مغناطیسی خارج شکل ترکیب با یکدیگر یا فشار بر یکدیگر یا غالب و مغلوب شدن بر همدیگر را دارند ولی در درون بار الکتریکی انباشته در حول محور درونی خود منبع طلا یا گنج احاطه شده بار الکتریکی انباشته شده با پتانسیل ثابت شکل میگیرد و این فرایند میتواند موجب گردد که ذرات طلا یا گنج در حالت تمایل به جدا ناپذیری شکل گرفته زیرا حضورانرژی ذرات دیگربا حاصل پتانسیل خارجی میتواند باشد و پتانسیل شکل گرفته ازدیگر منابع در اطراف طلا و گنج انرژی پایین تری  نسبت به پتانسیل ثابت طلا گنج را دارا باشد زیرا طلا گنج دچار پوسیدگی و تغییر مولکولی نشده تا وضعیت ذرات طلا گنج کوچکتراز ذرات مجزا اطراف باشد در نتیجه انرژی ذرات طلا گنج به نسبت اطراف خود دارای انرژی بالاتری میگردد وانرژی ذرات دیگر منابع در حالت ثابت گسسته شکل میگیرد و ذرات طلا و گنج بصورت پیوسته میباشد در این مرحله است که علائم یا سیگنال فلزیاب یا طلایاب میتواند انرژی تعادلی در طلا یا گنج را بصورت جدا نمودن ذرات تشخیص داده و تفکیک نماید و از خطوط فرکانسی شکل گرفته از وضعیت تغییر بار استاتیک به الکترواستاتیک در اثر وارد نمودن جریان یا نیرو از طریق فرکانس فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی ذرات طلا یا گنج را تشخیص داده و نسبت به ان هم جهت گردیده و ایجاد واکنش در فلزیاب یا طلایاب از نوع فرکانسی نماید تا قدرت تفکیک فلز طلا یا گنج به حد نهایی برسد البته فلزیاب جذبی این توان را در پردازشگر خود دارد که بتواند ذرات به هم پیوسته با انرژی تعیین گردیده در تنظیمات تفکیک با عدد VDI را از فرکانس خاص طلا یا گنج تفکیک نماید  

این عمل در فلزیاب یا طلایاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی در عمق زیاد یا برای یک هدف از نوع طلا گنج بسیار پایین میباشد و این دسته فلزیاب ها از نوع دستگاه ها یا فلزیاب VLF یا تسلا یا یون یاب یا فلزیاب BFO و .. فلزیاب پالسی یا فلزیاب تی ار TR یا دستگاه مگنت از توان ولتاژ در سرجستجوگر خودبهره میبرد که بطور طبیعی خود دارای بار استاتیک با یک پتانسیل غیر ثابت یا پتانسیل متغیرمبیاشد و همگرایی زمین در مغناطیس زمین در تشخیص نوع ذرات مربوط به هدف یا طلا گنج اختلال ایجاد مینماید و مقاومت زمین نیز تاثیرگذار در تشخیص این نوع فلزیاب ها میباشد

پنج شنبه, 17 فروردين 1396 09:16

فلزیاب فرکانسی عالی

فلزیاب فرکانسی عالی را باید از کدام نظر نگاه کرد و فلزیاب فرکانس عالی یا طلایاب فرکانس عالی از کدام دسته فلزیاب است ک فلزیاب فرکانس عالی به ان اطلاق نمود

اینکه بعضی ابراز مینمایند که فلزیاب فرکانسی باید یک فرکانس خاص را در قسمت ارسال خود داشته باشد موضوع علمی درستی نمی باشد زیرا فلزیاب فرکانسی که طبق اصول رادار عمل مینماید نیاز ندارد یک فرکانس خاص را در سرانتن یا جستجوگر خود برای یک فلز خاص مانند طلا را داشته باشد و برای نقره و مس یا اهن این فرکانس سرجستجوگر یا انتن تغییر نماید اگر فلزیاب فرکانسی از نوع فلزیاب انتنی یا فلزیاب تصویری به اینگونه عمل نماید یک فلزیاب فرکانسی تفکیک دار واقعی نمی باشد زیرا از قانون فرکانس فلزات برای تشخیص خارج میباشد

بلکه فلزیاب فرکانسی برای تشخیص یک فلز خاص مانند طلا یا دیگر فلزات باید پردازشگر تفکیک در فرکانس پایین گذر از مغناطیس پایین گذریا فرکانس بالاگذر با شدت ناپایدار را داشته باشد یا اثر مغناطیسی منابع صحنه کار بر روی فلزیاب فرکانسی تفکیک دار نگذارد و این نوع پردازشگر فقط در فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و با ابعاد هدف IND SIZE یا  سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میتواند تغییرات هدف اصلی یا طلا را نسبت به مرور زمان یا اثر مواد معدنی و منابع صحنه کار و میادین مغناطیسی و امواج مزاحم تشخیص دهد

پنج شنبه, 17 فروردين 1396 16:27

فلزیاب تصویری تفکیک دار

فلزیاب تصویری تفکیک داربا عدد VDI که از برنامه تفکیک رنگ COL PRO بهره میبرد نیازی به وجود تشخیص با صدا ندارد و کلاً فلزیاب تصویری تفکیک دار نیاز به صدا ندارد و صدا را در فلزیاب تصویری فوق پیشرفته بکاربرده میشود و ان هم در فلزیاب تصویری که صدا دار است باید از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی باشد که صدا در فلزیاب تصویری در این نوع با صدا زمینه یا صدا یکسره میباشد زیرا طراحی مدار فلزیاب تصویری باید بنابر اصول رادار باشد و دیگر فلزیاب ها مانند فلزیاب تصویری از نوع  فلزیاب ولتاژ القائی یا فلزیاب پالسی یا فلزیاب VLF یا دستگاه مگنت یا فلزیاب تی ار TR یا تسلا یا یون یاب یا فلزیاب BFO و .. ذاتاً ارتباطی با فلزیاب تصویری اصل و واقعی نداشته ولی عده ای بخصوص در ایران و شرکت های دسته دوم و سوم خارجی این نوع فلزیاب ها را تصویری مینمایند و همین عمل باعث میگردد که در بازار فلزیاب تصویری خیلی از خریداران فلزیاب تصویری به عملکرد فلزیاب تصویری بی اعتماد شده اند

البته در فلزیاب های تصویری که با عدد VDI و برنامه تفکیک رنگ COL PRO عمل مینمایند ولی صدا ندارند شرکت های معتبر جعبه کنترل مربوط به صدا زمینه یا یکسره را بصورت مجزا متناسب با ان سیستم فلزیاب تصویری تفکیک دار دارا میباشند که میتوانند با ارتباط کابلی به مدار فلزیاب تصویری تفکیک دار متصل گردیده و عمل نمود

فلزیاب ارزیابی زمین با وجود دو طبقه عدد VDI

فلزیاب ارزیابی زمین را برای تشخیص هدف اصلی یا طلا دارا باشد که بتوان در عدد VDI نوع زمین را لحاظ نموده تا بتواند هدف واقعی یا طلا را تشخیص دهد این عمل در فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب راداری یا فلزیاب سنسوری یا شعاع زن یا ردیاب یا نقطه زن که دارای تنظیمات تفکیک با عدد VDI میباشد قابل اجراء میباشد توجه نمایید در ارزیابی خاک امکان دارد زمین دارای مواد مربوط به سیلیس و روی باشد که با تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE بر روی اعداد پایین برای اهداف کوچک پاسخ دهد و با عدد VDI 65 مشترک ارزیابی خاک یا مواد معدنی و منابع صحنه کار پاسخ دهد که این بیانگر این است که در خاک یا مواد معدنی ان منطقه موادی چون مس و سرب و مواد تشگیل دهنده روی وجود دارد که ترکیب نیکل را به خود میگیرد اینجا باید از عدد 75 VDI برای مشخص نمودن هدف از نوع طلا بهره ببرید

برای خاک های که در زمان ارزیابی از دو طبقه مشترک اعداد VDI متفاوت را می دهد از عدد میانگین ان دو طبقه یا طبقه وسطی انها میتوانید بهره ببرید

دقت نمایید برای مشخص نمودن منابع از هر طبقه که دو نوع طبقه زمین را ارزیابی میگردد از عدد VDI نزدیک به همان طبقه میتوان بهره برده شود

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:08

فلزیاب طلا نقره مس روی الومینیم

فلزیاب تصویری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب دوربینی یا شعاع زن و نقطه زن و ردیاب اهداف ترکیب گرفته متضاد را بصورت وضعیت DIME نشان می دهد فلزاتی مانند طلا و نقره و مس و روی و الومینیم ترکیب شود شرایط DIME را پدید اورده و فلزاتی که نیکل و کروم و الومینیم و طلا و روی و مس را داشته باشد دارای ترکیب با شرایط DIME میباشد و تغییرات عدد ابعاد هدف IND SIZE میتواند در تشخیص نوع هدف تفکیک بین این اهداف را ایجاد نماید البته در بعضی از اهداف که با این شرایط میباشد موادی مانند مس و روی و الومینیم و قلع و سرب و نیکل و نقره و اهن را دارا میباشد  

فلزاتی در ساختار اهداف که دارای ترکیب مواد متفاوت و از چند نوع مواد هم گروه یا هم طبقه یا متضاد هم میباشد شرایط DIME را پدید می اورد DIME در اصل به گروه ترکیبی مس و روی و نیکل میباشد اما بعضی دیگر از فلزات که با یکدیگرترکیب شده یا در کنار یکدیگر قرار میگیرند بازتاب علائم نزدیک به DIME را ایجاد مینماید که از نظر مواد معدنی سیلیس و ارسنیک و انتیموان علائم این طبقه را ایجاد نموده و درصورتیکه پتاسیم و سدیم و سولفور مس نیز در وضعیت ترکیبی یا کنار هم قراربگیرند نیز این وضعیت علائم DIME را ایجاد مینماید

توجه نمائید که عملکرد برای مناطق دارای مواد سولفید مس و خاک دارای روی و سیلیس هدف طلا قرار بگیرد در ساختار DIME اشکار میگردد

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:09

فلزیاب طلا نقره مس برنز

فلزیاب طلا و نقره و مس و برنز را ترکیب شده یا بصورت هدف باشد یک طبقه بالاتر از روی یا با ترکیب روی با ابعاد بزرگ تشخیص می دهد و این موضوع در رابطه با فلزیاب تصویری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب دوربینی یا شعاع زن یا نقطه زن یا ردیاب صدق مینماید و در رابطه با ترکیب طلا و نقره که در ان مس و روی وجود داشته باشد ترکیب برنز و برنج را میتواند ایجاد نماید و میزان درصد مس و روی که هر دو در ترکیب برنج و برنز دخیل میباشد با میزان پایین نسبت به طلا و نقره باشد و نقره درصد بالاتری از طلا را داشته باشد هدف به سمت نقره اشکار میگردد در صورتیکه میزان درصد طلا بیشتر از نقره و مس و روی باشد و چون مس و روی ترکیب برنز را دارد و فاصله درصد نقره و مس و روی نزدیک به هم باشد هدف در این وضعیت به سمت طلا بیشتر تمایل داشته ولی میزان روی و مس به درصد طلا نزدیک باشد این هدف خود را در ابعاد متوسط نشان می دهد اگر نقره با درصد پایین در مس و روی و طلا قرار داشته باشد هدف خود را به شکل ساختار روی نشان می دهد نیکل در این بین در چنین هدفی ترکیب شده باشد هدف به سمت نقره متمایل میگردد

در ترکیب اهن و الومینیوم یا کبالت یا تلوریم و و جیوه و مس و روی و نیکل با طلا به میزان زیاد ترکیب شده باشد وضعیت روی را برای هدف پدید می اورد اگر پالادیوم در چنین هدفی نیز ترکیب باشد تمایل این هدف به سمت گوارتز یا نقره میباشد و اگربه غیر ازطلا در صد پالادیم و مس و نقره و روی به نسبت دیگر مواد ذکر گردیده در هدف افزایش یابد هدف به سمت برنز تمایل خواهد داشت و فلزیاب با شرایط برنز هدف را نشان می دهد  

 

 

صفحه1 از4