پنج شنبه, 31 فروردين 1396 18:43

فلزیاب کابل برق فشارقوی

فلزیاب کابل برق فشارقوی

جریان نیروی کابل فشار قوی توان سیستم مغناطیسی را جهت کاوش و تشخیص هدف کاهش میدهد.

در محلهای که برق فشار قوی یا جریانات مغناطیسی قوی مربوط به دیگر اهداف یا برق یا سیستمهای رادیوئی وجود دارد سیستمهای فلزیاب کاوشگر یا یابنده DETECTOR با کاهش توان تفکیک و تشخیص DISCRIMINATION و ردیابی و نقطه زنی اهداف قرار میگیرد.