پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:00

فلزیاب طلا و نقره و مس و پالادیوم

فلزیاب در عملیات برای کاوش اهداف ترکیب شده از طلا و نقره و مس و پالادیوم ترکیبی بالاتر از برنز و پایین تر از روی را ارائه مینماید که این ترکیب میتوانند مانند ترکیب روی و مس با شکل برنج اشکار گردد یا نزدیک به شکل برنج ظاهر گردد که اینجا تغییر تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE برای جدا سازی و تفکیک نقش بسزائی را دارد

در ساختاراهداف که طلا و نقره و مس و پالادیوم با هم ترکیب شده باشد میتواند در چند نوع هدف ترکیبی باشد طلا و نقره و پالادیوم ونوع دیگر طلا و پالادیوم یا مس و طلا و پالادیوم که هر کدام اینها واکنش خاص خود را در فلزیاب ایجاد مینماید

توجه به اینکه تغییر در الیاژ هدف میتواند وضعیت واکنش فلزیاب را تغییر داده و موجب میگردد که هدف از نظر فلزیاب با شرایط متفاوت تشخیص داده شود

از این ساختار فلز ترکیب شده طلا و مس و نقره و پلادیوم به میزان ترکیب این مواد با یکدیگرتفاوت در تشخیص فلزیاب را ایجاد مینماید

اگر طلا با میزان یا درصد بالاتر نسبت به مس و نقره و پلادیوم داشته باشد ساختار نزدیک به برنز و روی را ایجاد مینماید

 برنز و روی در کنار یکدیگر یا ترکیب با هم نیز میتواند واکنش طلا را در فلزیاب ایجاد نماید  

پلادیوم بیشتر در مناطقی بدست می اید که نیکل و مس وجود دارد و بازتاب این علائم مانند مفرغ اشکار میگردد و قرار گرفتن نیکل و مس و پلادیوم در کنار یکدیگر منشعا طلا را بازتاب میدهد

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:01

فلزیاب پول تاپ PULL TAB

فلزیاب پول تاپ را در دسته نافلزها یا فلزات اکسید شده یا فلزات اندود شده یا قلع اندود شده در دید خود قرار می دهد بحث پول تاپ پول تاپ PULL TAB به فلزاتی در شرایط متفاوت گفته می شود یا شبه فلزات و فلزات اندود شده یا فلزات اکسید شده یا فلزات نرم یا شبه فلزات نرم و فلزات اکسید شده در این طبقه قرا دارند و هرکدام اینها با تغییر عدد ابعاد هدف IND SIZE قابل تشخیص برای تفکیک و جدا سازی میباشد

اکسید یا هیدروکسید شدن فلزات میتواند حالت پول تاپ PULL TAB را برای دید فلزیاب ایجاد نماید

مواد معدنی چون خاک پرلیت PERLITE SOIL به دلیل خاصیت معدنی خود دارای مواد معدنی غنی از جمله آهن و سدیم و کلسیم و کانیهای دیگر است میتواند در طبقه نا فلزات یا پول تاپ PULL TAB از دید فلزیاب قرار بگیرد و وجود این نوع منابع میتواند در تشخیص دیگر فلزات مانند طلا و نقره و مس را با ترکیب علائم متفاوت مشخص نماید

مواد مانند ارسنیک و ژرمانیم و سیلیسیم و تلوریم و سدیم و پتاسیوم نیز از دید فلزیاب در دسته اهداف پول تاپ PULL TAB قرار میگیرد که هر کدام ینها شرایط خاص خود را دارا میباشد و اپراتور فلزیاب یا کاربرطلایاب میتواند با تشخیص هدف درطبقات اعداد  دیگر VDI را در طبقه اعداد VDI پول تاپ مورد ارزیابی قرارداده و با واکنش فلزیاب برای عدد VDI هدف اصلی و عدد VDI در طبقه پول تاپ وضعیت وجود هدف اصلی یا دیگر منابع را تشخیص داد

اهداف پوسیده یا اکسید شده یا تغییر وضعیت داده شده مانند مسوار و الومینیم و برنج و روی و سرب و کوارتزو اهن و کلسیم و اهک که خود راشبیه یک فلز مانند طلا نشان دهد در طبقه پول تاپ PULL TAB قرارمیگیرد

به استنادی هر منبع که ایجاد بحران در فلزیاب در جهت تشخیص و تفکیک نماید توسط اعداد VDI قابل تشخیص است که این تفاوت تشخیص توسط تغییر تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE قابل جدا سازی مجزا است

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:02

فلزیاب نیکل

نیکل ازدید فلزیاب نظر ساختار و خواص مغناطیسی شبیه اهن و کبالت و تا حدودی منگنز است نیکل به دو شکل سولفید و اکسید در وضعیت کانیها وجود دارد که این وجود سولفید نیکل و اکسید نیکل بر روی واکنش فلزیاب برای دیگر فلرات بخصوص طلا اثر گذار میباشد و این دو حالت نیکل بصورت کانی میتواند اهداف یا فلزات که در جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE و ساختار رسانائی نزدیک به طلا میباشد شبیه طلا در دید فلزیاب منعکس نماید

نیکل از موادی میباشد که در اثر ترکیب میتواند گازمنوکسید کربن را ایجاد نموده و برای اهداف قدیمی وجود نیکل در اثر مرور زمان ایجاد گازمنوکسید کربن را پدید اورده  

نیکل از دید فلزیاب به مس نزدیک است بخصوص در شرایط مواد معدنی ومنابع متضاد قرار بگیرد یا منابع اکثریت صحنه کار از نوع مس یا نقره باشد فلزیاب نیکل شبیه طلا نشان میدهد

البته نیکل از نظر خواص مغناطیس به مس نزدیک است یا شبیه هم میباشد و از انجا که مس به طلا نزدیک است زمانیکه مس و نیکل ترکیب شده باشند یا در کنار یکدیگر باشند علائمی شبیه طلا را انعکاس می دهد و حتی اگر مس در زمین از کانیهای دارای نیکل قرار بگیرد علائم شبیه طلا را ایجاد مینماید

نیکل اگر ترکیب با طلا داشته باشد و در طلا نیز ارسنیک وجود دارد به مرور زمان دارای گاز ارسنیک یا گاز منوکسید کربن میگردد

نیکل از نوع فلزاتی است که گذشته تا به حال درامورات گوناگون استفاده می شده است

نیکل با نقره ترکیب شده باشد با ترکیب تنظیمات عدد VDI برای پلاتین با ابعاد بزرگ نیز قابل تفکیک است

نیکل در زمین دارای کوارتز و پلیت و ارسنیک و انیموان و سدیم و پتاسیوم قراربگیرد وضعیت طلا را برای فلزیاب ایجاد مینماید

نیکل اگر در زمین دارای پالادیم و روتنیوم (روتنیم) و رودیم و ایریدیوم ( ایریدیم ) واوسمیوم (اسمیم ) قرا بگیرد واکنش نقره را برای فلزیاب ایجاد مینماید

نیکل و کروم از دید فلزیاب به الومینیم نیز نزدیک میباشد بخصوص در اعداد VDI با یکدیگر وضعیت مشترک را دارا میباشند

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:02

فلزیاب الومینیم

فلزیاب الومینیم در سه حالت کوچک و متوسط و بزرگ در جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE اشکار میگردد الومینیم یکی از رسانا های خوب غیر اهنی است ولی از دید فلزیاب در دسته فلزات اهنی قرارمیگیرد و الومینیم ساختار فلزات شبیه فلز را نیز برای فلزیاب درزمینه پول تاپ PULL TAB ایجاد مینماید

الومینیم اگر با ترکیب اهن یا منگنزباشد در دسته الومینیم عدد VDI بصورت الومینیم کوچک خود را به فلزیاب نشان داده

الومینیم اگر با ترکیب مس و سیلیکون باشد در دسته الومینیم عدد VDI بصورت الومینیم متوسط خود را فلزیاب نشان داده

الومینیم اگر با ترکیب نیکل باشد در دسته الومینیم عدد VDI بصورت الومینیم بزرگ خود را نشان داده و میتواند یک طلا با ابعاد کوچک را نیز با عدد VDI الومینیم بزرگ با ابعاد هدف میانگین فلزیاب تفکیک نموده

الومینیم از موادی بوده که در گذشته هم قیمت طلا یا از طلا با ارزشتر بوده است و همین مطلب باعث میگردد که خیلی از اهداف با ترکیب الومینیم شکل گرفته باشد و خیلی مواقع الومینیم پوسیده شده یا اکسید شده خود را شبیه طلا به فلزیاب نشان می دهد بخصوص زمانی که با نیکل یا مس در هم ترکیب شده باشد یا در کنار یکدیگر قرارگرفته باشند

الومینیم که با نقره ترکیب شده باشد یا در کنار یکدیگر قرارگرفته باشد واکنشی شبیه طلا را با عدد VDI بالا برای نیکل فلزیاب پاسخ می دهد

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:02

فلزیاب پلاتین

فلزیاب پلاتین به شکل متفاوت تشخیص می دهد پلاتین در ترکیب ساخت خود میتواند دارای شرایط متفاوت باشد از دید فلزیاب پلاتین مانند منگنز بوده و در دسته اهنی قرار میگیرد و دلیل ان میتواند عوامل بازتاب علائم پلاتین باشد پلاتین از دید فلزیاب تصویری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب سنسوری یا فلزیاب دوربینی یا فلزیاب لیزری یا شعاع زن یا نقطه زن در دو حالت قابل تشخیص است از دسته اعداد VDI نزدیک به طلا و اعداد VDI نزدیک به اهن جدا میگردد و این تشخیص دوگانه به شکل ترکیب و خلوص و اندازه ان پلاتین دارد حتی فلز نقره که در درون ان نیکل بکار برده شده باشد علائمی شبیه پلاتین بازتاب نموده و فلزیاب انرا در دسته اهنی قرار می دهد

پلاتین که از ترکیب طلا زرد و نقره داشته باشد با اعداد VDI بالا و در دسته غیر اهنی اشکار میگردد

طلا سفید که طلا با نقره و نیکل باشد در دسته فلزاهنی و با ترکیب پلاتین واکنش در فلزیاب را ایجاد مینماید

موادی چون پالادیم و روتنیوم (روتنیم) و رودیم و ایریدیوم ( ایریدیم ) واوسمیوم (اسمیم ) مانند پلاتین به فلزیاب پاسخ می دهد

پلاتین که با مس و طلا همراه باشد علائم مانند طبقه فلزات غیر اهنی در طبقه اعداد VDI بالا را ایجاد مینماید

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:02

فلزیاب اهن کبالت

فلزیاب میتواند در شرایط گوناگون اهن را به شکل متفاوت تشخیص دهد این موضوع که فلزیاب اهن و نیکل و کبالت را میتواند در یک محدوده تشخیص دهد به وضعیت و کیفیت این مواد و ترکیب انها با دیگر مواد بستگی دارد اکسید شدن اهن یا نیکل شرایط خاصی را برای دید فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب انتنی یا شعاع زن یا نقطه زن یا ردیاب یا فلزیاب سنسوری یا فلزیاب دوربینی یا فلزیاب لوپی یا فلزیاب کویلی خطا در تشخیص ایجاد نماید

فلزات مانند اهن و کبالت و الومینیم و نیکل و کروم در دید فلزیاب تفکیک دار در دسته فلزاهنی قرار دارد و ان هم بخاطر نوع علائم است که اینگونه منابع از خود ایجاد مینماید یک فلز دیگر که میتواند از دید فلزیاب تفکیک در دسته فلزات اهنی قرار بگیرد پلاتین و طلا سفید میباشد

فلزی مانند پلاتین به خاطر شکل ترکیب ساختار خود علائم طلا سفید را می دهد و طلا سفید که طلا از نوع طلا زرد با وجود درصد نقره یا نیکل در درون ان میباشد علائم در دسته فلزات اهنی را منعکس مینماید

فلزیاب دارای توان تفکیک با عدد VDI و تنظیم ابعاد هدف میتواند این فلزات را براحتی از یکدیگر جدا نماید

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

فلزیاب شبیه طلا

فلزیاب شبیه طلا را میتواند به جای طلا تشخیص دهد و این از ایرادات بنیادین فلزیاب یا طلایاب یا فلزیاب تصویری یا گنج یاب یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب دوربینی یا فلزیاب سنسوری یا شعاع زنی یا نقطه زن یا ردیاب باشد حال کدام دسته فلزات شبیه طلا میتواند فلزیاب در تشخیص طلا با خطا روبرو نماید

ان دسته از فلزات که حالت ترکیبی دارا باشد میتواند خود را جای طلا نشان داده یا علائمی شبیه طلا را انعکاس دهد این دسته فلزات میتواند در طبقه فلزات نزدیک به طلا یا هم طبقه طلا یا دارای رسانائی نزدیک به طلا باشد این دسته فلزیاب شبیه به طلا میتواند ترکیب فلزاتی مانند مس و روی و برنز و الومینیم و نقره و برنج باشد که هر کدام اینها همراه هم یا دو یا چند تایی با هم ترکیب گردد علائم شبیه طلا را برای فلزیاب ایجاد نماید یا این منابع یا فلزات در کنار یکدیگریا ترکیب با یکدیگر گردد میتواند از دید فلزیاب بعنوان طلا تشخیص داده شود و عده ای از این فلزات که بیان گردیده به مرور زمان اکسید یا  پوسیده شده باشد میدان دید فلزیاب را نیز میتواند تحت تاثیر قرار داده و دید فلزیاب را منحرف نموده و این دسته دید فلزیاب را به صورتی انحراف داده که فلزیاب این دسته فلزات ترکیبی را به جای طلا تشخیص دهد

البته فلزیاب که دارای تنظیمات تفکیک با عدد VDI باشد این توان را دارد که با تغییراعداد VDI و تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE بین طلا با دیگر منابع یا فلزات شبیه طلا را تشخیص داده و تفکیک نماید تا خطا فلزیاب برای تفکیک فلزات شبیه طلا حذف گردد

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:03

فلزیاب طلا خالص

فلزیاب طلای خالص را میتواند از طلا الیاژی یا دیگر فلزات که خود را شبیه طلای نشان میدهد می تواند تفکیک نماید ولی این نوع فلزیاب که این نوع توان تفکیک طلا خالص را دارد میتواند از نوع فلزیاب انتنی یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب لوپی یا فلزیاب کویلی یا فلزیاب لیزری یا شعاع زن یا نقطه زن یا ردیاب یا فلزیاب سنسوری با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد

کشف طلا خالص یا پیدا نمودن طلا خالص از دیگر منابع و فلزات با ترکیب الیاژشبیه طلا توسط فلزیاب مراحل خاص خود را دارد و هر نوع فلزیابی نمی تواند طلا خالص را از دیگر منابع شبیه طلا یا طلا با الیاژپایین را تشخیص دهد

خطا بیشتر فلزیاب ها که فلزیاب تفکیکی با عدد VDI نمی باشد در این است که دیگر منابع یا کانیها یا سنگ ها میتواند علائم شبیه طلا را منعکس نموده و فلزیاب بدون تفکیک با عدد VDI را دچارخطا در تشخیص طلا از دیگر منابع مینماید

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:03

فلزیاب کامل طلا

فلزیاب کامل طلا را میتواند تفکیک نماید و در صورتی فلزیاب کاملاً میتواند طلا را تفکیک نموده که از نوع فلزیاب تفکیک دار باشد و فلزیاب انتنی یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب تصویری یا شعاع زن یا نقطه زن یا ردیاب توان تفکیک فلز طلا را کامل دارا میباشد که بتواند نوع الیاژ اهداف یا الیاژ فلزات یا طلا با الیاژ را تشخیص دهد و این تفکیک الیاژ طلا از طلا خالص با تنظیمات تفکیک و تشخیص بنابرجدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE انجام شدنی است

تشخیص الیاژ فلزات از محاسن فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب میباشد زیرا هر نوع فلزیاب نمی تواند الیاژ فلزات را بصورت جداگانه تشخیص داده و تفکیک نماید

از اصول فلزیاب تفکیک دار یا فلزیاب دارای تفکیک یا فلزیاب تفکیکی در این است که میتواند با دارا بودن تنظیمات تفکیک DISCRIMINATION و ابعاد هدف IND SIZE الیاژ هر هدف یا فلز را بصورت جداگانه با عدد VDI مجزا نموده و تشخیص بین اهداف یا فلزات را میتوان از الیاژدیگر فلزات یا همان فلز با درصدی الیاژاز دیکر منابع تفکیک نموده یا هم طبقه یک هدف را با الیاژ دیگر فلزات که علائم شبیه هدف اصلی را ایجاد مینماید تفکیک نماید

این عمل تشخیص الیاژ هدف در رابطه با الیاژ طلا یا فلزات دارای الیاژ طلا توسط فلزیاب تفکیکی مهم میباشد واینکه فلزیاب کامل طلا خالص را بتواند با عدد VDI تفکیک نماید از مزایای فلزیاب تفکیک دار میباشد

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:04

فلزیاب اشتباه طلا

فلزیاب اشتباه در تشخیص طلا را میتواند دارا باشد و امکان دارد فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب انتنی یا ردیاب یا شعاع زن و نقطه زن یا فلزیاب سنسوری در تشخیص طلا با انحراف یا اشتباه روبرو شود

عمامل متفاوتی میتواند در تشخیص طلا در فلزیاب اشتباه را ایجاد نماید و این عوامل از دسته علائمی میتواند باشد که علامت مانند طلا را در صحنه کار ایجاد نماید

مواد معدنی و منابع یا دیگرکانیها و سنگ ها که دروضعیت اعداد VDI بین عدد 50 تا 85 قرار داشته باشد میتواند برای فلزیاب های فاقد تفکیک با عدد VDI و تنظیمات ابعاد IND SIZE ایجاد اشتباه در تشخیص این منابع یا اهداف را به جای طلا درفلزیاب ایجاد نماید

این دسته منابع و تعدادی دیگر منابع یا مواد معدنی علائم خود را در وضعیت ها متفاوت شبیه طلا به فلزیاب نشان داده و موجب خطا فلزیاب در تشخیص طلا میگردد که بیشتر این علائم میتواند از ترکیب علائم با یکدیگر باشد

سنگها یا کانیها یا اهدافی که ترکیبیبا یکدیگر شوند یا در کنار یکدیگر قرار بگیرند میتوانند حوزه مغناطیس یا حوزه فرکانس ایجاد نموده که خطوط نیروو تشعشع شبیه طلا را منعکس نمایند و با عث اشتباه فلزیاب در تشخیص این منابع بجای طلا گردد و این مواد میتواند مانند روی ZINC و نیکل NICKEL باشد که در کنار یکدیگرقرار گرفته و با دیگر منابع و مواد معدنی اگثریت صحنه کار تفاوت داشته باشند میتواند علائمی شبیه طلا را ایجاد نماید

صفحه3 از12