پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:06

فلزیاب تفکیک اندازه هدف

فلزیاب تفکیک را در عمق به نسبت ابعاد هدف میتواند انجام دهد اندازه یک هدف مانند طلا و نقره و مس و روی و اهن و نیکل برای فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب انتنی یا ردیاب یا شعاع زن و نقطه زن و فلزیاب کویلی یا فلزیاب لوپی برای تفکیک دقیق بر روی مرکزاثرداشته و این اثر اندازه هدف برای تشخیص هدف مانند طلا در عمق زیاد میتواند توان فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب را در جهت تفکیک هدف افزایش دهد و این موضوع در رابطه با ابعاد هدف برای تفکیک در عمق زیاد در رابطه با فلزیاب تفکیک دار که با عدد VDI عمل مینماید موثر است و فلزیاب که دارای تنظیمات تفکیک DISCRIMINATION با عدد VDI است توان تفکیک اهداف در عمق زیاد را داشته و فلزیاب که توان تفکیک با عدد VDI را ندارد نمی تواند اندازه هدف برای تفکیک یک هدف مانند طلا در عمق زیاد را داشته باشد زیرا دیگر فلزیاب ها از قانون فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی با اصول رادار را دارا نمی باشد و به همین خاطر زمانیکه هدف مانند طلا با ابعاد بزرگ در عمق زیاد قرار میگیرد نمی توانند یک هدف طلا با ابعاد بزرگ را تشخیص دهد و این نوع فلزیاب ها از نظر توان نمی تواند تفکیک نماید زیرا دارای پردازشگر تفکیک نمی باشد و در سرجستجوگر انها از سنسور مغناطیسی یا سرجستجوگرسیم پیچ بهره برده می شود که با ولتاژمستقیم ارتباط داشته و با تغییر ولتاژ هدف را مشخص مینماید و ذات ولتاژ برای تفکیک توان نداشته زیرا ولتاژ نمی تواند علائم و جریان و فرکانس و امواج و خطوط و خواص مغناطیسی را مجزا تفکیک نماید و فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی که با عدد VDI تفکیک مینماید میتواند اهداف مانند طلا را در عمق زیاد تفکیک نماید

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:06

فلزیاب حفره فرکانسی

فلزیاب حفره مغناطیس را از دید خود نمایان مینماید و تغییرات فرکانسی متضاد یا ترکیبی میتواند حفره مغناطیسی از دید فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب لیزری یا شعاع زن یا نقطه زن یا ردیاب را داشته باشد و در بین دو میدان مغناطیس با خطوط تشعشع الکترون متفاوت به یکدیگر نزدیک شده یا در اثر دومیدان مغناطیس به همدیگر نزدیک شده و همدیگر را جذب نموده یا دفع مینماید در این شرایط جذب و دفع میدان مغناطیس تشعشعات این میادین با یکدیگردر اثر خطوط نیرو هم ردیف یا ترکیب شده یا غیر هم ردیف شده و یکدیگر را نپذیرند یا دفع نماید در هر صورت این خطوط مغناطیسی بطور طبیعی در حوزه اطراف خود جریان و انرژی و نیرو حرارت و تشعشع مربوط به همان وضعیت را ایجاد نموده و از این حالت تشعشع این میادین یک ترکیب فرکانس قابل دید برای فلزیاب را ایجاد نموده و فلزیاب را با خطا در تشخیص روبرو نموده که این حالت را از دید فلزیاب حفره فرکانسی میگویند و فلزیاب ولتاژ القائی یا پالسی یا فلزیاب VLF یا فلزیاب BFO و فلزیاب TR اختلال در دیواره هدف روبرو نموده و برای فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی که دارای تنظیمات تفکیک DISCRIMINATION یا ابعاد هدف IND SIZE میباشد با تغییر عدد VDI و تنظیمات عدد ابعاد هدف میتوان وضعیت حفره فرکانسی را تشخیص داده

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:08

فلزیاب خطا نقطه زنی خطوط نیرو گنج

در زمانیکه با یک فلزیاب به دنبال گنج میباشید تناقص علائم مواد معدنی و منابع و هدف میتوان خطا نقطه زنی در خطوط نیرو گنج را شکل دهد مواد معدنی و منابع صحنه کار دارای میدان مغناطیس مربوط به خود میباشد که این میدان مغناطیس خطوط مغناطیس با نیرو مربوط به خود را داشته که این میادین مغناطیسی بر روی همدیگر اثر گذاشته و در این مجاورت قرار گرفتن یون مربوط به این منابع نیز حرکت داشته و نیروی مربوط به جریان و انرژی و امواج و فرکانس گنج نیز به نسبت نوع مواد معدنی و منابع خود دارای خطوط نیرو مغناطیسی یا خطوط نیروی فرکانسی میگردد که این خطوط نیروی گنج با یون مربوط به میدان مغناطیس دیگر منابع در یک محدوده با یکدیگر همجوار شده و این همجوار شدن در اثر فشار بر یکدیگر در ان محدوده یا نزدیک شدن به هم با توجه به نوع گازمربوط به گنج یا دفینه یک میدان جدید فرکانسی و میدان مغناطیس و میدان یونی غیر مستقیم را شکل داده که یک حفره فرکانسی را پدید اورده که این حفره فرکانسی میتواند با ترکیب گاز مربوط به گنج یا دفینه نیزاختلال در اطراف گنج را پدید اورده و خطوط نیروی گنج میتواند خطا در نقطه زنی فلزیاب را در این محدوده مربوط به حفره فرکانسی را شکل داده

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:08

کار برنامه فلزیاب تصویری

کار برنامه فلزیاب تصویری در اصل مشخص نمودن وضعیت انچه میباشد که مدار فلزیاب تصویری اشکار مینماید و انچه که از مدار فلزیاب تصویری بصورت واکنش ارائه میگردد به شکل لکه رنگ اشکارمیگردد در کل کار برنامه تصویری  مشخص نمودن واکنش فلزیاب میباشد و کار برنامه فلزیاب تصویری برای فلزیاب تفکیک دار با پردازشگر تفکیک فلزیاب در ارتباط مستقیم است و میتواند تغییرات علائم مربوط به هدف تعیین شده درفلزیاب تفکیکی را بصورت لکه رنگ منظم اشکار نماید

کار برنامه فلزیاب تصویری برای مشخص نمودن اهداف یا طلا یا نقره یا مس یا اهن یا نیکل یا نقره یا کروم و .... در عمق زیاد در شرایط سخت یا الوده از نظر مواد معدنی و منابع صحنه کار میباشد

کار برنامه تصویری برای ترسیم نمودن نوع نقشه مختصات یابی پیرامون هدف اصلی بسیار کارائی داشته و با ترسیم مختصات منابع پیرامون هدف میتواند وضعیت نوع حفاری را برای کاهش خطا در نقطه زنی را شکل دهد

دیگر کار برنامه تصویری جبران ان علائم میباشد که با توان پایین در فلزیاب واکنش ایجاد نموده که این علائم پایین میتواند توسط مدارفلزیاب در حالت عادی قابل تشخیص نباشد و امکان دارد این علائم توان پایین یا ضعیف مربوط به هدف اصلی باشد که برنامه فلزیاب تصویری میتواند این علائم کم قدرت را مشخص نموده و مدار فلزیاب تصویری که بصورت برنامه لکه رنگ اشکار میگردد میتواند این کوچکترین تغییرات از علائم کم توان را ظاهر نماید

کارمهم برنامه فلزیاب تصویری راهنمای اپراتور فلزیاب یا کاربر طلایاب جدا نمودن ذرات از دیگرمنابع ووضعیت هدف اصلی میباشد

مادون قرمز در فلزیاب تفکیکی بعنوان لیزرمعرفی میگردد که این مادون قرمز با تنظیمات جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE در ارتباط مستقیم میباشد و مادون قرمز یا لیزر میتواند توان فلزیاب تفکیک دار را در تشخیص و تفکیک هدف اصلی یا طلا  را افزایش دهد

از انجا که هر میدان مغناطیس یا میدان فرکانسی میتواند دارای حرارت مختص به خود را داشته باشد بطور طبیعی دارای شرایط مادون قرمز نیز خواهد بود و این شرایط حرارت اهداف دیگر یا ذرات یا مواد معدنی یا منابع میتواند با یکدیگر ترکیب یا نزدیک شده و علائم تشعشع مانند علائم تشعشع حرارت یا مادون قرمز مربوط به هدف اصلی یا طلا یا هدف تعیین گردیده را انعکاس نماید و این نیرو ایجاد شده از میدان مغناطیسی و خطوط فرکانسی به همراه حرارت و مادون قرمز خود وضعیتی مانند علائم یک هدف را برای فلزیاب ایجاد نماید و فلزیاب دارای تفکیک DISCRIMINATION با عدد VDI که مادون قرمز نیز دارا است توان تشخیص این موقعیت بحرانی را خواهد داشت

این شرایط مادون قرمز برای اهداف غیر اهنی مانند طلا یا فلزات پارا مغناطیس نیز در صحنه کار وجود دارد که ترکیب علائم حرارت دار دیگر مواد معدنی و منابع با حرارت یا مادون قرمز میتواند تشخیص فلزیاب را برای تفکیک با اختلال روبرو نماید و وجود تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCLE فلزیاب بتواند مادون قرمز یا حرارت متعلق به هدف تعیین شده در عدد VDI را تشخیص داده و تفکیک نماید و از انجا منابع مانند طلا یا فلزات پارا مغناطیس از این دسته گرمائی بیشتری را دارا است بطور عمومی دارای تشعشعات بالاتر یا پرتراکم تراز دیگر فلرات یا مواد معدنی یا منابع در صحنه کار دارا خواهد بود و همین مزید تنظیمات تفکیک DISCRIMINATION به همراه دارا بودن مادون قرمز یا لیزرقدرت تفکیک هدف اصلی یا طلا را در تشخیص خواص مغناطیسی نسبت به دیگر مواد معدنی و منابع افزایش می دهد

 

ذرات میتواند بر روی عملکرد فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب انتنی یا ردیاب یا شعاع زن یا نقطه زن یا فلزیاب سنسوری اثر متقابل گذاشته و این موضوع وجود ذرات در صحنه کار در عملکرد فلزیاب تفکیکی که با جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE و توسط عدد VDI اهداف یا منابع یا طلا مد نظر را مشخص مینماید قابل ارزیابی میباشد و این ارزیابی توان فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب را در جداسازی ذرات از هدف اصلی را افزایش میدهد

  زیرا بعضی مواد معدنی و منابع یا ذرات میتواند علائم شبیه یک هدف اصلی یا طلا یا هدف مورد نظر اپراتور فلزیاب یا کاربر طلایاب را ایجاد نماید یا در اثرمجاورت مواد معدنی یا منابع متضاد در کنار یکدیگر یا نزدیک همدیگرمیدان مغناطیس متفاوت پدید امده و بر روی یکدیگر فشار نیرو وارد نموده یا اثر بریکدیگر میگذارند و از نتیجه این اثرات میدان مغناطیس دو منبع متفاوت خطوط نیروی مغناطیسی شکل گرفته که حاصل ان میتواند بازتاب علائم شبیه هدف اصلی تعیین گردیده در فلزیاب را ایجاد نماید یا علائم مغناطیسی یا علائم فرکانسی برای فلزیاب ایجاد نماید که خود را شبیه هدف اصلی نشان داده و واکنش در فلزیاب ایجاد نماید وذرات که بیشترمواد معدنی یا منابع یا کانیها و سنگ های میباشد که با اکثریت مواد معدنی و منابع صحنه کار متفاوت است اختلال در تشخیص فلزیاب ایجاد مینماید که با دارا بودن تنظیمات تفکیک DISCRIMINATION با عدد VDI و تغییر این عدد VDI ان دسته علائم مغناطیسی یا فرکانسی یا حرارتی که میتواند فلزیاب را با خطا درتشخیص ایجاد نماید قابل تشخیص و رفع خواهد بود تا این میادین مغناطیسی یا میدان فرکانسی یا میدان حرارتی را از علائم هدف اصلی یا سیگنال هدف  جدا نموده و تفکیک نماید و موقعیت هدف را از ذرات مشخص نماید و این نیز از موارد کاربردی تنظیمات تفکیک و تشخیص VDI SCALE در فلزیاب تفکیک دار میباشد

 

یکی از محاسن بکارگیری جدول تفکیک و تشخیص VDI SCLE یا تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC در فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب دوربینی یا شعاع زن یا نقطه زن یا ردیاب یا فلزیاب سنسوری یا فلزیاب لوپی یا فلزیاب کویلی این میباشد که میتوان الیاژ اهداف یا طلا یا نقره یا مس یا روی یا اهن یا نیکل یا کروم یا منابع دارای حرارت را تعیین نموده تا فلزیاب بتواند همان هدف را که تعیین گردیده است در شرایط گوناگون تشخیص داده و تفکیک نماید

مزید دیگر بهره گیری از تنظیمات تفکیک DISCRIMINATION در این است که اثر میدان مغناطیسی و خطوط فرکانسی دیگر منابع و مواد معدنی بر روی هدف مورد نظر بخصوص طلا موجب میگردد که علائم بازتاب گردیده با تغییر در هم جهتی با فلزیاب ایجاد گردد که با تغییرعدد VDI میتوان این تغییرات را تشخیص داده و وجود محل هدف واقعی را از دیگر منابع تشخیص داده و تفکیک نماید

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:08

فلزیاب جدول تفکیک VDI SCALE

 

فلزیاب جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE را با عدد VDI و تنظیمات تفکیک و تشخیص VDI DISC یا EDIT دارا میباشد البته اعداد VDI در تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT در بعضی از فلزیاب ها تصویری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب دوربینی یا شعاع زن و نقطه زن یا ردیاب با تنظیمات VDI DISC متفاوت است یا میتوان ابراز نمود در بعضی فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب دو نوع تنظیم متفاوت در کنار یکدیگر وجود دارد که تنظیمات تفکیک EIDT و تنظیمات تشخیص VDI DISC مجزا میباشد

از انجا که فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب دارای یک ساختار ذاتی نسبی میباشد جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE نیز بنابر نسبی بودن عملکرد فلزیاب ها طراحی و تعیین گردیده شده است و برای همین است که در جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE انواع مواد معدنی و منابع با عدد VDI مربوط به همان نوع هدف یا فلز تعیین گردیده شده است و وضعیت تغییر زمین از نظر مواد معدنی و منابع برای تشخیص فلزیاب برای اهدافی مانند طلا بطور جامع مشخص گردیده است تا اپراتور فلزیاب یا کاربر فلزیاب بتواند در هر شرایطی هدف مورد نظر یا طلا را از دیگر منابع و ذرات تشخیص داده و تفکیک نماید

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:08

جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE

جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE

این جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE تناوب نوع فلزات به نسبت بازتاب هر هدف در یک نوع خاک یا مواد معدنی و منابع میتواند باشد این جدول اعداد و نوع اهداف ومنابع و مواد معدنی را مشخص مینماید که به تنظیمات ان EDIT یا VDI DISC میگویند این جدول در تمامی سیستمهای دنیا یکسان است و فقط امکان دارد طراحان چیدمان اعداد انرا از صفرتا ده یا صفر تا صد قرار دهنددر بعضی سیستمها یک همان عدد صفر (0) میباشد این جدول تفاوت نوع فلزات پارامغناطیس مانند طلا را در شرایط خاک و مواد معدنی و منابع متفاوت را به وضوح بیان نموده است و دلیل ان میباشد که جذب علائم در فلزطلا بالاتر از دیگر فلزات هم طبقه خود میباشد و این موضوع باعث میگردد که طلا علائم مواد معدنی و منابع صحنه کار را در خود جذب نموده و در اطراف خود حوزه فرکانسی یا میدان مغناطیسی با شرایط قرار گرفته در ان را شکل دهد فلزیاب که دارای این نوع تنظیمات تفکیک DISCRIMINATION باشد میتواند تفاوت بین علائم هدف اصلی یا طلا را از دیگر منابع در شرایط متفاوت تشخیص داده و تفکیک نماید که دیگر فلزیاب ها که دارای این نوع تنظیمات نمی باشد توان تشخیص یک هدف اصلی یا طلا را در شرایط گوناگون دارا نمی باشد

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:08

فلزیاب تصویری تفاوت لکه رنگ

فلزیاب تصویری تفاوت لکه رنگ ها را برای یک نوع هدف اصلی یا طلا به نسبت نوع مواد معدنی و منابع و ذرات در مناطق مختلف اشکار مینماید یا میتوان ابراز نمود نوع رنگ لکه رنگ یا شکل رنگ نسبت به مناطق متفاوت میتواند با تفاوت لکه رنگ برای یک نوع هدف اصلی یا طلا اپراتور فلزیاب یا کاربر طلایاب را روبرو نماید

عوامل زمین و مواد معدنی و منابع صحنه کار میتواند در شرایط تشخیص اهداف در عمق زیاد اثرگذاشته و تغییرات در ترکیب علائم هدف را پدید اورد که این علائم میتواند بصورت پارازیت و نویز غیر مفید بر روی صفحه نمایشگر یا هر نوع واکنش فلزیاب تصویری یا فلزیاب ایجاد گردد و همین موضوع میتواند باعث گردد که هدف اصلی یا طلا بصورت تصویر زنده بر روی صفحه نمایشگر به شکل واقعی ظاهر نگردد و به همین نسبت در رابطه با اعداد و رنگ دوربین حرارتی و تصاویر قراردادی نیز این موضوع صدق مینماید که واکنش یا اطلاعات ارائه شده در اثر الیاژ و عمق هدف و مواد معدنی و منابع صحنه کاربر روی نوع لکه رنگ یا رنگ یا اعداد و تصاویر دیجیتال و قراردادی در تشخیص و تفکیک فلزیاب تصویری تغییرات ایجاد نماید و یا حالت عمومی واکنش سیستم فلزیاب یا فلزیاب تصویری در اطلاعات بدست امده از منابع و مناطق گوناگون برای یک هدف یکسان نباشد.

صفحه4 از12