پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:07

فلزیاب دخمه

فلزیاب دخمه دو موضوع متضاد با یکدیگر در تشخیص و تفکیک یا کاوش با فلزیاب میباشد دخمه منظور محلی است که در قدیم استفاده های گوناگون داشته زیرا در هر دوران دخمه معنای خاص خود راداشته مانند زمان حال که در زبان عام دخمه را به محل تنگ و تاریگ میگویند و ان معنا قدیم خود را در عام ندارد و بعضی از دخمه برای قرار دادن مردگان خود بهره میبردند فلزیاب دخمه را مانند یک کانال و چاه میتواند تشخیص دهد ولی مشکل دخمه که در درون ان مردگان یا اثار باستانی را قرار می دادند نسبت به یک کانل یا چاه این است که خود دخمه میتواند جریان مانند چاه و کانال را داشته باشد وضعیت رانش و کشش و فشار انواع جریان و نیرو انرژی و امواج و فرکانس متفاوت را داشته و یک جریان مغناطیس خارجی از این منابع پدید می اید که جریان مغناطیسی با تغییر جهت یا حرکت به اطراف دخمه حرکت نموده و جریان فرکانسی این وضعیت مغناطیسی با حرکت از نقاط سست تر یا نرم ترمیتواند از هواکش یا محل عبور یا محل حفاری مربوط به ان دخمه شکل گرفته که دارای مقاومت پایین تر باشد و این مقاومت پایین تر فشار نیروسرعت بالاتری از علائم نسبت به محدوده مرکز هدف یا دخمه را منتقل نموده واختلال در تشخیص فلزیاب ایجاد نماید و این وضعیت خطا در نقطه زنی فلزیاب شکل میگیرد اگر دیواره دخمه از سنگ یا منابع دست ساز باشد فشاربا تراکم بالاتررا در جهت انتقال علائم افزایش می دهد

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:07

فلزیاب کانال

فلزیاب در تشخیص کانال روش خاص خود را دارد کانل خود برای انواع فلزیاب از نوع فلزیاب تصویری یا شعاع زن یا نقطه زن یا ردیاب یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب انتنی میتواند اختلال در جریان تشخیص و تفکیک ایجاد نماید و فلزیاب میتوان کانال و مسیرانرا مشخص نماید

وضعیت کانال در زیر زمین یک محدوده علائم افقی و عمودی را در زیر زمین ایجاد مینماید که این وضعیت علائم افقی و عمودی از پدیدار شدن جریان مغناطیس بین دیواره کانال با کف و سقف کانال میتواند پدید اید انچه که جریان بین دیواره مقابل کانال شکل میگیرد مربوط به علائم و جریان و انرژی و نیرو مغناطیس به شکل عمودی را شکل داده و انچه که از جریان و انرژی و نیرو و امواج و فرکانس و مغناطیس کف کانال و بالا کانال پدید می اید بصورت افقی میباشد که این دو علائم افقی از کف کانال با بالا کانال نیزبا هم میتواند متفاوت باشد زیرا سقف کانال یا بالا کانل به سمت سطح زمین نزدیکتر است و کف کانال به زمین اصلی یا جاذبه منظم یا مرتب همان منطقه نزدیک است این ارتباط بین دیواره ها و کف و سقف بر یکدیگر فشار وارد نموده و میتواند فلزیاب با یک وضعیت مغناطیسی با جهت تغییرسرعت و تغییر اندازه سرعت روبرو نموده و یک میدان جریان مغناطیسی یا فرکانسی را پدید اورده و فلزیاب ازاین تغییر جهات میتواند برای تشخیص کانال بهره ببرد

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:08

فلزیاب حرفه ای طلا

فلزیاب حرفه ای طلا یک فلزیاب طلایاب یا گنج یاب یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب لیزری یا نقطه زن یا شعاع زن میباشد که بتواند بصورت حرفه ای اهداف یا طلا را از دیگر منابع و مواد معدنی و منابع صحنه کار و ذرات جدا نموده وفلزیاب حرفه ای طلا اصل را از طلا تقلبی یا سنگ یا کانیها یا شبه طلا یا کربن تشخیص داده و تفکیک نماید

فلزیاب حرفه ای طلا را به نسبت الیاژ ان هدف اصلی یا طلا میتواند تفکیک نماید و چون از جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE به همراه عدد VDI بهره میبرد ان نوع ترکیب مواد دیگر که در طلا وجود را دارد را تشخیص داده و تفکیک نماید و این توضیح در ستون سمت چپ جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE بیان گردیده شده است

فلزیاب حرفه ای از نوع فلزیاب مرکب یا فلزیاب ترکیبی یا فلزیاب چند منظوره  میتواند در شرایط گوناگون با تغییر تنظیمات مربوط به تفکیک DISCRIMINATION و ابعاد هدف IND SIZE نوع طلا را در هر وضعیت از خاک یا مواد معدنی تشخیص دهد  

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:09

فلزیاب مگنت فرکانس تفکیک

دستگاه مگنت یا فلزیاب مگنت یا مگنت هر نام که فروشنده فلزیاب تصویری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب دوربینی یا ردایب یا شعاع زن یا نقطه زن بر روی مگنت قرار دهد تفاوتی در عملکرد دستگاه مگنت نمی نماید زیرا فلزیاب تصویری مگنت یا مگنت بنابر فرکانس عمل نمی نماید تا بتواند در زمینه تصویرگیری از سیگنال یا علائم جریان و تششع یک هدف بهره ببرد و فلزیاب مگنت از انجا که از فرکانس در تشخیص بهره نمی برد نمی تواند بین اهداف طلا و نقره و مس و روی و اهن را تفکیک نماید در نتیجه در نوع تصویرگیری با برنامه نرم افزار تصویری در دستگاه مگنت برای تغییرات در جهت مشخص نمودن و از انجا برنامه نرم افزار تصویری کاربرد برای فلزیاب تصویری از نوع فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی را دارد نمی توان از تغییرات در برنامه نرم افزار تصویری در دستگاه مگنت یا یون یاب یا تسلا بهره برده شود

در نتیجه از اطلاعات اموزشی که برای فلزیاب تصویری از نوع فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی میباشد نمی تواند در دستگاه مگنت یا تسلا یا یون یاب برای تشخیص هدف یا اندازه یا وضعیت ان بهره برده شود چون نوع کارائی این دست فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب با هم متفاوت است و اپشن عملکردی سخت افزار تصویری برنامه نرم افزار انها برای یکدیگرمتفاوت است

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

فلزیاب هیواکس

فلزیاب هیواکس HIVAX از نوع فلزیاب تصویری میباشد فلزیاب هیواکس با دو برنامه تفکیک رنگ COL PRO و برنامه لکه رنگی سه رنگ عمل نموده وفلزیاب هیواکس اهداف اصلی یا طلا یا نقره یا مس یا روی یا اهن را با عدد VDI میتواند تفکیک نموده و جدا نماید

فلزیاب هیواکس دارای تنظیمات ریکاوری اسپید RECOVERY SPEED برای تشخیص نوع وضعیت علائم هدف اصلی یا طلا در شرایط واکنشی با علائم نامتعادل میباشد

فلزیاب هیواکس تنظیم اس اتی اسپید SAT SPEED رادارد که در روش حرکتی و نقطه زنی توان فلزیاب هیواکس را برای تشخیص هدف اصلی یا طلا در زمینهای متفاوت افزایش می دهد

فلزیاب هیواکس از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد که توان بالای در تفکیک اهداف از یکدیگر دارد و میتواند ذرات را از دیگر منابع و هدف اصلی یا طلا تشخیص داده و تفکیک نماید

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

شعاع یاب

شعاع زن یا شعاع یاب هر دو یکی میباشد و کلمه شعاع یاب را در انجا بکار میبرند که فلزیاب انتنی توان تفکیک یک هدف اصلی یا طلا را داشته باشد و شعاع یابی یک فلزیاب انتنی در این است که بتواند یک هدف اصلی یا طلا را از فاصله دور مورد ردیابی قرار داده و محل و محدوده ان هدف اصلی یا طلا را بنابرعدد VDI مشخص نماید

شعاع یابی برای یک فلزیاب انتنی که دارای مدار فلزیاب طبق اصول رادار زمینی دستی میباشد بکار برده می شود زیرا شعاع زنی را با یک دسته انتن خالی بدون مدار فلزیاب انتنی نیز میتوان انجام داد ولی اینکه یک دسته انتن خالی بتواند قدرت یابندگی یک هدف اصلی و طلا را داشته و بعد بتواند ذرات و دیگر مواد معدنی و منابع را تشخیص دهد وجود ندارد و برای ان است که در رابطه با دسته انتن خالی بدون مدار فلزیاب انتنی نمی توان کلمه شعاع یاب را بکار برد

اما یک فلزیاب انتنی که دارای مدار الکترونیکی طبق اصول رادار باشد میتواند یابنده یک هدف اصلی یا طلا بنابر عدد VDI بوده و این توان فلزیاب انتنی را شعاع یاب میتوان گفت زیرا این فلزیاب انتنی میتواند با تغییر تنظیمات بین هدف اصلی یا طلا و ذرات را تشخیص داده و قدرت بایندگی برای تفکیک را دارا است

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:01

نقطه زن طلا

نقطه زن طلا میتواند فلزیاب انتنی و فلزیاب تصویری و فلزیاب لیزری باشد که میتواند هدف اصلی یا طلا را با عدد VDI طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE جدانموده و تفکیک نماید ولی نقطه زن طلا یا نقطه زن گنج که بعنوان طلایاب در جهت مصارف گنج یابی معرفی میگردد یک بیان عام برای کلمات مهاوره ای میباشد ولی در بیانات فروشندگان فلزیاب که میخواهند خریدار فلزیاب را دچار توهم گنج نماید از کلمه نقطه زن طلا با عنوان طلایابی یا گنج یابی بهره میبرند خریدار فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب باید مطلع باشد که بکار گیری این کلمه نقطه زن طلا یا نقطه زن گنج یا نقطه زن دفینه یا نقطه زن عتیقه میتواند فقط برای یک فروشنده فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب پایه مبحثی داشته باشد ولی برای متخصصین و پژوهشگران و دانشمندان علوم الکترونیک و راداریک استعاره تبلیغاتی یا کلمه عام در کاربر روزانه دارد

طلا در وضعیت مواد معدنی و منابع و ذرات اطراف خود در اثر مرور زمان میتواند در اطراف خود اختلال فرکانسی یا جریان وانرژی و نیرو و تششعات و ولتاژایجاد نموده که این اختلال فرکانسی یا امواج یا جریانات اطراف یک هدف اصلی یا طلا یا گنج نویزمختل را ایجاد نموده که به این نویز مختل نویز فریبکار نیز میگویند زیرا این نویزمختل شده در اطراف یک هدف قدیمی و گنج یا طلا قدیمی پدید امده و دید فلزیاب را منحرف نموده یا فریب داده و خود را به جای مرکز هدف اصلی یا گنج یا دفینه به دید فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب نشان می دهد

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:01

شعاع زن طلا

شعاع زن طلا را برای تبلیغات میتواند در زمینه فلزیاب بکار برده ولی شعاع زن که دارای تنظیمات تفکیک DISCRIMINATION با عدد VDI باشد میتواند طلا GOLD را تفکیک نماید ولی اگر منظور از شعاع زن طلا این است که فلزیاب انتنی که شعاع زنی مینماید حتماً گنج را پیدا نماید استنادی ندارد که بتوان ابراز نموده که هر فرد با شعاع زن طلا یا شعاع زن از نوع فلزیاب انتنی که میتواند طلا را تفکیک نماید حتماً گنج را پیدا نماید عملیات برای گنج یابی یک امری است بسیار تخصصی حتی اگر با فلزیاب انتنی با تنظیمات تفکیک DISCRIMINATION با عدد VDI بخواهید عملیات گنج یابی را انجام دهید باید دارای تخصص ویژه در کار با فلزیاب انتنی در شعاع زنی باشید تا بتوانید یک هدف قدیمی یا گنج را پیدا نمایید و برای همین نداشتن اطلاعات کامل باستان شناسی و نوع عملیات با فلزیاب انتنی و شعاع زن طلا است که بیشتر افراد با دستگاه انتنی نمی توانند گنج را پیدا نموده و سپس ایراد را از فلزیاب میگیرند

اگر شعاع زن طلا را ارائه نمودند و به شما اعلام کردند که با این شعاع زن میتوان صد در صدی گنج را پیدا نمایید باور نکنید زیرا کلاً فلزیاب یک سیستم چند منظوره میباشد و در عملیات گوناگون و صنایع متفاوت کارائی دارد

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

فلزیاب گنج یاب است

اینکه ابراز نموده فلزیاب گنج یاب است یک امر خارج از مباحث علمی در زمینه عملکرد فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب میباشد و گنج یاب درذات عملکرد سیستمهای یابنده وجود خارجی ندارد و هر کس که ادعا نماید گنج یاب را ساخته و تولید مینماید فقط جنبه تبلیغاتی داشته و ارتباطی بین سیستم یابنده DETECTOR یا فلزیاب یا طلایاب با گنج ندارد

و گنج یابی یک امر تخصصی در زمینه باستان شناسی و باستان شناسان اگر هم از فلزیاب برای مشخص نمودن محدوده اثارباستانی بهره ببرند و دلیل این بهره بردن از فلزیاب این است که باستان شناسان از روی تجربه و مهارت و علم باستان شناسی خود مراحل عملیات تشخیص محل اصلی گنج بدون داشتن فلزیاب بدست اورده و سپس از فلزیاب برای اطمینان و انجام عملیات در ان محدوده بهره میبرند تا در مشخص نمودن میزان سایت باستان شناسی دقت کامل داشته باشند

با اینکه یک شخص معمولی بخواهد از فلزیاب برای عملیات گنج یابی بهره ببرد محدوده اصلی گنج را نمی دانند و موضوعات مربوط به یک هدف قدیمی یا گنج برای یک فرد عادی میتواند عوامل گوناگونی را در تشخیص نقطه مرکز گنج ایجاد نماید

 

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

فلزیاب زاویه 45 درجه

 

فلزیاب گاز زاویه 45 درجه یا فلزیاب زاویه 45 درجه از نظر نوع بازتاب علائم این زاویه 45 درجه یا فلزیاب زاویه 90 درجه باید از دیدگاه قانون زاویه بازتاب A وB و C مورد بررسی قرار بگیرد

این موضوع زاویه بازتاب علائم هدف اصلی یا طلا یا مواد معدنی یا منابع در رابطه با شعاع زن و نقطه زن و ردیاب و فلزیاب انتنی و فلزیاب تصویری و فلزیاب لیزری از هر نوع و مدل و ساخت هر کجا که باشد صدق مینماید زیرا این جریان مربوط به عملکرد و واکنش جریان و انرژی و نیرو و تششع و ولتاژ میباشد

این نوع زاویه شکل ان بستگی به عوامل گوناگون دارد اینکه گاز حاصله از یک هدف اصلی یا طلا یا گنج یا عتیقه حتماً 45 درجه انعکاس یافته یا شکل بگیرد برای هر نوع هدف اصلی یا طلا یکسان نمی باشد

نوع مواد معدنی و منابع و ذرات والیاژ هدف اصلی یا طلا و نوع گاز دی اکسید کربن و هیدروژن و انتیموان و ارسنیک و نیتروژن که در اثر وجود مواد معدنی و منابع و ذرات و شرایط یک هدف اصلی یا طلا پدید می اید میتواند زوایا با درجات گوناگون ولی به شکل زاویه A یا B یا C را ایجاد نماید

در رابطه با خزانه و دفینه و گنج و طلا قدیمی و عتیقه که بنابراصول در زیر زمین پنهان شده است وجود نقاط سست یا نرم یا هواکش میتواند علائم و فشار الکترونی یا جابجائی ملکولی میتواند وضعیت زاویه پدید امده از یک هدف اصلی یا طلا را تغییر داده و فلزیاب به جای انکه مرکز هدف اصلی یا طلا را جستجو نماید به این نقاط واکنش از خود نشان می دهد و با عث خطا فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب میگردد

 

صفحه7 از12