دوشنبه, 28 فروردين 1396 13:30

فلزیاب یون طلا گنج

طبق قانون گردش الکترونی هر الکترون درحول محورچرخش مینماید و در طبقه اخر خود الکترون را ازاد نموده که تبدیل به یون میگردد و طلا نیز از این شرایط مستثنی نمی باشد و اگر منبعی این عمل را انجام ندهد دارای جریان الکتریکی در سطح خود نخواهد بود و با اینکه طلا دارای سطح الکتریکی در سطح خود میباشد و کلیه منابع در ذات خود دارای این شرایط الکترونی میباشد

از انجا که طلا دارای نیروی جذب بالایی از ذرات اطراف خود میباشد دارای بارالکتریکی انباشته در حدود سطح خود خواهد بود که این را میتوان هاله نیروی انباشته در اطراف گنج طلا نامید

از انجا که انرژی دورنی طلا افزایش یافته و ساختار مولکول درونی طلا در طول زمان تغییر نمی کند بطور طبیعی وضعیت فیزیکی طلا دچار تغییر نمی شود و انچه که برطلا اثر میگذارد افزایش انرژی از انرژی پایه طلا میباشد که این افزایش الکترون را دچارحالت برانگیخته جهشی مینماید و در زمان به ظرفیت رسیدن جذب انرژی طلا اقدام به تابش الکترون خود مینماید که میتواند این تابش اطراف هدف اصلی یا طلا را تحت تاثیر شرایط خود قرار دهد

از انجا که عملکرد فلزیاب های فوق پیشرفته از تشخیص نوع انرژی از ساختار میدان فرکانس طلا برای تفکیک است انچه که توسط فلزیاب های فوق پیشرفته با اصول رادار زمینی دستی با تفکیک که از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X است لذا توانایی تشخیص این جریان انرژی طلا در فرکانس را این دسته فلزیاب های فرکانسی دارا میباشد

دیگر فلزیاب ها یا دستگاه ها به علت انکه از جریان تغییرات میدان مغناطیس در تغییر فاز در زمان بهره میبرند این توان تشخیص را نخواهند داشت

چون که طلا یک فلز پارا مغناطیس میباشد مسلماً توسط این دسته از فلزیاب های یا دستگاه ها که از نوع فلزیاب معمولی یا فلزیاب اماتوری و از دسته فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا دستگاه مگنتومتر یا مگنت یا یون یاب یا تسلا میباشد قابل تشخیص نمی باشد و ازانجا که بیشتر اشخاصی که از این نوع فلزیاب ها یا دستگاه ها بهره برده اند درعملیات کاوش طلا و تفکیک طلا موفقیت بسیار پایین را داشته اند یا اصلاً به موفقیت کاوش طلا دست نیافته اند

چهارشنبه, 16 فروردين 1396 11:06

فلزیاب یون طلا

فلزیاب یون طلا را برای تشخیص طلا یا انواع فلزات نیاز نداشته بلکه فلزیاب ها نیاز به تشخیص مغناطیس و امواج الکترو مغناطیس فرکانس فلزات یا طلا را نیاز دارند و یون قسمتی از چرخش الکترونی در حول محور طلا میباشد که بطور طبیعی از وضعیت گنج طلا جدا میگردد و یون طلا بطور طبیعی از ازاد شدن الکترون در اخرین لایه پدید میاید و ان الکترون که ازاد میگردد یا جدا میشود دارای وضعیت یونی میشود ولی موضوع مهم در رابطه با ایجاد یون در طلا متقابلاً در فلز طلا جدید نمی باشد و منظور تغییریون طلا به دلیل پیوند اتمی و پیوند یونی بین موادمعدنی و منابع یا فلزات یا کانیها و سنگ صحنه کار در اطراف گنج طلا میباشد

در فلزیاب مغناطیسی شرایط یون اثرمتقابلی از وضعیت الکترواستاتیک پیوند یونی با بار مخالف داشته و ایجاد شرایط میدان مغناطیس متفاوت از وضعیت وارد نمودن نیرو میدان ها بریکدیگر میتواند موقعیت یون طلا را دچار در هم ریختگی نموده و ایجاد دما نماید و این تغییر دما میتواند وضعیت میدان مغناطیس را برای تشخیص طلا گنج با تغییر فلز در سطح رسانائی طلا روبرو نموده و حرکت یون در نیم کره شمالی به سمت چپ میباشد یک اختلاف تشخیص درفلزیاب مغناطیسی یا مگنتومتر یا فلزیاب ولتاژ القایی یا تسلا یا مگنت یا یون یاب نسبت به مرکز هدف اصلی یا طلا ایجاد نماید

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:00

فلزیاب سطح گنج

فلزیاب سطح گنج را باید بتواند تشخیص دهد اگر فلزیاب یا طلایاب اندازه فلز یا سطح فلز را بتواند تشخیص دهد این قدرت را برای تفکیک و شمخص نمودن طلا یا گنج را در زمین الوده یا بد یا زمین سفت و سخت از نظر منابع متضاد یا غیرهم نام یا ناهم نام را خواهد داشت زیرا سطح گنج بر روی نوع و شدت و قدرت و سرعت جریان و انرژی و نیرو و فرکانس و امواج بازتاب شده اثر مستقیم میگذارد

گنج بزرگ یا گنج با سطح بزرگ یا گنج انبوه جریان انرژی بالای را دارا میباشد و این جریان انرژی میتواند به نسبت بزرگی خود از اطراف انرژی بیشتری را جذب نماید و اگر این گنج طلا بزرگ در درون خود دارای مواد یگر یا فلزات از نوع دیگر باشد که این فلزات الیاژی باشد بین خود این منابع نیز جابجایی نیرو یا ذرات به انجام خواهد رسید  خود این منابع درونی یک گنج که در یک محفظه غیر فلزی نیز قرارگرفته باشد در درون خود نیز انرژی ایجاد نموده و ذرات این منابع با یکدیگر سطح تماس الکتریکی خواهند داشت و علائم متفاوتی را ایجاد مینماید که از سطح عایق به سمت بیرونی عایق منتقل نمیگردد یا عایق یا محفظه غیر فلزی موجب تلف شدن انرژی منابع گنج درونی خود به سمت خارج میگردد و میزان یون پدید امده در این جریان بیش از اندازه افزایش یافته و بعد از جدا شدن و خروج از سطح عایق مسیر حرکت خود را به سمت ان دسته یون غیرهمنام به انجام رسانده و ایجاد این جذب و ترکیب بین یون ها میتواند نیرو ایجاد نموده که خود پیوند مغناطیسی را شکل داده که دران میدان مغناطیس با دیگر بارهای الکتریکی ایجاد میگردد و دراین وضعیت فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی  یا فلزیاب فرکانسی که دارای تنظیمات تفکیک DISCRIMINATION یا ابعاد هدف IND SIZE یا سطح هدف  نمی باشد این میدان مغناطیس پدید امده را بعنوان هدف اصلی یا طلا یا گنج تشخیص داده که با مرکز هدف اصلی یا طلا یا گنج تشخیص داده  به این منابع واکنش نشان می دهد