پنج شنبه, 31 فروردين 1396 18:47

فلزیاب عملکرد باطری

فلزیاب عملکرد باطری

فلزیاب عملکرد باطری یا منبع تغذیه یا نیروی موجود در سیستم فلزیاب برای تشخیص نوع هدف و عملیات جستجو تاثیرگذار است و هر فلزیاب به نسبت نوع مدار خود دارای باطری با ولتاژ متفاوت میباشد نوع ولتاژ باطری نشانه قدرت مدار فلزیاب برای تشخیص اهداف بخصوص طلا در عمق زیاد نمی باشد

هر میزان نیروی باطری BATTRY در زمان کار فلزیاب در حالت شارژخوب باشد توان سیستم فلزیاب را در تشخیص و جداسازی اهداف DISCRIMINATION TARGET از دیگر منابع را افزایش میدهد.

بهترین زمانی یک باطری میتواند یکسره بر روی سیستم فلزیاب جریان متعادلی را ایجاد نماید یکساعت میباشد و بعد از ان امکان دارد ولتاژ ثابت باشد اما جریان باطری فلزیاب کاهش یابد و از توان سیستم فلزیاب برای تشخیص اهداف یا در یافت علائم از شرایط گوناگون کاهش یابد.

برای اینکه اهداف را در عمق سیستم فلزیاب بهتر کاوش نماید نیازمند شارژبالای باطری میباشد.

پنج شنبه, 31 فروردين 1396 18:45

فلزیاب تنظیمات اختیاری دستی

فلزیاب تنظیمات اختیاری دستی

فلزیاب تنظیمات اختیاری دستی یا پرواپشن PRO-OPTION در کنترل تنظیمات پایه های اساسی فلزیاب میتواند اثر بگذارد و این تنظیمات تا ان محدوده ای قابل اثر است که در ان صحنه کار منابع بحران زا را مجزا از شرایط  هدف یا طلا مورد نظر نماید.

تغییرات جزئی فلزیاب در تنظیمات پایه های اساسی فلزیاب بوسیله تنظیمات پرو اپشن PRO OPTION یا تنظیمات اختیاری دستی فلزیاب حاصل میگردد .

فلزیاب تنظیمات اختیاری دستی یا پرو اپشن PRO-OPTION ان قسمتی را که توسط تنظیمات اساسی BASIC ADJUSTMENT ایجاد نمیگردد در ان قسمت از تنظیمات فلزیاب بوسیله تنظیمات اختیاری PRO-OPTION ایجاد میگردد و در مراحلی از تنظیمات اختیاری دستی توان ان از حد تنظیم پایه اساسی را به سمت مرز مطلوب تر افزایش میدهد

پنج شنبه, 31 فروردين 1396 18:44

فلزیاب حذف خطا زمین

فلزیاب حذف خطا زمین

فلزیاب حذف خطا زمین یا رفع بحران فلزیاب در شرایط مختلف نیازمند تنظیم متناسب فلزیاب با ان محدوده میباشد ایجاد وضعیت متعادل فلزیاب از دل بنیاد تنظیمات پایه ای یک سیستم فلزیاب شکل میگیرد.

تنظیمات اساسی یا پایه ای فلزیاب ان دسته تنظیمات میباشد که اپراتور فلزیاب بتواند با تغییر در انها  در سیستم فلزیاب توان تشخیص را برای کاهش کانال های انحرافی پدید اورد.

این تنظیمات فلزیاب در مرحله اول تنظیمات عمومی اساسی میباشد که عبارتند از تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم یا ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGETX میباشد.

در مراحل بعدی تراک ها TRACK /TRAC یا سرعت ها SPEED یا زمین GROUND/GEB و ....................و در نرم افزار ها تغییرات در نوع عملیات برنامه فلزیاب میباشد.

با متناسب تنظیم نمودن سیستم فلزیاب در جهت افزایش توانائی تشخیص قدرت جداسازی متعادل میگردد

پنج شنبه, 31 فروردين 1396 18:43

فلزیاب کابل برق فشارقوی

فلزیاب کابل برق فشارقوی

جریان نیروی کابل فشار قوی توان سیستم مغناطیسی را جهت کاوش و تشخیص هدف کاهش میدهد.

در محلهای که برق فشار قوی یا جریانات مغناطیسی قوی مربوط به دیگر اهداف یا برق یا سیستمهای رادیوئی وجود دارد سیستمهای فلزیاب کاوشگر یا یابنده DETECTOR با کاهش توان تفکیک و تشخیص DISCRIMINATION و ردیابی و نقطه زنی اهداف قرار میگیرد.

پنج شنبه, 31 فروردين 1396 18:41

فلزیاب اتوماتیک و فلزیاب دستی

فلزیاب اتوماتیک و فلزیاب دستی

سیستم فلزیاب اتوماتیک بیشتر از نوع فلزیاب ولتاژ القائی فلزیاب مغناطیسی میباشد و خود سیستم فلزیاب بصورت اتوماتیک و خودکار تصمیم میگیرد که نوع واکنش سیستم فلزیاب را اشکار نماید.

سیستمهای فلزیاب که به دو حالت تنظیمات دستی و تنظیمات اتوماتیک یا واکنش خودکاردر چند حالت عمل مینمایند از نوع فلزیاب فرکانس القائی میباشد.

در نوع فلزیاب تنظیم دستی اپراتور فلزیاب میتواند  از نظرتنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و تنظیمات ابعاد هدف یا سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X را تنظیم و نوع هدف یا طلا و اندازه انرا تعیین نماید.

سیستم تنظیمات دستی را اپراتور میتواند در حالت عادی قرار داده یا تنظیمات را بر روی حالت اعداد یا وسط تعیین نموده و بصورت میانه سیستم را فعال نماید.

در سیستمهای که تنظیم توسط اپراتور فلزیاب قابل تغییر و تعیین میباشد و حق انتخاب برای اپراتور فلزیاب در جهت تشخیص موقعیت هدف یا طلا یا تشخیص ذرات افزایش میابد و صحنه کار برا ی سیستم فلزیاب قابل تعریف میباشد تا نوع هدف یا طلا یا وضعیت زمین را در تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X را بنابر ان تنظیمات بتوان تعیین نمود

پنج شنبه, 31 فروردين 1396 18:40

فلزیاب با تفکیک دستور مستقیم

فلزیاب با تفکیک دستور مستقیم

فلزیاب با تفکیک دستور مستقیم از طریق اپراتور فلزیاب یا کاربر طلایاب را برای تعیین نوع فلزات در عدد VDI دریافت میکند در سیستمهای فلزیاب با تفکیک که اپراتور مستقیم میتواند اطلاعات مربوط به تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X را مستقیم به مدار فلزیاب با تفکیک دستور دهد نیاز به صفحه نمایشگر یاLCD ندارد.

سیستمهای فلزیاب که بصورت خودکار میتواند عمل نماید و با ظاهر شدن اطلاعات بر روی صفحه نمایشگر میتوان نوع هدف را تشخیص داد که اپراتور فلزیاب یا کاربر طلایاب نمی توانند قدرت تغییر در تنظیمات بصورت دستی در فلزیاب ایجاد نماید

ولی در فلزیاب با تفکیک نیاز به اطلاعات مشاهده نوع هدف بر روی صفحه نمایشگر DISPLAY نمی باشد زیرا اپراتور فلزیاب یا کاربر طلایاب مستقیم با عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE نوع هدف را برای فلزیاب با تفکیک تعیین نماید و در سیستمهای فلزیاب با تفکیک دارای دستور مستقیم در تنظیمات اپراتورفلزیاب یا کاربر طلایاب میتواند نوع هدف را مستقیم در سیستم فلزیاب با تفکیک تعیین نمود و سیستم فلزیاب با تفکیک مستقل عمل نماید.

پنج شنبه, 31 فروردين 1396 18:39

فلزیاب طراحی مدار دیجیتال

فلزیاب طراحی مدار دیجیتال

فلزیاب طراحی مدار دیجیتال را دارا باشد میتواند یک فلزیاب حرفه ای با تنظیمات تفکیک عدد VDI باشد و در سیستمهای فلزیاب فعلی بخصوص ان دسته که تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X بطور مستقیم قابل تعیین و تغییر میباشد از قطعات دیجیتال بهره میبرند که به ان مدار دیجیتال مینامند.

در طراحی مدار فلزیاب دیجیتال از قطعات دیجیتال بهره برده میشود حتماً نباید دارای کلید دیجیتال یا صفحه نمایشگر دیجیتال باشد و نوع قطعات فلزیاب دیجیتال باشد به ان مدار فلزیاب دیجیتال یا سیستم فلزیاب دیجیتال میگویند.

در سیستمهای فلزیاب پیشرفته فعلی تنظیمات تفکیک و ابعاد هدف IND SIZE بصورت پتانسیومتری به انجام میرسد اما مدار و قطعات ان از نوع فلزیاب دیجیتال میباشد.

پنج شنبه, 31 فروردين 1396 18:37

فلزیاب مغناطیسی انرژی

فلزیاب مغناطیسی انرژی

تمامی سیستمها فلزیاب مغناطیسی بنابر میدان مغناطیس و انرژی مربوط به ولتاژدر سرجستجوگر عمل مینماید فقط نوع عملیات در تشخیص مغناطیس در جذب و تغییر یا ارسال و دریافت در سیستمها فلزیاب مغناطیسی متفاوت میباشد.

مغناطیس پایه عملکردی فلزیاب مغناطیسی در همه موارد میباشد و نیرو ها بر پایه مغناطیس فعال میگردند و اثر حرکت و تبدیلی نیروها به تغییر فاز در زمان متمایل میگردد.

از انجا که همه مواد دارای مغناطیس مربوط به خود میباشد بطور طبیعی دارای مغناطیس در درون و اطراف خود میباشد.

تمامی سیستمهای رادار و انتنی و فلزیاب و دوربین حرارتی راداری تصویری و رادار زمینی دستی با تفکیک عدد VDI بنابر قانون انرژی در فرکانس عمل نموده با تفاوت در شرایط شکل گرفته نوع طراحی سیستمها فلزیاب فرکانسی با عدد VDI با فلزیاب مغناطیسی فرق میکنند.

پنج شنبه, 31 فروردين 1396 18:36

فلزیاب با تفکیک و بدون تفکیک

فلزیاب با تفکیک و بدون تفکیک

سیستمها فلزیاب از نظر کاوش و تفکیک به دو دسته دارای فلزیاب با تفکیک یا فلزیاب بدون تفکیک تقسیم میگردد.

طراحی سیستمها فلزیاب برای عملیات جستجو به دو دسته دارای تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X و فلزیاب بدون تفکیک و تشخیص مجزا میگردد که فلزیاب بدون تفکیک فقط توان تشخیص تفاوت فلز اهنی و فلز غیر اهنی را دارد.

سیستمهای فلزیاب دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC اصولاً عملکردی با دقت بالاتر نسبت به سیستمهای فلزیاب بدون تفکیک یا فاقد تفکیک و تشخیص را دارد.

در سیستم فلزیاب بدون تفکیک یا فلزیاب فاقد تفکیک و تشخیص یا ساده شرایط زمین و نوع هدف را نمی توان مشخص نمود و درصد خطا در این سیستمها فلزیاب بدون تفکیک به نسبت سیستمهای فلزیاب با تفکیک و تشخیص با عدد VDI بیشتراست.

نوع منابع زمین و مواد معدنی را با سیستمهای فلزیاب دارای تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC از روش ارزیابی زمین و طلا یا انواع فلزات میتوان بدست اورد و همین شرایط را در تنظیمات سیستم فلزیاب میتوان لحاظ نمود.

البته تفکیک در سیستم فلزیاب در اصل بصورت تشخیص در تفکیک با اصول رادار زمینی دستی میباشد زیرا منابع صحنه کار و الیاژ هدف بر روی واکنش سیستم فلزیاب اثر متقابل خواهد گذاشت و وجود این تنظیمات میتواند توان تفکیک را افزایش داده

فلزیاب با تفکیک و دیگر فلزیاب یابندها با داشتن این تنظیمات در صورت داشتن اپراتور با تجربه به سادگی در عملیات کاوش هدف را میتواند پیدا نماید.

هر سیستم فلزیاب را که یک اپراتور با داشتن مهارت بر روی همان سیستم فلزیاب یک هدف فرضی یا نمونه طلا را کاوش یا مسیر یابی یا نقطه یابی نماید بیانگر توان ان سیستم فلزیاب با تفکیک در عملکرد میباشد.

پنج شنبه, 31 فروردين 1396 18:34

فلزیاب حرفه ای پیشرفته

فلزیاب حرفه ای پیشرفته

سیستم فلزیاب حرفه ای پیشرفته یابنده یا کاوشگر فلزیاب حرفه ای پیشرفته حرفه ای به سیستمی فلزیاب حرفه ای پیشرفته اطلاق میگردد که قسمتهای تنظیمات پایه اساسی BASIC ADJUSTMENT وتنظیمات پرو اپشن PRO OPTION ان قابلیت تنظیم یا کنترل در حالت دستی را داشته باشد.

ابتدا این تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولدTHRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد.

یک سیستم فلزیاب حرفه ای پیشرفته در تفکیک و تشخیصEDIT یا VDI DISC بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE باید عمل نماید.

تنظیم سطح و حجم ان طبق طبقه بندی جدول عمق DEPTH SCALE در حالت معمولی تنظیمات هدف یا طلا را مجزا نماید.

از تغییرات در تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X تا حد ممکن موانع پدید امده از منابع و مواد معدنی و دیکر اهداف را جدا نماید.

صفحه3 از193