پنج شنبه, 31 فروردين 1396 17:58

فلزیاب مادون قرمز گنج

فلزیاب مادون قرمز گنج

فلزیاب مادون قرمز گنج و فلزیاب لیزرگنج را میتواند از شرایط سیگنال علائم منعکس شده درامواج الکترومغناطیس در فرکانس طلا یا فرکانس گنج یا فرکانس انواع فلزات جدا نموده و تفکیک نماید

حتماً فلزیاب لیزری یا فلزیاب مادون قرمزبرای اینکه واقعاً یک فلزیاب لیزری باشد باید از دسته فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد تا توان دریافت بازتاب علائم سیگنال الکترومغناطیس مادون قرمزطلا یا گنج را دریافت نماید

اثارباستانی و گنج بخصوص طلا بطور طبیعی در اثر فشار نیرو از اطراف خود و افزایش تراکم انرژی درونی در اثر جذب ذرات دیگر منابع در حول محورخود در کنار بارالکتریکی انباشته شده تشعشعات الکترو مغناطیس به همراه دما حاصل از افزایش نیرودارای جریان مادون قرمزمیگردد که میتواند به مادون قرمز منتشر شده از فلزیاب یا طلایاب پاسخ هم جهت دهد

در غیر اینصورت دیگر فلزیاب ها که دارای توان تشخیص انرژی از فرکانس نباشند نمی توانند تشعشعات الکترو مغناطیس مادون قرمز را تشخیص داده و تفکیک نماید

پنج شنبه, 31 فروردين 1396 17:57

فلزیاب ترکیب سیگنال طلا

فلزیاب ترکیب سیگنال طلا

فلزیاب ترکیب سیگنال طلا که مربوط به سیگنال زمین و هدف اصلی یا طلا یا گنج یا انواع فلزات را تشخیص دهد میتواند از خطا فلزیاب یا خطا طلایاب در تشخیص نوع هدف اصلی یا طلا یا گنج جلوگیری بعمل اورد این موضوع در کارهای بسیار حساس با فلزیاب بسیارحائز اهمیت است

در یک صحنه کار منابع و مواد معدنی و دیگر اهداف یا انواع فلزات بطور طبیعی دارای بازتاب سیگنال علائم مربوط به خود باشد و این سیگنال علائم به سمت فلزیاب یا طلایاب حرکت نموده وهمین زمان نیزسیگنال علائم هدف اصلی یا طلا یا گنج به سمت فلزیاب یا طلایاب منعکس میگردد و این دو نوع سیگنال علائم میتواند به همدیگر نزدیک بوده و وضعیت ترکیب را به هم گرفته و اینکه فلزیاب یا طلایاب بتواند نوع انرژی فرکانس فلزمورد نظریا طلا را در محدوده فرکانس تعیین شده در عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE برای تفکیک تشخیص داده این قدرت فلزیاب دارا میگردد که سیگنال علائم ترکیب شده را مورد ارزیابی قرار داده وانرژی سیگنال علائم مربوط به محدوده هدف اصلی یا طلا یا گنج را مشخص نموده و تفکیک نماید

پنج شنبه, 31 فروردين 1396 17:55

فلزیاب تصویری شرایط زمین

فلزیاب تصویری شرایط زمین

فلزیاب تصویری درشرایط متفاوت لایه های زمین علائم سیگنال ترکیبی را دریافت مینماید و اگر فلزیاب تصویری توان تشخیص نوع لایه های زمین را دارا باشد این قدرت را خواهد داشت که سیگنال علائم هدف اصلی یا طلا یا گنج طلا را از سیگنال علائم ترکیبی لایه های زمین تشخیص داده و لکه رنگ با عدد VDI هدف اصلی یا گنج طلا را مشخص نماید

در یک منطقه اگر لایه های زمین دارای شرایط متفاوت از نظر قرار گرفتن بر روی هم باشند هر کدام یک فرایند نیرو مختص به خود را داشته که این نیروها میتواند بریکدیگر فشار وارد نموده و ترکیب شده یا غیرهم جهت شود و همین علائم سیگنال زمین میتواند بازتاب انعکاسی بر روی هدف اصلی یا طلا یا گنج داشته باشد و فلزیاب تصویری که طبق اصول رادار تصویری با تفکیک طراحی شده باشد میتواند لایه های زمین را بصورت رنگ عمومی درپس زمینه اشکار نماید و این تشخیص این اجازه را به فلزیاب تصویری می دهد که لکه رنگ مربوط به هدف اصلی یا طلا یا گنج را منظم اشکار نماید

این عمل در فلزیاب تصویری با کیفیت تنظیمات خاص در رادار زمینی دستی با تفکیک قابل اجراء میباشد که دارای تنظیمات پایه BASIC و تنظیمات اختیاری PRO OPTION باشد که این تنظیمات میتواند تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد

پنج شنبه, 31 فروردين 1396 17:54

فلزیاب تصویری لایه زمین

فلزیاب تصویری لایه زمین

فلزیاب لایه زمین یا فلزیاب تصویری لایه زمین را بتواند ارزیابی نموده واینکه فلزیاب تصویری مشخص نماید نوع لایه زمین یا لایه های زمین از کدام دسته مواد معدنی و منابع صحنه کار میباشد کار کاوش طلا یا کشف انواع فلزات بریا تفکیک اسانترمیشود

اینکه یک فلزیاب بتواند وضعیت لایه ای زمین را تشخیص دهد به اپراتور فلزیاب تصویری یا کاربر فلزیاب این اختیار را می دهد که وضعیت لایه های زمین یا ترکیب علائم سیگنال زمین را مشخص نموده و بر روی تنظیمات فلزیاب تصویری یا فلزیاب یا طلایاب نوع ترکیب سیگنال مواد معدنی و منابع صحنه کار را در نظر بگیرید تا امکان موفقیت برای کاوش طلا یا هدف اصلی یا گنج طلا افزایش یابد این موضوع در رابطه با فلزیاب تصویری از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X صدق مینماید که چنین توانایی را دارا است

پنج شنبه, 31 فروردين 1396 17:52

فلزیاب تصویری تفاوت عمق

فلزیاب تصویری تفاوت عمق

فلزیاب تصویری تفاوت عمق طلا یا انواع فلزات میتواند در نوع ترکیب رنگ لکه رنگ اشکار شده از هدف اصلی یا طلا یا گنج یا هرنوع فلز که مورد نظر باشد اثربگذارد یا تفاوت عمق طلا یا فلزمیتواند دردو رنگ متفاوت نسبت به وجود ان هدف یا طلا در عمق کم یا عمق زیاد از یک نوع هدف اصلی یا طلا را اشکار نماید

این اثر تغییر رنگ در فلزیاب تصویری که در نوع رنگ لکه رنگ برای یک نوع هدف یا طلا به نسبت متراژعمق اشکار میگردد میتواند از نوع بازتاب سیگنال علائم طلا یا ان نوع فلز مورد نظر باشد از انجا که فلزیاب تصویری در حدود جریان میدان فرکانسی یک فلز یا طلا عمل مینماید در اثرانعکاس یک هدف یا فلز یا طلا از عمق بیشترمیتواند جریان مغناطیس درون امواج الکترومغناطیس با تغییر در وضعیت حرکت بازتابی قرار گرفته و موجب گردد که رنگ لکه رنگ پدید امده بر روی صفحه نمایشگر فلزیاب تصویری تغییر نماید و این تشخیص تغییر در سیگنال علائم طلا یا هدف اصلی یا انواع فلزات در عمق متفاوت برای یک فلزیاب تصویری از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X قابل تشخیص و ارزیابی میباشد و دیگر دستگاه ها یا فلزیاب ها این توان را ندارد زیرا با تغییر مغناطیس دیگر نمی توانند تغییرات را تشخیص داده و مشخص نمایند

پنج شنبه, 31 فروردين 1396 17:51

مدار فلزیاب تصویری مغناطیسی

مدار فلزیاب تصویری مغناطیسی

مدار فلزیاب تصویری مغناطیسی در اصل از قانون فلزیاب تصویری نمی تواند بهره ببرد و در کل هر نوع فلزیاب یا دستگاه نمی تواند فلزیاب تصویری باشد فلزیاب تصویری باید دارای مدار با طراحی طبق اصول رادار با تفکیک باشد تا یک فلزیاب تصویری واقعی قلمداد گردد

در تشخیص تصویربصورت لکه رنگ یا عدد VDI در فلزیاب تصویری از قانون تشخیص انرژی خاص مربوط به فرکانس ان فلز یا طلا یا که تعیین شده در تنظیمات مدار سخت افزار فلزیاب تصویری و نرم افزار فلزیاب تصویری میباشد بر روی صفحه نمایشگر فلزیاب تصویری اشکار میگردد

با انکه در فلزیاب معمولی یا فلزیاب اماتوری که از دسته فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا دستگاه مگنتومتر یا مگنت یا یون یاب یا تسلا میباشد مدار انها طبق اصول مغناطیس یا تغییرمیدان مغناطیس در سرجستجوگر خود عمل نموده و دراین شرایط این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها توان تشخیص فرکانس مربوط به امواج الکترو مغناطیس هدف اصلی یا طلا و بطور طبیعی انرژی مربوط به فرکانس ان فلز خاص مورد نظر را ندارد

پنج شنبه, 31 فروردين 1396 17:50

نرم افزار فلزیاب تصویری مغناطیسی

نرم افزار فلزیاب تصویری مغناطیسی

نرم افزار فلزیاب تصویری مغناطیسی در اصل کار نمی کند و برای این است که در زمان تست این نوع فلزیاب ها یا دستگاهها از طلا بهره نمی برند و بیشتر از فلزات با بازتاب بالا مانند استیل یا روی یا الومینیوم یا اهنربا بخصوص در عمق زیاد بهره برده میشود

نرم افزار فلزیاب تصویری مغناطیسی یا فلزیاب مغناطیسی که تبدیل به فلزیاب تصویری میگردد در اصل متعلق به فلزیاب مغناطیسی نمی باشد زیرا نرم افزار فلزیاب تصویری مربوط به یک فلزیاب فرکانسی با تفکیک عدد VDI میباشد طبق اصول رادار با تفکیک میباشد و برای همین موضوع نرم افزار فلزیاب تصویری که بر روی فلزیاب معمولی یا فلزیاب اماتوری که از دسته فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا دستگاه مگنتومتر یا مگنت یا یون یاب یا تسلا قرار داده میشود یک تصویر یکسان و یک شکل می دهد و نمی تواند تصایر گوناگون داده تا بتوان با دقت فیلتر نموده و نوع هدف اصلی یا طلا یا گنج طلا را از دیگر ذارت تشخیص داده و مشخص نمود و خطا فلزیاب تصویری را از بین برد

پنج شنبه, 31 فروردين 1396 17:47

فلزیاب تصویری لکه رنگ پس زمینه

فلزیاب تصویری لکه رنگ پس زمینه

فلزیاب تصویری لکه رنگ به رنگ پس زمینه را در زمانی اشکار مینماید که مواد معدنی و منابع صحنه کار هم نوع یا از دسته منابع با انرژی شبیه به طلا یا گنج طلا باشد در این شرایط لکه رنگ مربوط به هدف اصلی یا طلا در شرایط رنگ پس زمینه با رنگ کم رنگ تر از رنگ پس زمینه اشکارمیگردد که تشخیص این وضعیت فقط در فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی در تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X قابل تشخیص میباشد

در این وضعیت علائم سیگنال مواد معدنی و منابع یا دیگر فلزات خیلی به نوع سیگنال علائم بازتاب شده فلز مورد نظر یا طلا یا گنج طلا نزدیک میباشد

قدرت چنان تشخیص را فلزیاب معمولی یا فلزیاب اماتوری از دسته فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا دستگاه مگنتومتر یا مگنت یا یون یاب یا تسلا دارا نمی باشد زیرا توان تشخیص وضعیت مواد معدنی و منابع را از تابش فلز مورد نظر یا طلا ندارد

پنج شنبه, 31 فروردين 1396 17:46

فلزیاب تصویری مواد معدنی لکه رنگ

فلزیاب تصویری مواد معدنی لکه رنگ

فلزیاب تصویری لکه رنگ مواد معدنی را میتواند هم شکل طلا یا فلز مورد نظر اشکار نماید و این بخاطر این است که تعدادی از مواد معدنی و منابع صحنه کار دارای نیروی پرتوزایی باشد که در طول مسیر انعکاس به سمت فلزیاب تصویری یا طلایاب تصویری وضعیت هم عرضی را پدید اورده و فلزیاب تصویری لکه رنگ مواد معدنی یا منابع صحنه کار را بصورت لکه رنگ مربوط به هدف اصلی یا طلا یا گنج طلا اشکارنماید که لکه رنگ مربوط به مواد معدنی یا منابع اصولاً هم رنگ لکه رنگ مربوط به طلا یا گنج طلا نمی باشد و در این شرایط لکه رنگ مربوط به هدف اصلی یا طلا در شرایط تک رنگ یا کمترین رنگ درتعداد لکه رنگ ها با رنگ کم رنگ تر اشکارمیگردد که تشخیص این وضعیت فقط در فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی در تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X قابل تشخیص میباشد

دیگر فلزیابها یا دستگاه ها توانایی این تشخیص را در تفکیک رنگ لکه رنگ ندارد

پنج شنبه, 31 فروردين 1396 17:45

فلزیاب تصویری لکه رنگ یکسان

فلزیاب تصویری لکه رنگ یکسان

فلزیاب تصویری لکه رنگ یکسان از دو هدف متفاوت ظاهر نماید یا فلزیاب تصویری برای دو نوع فلز مانند طلا و مس یک لکه رنگ هم شکل را در صحنه کار اشکار نماید که این میتواند از عوامل واکنش انرژی نزدیک ان فلزات به نسبت طلا میباشد ولی در این شرایط لکه رنگ طلا با رنگ روشن تر و واضحتر اشکار میگردد و این دو لکه رنگ بیشتر مواقع هم رنگ هم نمی باشد و اگراز یک رنگ یکسان باشد لایه ای حاشیه ان لکه رنگ ها شبیه به هم نمی تواند باشد و زمانی که سه بعدی میگردد لکه رنگ مربوط به طلا دارای قله بالاتری از طول موج بازتاب شده از تابش انرژی طلا میباشد

البته این تفاوت طول قله منظم که تشخیص فلزات دیگر از طلا را مشخص مینماید فقط در فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی در تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X در حالت سه بعدی شکل میگیرد

صفحه6 از193