پنج شنبه, 31 فروردين 1396 16:29

فلزیاب قدرتمند طلا

فلزیاب قدرتمند

فلزیاب قدرتمند یا طلایاب قدرتمند به شکل ظاهر فلزیاب یا فلزیاب خارجی یا فلزیاب ایرانی بودن نمی باشد فلزیاب قدرتمند ان فلزیاب است که بتواند انواع فلزات را بخوبی تفکیک نموده و جدا نماید فلزیاب قدرتمند باید دارای تنظیمات مربوط به تفکیک انواع فلزات مانند طلا و نقره و مس روی و اهن و نیکل و کروم و برنز و برنج بصورت مجزا باشد

هر نوع فلزیاب را نمی توان فلزیاب قدرتمند دانست با انکه فروشندگان فلزیاب همه فلزیاب خود را فلزیاب قدرتمند معرفی مینمایند یک فلزیاب قدرتمند باید دارای قدرت تشخیص فلزات بخصوصص طلا در عمق زیاد باشد تا یک فلزیاب قدرتمند باشد

فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی یا مگنتومتر یا مگنت یا تسلا یا یون یاب جزو دستگاه ها یا فلزیاب قدرتمند نمی باشد

پنج شنبه, 31 فروردين 1396 13:47

فلزیاب تابش سیگنال

فلزیاب تابش سیگنال

فلزیاب تابش سیگنال طلا وعلائم انواع فلزات یا مواد معدنی یا منابع را در صحنه کار دریافت نموده و ان فلزیاب یا طلایاب که قدرت تشخیص تابش سیگنال طلا یا گنج طلا را از دیگر منابع و مواد معدنی و مواد زائد را داشته دارای قدرت تفکیک DISCRIMINATION بالا برای مشخص نمودن محدوده و مرکز هدف اصلی یا طلا گنج را خواهد داشت

فلزیاب که توان تشخیص تغییرات الکتریکی سطح طلا یا گنج طلا یا زیرخاکی را داشته باشد میتواند موقعیت طلا یا گنج طلا را در عمق زیاد بدست اورد این نوع فلزیاب که این توان را داشته باشد فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد

سه شنبه, 29 فروردين 1396 10:32

فلزیاب پاسخ گنج طلا

فلزیاب پاسخ گنج طلا

فلزیاب پاسخ گنج طلا را درصورتی اشکار مینماید که ان فلزیاب توان پاسخ دهی طلا را در حالت عادی یا بصورت فلزنو یا طلا جدید داشته باشد و فلزیاب پاسخ طلا جدید را در عمق زیاد با تفکیک بدهد میتواند توان پاسخ به گنج طلا را نیز داشته باشد

پاسخ طلا یا انعکاس طلا میتواند به شکل امواج الکترومغناطیس در بهترین شرایط برای تفکیک توسط فلزیاب یا طلایاب باشد و تشخیص امواج الکترومغناطیس در فرکانس توسط فلزیاب فرکانسی قابل تشخیص میباشد و ازانجاکه میدان مغناطیس و میدان الکتریکی در طلا یا گنج طلا وضعیت موج الکترومغناطیس را پدید می اورد فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد میتواند هدف اصلی یا طلا یا گنج طلا را با کیفیت بالاتر مشخص نموده و از خطا فلزیاب یا طلایاب جلوگیری به عمل اورد و این نوع فلزیاب یا طلایاب ها از انجا که انرژی در فرکانس هدف تعیین شده در عدد VDI را تشخیص می دهد میتواند مرکز هدف اصلی یا گنج طلا یا فلز مورد نظر را تشخیص داده وپاسخ دقیق بر روی فلزات یا پاسخ با کیفیت بالا برای طلا یا پاسخ واقعی در مرکزگنج طلا را به نسبت نوع تنظیمات تعیین شده در این نوع فلزیاب یا طلایاب موجب میگردد که بهترین عملکرد در موفقیت را به دنبال داشته باشد

سه شنبه, 29 فروردين 1396 10:31

فلزیاب تابش مغناطیس

فلزیاب تابش مغناطیس

فلزیاب تابش مغناطیس یا فلزیاب طیف مغناطیس را بتواند تشخیص دهد بستگی به مدار ان فلزیاب یا طلایاب دارد و از نظر دید فلزیاب تابش مغناطیس ان دسته نیرویهای میباشد که در میدان مغناطیس بر یکدیگر وارد نموده و دو یا چند میدان مغناطیس بر یکدیگر نیرو وارد نموده و یک جریان میدان مغناطیس جدید از حاصل یا نیروها وارده شده بر یکدیگر پدید میاید و فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی یا مغناطیس سنج یا یون یاب تحت تاثیر این میدان مغناطیس جدید یا میدان مغناطیس میان مغناطیس میدان های مغناطیس فاصله گرفته از مرکز هدف اصلی یا طلا یا گنج طلا قرار گرفته و این موارد را بعنوان میدان مغناطیس فلزاصلی یا طلا یا گنج به اشتباه تشخیص می دهد

طیف الکترو مغناطیس که نشات گرفته از شرایط میدان الکتریکی و مغناطیس هدف اصلی یا طلا که دارای افزایش انرژی شده و بصورت نوسان پیاپی اقدام به تابش مینماید از اصول تشخیص یک فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X برای تفکیک دقیق فلزات یا مرکز هدف اصلی یا طلا یا گنج میباشد زیرا این نوع فلزیاب با این تنظیمات انرژی حاصله از هدف اصلی یا طلا یا گنج را از میدان فرکانس تشخیص داده و به ان محدوده که از نظر عدد VDI و ابعاد هدف اصلی IND SIZE که طول موج و دامنه موج میباشد را در زمان دریافت تشخیص داده و واکنش دقیق به مرکز هدف اصلی یا طلا یا گنج نشان می دهد

سه شنبه, 29 فروردين 1396 10:30

فلزیاب مغناطیسی تصویرقراردادی

فلزیاب مغناطیسی تصویرقراردادی

فلزیاب مغناطیسی تصویرقراردادی ICONS را دارا است یک اشکال بزرگ در تشخیص اهداف یا طلا یا گنج طلا در عمق زیاد دارد و در فلزیاب های مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی یا مغناطیس سنج یک هدف اصلی یا طلا یا گنج طلا در عمق زیاد قراربگیرد تصاویر قراردادی یا تصاویرثابت ICONS یا اعداد VDI مخالف یکدیگر یا نوع هدف در صحنه کار ظاهر میگردد یا عمق فلز طلا یا گنج طلا زیاد شود اختلاف در عدد VDI و تصاویر قرار دادی اشکار میگردد یا اعداد تصویرقراردادی ICONS یا عدد VDI در اثر افزایش عمق تفاوت داشته یا تصاویر قراردادی برای یک هدف از یک نوع در عمق کم با عمق زیاد متفاوت میباشد و این نیز ایراد اساسی از نوع فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی وی ال اف VLF یا فلزیاب تی ار TR یا فلزیاب بی اف او BFO که با عدد VDI عمل مینماید

البته تنظیمات تفکیک با عدد VDI در این نوع فلزیاب ها ارتباطی با تفکیک فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی به همراه تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE ندارد

سه شنبه, 29 فروردين 1396 10:29

فلزیاب تصویری ثابت

فلزیاب تصویری ثابت

فلزیاب تصویرثابت در اصل همان تصویرقراردادی ICONS بر روی صفحه نمایشگر دیجیتال برای تشخیص هدف اصلی یا طلا یاب گنج در بعضی فلزیاب های وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف او BF0 یا فلزیاب تی ار TR یا فلزیاب پالسی بکار برده میشود

در دستگاه مغناطیس سنج یا مگنتومتر یا مگنت یا فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی در نوع فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب تی ار TR یا فلزیاب بی اف او BFO مانند محصولات شرکت وایتس یا مینلب یا گرت از این نوع تصاویر ثابت یا تصاویر قرار دادی ICONS به همراه عدد VDI در تنظیمات EDIT بهره برده می شود و زمانیکه فاصله هدف در عمق کم تا حدود 40 سانت قرار داشته باشد این دسته تصاویر ثابت یا تصاویر قراردادی با عدد VDI نزدیک به شکل و نوع هدف اصلی یا طلا اشکار میگردد ولی زمانیکه عمق فلز یا طلا بیشتر میشود این تصاویر دیگر تناقض با شکل اصلی یا عدد VDI واقعی هدف یا طلا دارد و این یک نقص اساسی این دسته فلزیاب ها در تشخیص نوع فلزات یا طلا یا گنج طلا در عمق میباشد

سه شنبه, 29 فروردين 1396 10:28

فلزیاب تصویر شبیه سازی

فلزیاب تصویر شبیه سازی

فلزیاب تصویر شبیه سازی را که ارائه مینماید در اصل همان تصاویر قراردادی در ICONS میباشد و این تصاویر قراردادی ICONS در فلزیاب ها بصورت ثابت برای هر عدد VDI تعیین شده است

در کل تصاویرشبیه سازی یا تصاویر قراردادی ICONS بنابر اعداد VDI در جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE اشکار میگردد واین تصاویرقرار دادی ثابت یا شبیه سازی شده ثابت طبق انچه که طراح به نسبت نوع عدد از جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE برای تصاویر تعیین نموده است بصورت ثابت برای همان عدد VDI پدیدار میگردد توجه نمایید که این تصاویر قراردادی ICONS که بصورت میخ و شمشیر و کوزه و خمره و سکه ظاهر میگردد الزاماً یا واقعاً شکل اصلی هدف یا گنج طلا یا خمره یا خنجر و شمشیر نمی باشد بلکه تصاویرقرار دادی از پیش تعیین شده میباشد

این موضوع بیشتر مربوط به فلزیاب وی ال اف VLF و فلزیاب تی ار TR و فلزیاب بی اف او BFO و فلزیاب ها مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی یا دستگاه ها مکنتومتر و مگنت و تسلا و یون یاب میباشد و ارتباطی به فلزیاب تصویری لکه رنگی ندارد

این نوع تصاویر قراردادی ICONS را با تصاویر لکه رنگی در فلزیاب تصویری اشتباه نگیرد زیرا در فلزیاب تصویری اصل طبق اصول رادارلکه رنگ ها از پیش تعیین شده و یک شکل نمی باشد

سه شنبه, 29 فروردين 1396 10:26

فلزیاب تصویر قراردادی ICONS

فلزیاب تصویر قراردادی ICONS

فلزیاب تصویرقراردادی در کل نسبت به عدد VDI تصاویرثابت از پیش تعیین شده را مانند میخ یاسکه یا درب قوطی یا انگشتر یا یک دایره یا مستطیل یا مربع یا کوزه یا شمشیر یا خنجر را برروی صفحه نمایشگردیجیتال DISPLAY ظاهر میگردد که به همراه تصاویر قرار دادی ICONS تعدادی از اعداد مربوط به جدول تفکیک و تشخص VDI SCALE نیز پدیدار میگردد و این علائم که بر روی صفحه نمایشگردیجیتال ظاهر میگردد بصورت شرطی یا قراردادی در نرم افزار هر سیستم فلزیاب به نسبت فرایند طراحی ان نرم افزار در سیستمها فلزیاب قرارداده میشود و این تصاویر ارتباطی با تصویر واقعی زنده شکل هدف زیر زمین یا طلا یا گنج یا سکه یا خنجر و کوزه ندارد و بصورت قرار دادی طبق عدد VDI اشکار میگردد

سه شنبه, 29 فروردين 1396 10:25

نوع نرم افزار فلزیاب تصویری

نوع نرم افزار فلزیاب تصویری

نوع نرم افزارفلزیاب تصویری میتواند در انواع گوناگون باشد و ترکیب های متفاوت در عملکرد نرم افزار فلزیاب تصویری وجود دارد

مدلهای تصویری به چند دسته تقسیم میشوند:

1- تصاویر و اعداد قراردادی ICONS

2- لکه رنگی یا تصویری لکه رنگ P.I.P

3- تصاویراز دوربین حرارتی راداری با روش P.P.I.C یا لکه تصویری

4- تصاویر از دوربین حرارتی راداری با لکه رنگ یا رنگ حرارتی P.P.I.C.T

تصاویر ICONS در اصل تصاویر قراردادی است که بصورت ثابت بر روی صفحه نمایشگر اشکار میگردد و اصولاً مربوط به فلزیاب های میباشد که از نوع مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی میباشد که با عدد VDI در تنظیمات اختیاری عمل مینماید و برای هر عدد از VDI یک تصویر قراردادی یا ICONS قرار داده شده است

البته در فلزیاب تصویری با برنامه تفکیک رنگ که با عدد VDIدر تنظیمات پایه اساسی BASIC ADJUST عمل مینماید نیز برای هر طبقه از اعداد VDI یک تصویری قرار دادی ICONS قرار داده شده است که این تصویری قراردادی ICONS در فلزیاب تصویری با برنامه تفکیک رنگ COL PRO برای تشخیص کاربر فلزیاب تصویری یا اپراتور فلزیاب تصویری نمی باشد بلکه فقط یک عمل نمادین میباشد

سه شنبه, 29 فروردين 1396 10:24

فلزیاب تصویری تفاوت تفکیک

فلزیاب تصویری تفاوت تفکیک

فلزیاب تصویری تفاوت تفکیک را میتواند در مدار اصلی و برتر ان نرم افزارفلزیاب تصویری دارا باشد تنها برنامه نرم افزار فلزیاب تصویری که قدرت تفکیک را دارا است و با تمامی نرم افزار های فلزیاب تصویری تفاوت دارد برنامه تفکیک رنگ COL PRO با عدد VDI میباشد که مدار اصلی فلزیاب تصویری نیز از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد

 امکان دارد رنگها و شکل طراحی تنظیمات در نرم افزار مختصاتی DIS P.I.P با ترکیب ظاهری گوناگون طراحی گردد یا به نسبت نوع نرم افزار بکار برده شده در سخت افزار طراح برای تغییرات تصویری نوع و شکل تنظیمات و لکه رنگها دیگری را درنیز در نظر بگیرد اما عملکرد زمینه و پایه همه نرم افزار ها شبیه هم یا به یکدیگر نزدیک میباشد یا میتوان ابراز نمود پایه اساسی همه سیستمها در نوع نرم افزار DIS CDR P.I.P برای تشخیص هدف به یک روش میباشد یا میتوان کفت انچه که در نرم افزارها سیستمها گوناگون که بر روی صفحهLCD یا نمایشگر DIS PLAY ظاهر میگردد میتواند از نظر ترکیب طرح ظاهری تنظیمات نرم افزاریا OPTION یا ابزار تغییرات با هم تفاوت داشته باشد اما ترکیب عملکردی همه به یکدیگر نزدیک هستند و فقط تعدادی از نرم افزارها امکان دارد از نظر ساختار رنگ و اعداد و تصاویر بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE متفاوت باشند مانند محصولات شرکتهای گوناگون که ظاهر آنها با هم متفاوت ولی عملکرد آنها یکسان میباشدهر طراحی امکان دارد برای بالا بردن مانور نرم افزار از تنظیمات جدیدی بهره ببرند که باز هم این یک اپشن OPTION یا از رده تنظیمات ماکرویو یا اختیارت میباشد یا پایه افزایش دهنده توان فیلتر میباشد تا حدالمقدور نواقص بنیادی را کاهش دهد

صفحه9 از193