پنج شنبه, 02 فروردين 777 07:08

طلایاب تصویری فرکانسی

طلایاب تصویری فرکانسی همان فلزیاب تصویری فرکانسی میباشد و اگر فلزیاب تصویری بخواهد یک طلایاب تصویری فرکانسی باشد باید دارای قدرت تفکیک طلا و انواع فلزات طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE در مدار رادارزمینی دستی با شرایط اسپکتروم انالیز برای تشخیص دامنه امواج فرکانس باشد

حال در این شرایط طلایاب تصویری که بتواند جابجایی ذرات بار الکتریکی که شکل دهنده میدان الکتریکی و میدان مغناطیس طلا گنج را که موجب پدید امدن میدان فرکانس ازامواج الکترومغناطیس میگردد را تشخیص داده و از بین این امواج متفاوت بتواند دامنه موج فرکانس طلا گنج با انرژی طلا گنج را تشخیص داده و تفکیک نماید یک طلایاب تصویری فرکانسی یا فلزیاب تصویری فرکانسی با تنظیمات تفکیک با عدد VDI میباشد

در طلایاب تصویری فرکانسی یا فلزیاب تصویری فرکانسی عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE طول و دامنه موج فرکانس را جدا نموده و طلایاب تصویری فرکانسی میتواند نقطه گنج یا نقطه طلا یا نقطه مرکز گنج یا طلا را مشخص نماید

طلایاب تصویری فرکانسی باید دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد تا بتواند سیگنال علائم گنج طلا را از دیگر علائم بازتاب شده در صحنه کار تشخیص داده و تفکیک نماید

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:04

فلزیاب تنظیمات دستی طلا

فلزیاب دارای تنظیمات دستی برای تعیین نوع هدف یا طلا باشد کاربرد بالاتری در تشخیص انواع اهداف و طلا داشته و امکان موفقیت را در جستجو طلا یا دیگر اهداف را افزایش می دهد و این تنظیمات دستی در فلزیاب در هر نوع فلزیاب میتواند متفاوت باشد و درنقشه مدار فلزیاب حرفه ای یا فلزیاب فوق پیشرفته تنظیمات دستی تفکیک DISCRIMINATION و ابعاد هدف IND SIZE و زمین تراک TRACK و زمین GEB تعیین میگردد تا توان بالای درتشخیص طلا یا هدف را داشته باشد

شرح بیان شده در رابطه با جدول V.D.I  SCALE به طرق مختلف و شرایط گوناگون در فلزیاب تفکیک دار میباشد  که همه گونه قابلیت های بهره برداری از فلزیاب در رابطه با عدد VDI در جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE  به صورت مشروح بیان گردیده که اپراتور ها میتوانند از آن در جهت عملیات بهتر و صحیح تر در صحنه کاربرای بهره بردن از روش تنظیمات دستی مشخص شده است  

جدول مربوط به تفکیک و تشخیص اهداف VDI SCALE  یا EDIT  یا VDI DISC کد یا عدد مربوط به هر هدف در طبقات ان تعیین شده و در این جدول بیان شده است که این جدول عمومی و مربوط به تمامی سیستمهای فلزیاب و معدنیاب و رادار زمینی دستی در کل دنیا میباشد که در آنها تنظیمات دستی تفکیک و تشخیص هدف توسط اپراتور تعیین میشود.

فلزیاب که اینگونه تنظیمات دستی را دارا میباشد برای موفقیت در کاوش طلا و دیگر اهداف قابل اطمینان تر میباشد

 

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

اشکال فلزیاب تصویری

در کار با فلزیاب تصویری یا فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب موانعی پدید میاید که اشکال فلزیاب تصویری در نظر گرفته می شود اشکال فلزیاب تصویری بستگی به نوع مداراصلی فلزیاب تصویری وارد است و ان اشکال فلزیاب در شرایط تشخیص مدار فلزیاب میباشد

فلزیاب طلایاب گنج یاب که بعنوان فلزیاب تصویری ارائه میگردد اگر از نوع فلزیاب های باشد که در صحنه کار به تعادل یا ثبات نمی رسد یا دارای تنظیم بالانس زمینی با تغییر ولتاژدر مدار فلزیاب طلایاب گنج یاب میباشد از نوع فلزیاب های میباشد که در نوع فلزیاب تصویری ان اشکال فلزیاب تصویری بارز است و ان هم این است که بی ثباتی در تعادل عملکرد فلزیاب موجب پیدایش لکه رنگ بی دلیل میگردد که این نوع فلزیاب ها از نوع فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی میباشد

برای رفع اشکال فلزیاب تصویری از دسته ذگر گردیده این موضوع مطرح گردید که عده ای سازنده فلزیاب تصویری برای اینکه بتوانند در مقابل خریدارفلزیا ب تصویری پاسخی داشته باشند و اشکال فلزیاب تصویری از این نوع ذکرگردیده را پنهان نمایند فلزیاب تصویری با مدار مگنت یا تسلا یا یون یاب را ارائه نمودند که این نوع دستگاهها که بعنوان فلزیاب تصویری با این نوع مدارها ارائه میگردد دارای اشکال فلزیاب تصویری میباشد  که میدان مغناطیس و یون را فقط بصورت لکه رنگ اشکار مینماید و اشکال فلزیاب تصویری از این نوع در این است که فقط لکه رنگ مربوط به ان میدان مغناطیسی یا یون را مشخص مینماید و لکه رنگ تغییر یافته از یک هدف طلا یا واقعی را اگر تغییر نموده باشد مشخص نمی نماید زیرا فلزی مانند طلا پارا مغناطیس است و حوزه میدان واکنش مغناطیس ان برای این نوع فلزیاب تصویری قابل درک نمی باشد و برای این است که دربرای تست  فلزیاب تصویری از نوع مکنت یا تسلا از اهنربا بهره برده شده و برای نوع یون یاب ان بر روی چیزی شبیه لامپ کم مصرف گرفته تا تک لکه رنگ منظم را اشکار نماید و لکه رنگ از رنگ های دیگر را در رنگ پس زمینه اشکار ننماید و این نوع اشکال این نوع فلزیاب تصویری در این است که نمی تواند بر روی خواص مغناطیسی فلزاتی مانند طلا را مشخص نماید و فقط به یک میدان مغناطیس یا یون موجود در ان محوطه واکنش نشان میدهد که هر منبع یا مواد معدنی یا ذرات میتواند برای این دسته دستگاه که بعنوان فلزیاب تصویری ارائه میگردد واکنش ایجاد نماید

فلزیاب تصویری از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد میتواند نوع خواص مغناطیسی اهداف را تشخیص داده و تفاوت ذرات و لکه رنگ مربوط به هدف را تشخیص دهد

 

 

           

خرید فلزیاب حرفه ای تصویری یا خرید فلزیاب تصویری حرفه ای را باید با مشخصات فلزیاب حرفه ای خرید نمود فلزیاب تصویری در بازار فلزیاب طلایاب گنج یاب  زیاد وجود دارد که بعنوان فلزیاب تصویری حرفه ای ارائه میگردد ولی همه این نوع فلزیاب تصویری که بعنوان فلزیاب تصویری حرفه ای به فروش میرسد فلزیاب تصویری غیرحرفه ای میباشد

خرید فلزیاب حرفه ای تصویری اگر از نوع فلزیاب تصویری حرفه ای  باشد باید لکه رنگ متفاوت را بر روی صفحه نمایشگراشکار نماید و از نوع فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی باشد که زیر مجموعه دستگاه رادار زمینی تصویری میباشد و مدار ان فلزیاب حرفه ای بنابر اصول رادار طراحی گردیده باشد و اپراتور طلایاب حرفه ای یا کاربرگنج یاب حرفه ای بتواند با فیلتر برنامه نرم افزار فلزیاب تصویری لکه رنگ متعلق به هدف اصلی را تشخیص دهد

خرید فلزیاب حرفه ای نمی تواند از نوع فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی یا مگنت یا یون یاب یا تسلا باشد زیرا این نوع فلزیاب ها یا دستگاهها که بعنوان فلزیاب ارائه میگردد دارای تنظیمات تفکیک با عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE نمی باشد و در نوع فلزیاب تصویری که از دست فلزیاب پالسی و ..... است بخاطر انکه نمی توانند تغییر وضعیت هدف یا طلا را از اثر صحنه کار تشخیص دهند قدرت جداسازی علائم را در حالت بحرانی نداشته تا بتواند بر روی صفحه نمایشگر مشخص نماید و دچار خطا در نقطه زنی میگردد

در زمان خرید فلزیاب تصویری حرفه ای فروشندگان فلزیاب قیمت دستگاه فلزیاب تصویری را بالاتر به فروش رسانده و به خریدار فلزیاب طلایاب گنج یاب میگویند این  قیمت دستگاه گنج یاب تصویری یا قیمت دستگاه طلایاب حرفه ای است که از دستگاه فلزیاب تصویری گرانتر است که این واقعیت ندارد

فلزیاب قیمت مشخص داشته و فلزیاب بعنوان گنج یاب بصورت قیمت انواع گنج یاب به خریدار فلزیاب اعلام مینمایند

خرید فلزیاب تصویری حرفه ای فقط باید از نوع فلزیاب تصویری حرفه ای باشد که دارای این نوع فلزیاب تصویری حرفه ای باید دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد تا اپراتور فلزیاب حرفه ای یا کاربر فلزیاب حرفه ای بتواند با تغییر در تنظیمات بین هدف واقعی یا طلا را از دیگر منابع و ذرات تشخیص دهد حذف ذرات توسط این نوع فلزیاب حرفه ای یا گنج یاب حرفه ای یا طلایاب حرفه ای در حد بالای میباشد

 


                                                            

 

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

فلزیاب با کلاس

فلزیاب با کلاس یا فلزیاب کلاس دار یا کلاس فلزیاب عمده فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب می باشد که درجه بندی تفکیک اهداف یا تفکیک طلا و نقره و مس و روی و اهن و ... را داشته باشد فلزیاب با کلاس دارای کلاس دسته بندی میباشد که این دسته بندی فلزیاب کلاس دار از روی تنظیمات پایه اساسی BASIC ADJUST و تنظیمات برنامه اختیاری PRO OPTION میباشد

فلزیاب طلایاب گنج یاب که دارای این نوع تنظیمات نباشد جزوفلزیاب با کلاس تعلق قرار نمیگیرد

کلاس فلزیاب از روی قدرت تفکیک فلزیاب طلایاب گنج یاب نیز دسته بندی میشود فلزیاب که دارای تشخیص تفاوت فلز اهنی با فلزغیراهنی میباشد از طبقه فلزیاب با کلاس نمی باشد

زیرا توان تفکیک اهداف را بصورت مجزا نداشته و چون توان تفکیک ندارد بطور طبیعی دارای تنظیمات پایه اساسی BASIC ADJUST و تنظیمات برنامه اختیاری PRO OPTION نمی باشد

فلزیاب کلاس دار یا طلایاب کلاس دار یا گنج یاب کلاس دارخود دارای دسته بندی در کلاس فلزیاب میباشد

کلاس فلزیاب در فلزیاب با کلاس از روی نوع تجهیزات همراه ان طبقه بندی میشود فلزیاب تصویری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب ترکیبی یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب سنسوری هر کدام در طبقات گوناگون کلاس فلزیاب یا کلاس طلایاب یا کلاس گنج یاب تقسیم بندی میگردد

فلزیاب باکلاس یا طلایاب با کلاس یا گنج یاب با کلاس باید از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد

فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی یا مگنت یا یون یاب یا تسلا که دارای تنظیمات پایه اساسی BASIC ADJUST و تنظیمات برنامه اختیاری PRO OPTION نمی باشد و نمی تواند اهداف را بنابر عدد VDI تفکیک نماید جزو فلزیاب با کلاس نمی باشد

 

 

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

قیمت انواع فلزیاب

قیمت انواع فلزیاب یا قیمت انواع طلایاب یا قیمت انواع گنج یاب همگی نشات گرفته از قیمت انواع فلزیاب میباشد انواع فلزیاب در همه جای دنیا ساخته میشود وقیمت انواع فلزیاب بستگی به نوع طراحی مدار ان فلزیاب و توان تفکیک ان فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب برای کاوش اهداف یا فلزات یا طلا در عمق زیاد دارد

قیمت انواع فلزیاب را هر تولید کننده فلزیاب به نسبت نوع کارایی ان فلزیاب به خریدار ارایه مینماید و نوع طراحی مدارانواع فلزیاب در قیمت انواع فلزیاب اثر مستقیم دارد

قیمت انواع فلزیاب حرفه ای که توسط تولید کننده معتبرفلزیاب یا فروشنده معتبر فلزیاب ارایه میگردد یک قیمت واقعی است و قیمت انواع فلزیاب این نوع تولیدکننده فلزیاب طلایاب گنج یاب  با قیمت متناسب میباشد

پس فلزیاب یا انواع قیمت فلزیاب با قیمت گران خریدار نکنید که فکر کنید قیمت بالا فلزیاب طلایاب گنج یاب نشانه توان و قدرت ان فلزیاب است زیرا قیمت انواع فلزیاب به نسبت توان مدار و عمق فلزیاب توسط یک تولید کننده معتبر فلزیاب تعیین میگردد و  یک تولید کننده معتبر فلزیاب قیمت انواع فلزیاب خود را به نسبت توانایی ان فلزیاب با قیمت مناسب یا قیمت پایین دسته بندی نموده و به خریدار ارایه مینماید

قیمت انواع گنج یاب یا قیمت انواع طلایاب همان قیمت انواع فلزیاب است چون گنج یاب که وجود خارجی ندارد و طلایاب ان فلزیاب است که دارای تنظیمات تفکیک بنابر عدد VDI در جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE میباشد

 

 

 

 

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

قیمت انواع گنج یاب

قیمت انواع گنج یاب را از روی عملکرد ان فلزیاب که با ان گنج یاب میگویند می شود بدست اورد قیمت انواع گنج یاب یا قیمت انواع طلایاب را میتوان قیمت انواع فلزیاب مورد توجه قرار داد بدانید گنج یاب وجود خارجی ندارد که به قیمت ان قیمت انواع گنج یاب را گذاشت

قیمت انواع گنج یاب را از روی توان تشخیص و تفکیک ان گنج یاب یا فلزیاب می توان مشخص نمود

ان فلزیاب را که بعنوان گنج یا یا طلایاب فروشنده معرفی مینماید باید قدرت تفکیک اهداف و فلزات را بنابر عدد VDI در جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE داشته باشد در غیر اینصورت نمی توان یک فلزیاب را گنج یاب یا طلایاب به خریدار فلزیاب در زمان خرید فلزیاب معرفی نمود

قیمت انواع گنج یاب در ایران مرتبط با فروشنده فلزیاب طلایاب گنج یاب است زیرا هر فروشنده فلزیاب یک قیمت بر روی فلزیاب خود گذاشته و بعنوان انواع قیمت گنج یاب به خریدار فلزیاب در زمان خرید فلزیاب ارایه مینماید

فلزیاب را از تولید کننده معتبر فلزیاب خریدار نمایید که فلزیاب واقعی با توان تفکیک و تشخیص انواع فلزات را به انجام میرساند زیرا این عده شرکت معتبرقیمت انواع فلزیاب را به جای انواع قیمت گنج یاب ارایه نمی نماید و قیمت فلزیاب را واقعی به خریدار فلزیاب در زمان خرید ابراز مینمایند

 

چهارشنبه, 11 اسفند 1395 05:44

کار فلزیاب انتنی

کار فلزیاب انتنی بنابر اصول رادار میباشد و میتواند یک هدف را از فاصله دور شعاع زنی نموده و سپس نقطه زنی نماید با فلزیاب انتنی میتوان با تک انتن شعاع زنی یا ردیابی نموده و محدوده و دیواره و زوایا هدف را بدست اورده و با جفت دسته انتن نیز میتوان هم شعاع زنی نموده و هم نقطه زنی نموده

البته بعضی اپراتور یا کاربر های حرفه ای میتوانند با جفت دسته انتن شعاع زنی و ونقطه زنی نموده و هم میتوانند با تک دسته انتن شعاع زنی و نقطه زنی نمایند

در کل اینکه یک اپراتور یا کاربر حرفه ای بتواند با فلزیاب انتنی یک هدف نمونه را در سطح و عمق پیدا نماید مهم است

عده ای عملکرد فلزیاب انتنی را قبول نداشته و رد مینمایند با توجه به اینکه اکثر انهای که فلزیاب انتنی داشته و تمرین نموده و یک هدف نمونه را در سطح و عمق پیدا مینمایند کل عقیده و نظریه انها که عملکرد فلزیاب انتنی را قبول ندارد رد نموده

حتی این عده که عملکرد فلزیاب انتنی را قبول ندارند عملکرد فلزیاب انتنی را مشاهده نموده و می بینند که یک فلزیاب انتنی میتواند یک هدف نمونه را در سطح و عمق شعاع زنی نموده و نقطه زنی میکند شروع به اوردن بهانه های گوناگون نموده که یکبار گرفته است و شانسی میگیرد و خیلی دلایل و بهانه های دیگر میاورند و فقط یک جبهه گیری برعلیه فلزیاب انتنی از خود نشان میدهند و بعد از اینکه فلزیاب انتنی در سطح و عمق یک هدف را پیدا نمودعملکرد فلزیاب انتنی مورد تائید و اثبات شده است و نظریات و بهانه های این دسته دیگر جایکاهی ندارد

البته توجه نمائید فلزیاب انتنی شرایط واکنش خاص خود را داشته و در بعضی مواقع فلزیاب انتنی در حرکت انتن واکنش عادی از خود نشان نداده و مسیر و جهت هدف را نمونه را به درستی مشخص نمی نماید و این امر دلایل خاص خود را دارد که در دستور العمل راهنمای فلزیاب انتنی این موارد ذکر گردیده است و یک اپراتور یا کاربر حرفه ای به این نوع واکنش اشنائی کامل داشته و میداند این نوع واکنش در فلزیاب انتنی به چه دلیل است

 در کار با فلزیاب انتنی دقت در تنظیمات سیستم فلزیاب و نوع مختصات یابی و بدست اوردن زوایا و نقطه مقابل و دیواره هدف امری است که یک اگراپراتور یا کاربر باید در نظر داشته باشد

بعضی اشخاص نیز میگویند فلزیاب انتنی با حرکت دست میتواند به این طرف و انطرف برود و دقت نمائید در رانندگی نیز تعادل در حرکت دست نداشته باشید اتومبیل منحرف میگردد و در کاربا اسلحه در تیر اندازی هم به همین صورت است که دقت در تنظیم نگهداشتن دست و روش حرکت دست و تعادل در تشخیص با دست امری مهم است که همین موضوع در رابطه نگهداشتن دسته انتن نیز صدق مینماید

 

 

سه شنبه, 10 اسفند 1395 07:40

یون یاب تشخیص فلزات

یون یاب تشخیص فلزات را میتواند فقط از روی قدمت ان فلز تشخیص دهد و ان هم به شرط ان است که ان فلز یا هدف در جای اصلی خود سالیان دراز باقی مانده باشد ولی اشکال اساسی این است که فلزات همه دارای یون میباشد و این یون در طول زمان دارای تراکم میگردد و این تراکم میتواند از یک فلز پوسیده نیز باشد و ایراد بعدی ان است که اهداف یا منابع و ذرات مانند اهن و ..... میتواند از خود نوع یونی را منتشر نماید که شبیه یک هدف قدیمی باشد و سیستم یون یاب را به خطا انداخته و منحرف نماید زیرا سیستم یون یاب دارای توان تفکیک نمی باشد البته یون یاب های هستند که میتواند تفکیک نمایند ولی بنابر این نمی باشد که بتواند یک هدف گنج را از دیگر منابع و ذرات تشخیص دهد

ولی در بازار فلزیاب عده ای یون یاب را بعنوان فلزیاب معرفی نموده و ابراز مینمایند که بر روی هدف جدید از خود واکنش نشان نمی دهد و بر روی اهداف قدیمی از خود واکنش نشان میدهد و این واکنش به یون میتواند از یک منبعی باشد که دارای نیرو و جریان پر تراکم باشد و سیستم یون یاب را دچار خطا نماید و سیستم یون یاب ان نوع ذرات یا مواد معدنی و منابع که دارای تراکم در علائم است بجای هدف اصلی تشخیص دهد

یون یاب ها توان تشخیص تفاوت بین یون اهداف و منابع را بصورت تفکیک ندارد مگر انکه ان سیستم یون یاب در یک مدار فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X  میباشد مدار فلزیاب با این نوع تنظیمات در کنار یک سیستم یون یاب توان تشخیص سیستم فلزیاب را افزایش میدهد تا توان تفکیک افزایش یابد


جمعه, 18 فروردين 1396 07:18

قیمت انواع فلزیاب

قیمت انواع فلزیاب

قیمت انواع فلزیاب به نوع کارائی ان فلزیاب بستگی داشته و شرکت های معتبر که تولید بالای را دارند سعی مینمایند قیمت سیستم فلزیاب را متناسب و پائین تعیین نموده تا توان تولید خود را بالا نگهداشته تا از نظر اقتصادی صرفه داشته و هزینه های ثابت انها سرشکن گردیده و کاهش یابد و از همین طریق میتوانند قیمت انواع فلزیاب را متناسب به بازار ارائه نمایند

اینکه فلزیاب خارجی باشد و دارای قطعات خاصی میباشد نشانه قیمت فلزیاب نمی باشد زیرا قطعات الکترونیک توسط چند شرکت بزرگ ساخته شده و هر طراحی میتواند از این قطعات به شکل های گوناگون بهره ببرد و یک سازنده فلزیاب ایرانی نیز میتواند از قطعات الکترونیک بهره برده و یک سیستم فلزیاب با کارائی بالا را ارائه نماید قیمت یک فلزیاب به نوع تکنولوژی ان بستگی داشته و به ظاهر یا ایرانی و خارجی بودن ان بستگی ندارد

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

  تماس برای مشاوره و فروش09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

  برای مشاهده انواع سیستمها فلزیاب در بالا صفحه اول سایت WWW.TJA777.IR بر روی کلمه محصولات کلیک نمائید  فروش فلزیاب 09123800094

  021 77071446   WWW.TJA777.COM  برای دریافت رایگان کاتالوگ میتوانید تماس حاصل نموده یا ادرس کامل خود را پیامک نمائید 09123800094

  ادرس ربات  تلگرام  @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در گوشی همراه خود ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد  یا سئوالات خود را مطرح نمائید تا از طریق تلگرام پاسخ داده شود.

 شما میتوانید آخرین اطلاعات ما را در کانال TELEGRAM.ME/FELEZYABAN  مشاهده بفرمایید.

  منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

صفحه1 از2