پنج شنبه, 31 فروردين 1396 18:33

مدارات فلزیاب پیشرفته

مدارات فلزیاب پیشرفته

مدارات فلزیاب و معدنیاب یا هر نوع یابندها پیشرفته با تفکیک عدد VDI از محصول زیر یا پائین دستی سیستمهای رادار و رادار زمینی دستی یابنده میباشد و مدارات این دسته سیستمها فلزیاب دارای قسمتی از سیستم مدارات رادار RADAR میباشد.

بعضی از اشخاص با داشتن اطلاعات کامل در زمینه سیستمهای فلزیاب و معدنیاب نمی توانند در رابطه با مدارات و بنیاد این سیستمها فلزیاب و معدنیاب و قسمتهای مداری نظر دهند زیرا باید خود انها دارای توانائی طراحی مدار رادار       RADAR با تفکیک با عدد VDI باشند تا بتوانند در رابطه با سیستمهای فلزیاب دیگر نظریه پردازی نمایند .

البته که هر شخصی یا شرکتی میتواند با فن اوری جدید سیستم فلزیاب نوینی که با سیستمهای فلزیاب قبلی دارای شرایطی یکسان نباشد طراحی و تولید و ارائه نماید.

مدارات سیستمها فلزیاب دارای قسمتهای گوناگون میباشد که هر اپراتور بنابرنوع طراحی فلزیاب میتواند قسمتهای گوناگون فلزیاب را در مدار بصورت دستی یا خودکار تعیین نماید.

در طراحی فلزیاب و ساخت سیستمهای فلزیاب پیشرفته بکار گیری اصول راداربا تفکیک طبق اصول علمی از جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE از فراینده افزایش توانائی تشخیص و جدا سازی در سیستم ها فلزیاب میباشد.