جمعه, 18 فروردين 1396 18:00

قدرت عمق فلزیاب

قدرت عمق فلزیاب یا قدرت عمق طلایاب در کاوش طلا یا کاوش گنج یا کشف زیرخاکی طلا به نوع فلزیاب یا طلایاب وابسته است و هر نوع فلزیاب عمق کاوش طلا یا کاوش گنج طلا یا کاوش زیرخاکی را در عمق زیاد دارا نمی باشد چون وضعیت مواد معدنی و منابع صحنه کار با شرایط یونیزاسیون بخصوص در زمینه فلزیاب های مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی یا دستگاه های مغناطیس سنج یا یون یاب این موضوع کاهش قدرت عمق فلزیاب یا قدرت عمق طلایاب را شکل میدهد

زیرا در فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی از نوع فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا دستگاه های مگنتومتر یا مگنت یا یون یاب یا تسلا از جریان تغییر میدان مغناطیس بصورت مغناطیس متفاوت از دیگر منابع صحنه کار بهره میبرد در صورتیکه یک منبع با انرژی بالا در ان محدوده یا متفاوت با دیگر منابع صحنه کار وجود داشته باشد یا زمین صحنه کار دارای مواد معدنی و منابع پر انرژی مانند سیلیس و نمک یا الومینیوم یا نیکل و کوارتزواهن و اورانیوم و ارسنیک و انتیموان باشد یک تغییرات مغناطیسی بالا در انجا در سطح زمین یا لایه های زیرزمین گسترده می شود که میتواند تغییرات الکترواستاتیکی با فشار یونی ازگازهای یونیزه مربوط به گنج طلا و مواد معدنی و منابع پر انرژی ایجاد نموده و این نوع فلزیاب یا دستگاهها با خطا در تشخیص روبرو شده و از توان عمق یابی معمولی انها نیز درتشخیص هدف اصلی یا گنج طلا به میزان بالای کاسته میشود

چهارشنبه, 16 فروردين 1396 07:05

فلزیاب پیدا شدن گنج

فلزیاب پیدا شدن گنج همان میزان که فلزیاب حرفه ای یا طلایاب حرفه ای را نیازدارد یک اپراتور حرفه ای فلزیاب یا کاربرطلایاب حرفه ای را نیزمیخواهد تا موفقیت در پیدا شدن گنج با فلزیاب یا طلایاب حاصل شود

فلزیاب پیداشدن گنج طلا را با اصول مربوط به گنج یابی با فلزیاب یا طلایاب به انجام میرسد و پیداشدن گنج طلا با فلزیاب یا طلایاب روشهای خاص خود را دارد که این روش ها پیدا شدن گنج طلا در ابتدا به نوع فلزیاب یا طلایاب که دراختیار دارید وابسته است

بیشتر فلزیاب ها یا طلایاب ها که در بازار ارائه میگردد در دسته فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی یا مگنتومتر یا مگنت یا تسلا یا یون یاب میباشد که عملاً ساختار ترکیب طراحی این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها به گونه ای میباشد که توانایی عملیاتی کاوش فلزات بخصوص طلا یا گنج طلا را در عمق زیاد نداشته

این بخاطر بهره بردن از میدان مغناطیس در سرجستجوگر این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها میباشد چون میدان مغناطیس منابع و مواد معدنی در لایه های زمین بازتاب داشته که این بازتاب میتواند مانعی برسرراه تشخیص علائم سیگنال تغییر فاز طلا یا گنج را در سرجستجوگر این دسته فلزیاب ها یا دستگاهها شود

وجود میدان مغناطیس در سرجستجوگر این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها در تشخیص وضعیت تغییر یافته از فلزات همان میزان واکنش از خود نشان می دهد که بر روی تغییرات میدان مغناطیس مواد معدنی و منابع از خود نشان می دهد یا میتواند ابراز نمود این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها واکنش یکسان برروی میدان مغناطیس فلزات و میدان مغناطیس تغییر یافته از توده سنگ ها و کانیها و مواد معدنی و منابع داردو یکی از بزرگترین دلایل خطا در این دسته دستگاه ها و فلزیاب ها میباشد

این خود یک عامل مهم در پیدا نشدن گنج با این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها بخصوص طلا در عمق زیاد میباشد

پنج شنبه, 02 فروردين 777 07:08

فلزیاب تصویری مواد معدنی

فلزیاب تصویری مواد معدنی را باید در لکه رنگ ها از شرایط لکه رنگ هدف اصلی یا طلا یا انواع فلزات جدانموده و با تغییر تنظیمات نرم افزار فلزیاب تصویری وضعیت مواد معدنی و منابع مشخص گردد

با وجود تغییر حالت بازتاب علائم سیگنال بعضی از مواد معدنی و منابع صحنه کار در وضعیت مغناطش است که فلزیاب مغناطیسی یا مگنتومتر در زمینه تشخیص در زمینهای الوده با بحران اشکار نمودن لکه رنگ روبرو میشود و اطلاعات ناصحیح از وجود یک هدف اصلی یا طلا یا گنج یا انواع فلزات را ایجاد مینماید زیرا حالت مغناطش مواد معدنی و منابع صحنه کار بعنوان یک میدان مغناطیس هدف اصلی یا طلا یا گنج برای این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها قابل تشخیص یا اشکار میگردد و این خود عمل خطای فلزیاب های مغناطیسی یا ولتاژ القایی یا مگنتومتر یا مگنت یا تسلا یا یون یاب میگردد

چون دسته از مواد معدنی و منابع بایکدیگر نیرو وارد نموده و ترکیب میگردد و هر ترکیب میتواند با اطراف خود به تضاد افتاد و بر یکدیگر نیرو وارد نموده و سپس میدان مغناطیس پدید امده در اثر تغییرات نیرو بریکدیگر بر یک تعداد مواد معدنی و منابع دیگر میدان مغناطیسی خارجی وارد نموده و سپس این میدان تغییر حالت داده یا تحت تاثیر جریانات دیگر الکتریکی قرار گرفته یا حذف گردد ولی بعد از حذف اثر ان میدان مغناطیسی خارجی بر روی مواد معدنی و منابع تاثیر پذیرحالت نیروواردشده درمئاد معدنب ومنابع  باقی مانده و این مواد معدنی و منابع تاثیرپذیر یک جریان مغناطش در سطح خود  دارا گردد که میتواند مواد معدنی منابع حالت فرو مغناطیس را بخود گرفته یا شرایط یک اهنربایی بسیار پایین را داشته که میتواند این دسته فلزیاب ها ذکر گردیده را دچار خطا در تشخیص نماید

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 07:09

فلزیاب تله خاک

فلزیاب تله خاک که در اطراف گنج طلا در شرایط ترکیب مواد معدنی یا منابع متضاد با شکل مختلف درلایه ها بصورت عمودی و افقی بخواهد پیدا نماید به سختی میتواند وضعیت مرکز هدف اصلی یا طلا یا گنج را تشخیص داده و مرکزهدف گنج طلا مشخص نماید و در صورتیکه در اطراف گنج طلا تپه های کوچک یا تله خاک از نوع مواد معدنی یا منابع متفاوت با دیگر مواد معدنی و صحنه کار شکل داده شده باشد در انتقال سیگنال گنج طلا از طرفی که تله خاک یا تپه کوچک وجود دارد با حرکت چند زاویه ای پراکنده روبرو میگردد که پیدا نمودن مرکز هدف اصلی یا طلا را با انحراف روبرو نموده و در این وضعیت فلزیاب مغناطیسی یا ولتاژ القایی نمی تواند مرکز هدف اصلی یا طلا را مشخص نماید زیرا این شکست سیگنال گنج طلا در چند زاویه پراکنده از طرف تله خاک موجب میگردد که به سطح الکتریکی طلا یا گنج دوباره نیرو وارد نموده و میدان مغناطیس با تغییر دما یا فاز در سطح گنج طلا روبرو شده و این دسته فلزیاب دیواره اطراف هدف اصلی یا طلا گنج را به جای میدان مغناطیس مرکز هدف اصلی یا گنج نشان می دهد و بر روی سطح مرکز گنج به خاطر تغییر دما یا فاز واکنشی اصولی نشان ندهد

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:03

لایه های خاک

شکل لایه های خاک یا لایه خاک متفاوت در کار فلزیاب یا کار طلایاب اثر میگذارد و میتواند لایه های خاک متنوع در یک صحنه کار شکل تشخیص فلزیاب یا طلایاب را تغییر داده و این تغییر تشخیص میتواند باعث گردد که هدف اصلی یا طلا یا دیگر فلزات یا گنج از دید فلزیاب خارج گردد

لایه های خاک که به شکل ترکیب لایه عمودی یا لایه افقی در کنار هم یا بر روی هم قرار بگیرید میتواند فلزیاب را در تشخیص هدف اصلی یا گنج یا طلا یا دیگر فلزات بخصوص فلزات غیراهنی مانند نقره و مس و روی  و طلا با مشگل روبرو شده زیرا این منابع رسانایی بالاتری داشته وجذب انرژی از اطراف خود مینماید که تفاوت جابجایی ذرات شکل مغناطیسی متفاوت که به فلزات یا طلا در زیر زمین انجام میگردد موجب میگردد اصل این منابع یا فلزات یا طلا یا گنج یا جواهرات بصورت زمانی دریافت انرژی از لایه های متفاوت زمین در جریان افزایش انرژی داشته و تحت تاثیر این ذرات بطور ناپایدار قرار گرفته و در مجموع بازتاب متفاوت مغناطیسی در اطراف حول محور این منابع یا طلا یا فلزیات ایجاد شده و این وضعیت تشخیص فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی یا مگنتومتر یا مگنت یا تسلا را با خطا روبرو نموده