سه شنبه, 29 فروردين 1396 10:25

نوع نرم افزار فلزیاب تصویری

نوع نرم افزار فلزیاب تصویری

نوع نرم افزارفلزیاب تصویری میتواند در انواع گوناگون باشد و ترکیب های متفاوت در عملکرد نرم افزار فلزیاب تصویری وجود دارد

مدلهای تصویری به چند دسته تقسیم میشوند:

1- تصاویر و اعداد قراردادی ICONS

2- لکه رنگی یا تصویری لکه رنگ P.I.P

3- تصاویراز دوربین حرارتی راداری با روش P.P.I.C یا لکه تصویری

4- تصاویر از دوربین حرارتی راداری با لکه رنگ یا رنگ حرارتی P.P.I.C.T

تصاویر ICONS در اصل تصاویر قراردادی است که بصورت ثابت بر روی صفحه نمایشگر اشکار میگردد و اصولاً مربوط به فلزیاب های میباشد که از نوع مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی میباشد که با عدد VDI در تنظیمات اختیاری عمل مینماید و برای هر عدد از VDI یک تصویر قراردادی یا ICONS قرار داده شده است

البته در فلزیاب تصویری با برنامه تفکیک رنگ که با عدد VDIدر تنظیمات پایه اساسی BASIC ADJUST عمل مینماید نیز برای هر طبقه از اعداد VDI یک تصویری قرار دادی ICONS قرار داده شده است که این تصویری قراردادی ICONS در فلزیاب تصویری با برنامه تفکیک رنگ COL PRO برای تشخیص کاربر فلزیاب تصویری یا اپراتور فلزیاب تصویری نمی باشد بلکه فقط یک عمل نمادین میباشد