دوشنبه, 28 فروردين 1396 13:30

فلزیاب یون طلا گنج

طبق قانون گردش الکترونی هر الکترون درحول محورچرخش مینماید و در طبقه اخر خود الکترون را ازاد نموده که تبدیل به یون میگردد و طلا نیز از این شرایط مستثنی نمی باشد و اگر منبعی این عمل را انجام ندهد دارای جریان الکتریکی در سطح خود نخواهد بود و با اینکه طلا دارای سطح الکتریکی در سطح خود میباشد و کلیه منابع در ذات خود دارای این شرایط الکترونی میباشد

از انجا که طلا دارای نیروی جذب بالایی از ذرات اطراف خود میباشد دارای بارالکتریکی انباشته در حدود سطح خود خواهد بود که این را میتوان هاله نیروی انباشته در اطراف گنج طلا نامید

از انجا که انرژی دورنی طلا افزایش یافته و ساختار مولکول درونی طلا در طول زمان تغییر نمی کند بطور طبیعی وضعیت فیزیکی طلا دچار تغییر نمی شود و انچه که برطلا اثر میگذارد افزایش انرژی از انرژی پایه طلا میباشد که این افزایش الکترون را دچارحالت برانگیخته جهشی مینماید و در زمان به ظرفیت رسیدن جذب انرژی طلا اقدام به تابش الکترون خود مینماید که میتواند این تابش اطراف هدف اصلی یا طلا را تحت تاثیر شرایط خود قرار دهد

از انجا که عملکرد فلزیاب های فوق پیشرفته از تشخیص نوع انرژی از ساختار میدان فرکانس طلا برای تفکیک است انچه که توسط فلزیاب های فوق پیشرفته با اصول رادار زمینی دستی با تفکیک که از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X است لذا توانایی تشخیص این جریان انرژی طلا در فرکانس را این دسته فلزیاب های فرکانسی دارا میباشد

دیگر فلزیاب ها یا دستگاه ها به علت انکه از جریان تغییرات میدان مغناطیس در تغییر فاز در زمان بهره میبرند این توان تشخیص را نخواهند داشت

چون که طلا یک فلز پارا مغناطیس میباشد مسلماً توسط این دسته از فلزیاب های یا دستگاه ها که از نوع فلزیاب معمولی یا فلزیاب اماتوری و از دسته فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا دستگاه مگنتومتر یا مگنت یا یون یاب یا تسلا میباشد قابل تشخیص نمی باشد و ازانجا که بیشتر اشخاصی که از این نوع فلزیاب ها یا دستگاه ها بهره برده اند درعملیات کاوش طلا و تفکیک طلا موفقیت بسیار پایین را داشته اند یا اصلاً به موفقیت کاوش طلا دست نیافته اند

جمعه, 18 فروردين 1396 05:54

شرایط فلزیاب تصویری گنج

تشخیص شرایط فلزیاب تصویری برای مشخص نمودن گنج طلا یا طلا میتواند دارای شرایط متفاوت از نظر رنگ لکه رنگ گنج طلا یا طلا باشد و در زمان تمرین با فلزیاب تصویری نیز این اتفاق پیش می اید که رنگ لکه رنگ بر روی طلا در هر بار تصویری گیری دارای شرایط متفاوت باشد

در کار فلزیاب تصویری برای بدست اوردن لکه رنگ منظم و مرتب با حاشیه متعادل باید شرایط تعیین تنظیمات دقیق رعایت گردد تا بتوان بین لکه رنگ هدف اصلی یا طلا یا گنج طلا را تشخیص داده و تفکیک نمود

رنگ لکه رنگ در فلزیاب تصویری از شرایط زمین صحنه کار بهره میبرد و فلزیاب تصویری میتواند لکه رنگ به رنگ های متفاوت از طلا یا گنج طلا را اشکار نماید

شرایط فلزیاب تصویری برای اشکارنمودن لکه رنگ به میزان انرژی بازتاب شده از طلا یا گنج طلا وابسته است و هر میزان انرژی بازتاب شده در فرکانس طلا یا گنج بیشتر باشد ان لکه رنگ ظاهر شده دارای رنگ پررنگ تر از دیگر لکه رنگ ها میباشد

اگر مواد معدنی و منابع صحنه کار دارای مواد با انرژی بالا باشد لکه رنگ اشکار شده با شرایط رنگ روشن تر یا کم رنگ تر ظاهر میگردد که این نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار از نوع سیلیس یا اکسید الومینیوم یا مس یا نیکل ومنگنز باشد میتواند لکه رنگ اشکار شده با رنگ کم رنگ ظاهر گردد

البته در بعضی شرایط رنگ لکه رنگ در زمان تمرن نیز همین وضعیت را دارد که این میتواند از تغییرمیدان الکتریکی سطح طلا باشد

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 07:08

فلزیاب تصویری عمق گنج

فلزیاب تصویری عمق گنج را بخواهد تشخیص دهد باید یک فلزیاب تصویری با عمق بالا باشد و فلزیاب تصویری عمق گنج را میتواند از روی نوع فلزات موجود دران گنج تشخیص دهد پس درنتیجه فلزیاب تصویری برای تشخیص گنج طلا در عمق زیاد بایدعملاً دارای تنظیمات تفکیک با عدد VDI باشد تا بتواند ترکیب تغییرات انرژی متفاوت بازتاب شده از مواد معدنی و منابع صحنه کار به همراه سیگنال گنج طلا را تشخیص داده و جدا نماید و عمل تفکیک گنج طلا را به انجام برساند  

فلزیاب تصویری عمق گنج بزرگ یا طلایاب تصویری عمق گنج را در عمق زیاد در صورتی میتواند تشخیص دهد و تفکیک نماید که دارای تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE یا سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد تا بتواند گستردگی میدان الکتریکی گنج طلا یا حجم الکترونها در حالت حرکت گنج طلا را تشخیص داده تا بتواند میدان فرکانس مرکز گنج طلا را از دیگرعلائم سیگنال پراکنده شده تشخیص داده تا عمل تفکیک با کیفیت بالا به انجام رسد و این کار از یک فلزیاب فرکانسی با تنظیمات ذکر گردیده طبق اصول رادار بر می اید

برای کاوش یک گنج طلا بزرگ دیگر فلزیاب های تصویری که از نوع مغناطیسی یا مگنتومتر یا تسلا یا ولتاژ القایی یا یون یاب است به دلیل گستردگی حرکت الکترونها تابش شده گنج طلا در جهات متفاوت به اطراف گنج طلا پراکندگی در نیرو ایجاد شده و این دسته میدان های مغناطیسی را بعنوان حالت عمومی تشخیص داده و نسبت به ان بالانس شده و نتواند تغییر علائم سیگنال مرکز هدف اصلی یا گنج طلا تشخیص داده تا از خود واکنش درست نشان دهد

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 07:08

فلزیاب تصویری اندازه طلا

برای فلزیاب تصویری اندازه طلا یا درفلزیاب تصویری سطح طلا برای تشخیص اندازه متراژعمق فلزات یا طلا مهم است و اندازه طلا یا فلزات با توان عمق یابی فلزیاب تصویری یا انواع فلزیاب ها یا انواع طلایاب ها ارتباط دارد در کل اندازه هدف یا اندازه طلا یا فلزات هر چه بزرگ تر باشد باعث افزایش توان تشخیص عمق یابی فلزیاب تصویری میگردد

نسبت اندازه طلا یا سطح طلا یا سطح انواع فلزات دراندازه عمق فلزیاب تصویری یا عمق یابی فلزیاب تصویری اثر مستقیم میگذارد

فلزات کوچک تا یک اندازه یا سطح مشخص در عمق زیاد با فلزیاب یا فلزیاب تصویری قابل تشخیص میباشد و این نسبت به توان عمق فلزیاب تصویری بستگی دارد ویکی از دلایلی که منجرب به طراحی فلزیاب تصویری شد افزایش توان عمق فلزیاب یا طلایاب برای اهداف کوچک یا طلا یا گنج درعمق بیشتر یا عمق زیادتر بوده است

پنج شنبه, 02 فروردين 777 07:08

فلزیاب تصویری مواد معدنی

فلزیاب تصویری مواد معدنی را باید در لکه رنگ ها از شرایط لکه رنگ هدف اصلی یا طلا یا انواع فلزات جدانموده و با تغییر تنظیمات نرم افزار فلزیاب تصویری وضعیت مواد معدنی و منابع مشخص گردد

با وجود تغییر حالت بازتاب علائم سیگنال بعضی از مواد معدنی و منابع صحنه کار در وضعیت مغناطش است که فلزیاب مغناطیسی یا مگنتومتر در زمینه تشخیص در زمینهای الوده با بحران اشکار نمودن لکه رنگ روبرو میشود و اطلاعات ناصحیح از وجود یک هدف اصلی یا طلا یا گنج یا انواع فلزات را ایجاد مینماید زیرا حالت مغناطش مواد معدنی و منابع صحنه کار بعنوان یک میدان مغناطیس هدف اصلی یا طلا یا گنج برای این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها قابل تشخیص یا اشکار میگردد و این خود عمل خطای فلزیاب های مغناطیسی یا ولتاژ القایی یا مگنتومتر یا مگنت یا تسلا یا یون یاب میگردد

چون دسته از مواد معدنی و منابع بایکدیگر نیرو وارد نموده و ترکیب میگردد و هر ترکیب میتواند با اطراف خود به تضاد افتاد و بر یکدیگر نیرو وارد نموده و سپس میدان مغناطیس پدید امده در اثر تغییرات نیرو بریکدیگر بر یک تعداد مواد معدنی و منابع دیگر میدان مغناطیسی خارجی وارد نموده و سپس این میدان تغییر حالت داده یا تحت تاثیر جریانات دیگر الکتریکی قرار گرفته یا حذف گردد ولی بعد از حذف اثر ان میدان مغناطیسی خارجی بر روی مواد معدنی و منابع تاثیر پذیرحالت نیروواردشده درمئاد معدنب ومنابع  باقی مانده و این مواد معدنی و منابع تاثیرپذیر یک جریان مغناطش در سطح خود  دارا گردد که میتواند مواد معدنی منابع حالت فرو مغناطیس را بخود گرفته یا شرایط یک اهنربایی بسیار پایین را داشته که میتواند این دسته فلزیاب ها ذکر گردیده را دچار خطا در تشخیص نماید

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 07:08

فلزیاب تصویری ساخت

فلزیاب تصویری ساخت با طراحی مختص فلزیاب تصویری را میخواهد اینکه با یک مدار فلزیاب معمولی از دسته فلزیاب مغناطیسی و هم نوع یا هم دسته ان را تبدیل به فلزیاب تصویری گردد نشانه ان نیست که ان فلزیاب تبدیل شده یک فلزیاب تصویری اصل با قدرت تشخیص انرژی مربوط به امواج سه بعدی از الکترون ایستا در حول محور هدف اصلی یا طلا تحت شعاع اتمی باشد

فلزیاب تصویری شرایط ساخت مربوط به خود را داشته و هرنوع فلزیاب را نمی توان ساخت وانرا فلزیاب تصویری با کیفیت یک فلزیاب تصویری راداری معرفی نمود زیرا فلزیاب تصویری باید طبق اصول رادارتصویری طراحی و ساخته شود

در نظر باید داشت که هر نوع فلزیاب تصویری نمی تواند تفکیک تصویر را بنابر علائم سیگنال از درازمدت اثرات پدید امده در زمین به نسبت اثرات زودگذر هدف اصلی یا طلا یا گنج را تشخیص داده و تفکیک نماید البته سیگنال علائم خود فلزیاب تصویری نیز از اثرات زودگذر میتواند باشد که این واکنش بازتاب خود را نیز میتواند تشخیص داده و دامنه موج مربوط به هدف اصلی اطلا را تفکیک نموده و مشخص نماید

 توجه نمایید ان دسته فلزیاب مغناطیسی یا ولتاژ القایی یا فلزیاب پالسی و فلزیاب وی ال اف VLF و فلزیاب بی اف او BFO یا فلزیاب تی ار TR و مگنت یا مگنتومترو تسلا و یون یاب حتی تبدیل به فلزیاب تصویری شود دارای ساختار فلزیاب تصویری راداری با عملکرد فرکانس قابل تشخیص نمی باشد

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:03

فلزیاب برنامه تصویری

فلزیاب برنامه تصویری متفاوتی را برای فلزیاب تصویری دارا است و برنمامه فلزیاب تصویری باید با نوع مدار فلزیاب تصویری همخوانی داشته باشد و فلزیاب برنامه تصویری داشته باشد باید از نوع فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی طبق اصول رادار زمینی دستی باشد و سیستمهای فلزیاب تصویری  دارای برنامه تصویری از نرم افزار PART COLOR یا P.P.I یا P.I.P بهره میبرند که اصل بنیان و پایه نرم افزار فلزیاب تصویری متعلق به سیستم های رادار تصویری میباشند و نرم افزار فلزیاب تصویری مربوط به همان سخت افزار را قابل تبدیل برای استفاده در دستگاههای لپ تاب و صفحه دیجیتال یا LCD  یا صفحه نمایشگر مینمایند

برنامه نرم افزار تصویری میتواند از نوع برنامه لکه رنگی سه رنگ باشد که بر روی هر نوع فلزیاب تصویری نصب گردد ولی توان فلزیاب تصویری میتواند قدرت برنامه تصویری در فلزیاب تصویری برای تشخیص هدف اصلی یا طلا مشخص نماید

P.P.I دارای دو نوع عملیات در رادار میباشد اول از طریق عملی و پیاده نمودن نقشه و شکل مسیر و مختصات اطراف هدف برای پیدا نمودن محدوده و مرکز هدف میباشد و روش دوم آن است که مختصات هدف توسط لکه تصویری بر روی صفحه نمایشگر یا LCD توسط برنامه P.I.P قابل مشاهده و اجرا میباشد که به عملکرد اولی عملیات دستی و مختصات بر سطح زمین GROUND COORDINATE  و به اختصار به GND CRD میگویند در روش دوم عملیات مختصات بر صفحه نمایشگر و ترکیب هدف بدست آمده، تلقی مینمایند

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:08

گنج طلا

گنج و طلا را باید با کدام فلزیاب یا طلایاب پیدا نمود که تضمین در عملکرد ان برای کاوش گنج طلا باشد این مطلب که تضمین برای کاوش گنج و طلا با فلزیاب یا طلایاب باشد را باید به توان ان فلزیاب یا طلایاب وابسته دانست و گنج و طلا خود میتواند دارای شرایط عایقی در زیر زمین باشد و این شرایط عایقی میتواند از نوع مواد معدنی و منابع حاصل شده باشد که در شرایطی که مواد معدنی و منابع اطراف گنج طلا از نوع متضاد با خود گنج طلا از نظر ساختار طبقه بازتاب علائم و سیگنال باشد میتواند مانند یک عایق برای گنج طلا باشد و ان نوع مواد یا جنسی که گنج طلا را در ان قرارداده اند نیز میتواند از نوع جنس عایق یا غیر رسانا باشد و این عایق بودن در هر دو حالت میتواند جریان مغناطیسی یا حوزه مغناطیسی با انرژی بالاتر از وضعیت خود هدف گنج طلا را برای اطراف ایجاد نموده و این انرژی حاصل از گنج طلا که در درون عایق میباشد اجازه شکل گیری علائم یا سیگنال گنج طلا به دلیل وجود عایق به خارج وضعیت عایق نمی دهد و میزان کمی از نیرو و علائم خود را گنج و طلا میتواند انتقال دهد که توسط فلزیاب مغناطیسی قابل تشخیص نمی باشد ولی خود عایق که با اطراف خود فشار نیرومربوط به خود را با مواد معدنی و منابع صحنه کار وارد نموده است یا تاثیر میگیرد ترکیب مغناطیسی را پدید می اورد که از دید فلزیاب مغناطیسی قابل تشخیص نمی باشد و این علائم و سیگنال را در دید خود نادیده میگیرد یا این علائم  در دید فلزیاب مغناطیسی قرار نمیگیرد تا گنج طلا را تشخیص دهد

ولی فلزیاب فرکانسی این توان را دارا که امواج یا فرکانس و جریان بازتاب شده مربوط به گنج طلا را تشخیص داده و تفکیک نماید زیرا امواج و فرکانس و جریان از هر نوع عایق از دسته این نوع عایق ها عبور نموده و با وجود تنظیمات ذکر گردیده میتواند وضعیت مواد معدنی و منابع متضاد را در فلزیاب فرکانسی به حد تعادل در ارزیابی قرار داده و وضعیت علائم و سیگنال عایق و زمین صحنه کار را نادیه گرفته و علائم و سیگنال  هدف اصلی یا طلا گنج را تشخیص داده و تفکیک مینماید و فقط فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X این توان را برای تشخیص فرکانس پایین گذردارا میباشد

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:09

فلزیاب تصویری تفکیک دار طلا

ساختار تشخیص فلزیاب تصویری تفکیک دار از وضعیت میکرویو تنظیمات داخلی تفکیک فلزیاب تصویری در تنظیمات پایه اساسی BASIC ADJUSTMENT از تجزیه و تحلیل میکروسکوپی ذره به نسبت مدل مولکولی ان فلزیا طلا میباشد و از انجا که مولکول طلا در مرورزمان تغییر نمی نماید زیرا دچار پوسیدگی نمیگردد فلزیاب تصویری اسکن طلا را میتواند بصورت لکه رنگ منظم اشکار نماید و نوع رنگ لکه رنگ اسکن طلا به نسبت طول فاصله طلا تا سرجستجوگرفلزیاب تصویری میتواند تغییر نماید یا در بعضی مواقع به رنگ پس زمینه اشکار گردد البته نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار نیز در نوع شکل لکه رنگ اسکن طلا و رنگ لکه رنگ طلا اثر گذاشته و با ترکیب رنگ در لکه رنگ یا شکل لکه رنگ از نظر هندسی روبرو شود و حسن فلزیاب تصویری در این است که تغییرات پدید امده در وضعیت فلز یا طلا قرار گرفته در زیرزمین را به نسبت انرژی مربوط به همان هدف اصلی یا طلا از ذرات با انرژی بالاتر تشخیص داده و میتوان شرایط مولکولی را بصورت لکه رنگ یا عدد VDI در برنامه تفکیک رنگ COL PRO مشخص نموده و تفکیک نماید

البته این روش تشخیص و تفکیک مربوط به فلزیاب تصویری از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد

دیگر فلزیاب ها که بعنوان فلزیاب تصویری ارائه میگردد نمی تواند این چنین عمل نماید یا در ترکیب شناخت علائم دارای ضعف میباشد

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:09

فلزیاب تصویری سه بعدی

فلزیاب تصویری سه بعدی تصاویر لکه رنگ را مشخص مینماید زیرا با سه بعدی نمودن تصویر لکه رنگ های فلزیاب تصویری فرکانسی میتوان تفاوت علائم یا سیگنال با انرژی بالاتر را از دیگر علائم یا سیگنال با تنزیل توان که شاخصه ترکیب و تداخل علائم و سیگنال را دارد مشخص نماید

در این شرایط ارزیابی نوع لکه رنگ مربوط به اسکن طلا با دیگر منابع که شبیه طلا ظاهر میگردد با عمل سه بعدی نمودن مشخص میگردد و سه بعدی نمودن تفاوت بین ذرات با انرژی پایین را از انرژی بالاترمربوط به یک هدف اصلی یا اسکن را بهتربه وضوح برای تشخیص میرساند

دیگر منابع که دارای انرژی پایین تر یا ذرات با توان پایین تر است موجب میگردد که لکه رنگ به رنگ های دیگر و شکل نامنظم اشکار گردد یا سطح لکه رنگ بصورت فرو رفته باشد و این فرو رفتگی از تنزل سیگنال مواد معدنی و منابع به نسبت فشار جریان هدف اصلی یا طلا میباشد و علائم یا سیگنال طلا بصورت لکه رنگ پهن تریا برامده تر اشکار میگردد

این شرایط برای یک فلزیاب تصویری فرکانس القایی یا فلزیاب تصویری جذبی با تنظیمات تفکیک DISCRIMINATION مانند تنظیمات تفکیک EDIT یا VDI DISC و ابعاد هدف IND SIZE یا سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X برای مشخص نمودن هدف اصلی یا طلا برای تفکیک قابلیت جداسازی را دارا میباشد

صفحه1 از5