پنج شنبه, 17 فروردين 1396 16:13

فلزیاب تصویری تفکیک رنگ

فلزیاب تصویری تفکیک رنگ COL PRO دارای تنظیمات مربوط به تفکیک در برنامه نرم افزار تفکیک رنگ COL PRO میباشد که از اصول رادار زمینی دستی تفکیک دار بهره میبرد در این برنامه تفکیک رنگ COL PRO یا برنامه گلکسی COL PRO میتوان تنظیمات هدف اصلی یا طلا یا نقره یا مس یا روی یا اهن را تعیین نموده و لی در در مرحله تصویراولیه قبل از فیلتر نمودن بعد از تصویرگیری لکه رنگ و عدد VDI خدف اصلی یا طلا یا مورد نظر اشکار نگردد و برای همین در این برنامه برای تشخیص نوع هدف اصلی یا طلا یا دیگر فلزات که تعیین گردیده شده است با وجود تغییرات برنامه تفکیک رنگ COL PRO میتوان بدست اورد زیرا بعضی مواقع در بعضی تنظیمات قبل از تصویرگیری هدف اصلی یا طلا در دید فلزیاب تصویری قرار نگیرد یا مواد معدنی و منابع صحنه کار یا نوع تنظیمات قبل از تصویرگیری اجازه ندهد که لکه رنگ و عدد VDI هدف مورد نظر یا هدف اصلی یا طلا اشکار نگردد ولی با تغییر در تنظیمات برنامه تفکیک رنگ COL PRO میتوان وجود ان هدف مورد نظر یا هدف اصلی یا طلا را بدست اورد

در برنامه تفکیک رنگ COL PRO وجود تنظیمات فیلتر میتواند تغییرات را برای تشخیص هدف اصلی یا طلا یا هدف مورد نظرافزایش داده و وجود هدف واقعی یا طلا یا دیگر فلزات را تعیین نمود

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

فلزیاب حذف ذرات سنگ

فلزیاب طلایاب گنج یاب که از نوع فلزیاب حذف ذرات و سنگ را در تنظیمات خود داشته باشد یک فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب پیشرفته است ولی دستگاه فلزیاب تصویری تفکیک دار و فلزیاب لیزری تفکیک دار یا فلزیاب تصویری لیزری تفکیک دار ان فلزیاب حذف ذارت سنگ دارا است ولی این نوع فلزیاب باید تنظیمات مربوط را داشته باشد تا ان فلزیاب تفاوت بین ذرات یا سنگ و منابع همگن یا هم مکان با هدف یا طلا یا گنج یا عتیقه را بتواند از یک هدف یا طلا و ... تشخیص دهد

برای اینکه  دستگاه فلزیاب یا دستگاه طلایاب یا دستگاه گنج یاب از نوع فلزیاب حذف ذرات سنگ باشد باید دارای تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X  باشد

فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی یا مگنت یا یون یاب یا تسلا هیچکدام دارای تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X  نمی باشد

 پس عملاً این نوع فلزیاب ها از دسته فلزیاب حذف ذرات سنگ نمی باشد

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

اسکن زیر زمین با ماهواره

اسکن زیر زمین با ماهواره  که برای کنج یابی بهره برده یا گنج یاب ماهواره ای یک موضوع غیر واقعی است زیرا برای کشف گنج کار با فلزیاب طلایاب گنج یاب از طریق ماهواره نیاز به انتن زمینی دارد که این نوع انتن به هیچ عنوان در ایران و دیگر نقاط دنیا نصب نگردیده است زیرا این نوع انتن خود نیازمند وجود ارتباط زمینی با فیبر نوری میباشد و باید مرکز ان در زمین بعنوان پشتیبان در ان کشور وجود داشته باشد که این نوع انتن و تجهیزات ان به دلایل گران بودن در ساخت تاسیسات و نصب انتن ان برای هیچ کشوری قابل اجراء نمی باشد و از انجا که این نوع تکنولوژی فقط در انحصار امریکا میباشد در اختیار هیچ کشور قرار نمیگیرد

اسکن زیر زمین با ماهواره فعلاً فقط در اختیار امریکا میباشد و این اسکن اززیر زمین در ان حد نمی باشد که بتواند تاسیسات یا ساختمان یا گنج یا منابع زیر زمین را به درستی و واضح تشخیص دهد تا بتواند اطلاعات را در اختیار دیگران قرار دهد

زیرا اگر ماهواره ای وجود داشت که میتوانست زیر زمین را تصویربردای یا اسکن اززیر زمین بصورت مستقیم کامل و مشخص به انجام میرساند دیگر نیاز نبود امریکا برای تشخیص تاسیسات هسته ای یا نظامی دیگر کشورها از طریق اژانس انرژی هسته ای برای مشخص نمودن تاسیسات هسته ای زیر زمین بهره ببرد ودیگر نیازی به بازرس انرژی هسته ای برای نصب دروبین در تاسیسات هسته ای برای کنترل تاسیسات هسته ای دیگر کشورها نبود و مستقیم از طریق ماهواره ان تاسیسات یا هر نوع تغییر در تاسیسات را اسکن زیر زمین نموده و تشخیص میداد و گنج یا دفینه یا اثارباستانی نیز همین موضوع را در پی داشته اگر ان ماهواره انقدردقیق بود که تغییرات تاسیسات هسته ای را تشخیص میداد می توانست وجود تغییرات از گنج یا دفینه را تشخیص دهد

گنج یاب ماهوارهای یا اسکن از زیر زمین وجود خارجی ندارد و گنج یابی با ماهواره را قبول نکنید

 

 

 

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

گنج یاب الکترونیکی

گنج یاب الکترونیکی را که برای عملیات گنج یابی بهره میبرند یک موضوع عملکردی تخصص با فلزیاب طلایاب گنج یاب میباشد از انجا که گنج یاب در اصل عمل فلزیاب است عملیات فلزیاب را باید برای کاوش گنج با دقت بالا به انجام برسد و این دقت اپراتور گنج یاب یا کاربرگنج یاب میباشد

گنج یاب الکترونیکی که در بازار فلزیاب طلایاب گنج یاب ارائه میگردد توان تشخیص ابعاد هدف را نداشته زیرا نقشه مدار فلزیاب که در بازارفلزیاب  وجود دارد یا بعضی سازندگان فلزیاب بعنوان گنج یاب الکترونیکی از ان بهره میبرند از نوع فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی یا مگنت یا یون یاب یا تسلا میباشد و در نقشه مدار این نوع فلزیابها هیچ نوع پردازشگری از فلزیاب تفکیک دار با عدد VDI که بتوان کفت ان دستگاه فلزیاب یک گنج یاب الکترونیکی باشد وجود ندارد

 بر روی این نوع دستگاه فلزیاب نمی توان تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X را قرارداده تا بتواند ابعاد هدف را تشخیص دهد تشخیص ابعاد هدف میتواند توان دستگاه فلزیاب را برای تشخیص اهداف واقعی یا طلا را از دیگر منابع و ذرات تشخیص دهد حسن این نوع تنظیمات حذف ذرات توسط فلزیاب میباشد

فلزیاب الکترونیکی یا گنج یاب الکترونیکی که بتواند هدف طلا را تشخیص دهد باید دارای تنظیمات تفکیک با عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE باشد و فلزیاب طلایاب گنج یاب ان دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد

در اینجا گنج یاب الکترونیکی یک کلمه عام یا استعاری برای فلزیاب با این نوع تنظیمات میباشد

 

 

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

دستگاه گنج یاب ماهواره ای

دستگاه گنج یاب ماهواره ای وجود خارجی ندارد کلاً دستگاه فلزیاب ماهواره ای یا دستگاه طلایاب ماهواره ای وجود ندارد ان ماهواره که بخواهد از سطح خارج از جو که با دقت این عمل را برای گنج یابی بکاربرده شود تا به حال پا به عرصه تکنولوژی و فن اوری نگذاشته است و اینکه دستگاه گنج یاب ماهواره ای بتواند گنج یا دفینه یا عتیقه را در زیرزمین یا زیرخاک پیدا نموده و تفکیک نماید قابل قبول نمی باشد

حتی اگران ماهواره  از نوع ماهواره ارتفاع پایین یا ارتفاع میانی باشد نیز نمی تواند به اینصورت که دستگاه گنج یاب ماهواره ای را به مردم ایران معرفی مینمایند در زمینه کشف گنج یا کشف عتیقه یا کشف دفینه بتوان از ان بهره برد و گنج یا دفینه یا عتیقه را کاوش نمود

حتی ماهواره های نظامی امریکا که دارای قدرت بالای برای تشخیص اهداف و منابع در زمین میباشد نیز این توان را ندارند که بتوانند اهداف یا منابع یا تاسیسات و منجمله گنج یا دفینه یا اثارباستانی یا عتیقه را با دقتی که فروشندگان دستگاه گنج یاب ماهواره ای یا انها که  اجاره دستگاه گنج یاب ماهواره ای به خورد مردم ایران میدهند وجود ندارد یک دلیل مشخص ان این است که برای مشخص نمودن تاسیسات نظامی هسته ای یا تاسیساتی که کشورهای دنیا برای امنیت جهانی به ان حساس میباشند از طریق ماهواره این نوع تاسیسات که در زیر زمین ساخته میشود دقیقاً مشخص مینمودند و دیگر نیاز به بازرس اژانس اتمی یا بین المللی نبود که بخواهد شخصاً به تاسیسات زیر زمین مراجعه نموده و در این محل ها دوربین مدار بسته نصب نمایند

اگر ماهواره با این دقت وجود داشت که میتوانست دستگاه گنج یاب ماهواره ای با ان هماهنگ گنج یا دفینه یا عتیقه را پیدا نماید در عملیات نظامی ارتش ها برای مشخص نمودن محل مخفیکاه زیر زمینی افراد تروریست از این ماهواره بهره میبرند که این چنین نمی باشد و با ماهواره با دقت بالا در زیر زمین در عملیات نظامی محدوده پنهان شده اشخاص در زیرزمین مشخص نگردیده است

حتی اگر این چنین ماهواره وجود داشت که دستگاه گنج یاب ماهواره ای وجود داشت کشورهای دنیا مانند هند و چین و ... تاسیسات باستانی یا سایت های باستانی و گنج و دفینه و عتیقه زیر خاک کشور خود را از طریق ماهواره که متصل به دستگاه گنج یاب ماهواره ای یا دستگاه فلزیاب ماهواره ای یا دستگاه طلایاب ماهواره ای تصویربردای نموده و اقدام به حفار باستانی مینمودند که چنین چیزی وجود نداشته و چنین عملی تا به حال انجام نشده است

فلزیاب ماهواره یا گنج یاب ماهواره ای یا طلایاب ماهواره ای با این دقت که در ایران عده ای انرا بیان مینمایند وجود خارجی نداردکه بتوان از ان در عملیات کشف گنج و عتیقه و دفینه بهره برده شود

 

 

 

چهارشنبه, 16 فروردين 1396 06:10

فلزیاب تفکیک دار

فلزیاب تفکیک دار باید توان تفکیک یک هدف را درعمق زیاد نسبت به توان عمق تعیین گردیده برای ان فلزیاب را داشته باشد

فلزیاب تفکیک دار باید دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC بنابر جدول تفکیک و تشخیص عمومی و بین المللی VDI SCALE باشد

فلزیاب میتواند یک هدف کوچک را در عمق زیاد پیدا نماید که دارای تنظیمات سطح و حجم یا ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد.

در صورتیکه بخواهید یک هدف کوچک را در عمق زیاد کاوش نمائید تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X را بر روی اندازه ان هدف قرار داده و سپس تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC را بر روی کد یا عدد VDI معادل طبقه هدف مورد نظر قرار داده و به جستجو پرداخت.

در تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X زمانیکه یک هدف کوچک را برای ردیابی میخواهید در حالت شعاع زنی یا حرکتی جستجو نمائید میتوانیداز اعداد مربوط به طبقه مورد نظر هدف بهره ببرید ولی در نقطه زنی اپراتور میتواند تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC را از اعداد VDI پائین دست جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE متناسب با ابعاد ذکر گردیده در ستون سمت راست جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE بهره ببرد.

اشکال کاوش اهداف کوچک در عمق زیاد همراه شدن دیگر علائم با علامت مربوط به هدف مورد نظر میباشد که میتوان قدرت سرعت واکنش سیستم فلزیاب را کاهش داده یا اینکه در بعضی مواقع موجب میشود سیستم فلزیاب نتواند نقطه مرکزی هدف کوچک در عمق زیاد را کاوش نماید و در مرکز یابی یک هدف کوچک در عمق زیاد سیستم فلزیاب ساخت هر کجا دنیا باشد دچار خطا میگرد و یک اپراتور یا کاربر حرفه ای میتواند با دقت و تغییر تنظیمات مرکز هدف را مشخص نماید .

همین اتفاق در رابطه با اثار باستانی یا اهداف با قدمت بالای صدسال برای تمامی سیستمهای فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب دنیا صدق نموده و تفاوتی نمی کند که این هدف قدیمی باستانی کوچک یا بزرگ باشد این  واقعیت موضوع است و نمی توان از این اصول فرار نمود و واقعیت فلزیاب های دنیا را رد نمود که بعضی فروشندگان فلزیاب برای فروش سیستم فلزیاب خود این موارد را از خریدار پنهان نموده و میگویند دستگاه فلزیابی که ما میفرشیم صد در صدی گنج را پیدا مینماید که خود فروشنده فلزیاب میداند که این مطلب واقعیت نداشته و پیدا نمودن گنج نیازمند مهارت در باستانشناسی وبه همراه  تجربه فراوان در کار با فلزیاب میباشد

توجه نمائید که تنظیمات ترشهولد THRESHOLD مربوط به صدا با تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X که تعیین کننده ابعاد هدف است یکی نمی باشد زیرا در بعضی سیستمها فلزیاب از ترشهولد THRESHOLD مربوط به صدا بهره برده میشود و کار ان تعیین ابعاد نمی باشد

دلیل اینکه در زمان خرید تولید کننده یا فروشنده معتبرفلزیاب یک هدف کوچک را درعمق زیاد نسبت به توان عمق ان فلزیاب قرار داده و خریدار خود باید پیدا نماید و این روشی است که توان عمق گیری و تفکیک ان سیستم فلزیاب را برای خریدار مشخص نماید که با این عمل توان عمق نهائی ان فلزیاب برای اهداف با ابعاد بزرگ تر درعمق زیاد مشخص میگردد

توجه نمائید در صحنه کار اصلی مواد معدنی و منابع یا ذرات که خود را شبیه هدف اصلی به سیستم فلزیاب  نشان  میدهد با تغییر تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X قابل جدا سازی است

 در فلزیاب ولتاژ القائی که زیر مجموعه ان فلزیاب پالسی یا فلزیاب VLF یا  فلزیاب BFO و .... که با تغییر ولتاژ واکنش بر روی هدف ایجاد میگردد طراحی و تعیین تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X بر روی مدار این نوع فلزیاب قابل اجراء نمی باشد و برای همین که با این نوع فلزیاب ها یک هدف را در عمق بیشتر پیدا نماید از کوئل یا لوپ بزرگ تر یا سنسور مغناطیسی بهره برده میشود ولی از انجا که این نوع سیستم فلزیاب توان بالای در کاوش اهداف در عمق زیاد را نداشته بخصوص برای اهداف با ابعاد کوچک را ندارد از این لوازم جانبی بهره برده میشود.