سه شنبه, 22 فروردين 1396 16:53

فلزیاب مواد معدنی عمق گنج طلا

فلزیاب مواد معدنی عمق گنج طلا ازمطالبی میباشد که در ارتباط با جستجو گنج طلا یا انواع فلزات در عمق زیاد با یکدیگرارتباط دارد و نوع مواد معدنی و منابع صحنه کاردرقدرت تشخیص اهداف یا طلا یا گنج طلا اثر مستقیم میگذارد و مواد معدنی و منابع صحنه کار میتواند از قدرت عمق فلزیاب یا طلایاب یا دستگاه های مغناطیس سنجش برای تشخیص در عمق نهایی کاهش دهد

در فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب VLF یا فلزیاب تی ار TR یا فلزیاب BFO یا دستگاه های تسلا یا یون یاب یا دستگاه مگنت یا مگنتومتردر صورتیکه در زمین های الوده قرار بگیرد تعادل در ثبات بالانس زمین خود را بخاطر میدان مغناطیس متفاوت از مواد معدنی یا منایع صحنه کار از دسته داده و به همین میزان نیز توان عمق این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها کاهش می یابد

 

سه شنبه, 22 فروردين 1396 16:22

فلزیاب نسبی گنج طلا

فلزیاب نسبی گنج طلا را میتواند پیدا نموده یا کاوش نماید کاوش گنج یا کشف زیرخاکی در عملیات جستجو از شرایط نسبی بودن عملکرد فلزیاب یا طلایاب که ذات فرکانس و جریان و انرژی و مغناطیس و نیروپیروی مینماید و برای این است که در عملیات جستجو زیرخاکی یا کشف گنج یک فلزیاب حرفه ای یا طلایاب فوق پیشرفته با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میتوان اصول تفکیک در تغییرات تنظیمات را اجراء نموده تا بتوان بر وضعیت نسبی کار فلزیاب یا طلایاب تسط یافته تابتواند موقعیت هدف اصلی یا طلا یا گنج طلا را تشخیص داده

کلیه سیستمهای فلزیاب ها یا طلایاب ها یا یابنده ها دنیا که از جریان،انرژی،امواج،فرکانس بهره میبرند ذاتاً دارای عملکرد نسبی میباشند و شرایط و وضعیت صحنه کار و الیاژ و عمق هدف یا گنج طلا بر روی علائم سیستم فلزیاب یا طلایاب تاثیر میگذارد که دارا بودن این دسته تنظیمات سیگنال مزاحم را از دید فلزیاب خارج مینماید

از آنجا که  سیستم های یابنده یا فلزیاب یا طلایاب عملکردی  نسبی دارند و نمیتوان بطور قطعی درباره تشخیص نوع هدف بر روی کدهای جدول V.D.I SCALE  اظهار نظر نمود با تغییر تنظیمات ذکر گردیده میتوان هدف اصلی یا طلا یا گنج طلا را تشخیص داده و امکان موفقیت در تشخیص مرکز هدف اصلی یا گنج طلا افزایش یابد.

البته توجه نمایید که دستگاه های مگنتومتر یا مگنت یا تسلا یا یون یاب در کل توان تفکیک نداشته و نمی تواند در شرایط بحرانی حتی سنجش میدان مغناطیس فلزات پوسیده را درست تشخیص دهد چه برسد که بخواهد گنج طلا را تشخیص دهد

سه شنبه, 22 فروردين 1396 14:13

دید فلزیاب مواد معدنی

دید فلزیاب برای تشخیص مواد معدنی موجب میگردد که مواد معدنی و منابع به چند دسته تقسیم گردد که هر کدام از این دسته بندی مواد معدنی یا منابع اثر مستقیم خود را بر روی عملکرد فلزیاب یا طلایاب میگذارد

مواد معدنی و منابع از دیدگاه سیستم و بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE به سه دسته تقسیم میشود؛

صحنه کار سبک یا یکدست

صحنه کار میانه یا متوسط یا نیمه الوده

صحنه کار سنگین  یا الوده

صحنه کار سبک یا یکدست عبارتند از منطقه ای میباشد که منابع ان از یک نوع باشد.

صحنه کار میانه یا متوسط  یا نیمه الوده عبارتند از منطقه ای میباشد که منابع ان از طبقات موافق نزدیک به یکدیگر میباشد.

صحنه کار سنگین یا الوده عبارتند از منطقه ای میباشد که منابع ان از طبقات  متضاد یا مخالف یکدیگر باشد.

 

 

سه شنبه, 22 فروردين 1396 13:40

مغناطیس سنج یون یاب

مغناطیس سنج یا یون یاب یا فلزیاب که فقط توان تشخیص فلزاهنی از فلز غیراهنی را دارا است عملاً دارای مداربا توان پایین در تفکیک میباشد و به همان میزان قدرت تشخیص فلزات بخصوص طلا را در عمق زیاد نداشته و از شرایط وضعیت زمین در موقعیت الوده تاثیراختلالی را پذیرفته و ثبات خود را در تشخیص از دست داده و همین موضوع میتواند باعث کاهش قدرت عمق این دسته دستگاه ها یا فلزیاب ها گردد

 

سه شنبه, 22 فروردين 1396 12:08

فلزیاب قدرت تفکیک گنج طلا

فلزیاب قدرت تفکیک گنج طلا را با کدام قدرت در نحوه عملکرد فلزیاب یا طلایاب دارا میباشد ایا فلزیاب یا طلایاب قدرت تفکیک گنج طلا را در هر نوع وضعیت از نظر نوع زمین و الیاژ گنج طلا و فلزات اطراف ان دارد

قدرت کار فلزیاب به ثبات عملکرد ان فلزیاب یا طلایاب در زمینهای الوده با وجود انواع فلزات یا مواد معدنی و منابع متفاوت در صحنه کار از نظر وضعیت زمین میباشد و در مرحله بعد توان تفکیک فلزیاب یا تفکیک طلایاب در تشخیص و تفکیک انواع فلزات بصورت مجزا دارا باشد میتواند یک فلزیاب یا طلایاب با قدرت تفکیک گنج طلا میباشد

سه شنبه, 22 فروردين 1396 11:40

قدرت کار فلزیاب

قدرت کار فلزیاب یا قدرت کار طلایاب به چه صورت باید ارزیابی گردد یکی از مسائل مهم در زمینه کار با فلزیاب یا کار با طلایاب است و هرنوع فلزیاب یا هر نوع طلایاب دارای خصوصیات قدرتی مربوط به نحوه عملکرد خود میباشد

ولی قدرت فلزیاب یا قدرت طلایاب در کار و امورات متفاوت میتواند مربوط به شکل طراحی و نوع ساخت ان فلزیاب یا ساخت ان نوع طلایاب میباشد

قدرت فلزیاب در زمان کار بر روی یک فلز نمونه مانند طلا در عمق زیاد مشخص میگردد

سه شنبه, 22 فروردين 1396 11:16

فلزیاب عمق دید طلا

فلزیاب دید طلا را در عمق کم براحتی میتواند دارا باشد ولی برای عمق زیاد فلزیاب دید طلا را برای تفکیک داشته باشد یک امرمهم برای مشخص شدن توان فلزیاب یا طلایاب در تفکیک انواع فلزات میباشد و فلزیاب یا طلایاب که بتواند انواع فلزات را بصورت مجزا تفکیک نموده و مشخص نماید این اختیارات را به فلزیاب یا طلایاب می دهد که بتواند تغییرات از ذرات مواد معدنی و منابع صحنه کار را از فلز اصلی یا طلا یا گنج طلا تشخص داده و تفکیک نماید و نوع تنظیمات در عملکرد فلزیاب یا طلایاب اثر مستقیم میگذارد زیرا تنظیمات فلزیاب یا تنظیمات طلایاب نشانه نوع مدار فلزیاب یا مدار طلایاب میباشد و تا چه میزان قدرت دید فلزات یا دید طلا را در عمق زیاد دارد

سه شنبه, 22 فروردين 1396 11:00

فلزیاب دید طلا

فلزیاب دید طلا را برای تفکیک طلا در زمین های گوناگون و عمق های متفاوت دارا باشد در اصل ان فلزیاب یا طلایاب باید توان تفکیک طلا با عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE را دارا باشد که این نوع تنظیمات برای افزایش دید فلزیاب برای تفکیک طلا یا انواع فلزات مورد نظر اپراتور فلزیاب یا کاربر طلایاب در عدد VDI میباشد

قرار گرفتن هدف اصلی یا طلا یا گنج درشرایط ایجاد واکنش برای فلزیاب یا طلایاب قرار بگیرد باید ان فلزیاب یا طلایاب در وضعیتی تنظیم گردد که بتواند موقعیت هدف اصلی یا طلا یا گنج را تشخیص دهد و این نیز به قدرت دید فلزیاب برای تفکیک انواع فلزات بصورت جداگانه وابسته است

سه شنبه, 22 فروردين 1396 09:58

فلزیاب دید گنج

فلزیاب دید گنج را داشته باشد به این منظور است که فلزیاب یا طلایاب میتواند طلا یا گنج را تشخیص داده یا تفکیک نماید دید فلزیاب توان تشخیص فلزیاب یا طلایاب برای تفکیک یک هدف اصلی یا طلا یا گنج میباشد

فلزیاب دید تفکیک انواع فلزات یا گنج را در صورتی خواهد داشت که ان فلزیاب یا طلایاب توان تفکیک انواع فلزات مانند طلا و نیکل و کروم و مس و روی و اهن و برنز و الومینیوم و طلا سفید را مجزا با تعیین عدد VDI طبق علوم تفکیک در فلزیاب یا طلایاب بنابر عملکرد رادار زمینی دستی با تفکیک را دارا باشد

اگر فلزیاب دید گنج طلا یا طلا یا عتیقه یا زیرخاکی را داشته باشد به همان میزان باید توان خارج نموده مواد معدنی و منابع و ذرات از دید تشخیص خود را داشته باشد و به این عمل نادیده گرفتن مواد زائی یا منابع مزاحم میگویند

 

سه شنبه, 22 فروردين 1396 09:41

فلزیاب دید گنج

فلزیاب دید گنج را داشته باشد به این منظور است که فلزیاب یا طلایاب میتواند طلا یا گنج را تشخیص داده یا تفکیک نماید دید فلزیاب توان تشخیص فلزیاب یا طلایاب برای تفکیک یک هدف اصلی یا طلا یا گنج میباشد

فلزیاب دید تفکیک انواع فلزات یا گنج را در صورتی خواهد داشت که ان فلزیاب یا طلایاب توان تفکیک انواع فلزات مانند طلا و نیکل و کروم و مس و روی و اهن و برنز و الومینیوم و طلا سفید را مجزا با تعیین عدد VDI طبق علوم تفکیک در فلزیاب یا طلایاب بنابر عملکرد رادار زمینی دستی با تفکیک را دارا باشد

اگر فلزیاب دید گنج طلا یا طلا یا عتیقه یا زیرخاکی را داشته باشد به همان میزان باید توان خارج نموده مواد معدنی و منابع و ذرات از دید تشخیص خود را داشته باشد و به این عمل نادیده گرفتن مواد زائی یا منابع مزاحم میگویند

صفحه4 از171