جمعه, 18 فروردين 1396 05:54

شرایط فلزیاب تصویری گنج

تشخیص شرایط فلزیاب تصویری برای مشخص نمودن گنج طلا یا طلا میتواند دارای شرایط متفاوت از نظر رنگ لکه رنگ گنج طلا یا طلا باشد و در زمان تمرین با فلزیاب تصویری نیز این اتفاق پیش می اید که رنگ لکه رنگ بر روی طلا در هر بار تصویری گیری دارای شرایط متفاوت باشد

در کار فلزیاب تصویری برای بدست اوردن لکه رنگ منظم و مرتب با حاشیه متعادل باید شرایط تعیین تنظیمات دقیق رعایت گردد تا بتوان بین لکه رنگ هدف اصلی یا طلا یا گنج طلا را تشخیص داده و تفکیک نمود

رنگ لکه رنگ در فلزیاب تصویری از شرایط زمین صحنه کار بهره میبرد و فلزیاب تصویری میتواند لکه رنگ به رنگ های متفاوت از طلا یا گنج طلا را اشکار نماید

شرایط فلزیاب تصویری برای اشکارنمودن لکه رنگ به میزان انرژی بازتاب شده از طلا یا گنج طلا وابسته است و هر میزان انرژی بازتاب شده در فرکانس طلا یا گنج بیشتر باشد ان لکه رنگ ظاهر شده دارای رنگ پررنگ تر از دیگر لکه رنگ ها میباشد

اگر مواد معدنی و منابع صحنه کار دارای مواد با انرژی بالا باشد لکه رنگ اشکار شده با شرایط رنگ روشن تر یا کم رنگ تر ظاهر میگردد که این نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار از نوع سیلیس یا اکسید الومینیوم یا مس یا نیکل ومنگنز باشد میتواند لکه رنگ اشکار شده با رنگ کم رنگ ظاهر گردد

البته در بعضی شرایط رنگ لکه رنگ در زمان تمرن نیز همین وضعیت را دارد که این میتواند از تغییرمیدان الکتریکی سطح طلا باشد

 

پنج شنبه, 17 فروردين 1396 17:55

فلزیاب شرایط زمین طلا

فلزیاب شرایط زمین طلا یا فلزیاب شرایط زمین گنج مواردی است که بر روی همدیگر تاثیر مستقیم دارد در شرایطی که زمین دارای وضعیت شکل گرفته از لایه های متفاوت با ترکیب افقی یا عمودی در هم ریخته باشد میتواند اختلال در کار فلزیاب یا طلایاب ایجاد نماید ولی وجود یک گنج در زمین قرار بگیرید شرایط یک لایه عمودی را در وضعیت افقی لایه های زمین شکل می دهد و در اینجا است که وجود تشخیص مرکز یک هدف اصلی یا گنج طلا در زمین نیازمند نوع فلزیاب فوق پیشرفته یا طلایاب فوق پیشرفته میباشد زیرا شرایط علائم سیگنال گنج طلا در زمین در این موقعیت با زاویه شکسته نسبت به مرکز هدف اصلی یا گنج طلا منعکس میگردد که این شرایط انعکاس از میدان مغناطیس پدید امده از لایه افقی زمین در ترکیب یا فشارنیرو بر گنج طلا میباشد که شکل منظم درحرکت به سمت خط عمودی نداشته و در اطراف گنج طلا با ترکیب افقی زمین حرکت مینماید یا بر همدیگر نیرو وارد نموده یا ترکیب با هم میگردند و این حرکت افقی تا جای که تابش ذرات گنج طلا وجود دارد و نیرو اولیه در میدان های مغناطیس زمین و گنج طلا وجود دارد گسترش میابد

در این شرایط فلزیاب یا طلایاب باید دارای توانایی تشخیص وضعیت انرژی حاصل از فرکانس طلا در تابش الکترو مغناطیس موج میباشد و برای رفع این شرایط از حالت بحرانی برای فلزیاب یا طلایاب ان فلزیاب یا طلایاب باید دارای تنظیماتی باشد که بتواند این توانایی تشخیص شرایط گنج طلا را درفلزیاب یا طلایاب ایجاد نموده و تغییرات وضعیت شرایط زمین در تنظیمات لحاظ گردد تا قدرت تفکیک طلا در شرایط گوناگون بدست اید از انجا که تنظیمات تغییر شرایط زمین نسبت به گنج طلا نیازمند تنظیمات تشخیص وتفکیک با عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE باید باشد تا بتواند شرایط زمین را به نسبت گنج طلا تشخیص داده و عمل تفکیک طلا به انجام برسد که چنین فلزیاب یا طلایابی از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGETX و تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC میباشد

پنج شنبه, 17 فروردين 1396 16:02

فلزیاب

فلزیاب تصویری بصورت لکه رنگ بر روی صفحه نمایشگر وضعیت طلا و انواع فلزات مشخص مینماید

فلزیاب تصویری برای مشخص نمودن اهداف مانند طلا نقره و مس و روی و اهن و نیکل و انواع فلزات طراحی شده است

فلزیاب تصویری برای افزایش قدرت تشخیص و مشخص نمودن فرایند بازتاب شده از وضعیت مواد معدنی و منابع صحنه کار توانایی بالای داشته

فلزیاب تصویری در عملیات متفاوت کارایی داشته و فلزیاب تصویری در نوع های گوناگون به بازار فلزیاب ارائه میگردد

فلزیاب تصویری برای عملکرد دقیق وابسته به نوع طراحی نقشه مدار ان فلزیاب دارد

 

پنج شنبه, 17 فروردين 1396 14:49

رس پخته روی گنج

رس پخته روی دفینه یا رس پخته روی گنج را در گذشته به دلایل متفاوت بکار میبردند ولی دلایل عمومی ان میتواند :

خاک رس پخته بر روی دفینه به دلیل وجود سیلیس و اکسید الومینیوم در خود در صورت وجود تغییر دما وضعیت عادی خود را نگهداشته و در صورت بروز هرگونه شکستگی در لایه ها یا خاک یا گسل یا زلزله ترکیب خود را در حالت مستحکم در کنار یکدیگردر سطح شکل گرفته نگه میدارد

در محدودهای که گنج بزرگ در عمق زیاد وجود داشته باشد موجب تغییر مقاومت زمین میگردد و این تغییر مقاومت میتواند موجب شود که رعد و برق به ان محدوده برخورد نماید و از نظر وضعیت خاک ایجاد هوازدهی و سستی در لایه های سطح و زیر زمین پدید اورد و وضعیت سطح عمومی زمین را تغییر داده که موجب جلب توجه اشخاص به ان محدوده گردد و برای رفع این موضع بر روی گنج یا دفینه از رس پخته بهره میبردند

خاک رس پخته بر روی گنج یا خاک رس پخته بر روی دفینه موجب میگردد که مقاومت زمین تغییر ننماید تا وضعیت خاک در ان منطقه از نظر سطح تفاوت نکند و موجب جلب توجه نگردد یا تغییر مقاومت زمین از انرژی گنج بزرگ به همراه گاز حاصله موجب جلوگیری از رشد گیاهان نشود تا توجه جلب نماید

از انجا که رس دارای سیلیکات الومینیوم و اکسید الومینیم میباشد در اثر مجاورت با رطوبت یا اب در حالت پوسیدگی قرار بگیرد دارای حجم بیشتر میگردد و حجم اولیه خود را از دست نمی دهد یا هر گونه انتقال اب یا وجود جریان اب یا ابرفت در اثر تغییر وضعیت زمین میتواند وضعیت مربوط به گنج طلا را با تغییرات روبرو نموده و این موقعیت موجب افزایش میزان حجم الومینیوم در پوسیدگی میگردد و جای اینکه حجم خود را از دست دهد دارای حجم بیشتر شده و بر اطراف خود فشار وارد اورده و جلوی ایجاد همرفتی در شرایط هوازدهی را میگیرد و اگرتغییر مسیر جریان اب زیر زمین توسعه پیدا کند خاک رس پخته روی گنج این توان را ایجاد مینماید که به میدان مرکزی دفینه یا گنج اسیبی وارد نشود

درخاک رس پخته مقداری نیز اهک بکاربرده می شده که ازرشد گیاهان قارچ زیر زمینی جلوگیری میکرده یا به عبارتی خاک رس پخته موجب جلوگیری از رشد قارچ ها در زیر زمین شده که پوسیدگی این گیاهان عامل سست شدن یا هوازدهی یا ایجاد کربن در لایه های خاک بوده و جریان همرفتی یا ایجاد انرژی کربنی مینماید که این حالت میتوانسته سطح لایه روی زمین را دچار تغییر رنگ نموده و خاک رس پخته روی خزانه گنج از ایجاد این عوامل جلوگیری مینماید

خاک رس پخته روی گنج یا روی دفینه برای حرکت گازپدید امده از گنج یا دفینه را در سطح روی گنج یا دفینه گرفته تا این گاز یا جریان الکترونی و انرژی از طریق شرایط هوازدهی زمین بصورت حرکت همرفتی به سطح زمین نرسد تا سطح زمین تغییرحالت داده و توجه اشخاص را جلب نماید

 

پنج شنبه, 17 فروردين 1396 14:42

فلزیاب رس پخته روی گنج

فلزیاب رس پخته روی دفینه یا فلزیاب رس پخته روی گنج را چگونه میتواند تشخیص دهد یا چگونه میتواند از لایه رس پخته روی گنج عبور نماید موضوعی است که از فلزیاب های مغناطیسی یا مگنتومتر یا مگنت یا فلزیاب ولتاژ القایی بر نمی اید بخصوص ان گنج بزرگ و در عمق زیاد باشد این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها توان تشخیص مرکز هدف یا مرکز گنج طلا رانداشته زیرا به دلیل وجود اکسید الومینیوم و منگنز و سیلیس و سیلیکات الومینیوم و اکسید اهن در رس پخته روی گنج و تغییرات شیمیایی در زمان پخت و ترکیب این مواد با یکدیگروضعیت مغناطیسی یک سطح در لایه رس پخته کشیده شده روی گنج درجهات متفاوت و یکنواخت را پدید می اورد و میتواند هر نقطه از این لایه رس پخته فلزیاب ها یا دستگاه ها از این دسته را با عدم تشخیص مرکز هدف اصلی یا گنج طلا روبرو نماید و البته ترکیب یا پیوند یونی در شرایط الکترواستاتیک نیز در این نوع محدوده که رس پخته روی گنج قرار دارد پتانسیل پراکنده را در اطراف گنج ایجاد مینماید که میتواند هر کدام این عوامل موجب انحراف مغناطیسی در تشخیص این دسته دستگاه ها یا فلزیاب ها گردد

پنج شنبه, 17 فروردين 1396 08:36

فلزیاب شرایط گنج

فلزیاب شرایط گنج طلا یا فلزیاب شرایط گنج را در زمین های دارای لایه های متفاوت از جنس مختلف را داشته باشد بطور طبیعی دارای قدرت بالای در تشخیص و تفکیک وضعیت گنج طلا را دارا میباشد و اینکه شرایط گنج در زمان قرار دادن گنج طلا در زیر زمین به چه صورت بوده است در شرایط تشخیص و تفکیک گنج طلا با فلزیاب یا طلایاب اثر مستقیم میگذارد

شرایط گنج در کل میتواند کار فلزیاب یا کار طلایاب را با شرایط متفاوت نسبت به دیگر موقعیت ها یا هر منطقه ای ایجاد نماید که در این وضعیت تغییر شرایط گنج از نظر موادی که گنج طلا با ان پوشیده شده است یا بر روی گنج طلا قرار داده شده است میتواند ترکیب تشخیص فلزیاب یا طلایاب را برای تفکیک گنج طلا با شرایط متفاوت روبرو نماید که در اینجا مهارت اپرتور فلزیاب یا کاربر فلزیاب میتواند تنظیمات فلزیاب یا طلایاب را به نسبت نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار تغییرداده تا بهترین کارایی در فلزیاب یا طلایاب ایجاد گردد

فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی یا دستگاه مگنتومتر یا فلزیاب پالسی یا دستگاه مگنت یا فلزیاب وی ال اف VLF یا دستگاه تسلا یا فلزیاب بی اف او BFO یا دستگاه یون یاب یا فلزیاب تی ار TR دارای این توانایی نمی باشد که بتواند شرایط گنج طلا رد زمینهای متفاوت را تشخیص داده و مشخص نماید زیرا دارای قدرت تفکیک با عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE یا دارای تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGETX و تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC نمی باشد

 

پنج شنبه, 17 فروردين 1396 06:46

فلزیاب قدرت تفکیک طلا

فلزیاب قدرت تفکیک طلا را با تعیین نوع فلز طلا یا انواع فلزات در مدارتفکیک فلزیاب دارا میگردد که مدارفلزیاب دارای قدرت تفکیک طلا باید بتواند فلزات مانند طلا و نقره و مس وروی اهن و برنز و و نیکل و الومینیوم و برنج را بصورت جداگانه با عدد VDI مشخص و تفکیک نماید و فلزیاب قدرت تفکیک طلا در عمق زیاد را داشته باشد میتواند یک فلزیاب با توان بالا در تفکیک انواع فلزات باشد

ان دسته فلزیاب که دارای این نوع تنظیمات میباشد در اصل خود دارای توان تفکیک طلا یا انواع فلزات تعیین شده در عمق زیاد زیرخاک را خواهد داشت

با این شرایط چنین فلزیاب یا طلایابی در عمق زیاد میتواند توان بالای درقدرت تفکیک برای کاوش اهداف یا طلا یا انواع فلزات در زمین های گوناگون را دارا باشد

پنج شنبه, 17 فروردين 1396 05:10

فلزیاب تفکیک قدرت

فلزیاب با تفکیک قدرت خود را از نوع طراحی نقشه مدار فلزیاب یا طلایاب مشخص مینماید و تفکیک قدرت عمق فلزیاب یا عمق طلایاب را مورد ارزیابی قرار می دهد از انجا که تفکیک طلا و انواع فلزات برای مشخص شدن توان عملکردی یک فلزیاب یا طلایاب اساس پیشرفته بودن ان فلزیاب یا طلایاب میباشد باید فلزیاب یا طلایاب قدرت تفکیک طلا را در عمق زیاد داشته باشد تا بتواند یک فلزیاب یا طلایاب قابل اطمینان برای انجام عملیات با کار فلزیاب یا طلایاب در امورات متفاوت مربوط به فلزیاب یا طلایاب باشد

فلزیاب یا طلایاب از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE که به ان تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکسTARGETX نیز میگویند و تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC با عدد VDI عمل نماید و مداران از نوع فرکانسی باشد میتواند قدرت تفکیک بالای برای مشخص نمودن هدف اصلی یا طلا یا گنج طلا یا انواع فلزات مورد نظر تعیین ده را دارا میباشد

پنج شنبه, 17 فروردين 1396 04:38

فلزیاب انتنی ایرودینامیک

ردیاب یا فلزیاب انتنی ایرودینامیک خاص خود را طبق اصول عملکرد رادار باید دارا باشد تا یک فلزیاب انتنی ایرودینامیک باشد و فلزیاب ایرودینامیک یا ایرودینامیک بودن فلزیاب یا طلایاب فقط مربوط به فلزیاب انتنی نمی باشد بلکه فلزیاب یا طلایاب که از دسته فلزیاب تصویری یا فلزیاب سنسوری و فلزیاب لیزری با نقشه مدار طبق اصول ساختار رادار زمینی دستی با تفکیک بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE میباشد باید شکل سرجستجوگر و بدنه فلزیاب طبق اصول رادار زمینی دستی برگرفته از محاسبات رادار تفکیک دار باشد

فلزیاب انتنی از نظر طراحی بدنه دسته انتن و نوع جنس بدنه دسته انتن و مواد بکار رفته در دسته انتن باید با محاسبات دقیق طبق اصول عملکرد فلزیاب انتنی راداری دارای مدار فرکانسی یا جذبی با تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGETX و تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISCباشد تا در دسته فلزیاب انتنی ایرودینامیک راداری قرار بگیرد که بتوان به ان فلزیاب انتنی واقعی کفت

متاسفانه در ایران عده ای انتنی یا ردیاب ارائه مینمایند که اصلاً هیچ کدام این اصول در انها رارعایت نمی گردد و موجب بد گمانی خریداران فلزیاب یا طلایاب نسبت به فلزیاب انتنی شده است

 

پنج شنبه, 17 فروردين 1396 04:19

ترکیب فلزیاب طلایاب

فلزیاب طلایاب همان ترکیب فلزیاب طلایاب در یک مدار فلزیاب با تفکیک طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE میباشد و شکل ترکیب فلزیاب طلایاب در کل برای افزایش توان تفکیک انواع فلزات بخصوص طلا در عمق زیاد به انجام رسیده است

فلزیاب برای اینکه طلایاب باشد باید دارای یک مدار فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی طبق اصول رادار زمینی دستی با تفکیک باشد که بتواند طیف دامنه موج فرکانس و طول موج فرکانس راتشخیص دهد

فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی از نوع راداری میتواند یک فلزیاب تصویری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب تصویری انتنی یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب سنسوری باشد ولی به شرط انکه فلزیاب طلایاب دارای تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGETX و تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC باشد

صفحه8 از171