جمعه, 25 فروردين 1396 12:46

سنگ کریستال روی گنج

سنگ کریستال روی گنج میتواند ترکیب شیمیایی با توان بالای را برای ایجاد یک دامنه افقی در جهت حفظ لایه های منتهی به سطح اصلی گنج طلا پدید اورد

سنگ کریستال که به ان سنگ چینی نیز میگویند تشگیل شده از اهک و دولومیت میباشد که اگر دارای خلوص بالا باشد شبیه به کریستال و روشن و شیشه ای به نظر میرسد و سنگ کریستال یا سنگ چینی که به همراه کوارتز باشد میتواند یک پوشش محکم را درمرور زمان بر روی گنج طلا یا دفینه ایجاد نماید سنگ کریستال از حرکت افقی لایه ها خاک بر روی هم جلوگیری مینماید زیرا در اثر حرکت اب یا افزایش اب یا رطوبت خاک میتواند دچار تغییرات شده و اگر رسوبات کربنی یا پوسیدگی گیاهان درون زمینی در محدوده ان گنج وجود داشته باشد میتواند حالت سست شده یا پوکی زمین را افزایش داده و مقاومت زمین را پایین بیاورد و در زمانیکه مقاومت زمین در اثر مرور زمان کاهش یابد زمین بطور طبیعی دچار تغییرات میشود و درصورتیکه ان گنج یا دفینه بخاطر خصوصیات طلا به مرور زمان دارای گاز ارسنیک و انتیموان شده و پوشش غیرفلزی گنج در اثر ایجاد میدان مغناطیس گنج وضعیت خنثی را در اطراف دورتر خود ایجاد نماید گازهای مانند دی اکسیدکربن یا نیدروژن نیز ایجاد شده و از انجا که اب یا رطوبت ترکیب هیدروژنی دارد در مرور زمان دچار حرکت شده و در اثرسستی زمین این منابع گازبا یکدیگرنزدیک شده و به مرور زمان ترکیب ان میتواند محدوده اطراف را تغییر داده و این تغییر در محدوده اطراف گنج شکل میگیرد واین فرایند در طول زمان موجب میگردد که وضعیت شیمیایی در اطراف گنج تغییرکرده و خاک زمین اسیدی گردد و در اثر حرکت اب یا رطوبت و تغییر دما و باکتریها این اسید میتواند به مرور زمان گنج یا اثار باستانی را دچار تغییرات ملوکولی نموده و اگر از سطح بالا تغییرت شیمیایی به چشم نیابد یا توجه کسی را جلب نکند خود این ترکیبات میتواند اثار باستانی یا گنج را در اثر مرور زمان را از بین برده یا گنج طلا یا اثار باستانی ارزش خود را از دست بدهد

سنگ کریستال یا سنگ چینی بر روی گنج یا دفینه از پدید امدن این وضعیت جلوگیری بعمل می اورد

دی اکسید کربن از وضعیت رسوبات کربنی و وضعیت رطوبت یا اب و پوسیدگی منابع گیاهی دردرون زمین در لایه های زمین میتواند شکل بگیرد

البته دقت نمایید که نیرو و جریان و انرژی گنج نیز در تغییر دما ان محدوده و تغییرات شیمیایی و رطوبت اثر گذاشته که این موضوع پوسیدگی از حالت اسیدی را میتواند افزایش دهد

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:07

قدرت فلزیاب لیزری برای طلا گنج

قدرت فلزیاب لیزری برای طلا گنج یک امر خاص گنج یابی در فلزیاب فرکانسی یا طلایاب فرکانسی با فلزیاب تفکیک دار با عدد VDI میباشد تا بتواند جریان بازتاب شده از طلا یا گنج راتشخیص داده و تفکیک نماید

از انجاکه میدان الکتریکی به همراه میدان مغناطیس طلا دارای تغییرات از خواص خاص انرژی حول محور دورانی  طلا شده وانرژی پتانسیل بصورت متغیر افزایش یافته و بار الکترواستاتیک شکل فعال گرفته و امواج الکترومغناطیس با موقعیت خواص فرکانسی طلا را شکل داده و طلا در مرور زمان انرژی از اطراف خود جذب نموده و با افزایش انرژی روبرومیگردد عاملی است که تشعشعات الکتروومغناطیس مادون قرمز در طلا یا گنج شکل گرفته و فلزیاب یا طلایاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی بتواند این علائم یا تششعات را برای مشخص نمودن خطوط فرکانسی برای بازتاب صحیح به سمت فلزیاب یا طلایاب افزایش داده و این افزایش از توان هم جهتی در خط انتقال فرکانس برای فلزیاب فرکانسی یا طلایاب فرکانسی را به حد بالا رسانده تا تفکیک در فلزیاب تفکیک دار ایجاد گردد

طلایکی از بازتاب دهنده های خوب برای مادون قرمز میباشد و برای این است که در ماهواره ها و سلاح های نظامی و تحقیقاتی و رادار از مادون قرمز بهره برده میشود

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:07

فلزیاب سیگنال موازی طلا گنج

فلزیاب سیگنال موازی طلا گنج از دیگر منابع و مواد معدنی و فلزات را باید بتواند تشخیص دهد تا عمق تفکیک برای جداسازی هدف اصلی یا طلا یا گنج مشخص گردد سیگنال موازی پدید امده از کانیهای مانند سنگ های اذرین یا گوارتز و هم دسته ان یا فلزاتی مانند مس و روی و قلع و الومینیم میتواند تشخیص فلزیاب یا طلایاب را برای تشخیص فلزات مورد نظر یا گنج و طلا با خطا در تشخیص یک هدف یا طلا یا گنج یا دیگر فلزات روبرو نماید

 فلزات یا مواد معدنی که علائم سیگنال موازی طلا را ایجاد مینماید میتواند میدان مغناطیس شبیه به طلا را ایجاد نموده و از انجا امکان دارد انرژی و جریان و نیرو بازتاب شده از این فلزات یا مواد معدنی که علائم سیگنال موازی بازتاب مینمایند دارای سرعت زاویه ای بالاتری باشد دامنه ای را ایجاد نمایند که فلزیاب را با خطا در تشخیص روبرو نماید و قدرت تفکیک با عدد VDI و تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE این جریان موازی یا ترکیب شده را میتواند تشخیص داده و از هم تفکیک DISCRIMINATION نماید